Grote leegloop bij Leerdammer

Grote leegloop bij Leerdammer In het voorjaar hebben wij bericht over de dreigende leegloop bij Leerdammer. https://www.prikkebord.nl/topic/284005/ Vijf maanden later kunnen wij melden dat onze verwachting waarheid is geworden. Volgens een bron bij Leerdammer zal het aantal boeren per 1 januari minder dan 800 zijn, terwijl dat er 5 jaar geleden nog 1200 waren. Verwacht wordt dat de melkaanvoer zal terugzakken naar iets boven de 600 miljoen, terwijl dat 5 jaar geleden meer dan 750 miljoen was. En het einde van de leegloop is nog niet in zicht. Nu fabrieken die een hogere melkprijs betalen dan Leerdammer actief op zoek zij naar melk, blijft de verleiding groot om Leerdammer te verlaten. Naar verluidt knijpen DOC en Vreugdenhil een oogje toe bij de uitbetaling van de duurzaamheidstoeslag als de overstap gedurende het jaar plaats vindt. Een jaar na de overname van Leerdammer door Lactalis weten de boeren nog steeds niet wat ze van de melkprijs van Leerdammer mogen verwachten. Verder dan loze kreten in de Leerdammer-info als “Leerdammer laten groeien, laat dat onze gezamenlijke stip op de horizon zijn” en “Ook in deze woelige tijden blijft Royal Lactalis Leerdammer - als dochteronderneming van het dynamische en gezonde Groupe Lactalis - investeren in onze fabrieken, in onze medewerkers en in ons merk” komt Leerdammer niet. De leegloop beperkt zich overigens niet alleen tot de boeren. Ook de afdeling melkvoorziening raakt aan de lopende band medewerkers kwijt. Anderhalf jaar na zijn komst heeft manager melkvoorziening Arie Griffioen Leerdammer al weer verlaten. Gelijktijdig met hem heeft ook de tweede man van de afdeling melkvoorziening Leerdammer verlaten, terwijl zijn voorganger de functie ook maar een jaar heeft vervuld. Leerdammer is nu weer op zoek naar een nieuwe manager melkvoorziening. Hem (of haar) wacht de moeilijke taak om het vertrouwen van de boeren in Leerdammer te verbeteren. Daarbij helpt niet dat eigenaar Lactalis een slecht imago heeft onder de boeren. Denk dan aan de lage melkprijs van Lactalis in Frankrijk en de 10 jaar dat Lactalis in Spanje heeft meegedaan aan een melkkartel dat Spaanse boeren ernstig benadeelde.

Gaan de sectorvertegenwoordigers meebewegen met de fabeltjes fuik of blijven ze achter hun leden staan?

Gaan de sectorvertegenwoordigers meebewegen met de fabeltjes fuik of blijven ze achter hun leden staan? Komende week komt Remkes , die een taak als gespreksleider had, met een advies. Dat is vreemd voor een gespreksleider, een gespreksverslag zou meer in de lijn van zijn opdracht liggen. Maar ook dat is vreemd omdat alle partijen op 22 juni in Stroe belooft hadden niet meer meer met de overheid in gesprek te gaan. Dus ik ben benieuwd......wie op 22 juni 22 hun achterban heeft verlogend. Want dat zal deze week wel duidelijk worden. Gezien het artikel in Trouw van gisteren valt er in ieder geval al 1 partij door de mand. Maar er zijn er meer .. Hoe heeft het zover kunnen komen. Hieronder zal ik duidelijk maken waar de huidige impasse zijn oorsprong in vindt. En dat gaat heel ver terug . In de beginjaren 2000 was Cees Veerman minister van LNV. Onder zijn bewind ontstond de aanwijzing van 162 N2000 gebieden. Ook onstond onder zijn regie de foute Nederlandse interpretatie van de habitatrichtlijn die hij liet verankeren in wetgeving. Als dank daarvoor kreeg hij een goed verdienend baantje bij Natuurmonumenten en de goede doelen stichting. Enkele jaren later was het minister Verhagen en staatsecretaris Bleker die de veehouderij verder het moeras in trokken. Onder hun bewind ontstond de PAS wetgeving (die later door Dijksma werd uitgevoerd) Zij kregen daarbij hulp van Diederik Samsom en Ger Koopmans. De eerste kreeg daarvoor de beloning in de vorm van een baantje bij de klimaatpaus in Brussel. En de laatste mocht als gedeputeerde van Limburg de zakken van een vriend vullen met onrechtmatig uitgedeelde natuursubsidie. Na het werk van dit kwartet hoefde ze alleen maar op hun handen te gaan zitten. De RvS en diverse juristen waarschuwden in 2012 al, maar dat was tegen dovemansoren. In 2019 kwam de kink in de kabel toen de RvS het werk van het kwartet naar de prullenbak verwees. Maar daarna duurde het nog drie jaar tot dat komende week de gespreksleider Remkes definitief het mes in de rug duwt van de veehouderij. Maar ook de afgelopen drie jaar waren de hoofdrolspelers actief om hun agenda af te werken. Vanuit het CDA werd Sjaak van der Tak ingevlogen om als oliemannetje van grote baas Veerman en boezemvriend Verhagen de groene agenda te versnellen. Ze smeden samen met actieleider Kemp in 2021 al een plan tot herverdeling van het eigendom . Plan mislukte. Overigens op voordracht van de gedragen partijen achter AgriNL. Daarna werd het weer rustig. Tot de dagen rond de actie dag Stroe. Sjaak v d Tak liet zich in de ogen van Veerman een domme uitspraak ontlokken. Hij beloofde de 50000 aanwezigen niet meer te gaan praten met de overheid. Ook Bart Kemp ging de fout in en riep zelfs op tot oorlog. En dat was natuurlijk vreemd gezien hun betrokkenheid bij de Regie op Ruimte agenda, namelijk herverdeling van het eigendom. Maar de laatste maanden speelt Henk Bleker de meest opmerkelijke rol. De architect van de PAS wetgeving (met als resultaat 1000den boeren families in een uitzichtloze situatie) moest onder toeziend oog van de aanwezigen in Stroe laten zien dat hij emotioneel werd van al zijn inspanningen. Henk Bleker was sinds herfst 2021 ingevlogen als tijdelijk interim voorzitter van de NMV, maar regelde dit voorjaar snel even een ledenmandaat van 57 stemmen om vervolgens voor de hele veehouderij sector te kunnen spreken. Vanuit Stroe werd de zogenoemde G8 club opgericht. 8 partijen overlegde met elkaar om op N dossier samen op te trekken. Nou ja "samen".... Een ieder wilde wel vrij blijven en niemand wilde gebonden zijn. Een prachtige basis voor Henk Bleker om de politieke agenda te verenigen met het in zijn ogen ledenbelang. Diverse keren en in verschillende samenstellingen (onafhankelijk van elkaar) zat Henk Bleker bij Remkes en Rutte aan tafel. Er werden op aangegeven van Remkes "spelregels" opgesteld. Henk ging als boodschapper naar de G8 en legde de kabinetsinitiatieven voor. Henk was na jaren politicus ook ineens belangenbehartiger.......maar wel van het kabinet Rutte. De spelregels, die, zo moest het lijken, opgesteld waren door de G8 sturen wederom aan op herverdeling van het eigendom. Dit keer werd de wet WILG functionerend onder de toekomstige nieuwe omgevingswet, van stal gehaald. En zo werd belangenbehartiging en belangenbehartiging, met verschillende uitgangspunten en doelstellingen, toch aan elkaar geknoopt. De moraal.......als de sector zich laat vertegenwoordigen door de politieke loopjochies dan kunnen ze ook geen fatsoenlijke toekomst verwachten. Dan zijn zij allen de laatste boer op hun bedrijf en vallen ze net zoals de 10000den , die hun voor gingen ten prooi aan de hebzucht en eergevoelens van hun vertegenwoordigers.

FrieslandCampina, Rabobank en Lely starten pilot voor stikstofreductie

[b]Mooi dat zij het oppakken, als je op de politiek moet wachten dan gebeurt er niets maar je krijgt wel verwijten dat de sector niets doet:[/b] FrieslandCampina, Rabobank en Lely slaan de handen ineen om stikstofuitstoot op melkveebedrijven te reduceren. Zij gaan een samenwerking aan voor het plaatsen van 96 Lely Spheres, verspreid over alle Nederlandse provincies. De Lely Sphere is een installatie die de stikstofuitstoot in de stal van een melkveebedrijf tot maximaal 70 procent verlaagt. De drie partijen hopen dat na deze pilot het concept breder wordt toegepast in de sector. Drastische stikstofreductie in melkveehouderij mogelijk De Lely Sphere is een circulair stalsysteem dat vaste mest en urine van elkaar scheidt en stikstofemissies omzet in waardevolle meststoffen. Deze kan de boer opnieuw gebruiken voor precisiebemesting op het land. Zo wordt de mineralenkringloop meer sluitend, neemt het gebruik van kunstmest af en verbetert het klimaat in de stal. Recente rapporten tonen aan dat met de Lely Sphere de uitstoot van ammoniak tot maximaal 70 procent wordt gereduceerd in de stal. De Lely Sphere is in 2021 officieel erkend en opgenomen op de RAV-lijst (Regeling Ammoniak Veehouderij). Samenwerken om boeren te helpen FrieslandCampina, Rabobank en Lely willen met deze samenwerking de investering in een Lely Sphere toegankelijk maken voor boeren. FrieslandCampina zal een vergoeding geven aan de bedrijven, Lely geeft korting op de aanschaf van het systeem en Rabobank heeft een gunstig leningsvoorwaardenpakket samengesteld. Daarnaast hopen de partijen dat dit initiatief ook de regionale en landelijke overheid zal aanzetten tot initiatieven om duurzame landbouw via innovatie te stimuleren, en dat zij daarvoor de benodigde financiële middelen beschikbaar stellen. Hein Schumacher, CEO FrieslandCampina: “Wij kijken altijd hoe we met technologie kunnen bijdragen aan verduurzaming van de sector. Met de Lely Sphere bereiken we op de melkveebedrijven van onze leden een directe en bewezen stikstofreductie. Wij geloven dat dit een duurzamere en toekomstbestendigere oplossing is voor Nederland dan een dure uitkoopregeling. We willen hiermee de overheid aansporen het stokje van ons over te nemen en te investeren in boeren die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen.” André van Troost, CEO Lely: “Samen met FrieslandCampina en Rabobank willen wij een bijdrage leveren aan alternatieven voor de huidige kabinetsplannen rondom het landelijke stikstofprobleem. In plaats van het reduceren van de veestapel en melkveehouders hiervoor te compenseren, geloven wij juist in investeren in onderzoek en technische innovaties om de circulaire veehouderij te stimuleren en de landbouw te verduurzamen. Met deze samenwerking maken we de investering in de Lely Sphere voor boeren toegankelijker, waardoor zij kunnen werken aan een duurzame toekomst voor hun bedrijf.” Martine Boon, adjunct-directeur Food & Agri bij Rabobank: “Innovatie is belangrijk voor boeren, om te verduurzamen en om te kunnen blijven boeren. Dit initiatief vormt naast een mooie samenwerking ook een van de oplossingen voor de huidige stikstofproblematiek. Rabobank levert daar graag een bijdrage aan, in dit geval met behulp van een rentekorting en een aflossingsvrije periode voor de boer. Zo hebben zij meer financiële ruimte om verder te verduurzamen.” Inschrijven voor de pilot Boeren kunnen zich vanaf vandaag melden om deel te nemen aan het programma. De samenwerkende partners verwachten dat na de zomer de eerste Lely Spheres geplaatst kunnen worden. In het begin van het nieuwe jaar worden de resultaten van de pilot geëvalueerd om vervolgstappen te bespreken. Vervolgstappen De drie partijen hebben naast innovatie ten aanzien van stikstofreductie ook reductie van broeikasgassen (waaronder methaan) hoog op de agenda staan en zien dit als een belangrijke volgende stap in de verdere verduurzaming van de landbouw.

#WakkerDier genomineerd tot het grootste #liegebeest

Een scherp stukje tekst van Eline!; Door Eline Vedder, Afgelopen week heeft u het vast wel gezien, de ophef en verontwaardiging die Wakker Dier heeft gemaakt over koeien in de brandende zon. Ik ga ze niet taggen, hun artikel niet delen, want ze verdienen de aandacht niet. Maar ik wil wel wat bevindingen delen die hun manier van werken goed illustreert: - Tijdens het tellen van dieren zonder schaduw is geen rekening gehouden met vrij koeverkeer. Terwijl de meeste melkveehouders hun koeien bij hitte zélf laten kiezen waar ze willen lopen, in de wei of op stal, door de staldeur permanent open te laten. En elke melkveehouder weet dat als je dat doet, er ALTIJD dames zijn die graag een tijdje de zon opzoeken, en dames die liever de hele dag in de stal blijven bij hun hapje en drankje. Zijn die koeien buiten dan zielig? Als ze zelf weer naar binnen kunnen, wanneer ze dat willen? - Wakker Dier heeft in totaal, verspreid over de provincie Friesland, 5400 koeien geteld. 71% daarvan, 3834 koeien, stonden zonder (schijnbare! zie hierboven) schaduw. Wat is vervolgens de kop? ‘Bijna driekwart van de koeien staat in een wei zonder schaduw.’ De kranten nemen het klakkeloos over. ‘71% Friese koeien krijgen geen schaduw.’ Op het eerste gezicht een betrouwbaar ogend percentage… Dus dat moet toch bijna wel betekenen dat heel veel boeren niks om hun koeien geven. Afschuwelijk… - Maar wist u dat in Friesland op dit moment 480.855 koeien rondlopen?? En waar stonden die tijdens deze ‘telling’, denkt u? Juist, op stal! In de schaduw! Maar ja, die kun je niet tellen als je alleen maar bent #langsgereden natuurlijk… Wat het percentage zonnige koeien is, als we deze koeien in de schaduw van de stal wél meetellen? Zoals het hoort? Leuk dat u het vraagt! 👉 0,8% Ik herhaal: NUL KOMMA ACHT PROCENT Ik zal hier maar niet herhalen wat ik heb gezegd toen ik overal de blinkende krantenkoppen zag…. 🤬 #langsgereden #geenhittestress [img]https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/300228010_10220948026756597_1482414790034358029_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=BUxmpijBtBoAX8BgxHw&_nc_ht=scontent-ams2-1.xx&oh=00_AT9iofnSus5lOiu8s1vDr2usxD6jEn66WPCwzoTRzUaAtg&oe=6303F366[/img] Bron: https://www.facebook.com/eline.veddermonaster/posts/pfbid0gcft5674FkRudmMHwprykHgDzWi4oQUySokQ7nTnxTHpG6y3fu8KKZDSxQCggXmNl

Rutte wil betere prijzen

Rutte wil betere prijzen voor boeren desnoods afdwingen 18-08-22 16:09Update: 3 uur geleden 2.4K reacties Het kabinet overweegt dwingende maatregelen als betrokken partijen in de agrarische sector niet voldoende meehelpen om betere prijzen voor de boeren te realiseren. Hoe die er precies uit komen te zien, wil nog niemand kwijt. Vooralsnog zijn ze ook niet nodig, zei premier Mark Rutte donderdag na een gesprek met banken en bedrijven uit de boerensector onder leiding van Johan Remkes. "Wil je ervoor zorgen dat er ook in de toekomst een sterke boerensector is, dan moet je er ook voor zorgen dat iedereen een bijdrage kan leveren: van Albert Heijn, Jumbo en Lidl tot en met de inkopers en leveranciers van producten aan de agrarische sector", zei Rutte na het gesprek in het provinciehuis van Gelderland in Arnhem. In de stikstofcrisis komt een aantal dingen bij elkaar. Niet alleen de maatregelen die moeten leiden tot de helft minder stikstofuitstoot in 2030, zodat de natuur op veel plekken niet verder verslechtert. Er wordt ook gekeken naar het verdienmodel van de boer, die in veel gevallen het bedrijf steeds verder moest uitbreiden om rendabel te blijven. Gevolg was meer vee en meer stikstofuitstoot (ammoniak). Banken en bedrijven moeten daarom in de ogen van het kabinet een steentje bijdragen, maar het is de vraag hoeveel en onder welke voorwaarde. Rutte: "Als het nodig is kun je dat dwingender doen, maar dat was niet de sfeer van vandaag." Daarom blijft het vooralsnog vooral bij "nadenken" van banken en bedrijven in de agrarische sector over hoe boeren "een goede boterham kunnen verdienen". Minister Sigrid Kaag (Financiën), ook in Arnhem aanwezig namens het kabinet, voorziet bij dwang een ander probleem. "Dat is juridisch heel lastig." Daarom blijft het ook bij haar bij een morele oproep. "De financiële partners hebben een duidelijke rol. Waar je winst hebt geboekt in het verleden, ligt ook de opdracht om partners te helpen naar de toekomst te komen." Zie ook: Stikstofgesprek Remkes met agro-industrie en banken in teken van afwezigen Rabo-topman: 'We leveren al substantiële bijdrage' De belangrijkste financiële partner in de landbouw, de Rabobank, was donderdag ook aanwezig bij het gesprek in Arnhem. "Het systeem is in deze vorm niet meer houdbaar", stelt topman Wiebe Draijer. Zo'n 85 procent van de boeren heeft een lening bij de Rabobank. Vanuit natuurorganisaties en de politiek is er veel kritiek op de manier waarop de bank betrokken is bij de uitbreiding van veel veehouderijen. De bank is voornemens om een andere koers te varen en is daar naar eigen zeggen ook al mee begonnen. "We voeren inhoudelijke gesprekken over wat verduurzaming vraagt. We geven korting op leningen voor boeren die willen verduurzamen", zegt Draijer. Met name die rentekorting van 0,2 procent noemt hij "niet-vrijblijvend" en een "substantiële bijdrage" aan een eerlijker verdienmodel in de sector. Toeval of niet, een ruime meerderheid van de Tweede Kamer gebruikte dezelfde bewoordingen in een debat vlak voor de zomervakantie. Partijen willen dat banken en bedrijven verplicht een "substantieel aandeel" van de stikstofcrisis gaan betalen. Voor verplichte bijdragen vreest Draijer niet. "Ik heb er vertrouwen in dat, als we duidelijk kunnen maken wat we nu al doen voor de volgende stap, dat ruim binnen de definitie van 'geen-vrijblijvende bijdrage' zal vallen." Door: Edo van der Goot  Beeld: ANP 2.4K reacties Delen via Whatsapp Delen via Facebook Delen via Twitter Delen via Linkedin Delen via email Lees meer over: Politiek  Stikstof 

Lely is een pracht bedrijf

Lely. Lely is een pracht bedrijf. Maakte ooit prima rotorkopeggen en geweldige maaiers en fantastische schudders. Heb ze alle drie gehad en jaren met plezier mee gewerkt. Lely is de ontwikkelaar van het automatische melken’ En veroorzaakte daarmee voor een positieve trendbreuk waardoor zowel welzijn van de boer als de koe op vooruit zijn gegaan. De ontwikkelingen in stalmanagement en voermanagement en de daarbij behorende oplossingen zijn ook supergoed voor boeren en koeien. Echter niet alles wat ze in de markt zetten is zo geweldig. De Lely Orbiter (verwerker van dagverse melk eventueel per koe) lijkt leuk maar is bij de huidige melkprijzen geen winstmaker. Maar veel beroerder nog er zijn bewindslieden die het zien als de nieuwe toekomst voor de gehele (zeer sterk gekrompen) melkveehouderij. Dat is natuurlijk een utopie. Net zo goed als dat de Lely Sphere als een oplossing voor het stikstofvraagstuk zal zijn. Het stikstofvraagstuk vraagt maar beperkt om technische oplossingen maar vraagt vooral om goed beleid op basis van degelijk onderzoek gebaseerd op metingen en niet op basis van onderbuikgevoelens. Dat Lely een beetje gebruik probeert te maken van die onderbuikgevoelens om de eigen handel aan te prijzen en niet om de overheid te wijzen in de grote onjuistheden in het beleid zegt mij dat Lely (een club is die prima techniek maakt) waarvan de top meer oog voor eigen belang dan voor boeren belang heeft. Jan Cees Vogelaar

Boeren hebben geen "recht" om boer te zijn?

De boerenhaters hebben weer iets nieuws bedacht. Naar aanleiding van onder andere de uitlatingen van Maxim Hartman op TV roepen duizenden twitteraars in koor hoeveel beroepsgroepen er wel niet zonder morren verdwenen zijn. Ook roepen ze dat boeren geen "recht" hebben op hun beroep. En eigenlijk ook niet op een zak geld. Men roept nu bijvoorbeeld dat kolenboeren ook "zonder morren en zonder vergoeding" verdwenen zijn. Dat is ten eerste [url=https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010372765:mpeg21:a0086]feitelijk onjuist[/url]. Ten tweede is dit niet direct te wijten aan kabinetsbeleid. Er is tegen geen enkele kolenboer gezegd: "Je moet 74% minder verkopen omdat je pand op de verkeerde plek staat". De vraag veranderde wel. Kolen raakten uit de gratie voor petroleum en later gas. Maar de handelaren konden zelf kijken of ze naast kolen iets anders wilden verkopen. Dat is marktwerking.   [b]Boeren verdwijnen niet vanwege marktwerking[/b] Zolang de samenleving voedsel koopt is er markt voor de producten van boeren. Er is nog steeds vraag naar echt vlees en echte zuivel. Zowel in ons land als in het buitenland. Ook al levert het in sommige jaren geen dikke boterham op. Je kunt er wel van leven. En sommige mensen kunnen een hekel hebben aan boeren, maar zolang een boer legaal bezig is mag hij gewoon zijn onderneming runnen.  Dus roepen dat de "samenleving het niet meer wil" is vooral het uitspreken van de hoop van een paar activisten. De praktijk wijst anders uit.        [b]Boeren genieten helemaal geen voorkeursbehandeling[/b] Iedereen die slachtoffer wordt van wijzigingen in bestemmingsplannen kan aanspraak maken op planschade. Dat geldt voor zowel ondernemers als particulieren. Dus boeren worden niet anders behandeld. [b]Iedereen heeft rechten[/b] Als je ontslagen wordt dan heb je recht op ontslagvergoeding van je baas. Als je onderneming stopt vanwege een wijziging in een bestemmingsplan, dan heb je recht op planschade. Als de overheid de regels aanpast dan kun je kijken of je wilt investeren.  Als de overheid je wil dwingen om je bedrijf te stoppen dan moeten ze met een zak geld komen. En als je dat niet wilt, dan hoef je dat niet direct te accepteren en dan heb je altijd nog het recht om te protesteren.    

Jack Rijlaarsdam - #wijdoennietmee

Even een berichtje van het front Door Jack Rijlaarsdam Beste mensen, Net als vele anderen moesten we vandaag lang wachten op de Kamerbrief van onze stikstofminister Van der Wal. Echt verrassend was de inhoud niet. In de veenweidegebieden wordt de strop aangehaald, in de NNN- en N2000-gebieden kan niks meer en de zone daar omheen is ook de klos. In Den Haag huist een bataljon ambtenaren dat van Nederland een parklandschap zonder commerciële veehouderij wil maken. Het stikstofdossier komt hen mooi van pas. Blijkbaar hebben zij er geen benul van dat er in de BV Nederland wat verdiend moet worden en dat het ook handig is als er iets in de koelkast ligt. Geld kun je immers niet eten. Wij kunnen ons zeker niet vinden in deze plannen. De landelijke overheid heeft het uitvoeren van dit onzinnige plan bij de provincies over de schutting gekieperd. Nu zijn we al bijna drie jaar in gesprek met Provincie Noord-Holland en deze heeft daarbij meerdere toezeggingen gedaan die haaks op dit plan staan. Steeds heeft men benadrukt dat de inzet is om boeren te behouden omdat veehouders juist nodig zijn om de natuurgebieden te beheren. Ook is toegezegd dat er geen sprake is van de introductie van overgangs- of bufferzones rondom natuur. Provinciale Staten heeft zelfs expliciet besloten dat de landbouw niet als enige sector hoeft te reduceren, maar dat ook andere sectoren dienen te reduceren in evenredigheid met hun uitstoot. Deze afspraken zien wij niet terug in het plan van minister Van der Wal. Wij horen graag van de provincie Noord-Holland hoe zij deze toezeggingen waar denkt te gaan maken!. Het plan van minister Van der Wal hebben we voor kennisgeving aangenomen, maar is absoluut niet serieus te nemen. #wijdoennietmee Wij laten ons niet van het platteland jagen, wij zijn het platteland! Jack Rijlaarsdam, Boeren in Actie Noord-Holland

Nieuwe reacties

FrieslandCampina opent zijn deuren voor nieuwe leden

De Ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft donderdag 9 juni 2022 ingestemd met de voorgestelde wijzigingen in het ledenaannamebeleid. Met deze wijzigingen zet de zuivelcoöperatie de deuren open voor nieuwe leden-melkveehouders in het coöperatieve werkgebied in Nederland, Duitsland en België. Sybren Attema, voorzitter Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.: “We willen een aantrekkelijke coöperatie zijn en blijven voor onze leden-melkveehouders en daarvoor is voldoende schaalgrootte van belang. Dit draagt namelijk bij aan continuïteit, een goede concurrentiepositie, een optimale bezetting van ons productienetwerk en daarmee een brede beschikbaarheid van onze producten en merken in de markt. Naast dat we bestaande leden de ruimte geven voor ondernemerschap, zetten we nu ook de deuren open voor nieuwe leden. De afgelopen periode zijn we als bestuur met de leden, de districtsraadsleden en onderneming hierover in gesprek geweest. Met de verkregen inzichten zijn we nu tot dit besluit gekomen.” Toetreding vergemakkelijken Vanaf de fusie van Friesland Foods en Campina eind 2008 tot op heden was het alleen onder zeer strikte voorwaarden mogelijk om een lidmaatschap van FrieslandCampina aan te vragen. Daar komt nu verandering in. Om het verkrijgen van een lidmaatschap via een samenwerking met een zittend lid te versoepelen, is de periode van samenwerking verkort van vijf jaar naar drie jaar. Daarnaast gaat de coöperatie open voor nieuwe leden die starten of nu aan een andere afnemer leveren. Om toetreding te vergemakkelijken is het entreegeld verlaagd van 15,00 euro naar 5,00 euro per 100 kg melk. Voor trouwe leveranciers binnen het coöperatieve werkgebied geldt een korting van 2,00 euro per 100 kg melk op het entreegeld. Voor de financiering van het entreegeld worden betalingsmogelijkheden aangeboden. Naast het entreegeld dienen nieuwe leden, net als zittende leden, melkcertificaten voor een bedrag van 8,00 euro per 100 kilo te kopen. Voldoen aan Foqus planet Bij een lidmaatschapsaanvraag wordt door middel van een toetredingstoets beoordeeld of de melk van het potentiële lid past bij wat de onderneming kan verwerken en verwaarden. Nieuwe leden moeten voldoen aan de eisen die Foqus planet, het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma van FrieslandCampina, stelt. Ook moeten bedrijven potentie hebben om zich te ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast geldt dat melkvee van nieuwe leden het hele jaar door bewegingsvrijheid dient te hebben. FrieslandCampina gaat onderzoeken of uitbreiding van het coöperatieve werkgebied grenzend aan het huidige werkgebied in Duitsland en België wenselijk is. Besluitvorming over dit onderwerp vindt plaats in december 2022. Het ledenaannamebeleid wordt tenminste eens in de drie kalenderjaren geëvalueerd. Melkveehouders in het coöperatieve werkgebied van FrieslandCampina die interesse hebben om lid te worden, kunnen zich aanmelden via: https://www.frieslandcampina.com/nl/melk-leveren-aan-frieslandcampina/

Van der Wal: stikstofboodschap voor delen Nederland 'keihard', geen andere keuze

Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof denkt dat ze vrijdag met "een keiharde boodschap" moet komen wat betreft de stikstofuitstoot. "Dat er in een aantal gebieden heel weinig kan, dat is duidelijk." Vrijdag lekte uit dat de uitstoot van stikstof in sommige delen van Nederland, zoals de Gelderse Vallei en De Peel in Noord-Brabant, met 70 tot 80 procent moet worden verminderd. Dat leidde tot veel onrust, met name bij boeren die zich zorgen maken over de toekomst hun bedrijf. Van der Wal benadrukt dat haar plannen nog worden doorgerekend en dat ze vrijdag pas definitief worden gepresenteerd, maar ze zegt dat er "geen andere keuze" is dan rigoureus ingrijpen. 'Tijd van geitenpaadjes is voorbij' "Ik denk dat we de afgelopen jaren te veel uitvluchten hebben gezocht en dat we daarom ook tegen de muur zijn gelopen als overheid. Uitvluchten, geitenpaadjes; dat kunnen we ons niet meer permitteren." De VVD-minister zegt zich te realiseren dat de plannen "heel veel impact voor heel veel mensen" hebben en vindt dat "verschrikkelijk". "Dit is een moment waarvan we al drie jaar weten dat het gaat komen en waar we doorheen moeten met elkaar." Ruim vierhonderd VVD-leden uit het hele land dienen zaterdag op een congres van hun partij een motie in, waarin zij afstand nemen van het stikstofbeleid. Zij denken dat de huidige maatregelen niet gaan leiden tot een oplossing van het probleem. "Wij roepen de Tweede Kamerfractie en het kabinet op: doe Nederland dit niet aan. Laat stikstof niet alle progressie tegenhouden en ons land verstikken", stellen zij. Een van hun grootste kritiekpunten is dat het beleid tot nu toe wordt gebaseerd wordt op "modellen en berekeningen" in plaats van op "metingen en feiten". Ze willen dat dit gaat veranderen. "Offer niet onze agrarische bedrijven op aan een achterhaalde theoretische methode. Maar kies voor beleid op basis van feiten en haalbare scenario's."

Voornemen tot openbaarmaking fosfaatrechten

Geachte Voorzitter, Met voorliggende brief wil ik uw Kamer informeren over mijn voornemen om medio juni 2022 de initieel aan bedrijven toegekende fosfaatrechten openbaar te maken. In het kader van de invoering van het fosfaatrechtenstelsel in de melkveehouderij op 1 januari 2018 is door de overheid aan bedrijven een fosfaatrecht toegekend. Voor de hoogte van het toegekende fosfaatrecht, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat, werd uitgegaan van de op 2 juli 2015 op het bedrijf aanwezige dieren. De fosfaatrechten zijn indertijd ‘om niet’ aan de bedrijven toegekend. Blijkens de staatssteunbeschikking (State Aid SA.46349 (2017/N)) worden de toegekende fosfaatrechten aangemerkt als staatssteun. Voor het correct toepassen van de staatssteunregels acht de Europese Commissie transparantie van essentieel belang en heeft daartoe richtsnoeren opgesteld. Conform die richtsnoeren is in artikel 23, achtste lid, van de Meststoffenwet bepaald dat de toegekende steun binnen zes maanden na vaststelling van het op een bedrijf rustende fosfaatrecht openbaar moet worden gemaakt. Aanvankelijk was het de bedoeling om op 1 juli 2018 de toegekende fosfaatrechten openbaar te maken. Dat dit tot op heden nog niet gebeurd is, heeft een aantal redenen. Voor veel bedrijven was op 1 juli 2018 het juiste fosfaatrecht nog niet definitief vastgesteld als gevolg van nog lopende aanvraag-, bezwaar of beroepsprocedures. Ook een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in april 2019 omtrent toegekende fosfaatrechten voor jongvee van vleesvee noopte tot een herbeoordeling van het fosfaatrecht voor diverse bedrijven. Eind 2019 werd het proces om te komen tot openbaarmaking weer opgestart en begin januari 2020 werden de bedrijven hierover geïnformeerd. Dit leidde tot grote commotie in de sector, mede veroorzaakt door onduidelijkheid over welke gegevens openbaar gemaakt zouden worden en de angst dat privégegevens in handen van activisten terecht zouden komen. De ontstane commotie was voor mijn voorganger aanleiding om het proces van openbaarmaking op te schorten. Ik acht de tijd rijp om het proces van openbaarmaking weer voort te zetten en daarmee te voldoen aan de wettelijke verplichting tot openbaarmaking. En ik besef goed dat dit mogelijk weer tot vragen vanuit de sector kan leiden. Daarom wil ik in deze brief helder aangeven welke gegevens openbaar gemaakt zullen worden. Voor het openbaar maken van staatssteun heeft de Europese Commissie de State Aid Transparancy Aid Module (TAM) beschikbaar gesteld. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is daaraan gebonden en zal TAM gebruiken om de toegekende fosfaatrechten openbaar te maken. In TAM kan de staatssteun echter alleen in euro’s en niet in kilogrammen kenbaar gemaakt worden. Door het toegekende fosfaatrecht te waarderen op € 1,- per kilogram fosfaat wordt de omvang van het initieel toegekende fosfaatrecht zo goed mogelijk benaderd. Overeenkomstig TAM zal RVO per bedrijf concreet de volgende gegevens bekendmaken: [list] ­[*]de hoeveelheid ontvangen staatssteun in de vorm van het initieel toegekende fosfaatrecht; ­­[*]de naam van het bedrijf en het Kamer van Koophandel-nummer; ­­[*]de provincie waarin het bedrijf gevestigd is; ­­[*]de economische sector waartoe het bedrijf behoort, in casu landbouw, en het soort onderneming, in casu midden- en kleinbedrijf of groot bedrijf. [/list] In totaal zullen ruim 22.000 bedrijven te maken krijgen met het openbaar maken van de toegekende fosfaatrechten. Ongeveer twee weken voor het moment van openbaarmaking zal RVO middels een brief de betreffende bedrijven informeren. In de brief zal onder meer vermeld worden dat er ten aanzien van de (wettelijke) verplichting geen sprake is van een afweging over het wel of niet openbaar maken van de toegekende fosfaatrechten. Ook zal informatie over het openbaar maken op de website van RVO geplaatst worden. Hiermee tracht ik zo veel als mogelijk tegemoet te komen aan de eerder ontstane zorgen omtrent het openbaar maken van de fosfaatrechten. Henk Staghouwer Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [b]Bron[/b] https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1da1a29d-f74e-4e2a-9b95-b70a2b319a08&title=Voornemen%20tot%20openbaarmaking%20fosfaatrechten.docx

Gedeputeerde: "Rijk grijpt in als stikstofverlaging niet wordt gehaald"

Als onvoldoende boeren aan de oostrand van de Noordoostpolder meewerken aan de plannen om de stikstofuitstoot terug te brengen, zal het rijk ingrijpen. Ook bestaat bestaat dan het risico dat boerenbedrijven gedwongen worden te stoppen. Daarvoor waarschuwt gedeputeerde Harold Hofstra in het programma Over Flevoland Gesproken. De provincie probeert de boeren in het gebied te winnen voor een drastische vermindering van de stikstofoverlast in het nabijgelegen natuurgebied Weerribben-Wieden. Van de ongeveer zeventig boeren hebben nog geen vijftien zich tot nu toe gemeld bij de provincie om mee te werken. "Een aantal van hen wil de stikstofuitstoot verlagen door te innoveren", vertelt Hofstra. "Er zijn ook agrariërs bij die geen opvolger hebben en die willen praten over het afstoten van hun bedrijf." Hofstra merkt dat het grootste deel van de boeren nog afhoudend reageert. "Ze weten dat ze iets moeten, maar ze willen wel weten: wanneer is het genoeg?" De gedeputeerde wijst er op dat de boeren mogelijk slechter af zijn als ze niet meewerken aan het halen van de reductiedoelen. "Op 1 juli 2023 beoordeelt het rijk of wij die reductie kunnen halen. Als het niet lukt, neemt het rijk de regie over. Dan zou het rijk bepaalde plekken kunnen aanwijzen om op te kopen. Maar ik wel het echt niet zo ver laten komen."

robbies


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 0min geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering