Ooh ooh Den Haag, zwemmen in de miljarden maar komt het ook tot uitvoering?

Door Henk Bleker, Het Regeerakkoord trekt miljarden uit om veehouderijbedrijven te sluiten. Het is een tsunami aan bedrijfssluitingen die op het platteland af dreigt te komen. Boeren blijven rechteloos achter, zelfs het recht om elders weer als voedselproducent aan de slag te gaan lijkt hen ontnomen te worden. Al die miljarden zijn bedoeld om ‘de natuur te herstellen’. Zo immens veel geld en zoveel maatschappelijke gevolgen, voor gezinsbedrijven en voor een hele sector, dan zal er wel overtuigend bewijs zijn dát die boerderij-sluitingen ook echt tot het beoogde natuureffect leiden en van doorslaggevende invloed zijn op ‘natuurherstel’ in Natura2000 gebieden! Het tegendeel is waar. Op dit moment is er geen overtuigend wetenschappelijk bewijs voor het positieve natuureffect van de sluiting van dit of dat melkveebedrijf. Er zijn geen betrouwbare meetgegevens over de aan individuele bedrijven toe te rekenen stikstofneerslag, hoeveel slaat waar neer. Er is geen wetenschappelijke onderbouwing van het aandeel dat een individueel bedrijf heeft de in de totale ( uit andere bronnen zoals verkeer,industrie, ‘import ) neerslag in een bepaald natuurgebied. We weten wel dat de uitstoot uit de veehouderij met ruim 60% is afgenomen de laatste 25 jaar, maar er is niet bijgehouden wat dat heeft betekend voor de natuur. Het ontbreekt sowieso aan gevalideerde rapportages over hoe kwetsbare natuurgebieden zich precies hebben ontwikkeld. Zijn de kwetsbare soorten en habitats in al die gebieden nauwkeurig gemonitord? Is exact duidelijk wat de oorzaken zijn van het achterblijven van bepaalde soorten, habitats, planten en grassen? Weten we precies wat stikstof daaraan ‘heeft gedaan en doet’? De vraag stellen is hem beantwoorden: helaas niet! We zitten nu dus met een overvloed aan geld, 25 miljard, maar tegelijk met een gigantisch tekort aan harde feiten en aan kennis over oorzaken en gevolgen. Zo’n bijna Kafka-achtige situatie leidt in de politiek vaak tot de daar veel beoefende sport van ‘jumping to conclusions’: er is een probleem, we willen snel……ooh het is natuurlijk stikstof….en het zijn de veehouders…waarvan wij sowieso al vinden dat er te veel zijn…..dus opkopen of onteigenen’ . En over twintig jaar komt er een vernietigend rapport van de Rekenkamer: weggegooid geld! Niet zomaar meedoen Het nieuwe kabinet kiest voor de regio als het om de aanpak van het ‘stikstofprobleem’. Dat is een hele hele goede keus. Weg met de ‘modellen’ en de theoretische ‘normen’ ( zoals de Kritische Depositie Waarde). Op naar de provincie en naar de gebieden waar de natuurgebieden in kwestie liggen. Maar daarmee is het gebrek aan feiten en kennis niet weg. Natuurlijk, burgers, boeren en bijv. boswachters van Staatsbosbeheer hebben een heleboel praktijkennis over de situatie ter plekke. Maar dat is niet voldoende om een gebiedsplan te maken waarin de sluiting van tientallen bedrijven moet worden gemotiveerd. De miljarden moeten de boerenorganisaties er niet toe verleiden om zo maar mee te doen aan de plannen-makerij in de provincie. We zullen de garantie moeten krijgen dat elk planproces in een gebied/ regio begint met beantwoording van de wetenschappelijke vragen vooraf. Toegespits op de situatie daar ter plekke. We zullen als boeren-organisaties het recht moeten krijgen om wetenschappelijke contra-expertise in te schakelen. Niks de slager - de natuurbeherende organisaties - die zijn eigen vlees keurt. Dit is een alleszins redelijk beroep op het zorgvuldigheidsbeginsel. Want, let wel: het grondgebied buiten de steden en dorpen is voor 70 tot 90 procent in eigendom van agrariërs en in gebruik voor de voedselproductie. De daar gevestigde bedrijven zijn voor 80% boerenbedrijven. Waar het nieuwe Kabinet naar toe wil is zeer ingrijpend voor de getroffen veehouderijbedrijven. En, vanzelfsprekend er zullen boeren zijn die het past om te stoppen of te verplaatsen. Natuurlijk hebben zij het volste recht om zaken te doen met de overheid. Vrijheid voorop en het blijven collega’s. Maar het regeerakkoord zegt duidelijk dat er ook ‘niet vrijblijvende’ gesprekken op het boerenerf gevoerd gaan worden. Daarenboven hebben de kabinets-ambities ook grote impact op de landbouwstructuur in de regio als geheel. Als dan zoiets door de overheid in gang wordt gezet en soms afgedwongen dan is het in een rechtsstaat volstrekt logisch dat er overtuigend wetenschappelijk bewijs moet liggen - de motiveringsplicht - dat die ingrijpende maatregelen het beoogde natuureffect ook daadwerkelijk hebben! Prullenbak Dat de invulling en uitvoering van de kabinetsplannen in de provincies gebiedsgewijs plaats vindt is logisch. Maar boeren en boerenorganisaties zullen niet in vage gebiedsprocessen stappen. Mooie uitnodigingen als ‘kom aan de gebiedstafel zitten’ of ‘doe mee aan de gebiedsdialogen’ , gaan de prullebak in. Het gaat om hún grond, hún bedrijf, hún inkomen en hún toekomst. Daarom dient hen zeggenschap, zorgvuldigheid, zekerheid en rechtsbescherming vóóraf te worden geboden. Dat kan alleen maar via een vooraf geborgde structuur voor die gebiedsprocessen. We kunnen leren van het verleden. In de jaren 80 en 90 vonden ingrijpende herinrichtingen in het landelijk gebied plaats. Het wettelijk kader daarvoor was de toenmalige Landinrichtingswet. In lijn daarmee zijn de komende gebiedsprocessen voor boeren alleen maar ‘veilig’ als gewerkt wordt met gebiedscommissies, geleid door onafhankelijke door de Kroon benoemde voorzitters, reële zeggenschap voor boeren ( tenminste 50% van de stemhebbende leden) , bezwaarmogelijkheden, specifieke planbesluiten die voor beroep vatbaar zijn ( denk aan besluiten inzake opkoop of onteigening) zodat belanghebbenden ( individuele boeren en hun organisaties) die besluiten bij de rechter kunnen aanvechten. Die gebiedscommissies zouden altijd een tweeledig doel moeten hebben: verbetering natuur in Natura2000 gebieden én verbetering landbouwstructuur in het gebied, zoals innovaties, kavelruilprojecten, verduurzaming, ruimte voor nieuwe verdiencapaciteit. Ook het planprocés dient aan vooraf gestelde eisen te voldoen. We gaan géén ingrijpende besluiten accepteren uit modieus klinkende ‘visie-documenten’ of ‘scenario-schetsen’ Nee, een planproces dient tenminste aan een aantal vormvereisten te voldoen: wetenschappelijk en onafhankelijk opgestelde beschrijving van de ‘staat van een natuurgebied toegespitst op de daar te beschermen soorten en habitats. Idem opgestelde probleemanalyse: mate van afwijking van doelen en opsomming verklarende factoren. verbeterplan dat volgens een vaste ladder is opgesteld: altijd eerst kijken naar verbetering in het beheer, verbetering van de inrichting van een natuurgebied, verbetering van de hydrologie/waterhuishoudkundig beheer, verbetering van de fysieke scheiding tussen het natuurgebied en de omgeving, aanpassing van het grondgebruik direct grenzend aan een natuurgebied, beperkte uitbreiding en als laatste de categorie ‘management omgevingsinvloeden’. Pas als het totaal van de omgevingsinvloeden is vastgesteld wordt beoordeeld welke daarvan beinvloedbaar zijn en welke een wetenschappelijk vastgestelde significante invloed hebben. De uitstoot uit veehouderijbedrijven is daar mogelijk één van. Pas als onafhankelijk is vastgesteld dat die significant is wordt gekeken wat daar kan worden gedaan door emissie-beperkende technische en management-maatregelen. Als allerlaatste stap kan beperking veestapel bij één of meer bedrijven of sluiting aan de orde komen. Deze laatste stap wordt altijd dubbel gecheckt op noodzakelijkheid en significantie. een natuur-verbeterplan waarin de onderdelen beperking van de veestapel ( is gedeltelijke sluiting van een veehouderij) of volledige sluiting van een veehouderijbedrijf voorkomen, dient als een voor beroep vatbaar besluit te worden aangemerkt waarbij belanghebbenden (boeren in het gebied en hun belangenorganisaties) naar de onafhankelijke rechter kunnen. Het beste zou zijn dat de borging van zorgvuldigheid, zeggenschap, (rechts-)zekerheid en rechtsbescherming via de wet zou worden geregeld. Een snellere weg is om het vast te leggen in een Akkoord tussen het nieuwe Kabinet, de provincies en de belangenorganisaties van de agrarische sector. De uitvoering van de Kabinets-ambities is zeer ongewis. Want het ontbreekt aan van alles en nog wat : aan feiten en kennis, aan ecologen, aan praktische. ‘landinrichters’ ( mannen en vrouwen die het vak verstaan om met gevoel voor het boerenbedrijf oplossingen met boeren tot stand te brengen). Het grootste probleem voor het Kabinet is gebrek aan een heldere uitvoeringsaanpak, structuur en last but not least gebrek aan vertrouwen bij boeren. Ik denk dat de nieuwe bewindslieden op LNV wel eens het allergrootste belang bij een Akkoord met de landbouw kunnen hebben. Anders gaat de uitvoering vast lopen in het moeras. Één ding is zeker: boeren en hun organisaties gaan niet mee dat moeras in. Billboards Als de regering niet ingaat op de gelegitimeerde wens van boeren om zorgvuldigheid, zeggenschap, rechtszekerheid en rechtsbescherming te borgen, rest de boerenorganisaties helaas maar één opstelling: wegblijven van elke gebiedstafel. Dan gaan we een heel ander traject in. Dan gaat WOB-wapen worden ingezet. Er zal geen letter en geen woord, geen heimelijk plannetje en geen overleg verborgen blijven van die gebiedsprocessen. Overal waar mogelijkheden zijn tot juridisch te procederen zal dat gebeuren. Veehouderijbedrijven die in de plannen met voortbestaan bedreigd worden zullen via crowdfunding ondersteund worden door een Stichting Bescherming Agrarisch Eigendom zodat de individuele boer met wat minder zorgen verder kan en niet de strijd tegen onteigening e.d.hoeft te voeren Overal in het land zullen billboards verschijnen met hoeveel bedrijven de regering daar wil sluiten. De stand wordt bijgehouden , iedereen zal de teller zien tikken. Iedereen maar dan ook ieder zal het allemaal zien hoe uiteindelijk een paar duizend gezinnen noodgedwongen hun boerderij moeten verlaten. Rechteloosheid en willekeur zullen aan de kaak gesteld worden. Mijn advies: Kabinet kies eieren voor uw geld. U hebt maximaal maar 3 jaar te gaan, een echte uitvoeringsorganisatie is er niet en de uitvoeringsproblemen zijn nu al zichtbaar, over anderhalf jaar zijn er al weer Statenverkiezingen en reken maar dat de ‘plattelands-partijen daar gaan ‘knallen’ …Sluit een Landbouwakkoord dat boeren rechtszekerheid, zeggenschap en bescherming biedt en u ‘vastigheid’ bij de uitvoering.

Agrinl: nog 8 leden en 1 belangenbehartiger

[quote]AgriNL is een uniek netwerk van 11 bedrijven en LTO Nederland van de belangrijkste Nederlandse spelers in de Agrifood sector.[/quote] Met deze tekst opende de website van Agri.nl. 11 multinationals en 1 belangenbehartiger, 46 miljard omzet ,116000 medewerkers en 50.000 boeren (in die volgorde...) waren de trekkers van deze zelf benoemde club. Totdat ze drie weken geleden een plan presenteerde, dat al in diverse versies de afgelopen maanden naar buiten kwam en wat al een jaar op de plank lag. Een plan waarbij men er vanuit gaat dat er 600.000 ha grond vrij komt de komende 9 jaar en waarbij deze club graag wilden leveren op de wensen van de toekomstige regeringspartijen. De reacties vanuit de sector waren heftig en 3 partijen trokken zich terug, werd er gecommuniseerd. Het plan verdween diezelfde dag van de website. Maar dat het plan niet weg was werd ook afgelopen week duidelijk. Want na het mislukken van poging nummer 3 van Agri.nl werd duidelijk dat er een plan van gelijke strekking op de formatietafel lag om het dossier stikstof op te lossen door middel van de grootste grondroof uit de Nederlandse geschiedenis. Een vierde van het landbouw areaal zal van de boeren moeten worden afgenomen, zo valt op te maken uit reacties van ingewijden. Gisteren keek ik op de website van Agri.nl. En wat zag ik, er was op de website niets gewijzigd. De club leek nog net zo compleet als voor het tumult. Daarop heb ik wat contacten gelegd met partijen die belooft hadden aan het boerenpubliek, dat zij zich terug trokken. Een trage webmaster was de oorzaak. En wat schetst mijn verbazing vandaag? De webmaster had ineens wat meer haast. Het lijstje leden is gereduceerd naar 8 multinationals en 1 belangenbehartiger. Wel zijn ze vergeten de omzetcijfers, medewerkers en vertegenwoordiging aantal van de boeren aan te passen. Het zal wel bij de grootheidswaanzin horen, wat deze club uitstraalt. Praten over de boeren , maar niet met!! Ga je schamen, diep schamen!!!!

Stikstofblunder van der Tak in BuitenhofTV

In Buitenhof vanmiddag werd door de presentator Jan Pieter Hagens de bewering gedaan dan 61% van de stikstofemissie uit de landbouw komt en daarmee de landbouw dus ook de grootste veroorzaker zou zijn van het stikstofprobleem. Sjaak van der Tak had daar geen weerwoord op. Om te beginnen komt de 61% uit een briefing van TNO aan de Tweede Kamer twee jaar geleden. TNO erkende na kritiek van Staf dat bij de 61% aandeel landbouw de emissie vanuit de scheepvaart buiten beschouwing was gelaten en het gaat over cijfers 2016/2017. De huidige cijfers t/m 2019 zijn 51% aandeel landbouw en 49% overige sectoren alles omgereken naar kg stikstof. Niet al die stikstof vanuit de landbouw valt in de natuur. Sterker nog uit onderzoek van Sommers (Denemarken) en Jan Klaas Santing (Dwingerelveld) komt naar voren dat de meest ammoniak uit de veehouderij na circa 300 meter niet meer in de lucht meetbaar is . Deels komt dat door verdunning maar grotendeels ook doordat het als depositie is neergedaald op bodem en gewas. De zogenaamde "peikbelasters" vanuit de landbouw op natuur bestaan dus nauwelijk immers er staan maar weinig veehouderijbedrijven binnen de 300 meter van de x&y coördinaten van stikstofgevoelige natuur. In Nederland heeft de landbouw circa 54% van de grond in gebruik. De landbouw is dus ook de grootste ontvanger van stikstof ook de stikstof die door andere sectoren is veroorzaakt. Alle discussie alleen op emissie zetten is een discussietruck van journalisten ,ambtenaren en politicie. Het gaat er om welke emissie geeft welke depositie op welk gebied en dat is iets anders dan LTO nu doet. Namelijk meebewegen met de overheid zonder te weten waar ze het over hebben.

Boer John gooit het roer om: van melk naar honingbessen

Vijftien jaar geleden nam John Heesakkers de Janmiekeshoeve aan De Hei in Mariahout over van zijn ouders. Hij is de zevende generatie die op deze plek boert. Die eerdere generaties herkennen de Janmiekeshoeve straks niet meer. Van biologisch melkvee stapt John over op Agroforestry. Er komt geen melk meer van de hoeve maar wel kastanjes, walnoten, perziken, kersen en honingbessen. De eerste Heesakkers op de hoeve (Johan) bleef aan een boerendochter (Martha) hangen toen hij een stuk woeste grond achter de boerderij ontgon. Op die grond plant John nu weer bomen. Terwijl hij alles weet van koeien en melk, moet hij nu een oplossing verzinnen voor de reeën die in de lente aan het frisse groen van de jonge bomen knabbelen. "Klopt. Op m’n 55ste ben ik iets heel anders gaan doen maar dat geeft ook energie." John gebruikte als biologische boer al geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Omdat hij dat in zijn nieuwe bedrijf ook niet gaat doen, telt de grond straks mee voor het Ondernemend Natuurnetwerk Brabant. Mooi nieuws voor de provincie Brabant, die de grond meetelt bij de 10.000 hectare nieuwe natuur die voor 2027 moet worden aangelegd. Ook mooi nieuws voor John, omdat hij zo geld krijgt van het Groen Ontwikkelfonds Brabant dat met 250 miljoen euro uit de Essentgelden de motor moet zijn voor al die nieuwe Brabantse natuur. Johns bos verbindt straks de Lieshoutse Hei en natuurgebied Het Gerecht in Meierijstad. Over zijn grond kunnen dieren dwalen van het ene natuurgebied naar het andere natuurgebied. Zulke verbindingen geven de natuur extra adem. Een wandeling over Johns grond gaat ook door het kleine bos dat hij en zijn voorouders altijd hebben laten staan. John liet er een ven graven. Het werd een prachtig plekje dat ook al eens voor een theatervoorstelling is gebruikt. "Met een pop-uprestaurant erbij." Een gesprek met John is een gesprek met een boer die al een poosje op zoek is naar nieuwe mogelijkheden. Gewoon melkvee sprak hem niet meer aan. "Je levert heel veel melk en bent nooit degene die de prijs bepaalt."Hij kon zijn ei kwijt in de biologische melk, maar raakte verstrikt in de regels voor de fosfaatrechten. "Ik had voor veel geld meer fosfaatrechten kunnen kopen maar toen ben ik andersom gaan denken. Ik besloot juist mijn fosfaatrechten te verkopen en de opbrengst te gebruiken om met mijn bedrijf iets anders te doen. Voedsel produceren betekent niet automatisch melk leveren." Op zoek naar nieuwe ideeën kwam hij op de Dutch Design Week in Eindhoven terecht. "Het is fantastisch wat daar gebeurt. Via de contacten daar las ik het boek 'Herstellende Landbouw' over Agroforestry van Mark Shepard en toen dacht ik: ‘Dit is het, hier wil ik iets mee doen'." De financiële waarde van bosgrond is maar een vijfde van die van landbouwgrond. Bij de achttien hectare van John is dat een groot verschil. Economisch kan hij de stap alleen maar maken met de financiële steun van het Groen Ontwikkelfonds. "Iemand zei: ‘Ga eens langs bij de provincie. Als je in de buurt van een natuurgebied zit, is er wel iets te regelen'." Dat bleek zo te zijn. Inmiddels heeft John de eerste perziken geoogst. Tussen de bomen met vruchten en noten wil hij nog andere gewassen zaaien. "Spelt, lupine en graan." Hij noemt zijn bos dan ook geen ‘voedselbos’. "Ik wil iets meer controle. We gaan ook druppelslangen tussen de bomen leggen zodat we bij droogte water kunnen geven. We zitten hier wel op dat echte klapzand." Het is allemaal nieuw voor John, maar dat weerhoudt hem er niet van in hoog tempo nieuwe dingen te verzinnen. "Ik ben nu ook carbon farming aan het onderzoeken. Dat betekent dat ik betaald krijg voor de broeikasgassen die opgenomen worden door de bomen die hier gaan groeien." En dan meteen door: "Wist je dat er kastanjebier bestaat? Stel je voor dat we dat hier op de Janmiekeshoeve zouden gaan maken."

Politieke beschouwingen

Wat een week. Voor degenen die van sensatie houden was het smullen. Ik begin met Pieter Omtzigt en zijn familie sterkte te wensen in de moeilijke periode waarin hij zit. Dat wordt nogal makkelijk vergeten door te veel mensen. Hij verdient oprecht respect voor de manier waarop hij zijn rol als politicus vervulde totdat het niet meer ging. Vandaag kregen we een inkijk hoe hij behandeld is door collega’s. Ik werd er even stil van. Het is werkelijk niet te geloven dat de toneelstukken in Den Haag alle aandacht krijgen terwijl de spelers in die klucht verantwoordelijkheid dragen voor de burn-out van Pieter. Gedekt door de media wordt zo weer een nieuw volksverlakkerijspel opgevoerd Deze week was het weer een keer tijd voor de boeren. Zoals gebruikelijk in een Haagse klucht wordt een kleine groep die een makkelijke prooi is er uit gepikt Vorig jaar waren het een paar nertsenfokkers en wat varkensboeren Deze week vielen de fosfaatboeren weer van de stoel van verbazing. Veel kamerleden gaven in de eerste termijn aan dat de vergelijking met de toeslagenouders terecht is en het drama ongekende vormen aangenomen heeft. Daarna was het tijd voor de minister om vragen te beantwoorden. Ze barste in tranen uit. Misschien stond dat wel op haar papier. Het waren echte tranen, en veel ook. Het is dat water niet tegen de bult op kan stromen anders had Pieter in Enschede de rivier nog kunnen zien stromen. Op zich niet gek dat de minister haar emoties uit. Dat is zelfs wel mooi en menselijk. Maar daarna, nadat mevrouw een stel zakdoekjes had volgesnotterd begon de beantwoording van de vragen. En toen gebeurde er iets wat de geschiedenisboeken gaat vullen. Ik noemde al de vergelijking met de toeslagenouders. Daar waren 150 kamerleden het eens( sorry; 149 want 1 is er weggepest en uitgescholden voor psychopaat en teringhond). De toeslagenouders moesten zo snel mogelijk geholpen worden. En terecht. Daar zijn drama’s geweest, dat lijkt nergens op. Maar nu het over een paar boeren gaat, die volgens enkele partijen de natuur vernietigen met stikstof en land bezetten waardoor er niet gebouwd kan worden, nu waait er een andere wind. En die wind is niet fris. Waar je bij toeslagen alle hulp zag die ze maar konden bedenken, kan er bij boeren niets. Want waarom zouden ze?? Omtzigt is weggepest. Heeft geen functie elders want die moet eerst aan zijn eigen herstel werken. De media?? Rutte heeft daar uitstekende afspraken mee gemaakt. Nee , er is geen vuiltje aan de lucht wanneer we een kleine groep heel hard getroffen vinden maar geen oplossing bieden. En waar de media volop aandacht hadden voor het leed van de toeslagenouders zie je nu dat de pers er draai van 180 graden maakt. I.p.v. te laten zien hoe erg de boeren getroffen zijn,wat in de ergste gevallen tot een heel aantal suïcides geleid heeft, in plaats daarvan zetten we een zielige huilende minister in de schijnwerpers die het allemaal heel erg moeilijk vind. Weet je? Soms denk ik wel eens: kan er niet een ander de toneelstukken gaan schrijven voor de kabinetten Rutte 1 t/m 10. De huidige kluchten beginnen saai en voorspelbaar te worden Lichtpuntje in dit geheel voor de media waren natuurlijk de uitlatingen van Omtzigt. Dat scoort lekker.

Landbouw Collectief, FDF nodigt uit - Farmers Defence Force

LANDBOUW COLLECTIEF, FDF NODIGT UIT 24 maart 2021 Beste boeren van Nederland. Onze sector wordt sinds een half jaar werkelijk overstelpt met een tsunami aan studies en rapporten – vaak op onwetenschappelijke basis – die maar één ding gemeen hebben: inkrimping van de veestapel én inkrimping van de ruimte voor de landbouw, in de komende Kabinetsperiode! https://www.youtube.com/watch?v=GNjNLqbKAXs Geen van de boerenbelangenbehartigers heeft de achterban, mankracht of middelen om in deze storm een vuist te vormen tegen de partijen die uit zijn op onze rechten en onze ruimte. We hebben elkaar simpelweg (weer) nodig. Om informatie en onze kennis met elkaar te delen en om ons krachtig en doelbewust te positioneren tégen onze aanvallers. Die op valse gronden onze landbouw sector ‘framen’, daarin bijgestaan door diverse activistische semi-wetenschappers, politici en media. Het aankomende regeerakkoord kan voor veel boeren het einde van hun bedrijf betekenen nu duidelijk is dat men het stikstofprobleem bijna volledig op de schouders van de boeren wil leggen. Terwijl de nieuwe Omgevingswet de rechten en het zelfbeschikkingsrecht van individuele boeren ook zeer zal schaden. Naar onze mening kunnen we deze strijd tegen de anti-landbouwlobby alleen winnen als we die gezamenlijk als landbouwbelangenbehartigers aangaan. Daarom heeft FDF vandaag een uitnodiging uitgedaan aan de vorige partners in het ‘oude’ Landbouw Collectief. Om opnieuw onze kennis, mankracht en inzet samen te brengen en één front te vormen. Vóór onze boeren, vóór onze landbouw. Daar zullen hier en daar best een paar drempels voor genomen moeten worden en wat individualisme voor moeten worden opgegeven, bij niemand uitgezonderd. Maar in feite is samenwerking nog nooit zo noodzakelijk geweest als nu. Het belang van onze leden en achterban – die prachtige landbouwsector – staat immers voor alle belangenbehartigers voorop! Om een nieuw landbouwcollectief kans van slagen te geven, is een onafhankelijk voorzitter essentieel. Daarom heeft FDF, Aalt Dijkhuizen alvast benaderd: zijn ervaring en netwerk was in het eerste Landbouw Collectief ook van zeer grote waarde. Aalt Dijkhuizen ziet ook met lede ogen aan dat de landbouwsector in Nederland naar de knoppen gaat en heeft ingestemd om een nieuw Landbouw Collectief voor te zitten, míts iedereen opnieuw instemt. Mensen, laten we de toekomst in eigen hand nemen. Laten we samen, als één front, de strijd aangaan met de tegenstanders van de agrarische sector. Als collectief. ALL4ONE. Het FDF-Bestuur 24 maart 2021

John Spithoven: De grens is bereikt!

Naar aanleiding van een voorval deze week binnen Zuivelnl heb ik een bericht met een aantal verzoeken aan de heer van der Tak, voorzitter LTO Nederland, gezonden . Hieronder het bericht, wat via app contact is verzonden. Wij hebben elkaar een aantal weken geleden kort gesproken over het stikstof dossier. Ik wend mij nu, als NMV lid, wederom tot u om het volgende. In de melkveehouderij spelen een aantal lastige dossiers. Ik benoem het fosfaat en stikstof dossier. Daarnaast is er de verwevenheid tussen de verdeelde belangenbehartiging en de verwerkende industrie, waarbij vaak verschillende belangen elkaar kruisen. Zuivelnl is een interbranche organisatie waarbij deze zaken spelen. Financieel draait deze organisatie hoofdzakelijk op de bijdragen van de melkveehouders terwijl de zeggenschap bij de verwerkende industrie ligt. De laatste tijd gaat de discussie binnen Zuivelnl over de borging van export van zuivel buiten de EU. Zuivelnl heeft daar een instrument voor bedacht, genaamd koemonitor. Over de tot stand komen van de koemonitor is vanaf 2020 tot heden veel gesteggel geweest. Officieel is koemonitor voor de borging van de export, maar diverse partijen hebben diverse agenda's, waarbij borging export van ondergeschikt belang is geraakt. VWS en LNV hebben in dec 2019 de richtlijnen 625 en 853 gedelegeerd aan grotendeels Stichting Geborgde Dierenartsen (625 geheel en 853 Bijlage 3 sectie 9 Hoofdstuk 1 onder b) en een klein deel aan de Inspecteur generaal NVWA (853 bijlage 3 sectie 9 alles zonder hoofdstuk 1 b). Deze laatste gedelegeerde taak is er al vanaf 2006. Dit laatste gaat over het monitoren van celgetal, kiemgetal en groei remmende stoffen, zoonose , inrichting melklokaal, melktransport, reilen en zeilen in zuivelfabrieken. De Inspecteur generaal NVWA heeft op 9 dec 2020 hier wederom (sinds 2006) het ondermandaat gegeven aan COKZ. COKZ zegt in brief 3 sept en 4 dec 2020 dat koemonitor een systeem KAN wezen voor het ondermandaat, maar geeft in interne contacten aan dat koemonitor extreem uitgebreid is. Koemonitor is 10 % de richtlijn 853 en 90 % bijvangst voor data handel VAA. Zuivelfabrieken krijgen Koemonitor in licentie , en via leveringsvoorwaarden wordt dit afgedwongen. ACM beoordeelt op dit moment de mededinging omtrent die leveringsvoorwaarden koemonitor. De NMV heeft vragen gesteld binnen bestuur Zuivelnl over hoe de mandaten tot stand zijn gekomen. Zij krijgen geen antwoord. Als reactie wil de waarnemend voorzitter Zuivelnl Wil Meullenbroeks een gesprek over communicatie omdat 1 der bestuurders NMV zou lekken naar de pers. Dat is niet juist. Ik communiseer met de pers, open en transparant, omdat een LTO, een NMV maar ook een Zuivelnl er hoort te zijn voor hun achterban. De betrokken NMV bestuurder, die ook in Zuivelnl zitting heeft, wil graag eerst antwoord op vragen mandaat. Krijgt deze na 1,5 maand herhaalderlijk vragen niet en wordt door waarnemend voorzitter Zuivelnl de toegang tot de volgende vergadering Zuivelnl ontzegd. Gisteren heeft dat geleid tot veel bestuurlijke consternatie binnen NMV. De waarnemend voorzitter, Wil Meullenbroeks, die namens LTO vakgroep melkveehouderij zitting heeft in Zuivelnl, gaat niet over afvaardiging van andere organisaties. Ik verzoek u met klem in te grijpen over het handelen van de heer Wil Meullenbroeks. Daarnaast, na deze lange uiteenzetting,het volgende verzoek. Wordt het niet tijd voor 1 melkvee geluid, democratisch gekozen, waarbij er een duidelijke scheiding aanwezig is tussen belangenbehartiging en verwerkende industrie. Er moet een oplossing komen, we kunnen elkaar toch niet de tent uit blijven vechten! John Spithoven Ik wil hier nog het volgende aan toevoegen. Fosfaatdossier is uitgelopen op een volledige sectorale ramp. Ik twijfel niet aan de noodzaak van de regulering. Maar tot op de dag van vandaag laten alle belangenbehartigers, om politieke redenen, het afweten om op te komen voor het belang van hun leden. Het laatste voorbeeld is de discussie om de afroming deze week. We zitten midden in de stikstofdiscussie, waarbij wederom alle belangenbehartigers, politiek en verwerkende industrie meer met elkaar bezig zijn, dan met een oplossing. Een genainte vertoning met als resultaat wederom de boer als verliezer. Zuivelnl is de interbranche organisatie binnen de melkveehouderij waarbij de verwerkende industrie hun problematiek over de schutting zetten richting Zuivelnl, waarbij binnen die organisatie op kosten van de boer en zonder inspraak het probleem van de verwerkende industrie opgelost dient te worden. Daarnaast worden boeren overal in den lande slachtoffer van waardeloze belangenbehartiging. Wederom vindt men het belangrijker om elkaar vliegen af te vangen, dan het probleem te lijf te gaan. Daarom: Verwerkende industrie is er voor het verwaarden van onze producten, en gezien de prijszetting van de afgelopen 50 jaar in relatie tot de inflatie, ligt daar voor hun nog voldoende uitdaging, voordat zij belangenbehartiger worden. Verwevenheid politiek en belangenbehartiging is nodig om voor ons resultaten te boeken, maar bij voortdurend 1 richtingsverkeer van ons af, is daar niets te halen op dit moment. Het wordt tijd voor 1 melkveegeluid. Waarbij daarna goed samengewerkt wordt met de overige dierlijke sectoren zoals de POV en de alliantie NVP/LTO pluimvee. Want als je als NMV een inhoudelijke vraag stelt over koemonitor binnen Zuivelnl, en na 6 weken is het antwoord dat je met 1 der betrokken NMV ers een functioneringsgesprek wil, kenbaar gemaakt via een mail in opdracht van directie ia via de boodschapper waarnemend voorzitter en vervolgens de NMV er , zonder bestuursbesluit, buiten de deur zet, dan is het een zooi, een grote zooi! De heer v d Tak, voorzitter van LTO Nederland ziet dat ook, en wil op zeer korte termijn een gesprek met enkele mensen over toekomst van de melkvee belangenbehartiging.

Steun stikstofwet in belang van PAS-melders

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/01/30/steun-stikstofwet-in-belang-van-pas-melders Mevr de Snoo, u heeft weer een zeer polariserende column geschreven. Dit is uw stokpaardje. Zo zorgde u al voor wrijving in diverse organisaties. Ook zorgde u met uw bijdragen voor discussies binnen het LC. In tegenstelling tot een ruime meerderheid van de sector, was u geen fan van deze coalitie. Deze week valt de beurt aan de SGP. U noemt de SGP inconsistent. Ik denk dat de bijdragen van de SGP aan het landbouw debat meer verhelderend zijn dan de opdrachtgever van uw column. Dat de SGP eerst voor de stikstof wet heeft gestemd en nu door voortschrijdend inzicht deze steun weer intrekken , getuigd meer van moed dan van inconsistentie. Zeker na de uitspraken RvS deze week over verkeersdepositie en intern salderen in relatie tot Aerius met voortdurend bewegende doelen. Uw column , die onder controle van uw werkgever staat, gaat over het redden van de PAS meldingen. Daar ben ik ook voor, zij het niet tegen elke prijs. Dat hun namen op straat komen te liggen is pijnlijk, maar was te voorspellen, gezien het verdrag van Aarhus (oa openbaarheid emissie gegevens) Dat maar 1/6 van de PAS meldingen zich aangemeld hebben voor legalisering is bedenkelijk. Het vertrouwen in een oplossing is laag. Als u en uw werkgever alleen maar gaat voor legalisering van 1/6 van de PAS meldingen, is het raadzaam om in uw achteruitkijkspiegel te kijken. Ziet u daar alleen 1/6 van de PAS meldingen, gecentraliseerd rondom de vakgroep melkveehouderij en in hun kielzog het CDA, waar u en uw organisatie zo'n innige band mee heeft, of ziet u daar de complete veehouderij sector waar u en uw organisatie eigenlijk voor hoort te gaan. Blijft u en uw organisatie kiezen voor optie 1, dan is het raadzaam een fusie aan te gaan met de aan uw organisatie gelieerde politieke partij.

Hoe uit de imPASse?

Het is inmiddels een beetje duidelijk geworden hoe de belangenbehartiging erin staat. Lto is blij met de stikstofwet want de PAS-ers worden gelegaliseerd. De stellingname van lto lijkt logisch aangezien zij medeverantwoordelijk waren voor de ontwikkeling van de pas. Het is ook nodig dat die bedrijven geholpen worden, immers zij kunnen er niets aan doen dat de overheid een ondeugdelijk programma heeft ontwikkeld. En daar zit volgens mij de kern van het probleem. De kans is zeer groot dat de ruimte om de PAS-ers te helpen van de gehele sector moet komen. Er komen verplichte maatregelen op de sector af die onvoldoende financieel gecompenseerd worden door de overheid. Agractie heeft inmiddels gedreigd de gesprekken met lnv stop te zetten als lnv niet met meer geld over de brug komt. A little too late lijkt me. Wat ik me afvraag. Waarom voelt de belangenbehartiging zich eindverantwoordelijk om uit deze impasse te komen? Mochten PAS-ers juridisch aangepakt worden door MOB of wie dan ook dan lijkt een gang naar de rechter om de overheid aansprakelijk te stellen voor geleden schade toch kansrijk?

Alle waarschuwingen van SSC ten spijt, dit zijn de gevolgen van de wet Stikstof reductie en natuurherstel.

Alle waarschuwingen van SSC ten spijt, dit zijn de gevolgen van de wet Stikstof reductie en natuurherstel. De afgelopen weken ben ik hier weinig geweest. Enerzijds druk met de zaak koemonitor en de Autoriteit Consument en Markt, anderzijds teleurgesteld in politiek en ook diverse belangenbehartiging. De wet Stikstofreductie en Natuurherstel is door de tweede kamer en de komende dagen ook door de eerste kamer. Een wet die niet alleen de veehouderij zal vernietigen, maar ook de complete economie. SSC heeft vele memo's op laten stellen, allen gedeeld met belangenbehartiging en politiek. Velen hebben niet de moeite genomen om kennis te nemen van inhoud en vooral de waarschuwing. Als laatste hebben we een eenvoudig schema opgesteld waarbij duidelijk werd dat deze wet zorgt dat eerst de KDW gehaald zal moeten worden alvorens er nieuwe depositie vergund kan worden. Niemand heeft daar iets mee gedaan, sommige waren zelfs opgelucht met de wet, omdat ze dachten dat de PAS meldingen werden geholpen. En de wet is nog niet door de eerste kamer heen en de linkse politiek vraagt al om uitvoer van de wet, oftewel eerst de realisatie van de KDW, alvorens er een nieuwe activiteit plaats mag vinden. Lees hieronder de acties van PvdD. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z00304&did=2021D00916 021Z00304 (ingezonden 11 januari 2021) Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de koehandel met Nieuwkoopse ‘stikstofruimte’ 1. Kent u de berichten ‘Boeren willen stikstofrechten verhuren aan de Rotterdamse haven’ en ‘Zuid-Holland komt met aparte beleidsregels voor Nieuwkoop’? 1) 2) 2. Kunt u bevestigen dat het vooral voor het Natura 2000-gebied de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck van groot belang is dat stikstofemissie wordt gereduceerd door de Nieuwkoopse veehouderij? Welke andere Natura 2000-gebieden worden (sterk) overbelast door de uitstoot van deze veehouders? 3. Kunt u bevestigen dat in de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck onder andere veenmosrietland voorkomt, waarvan de veilige grens voor stikstofdepositie ligt op 714 mol N/ha/jaar (de kritische depositiewaarde), wat inhoudt dat de stikstofdepositie daar eigenlijk onder zou moeten blijven? 3) 4. Kunt u bevestigen dat de gemiddelde stikstofdepositie in Nederland in 2018 ruim 1.700 mol N/ha/jaar was? Wat is de huidige stikstofdepositie rond de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck? 4) 5. Beaamt u dat de stikstofreductieopgave om de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck weer in gunstige staat van instandhouding te brengen zeer groot is? 6. Kunt u bevestigen dat het PAS-arrest van het Europese Hof van Justitie duidelijk heeft gemaakt dat wanneer Natura 2000-gebieden een (veel) te hoge stikstofbelasting hebben, maatregelen voor stikstofreductie aangemerkt moeten worden als maatregelen om te voldoen aan de verplichtingen van artikel 6, lid 1 en 2 van de Habitatrichtlijn (en dus volledig ten goede moeten komen aan de natuur), en daarmeeniet ingezet mogen worden als mitigerende of compenserende maatregel voor nieuwe projecten (artikel 6, lid 3 en 4 van de Habitatrichtlijn)? 7. Kunt u bevestigen dat de PAS-uitspraak van de Raad van State daaraan heeft toegevoegd dat het (toch) deels uitgeven van deze ‘stikstofwinst’ (bijvoorbeeld door salderen)alleen is toegestaan wanneer de naleving van de verplichting van artikel 6, lid 1 en 2 van de Habitatrichtlijn op een andere wijze is verzekerd? 5) 8. Kunt u bevestigen dat met de nieuwe wet Stikstofreductie en natuurverbeteringniet is verzekerd dat de instandhoudingsdoelstellingen voor de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck gehaald zullen worden? Zo nee, kunt u het tegendeel aantonen? 9. Deelt u het inzicht dat, zolang de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck zo sterk overbelast zijn met stikstof, het zeer onverantwoord is – en bovendien juridisch niet te verdedigen – dat ‘stikstofwinst’ die behaald wordt door maatregelen weer uitgegeven wordt aan nieuwe activiteiten? 10. Bent u bereid de Nieuwkoopse veehouders het eerlijke verhaal te vertellen, namelijk dat de uitstoot op korte termijn ten minste zal moeten halveren en dat deze reductiegeheel ten goede moet komen aan de natuur, en hen niet langer stroop om de mond te smeren door naar hun alternatieve ‘oplossingen’ te kijken?

Minister Van Nieuwenhuizen houdt zich niet aan de uitspraak van de Raad van State over het stikstofbeleid

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur handelt in strijd met een uitspraak die de Raad van State vorig jaar deed over het Nederlandse stikstofbeleid. Volgens juristen is de kans groot dat de rechter vergunningen opnieuw onderuithaalt. Voor vergunningen voor de aanleg van wegen gebruikt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nu een rekenmodel waarbij de stikstofuitstoot van het verkeer maar tot een afstand van 5 kilometer wordt meegerekend. EenVandaag liet afgelopen zomer al zien dat voor bijvoorbeeld veehouderijen, fabrieken of energiecentrales heel andere regels gelden. Zij moeten hun stikstofneerslag tot over honderden kilometers uitrekenen. Een boer in Brabant bijvoorbeeld moet, als hij een vergunning aanvraagt voor een nieuwe stal, de neerslag van ammoniak uit zijn bedrijf tot in Noord-Nederland in kaart brengen. Methode is 'onverdedigbaar' Rekenkundigen uitten in EenVandaag al forse kritiek op de rekenmethode die voor verkeer wordt gebruikt. En ook de Commissie Hordijk, die in opdracht van het kabinet onderzoek deed naar de rekenmodellen voor stikstof, noemde de werkwijze 'onverdedigbaar'. Volgens de commissie blijft door de afstandsgrens van 5 kilometer verreweg het grootste deel van alle stikstofoxiden buiten beschouwing: 95 procent van de stikstof wordt zo niet in kaart gebracht. Ondanks de kritiek blijft Van Nieuwenhuizen de rekenmethode gebruiken. Bijvoorbeeld rond de verbreding van de Ring Utrecht, waarvoor ze vorige maand een Tracébesluit tekende. Maar ook voor de Natuurvergunningen van de luchthavens, waaronder Schiphol en Lelystad Airport. Ook de stikstof uit al het verkeer dat van en naar deze vliegvelden gaat, moet in kaart worden gebracht. En ook dat gebeurt tot een afstand van 5 kilometer. Tegen de Raad van State in Volgens vooraanstaande juristen handelt de minister daarmee in strijd met de uitspraak van de Raad van State van 29 mei vorig jaar. Met dat vonnis haalde de hoogste bestuursrechter het Programma Aanpak Stikstof (PAS) compleet onderuit, omdat deze aanpak de natuur onvoldoende beschermde. In dat PAS werd gewerkt met drempelwaarden en afstandsgrenzen. Onder zo'n waarde of buiten zo'n afstandsgrens hoefde de stikstofneerslag in de natuur niet te worden meegerekend. Zo werd ook de stikstofneerslag uit schepen tot een afstand van 5 kilometer vanaf de vaarroute in kaart gebracht. Maar de Raad van State oordeelde vorig jaar mei dat dit niet meer was toegestaan. Oogkleppen op Dat betekent dat Van Nieuwenhuizen, nu ze vasthoudt aan de 5 kilometer-grens voor wegen, tegen de hoogste bestuursrechter ingaat, zegt hoogleraar Natuurbeschermingsrecht Kees Bastmeijer. "Ik denk niet dat dit juridisch houdbaar is. Als je alleen binnen de zone van 5 kilometer kijkt, reken je heel veel niet mee. De Raad van State heeft duidelijk gemaakt dat wanneer je bepaalde stikstofneerslag niet meeneemt, dat alléén kan wanneer je van tevoren weet dat dit geen schade zal toebrengen aan de natuur. Maar wanneer je weet dat er zoveel buiten de 5 kilometer neerslaat, kan je die zekerheid nooit hebben." Bastmeijer noemt het 'heel vreemd dat de minister op de oude voet doorgaat'. "Ik denk toch dat het een klein beetje oogkleppen op is, doorgaan met je eigen projecten en te weinig rekenschap geven van wat de rechter heeft gezegd."

Jaap Haanstra (STAF): Laat Commissie Hordijk ook natuurkaart Aerius toetsen

Aerius is een ingewikkeld rekenmodel, ik zou niet weten hoe ik moet controleren of de stikstofgevoelige natuur bij mij in de buurt goed is ingetekend. Toch vindt de minister dat boeren en burgers zelf moeten opletten of de gegevens in het Aerius-model kloppen. En als zij fouten ontdekken, kunnen zij dat melden bij de provincie. Provincies zijn verantwoordelijk voor het intekenen van de stikstofgevoelige natuur, maar hoeven boeren en burgers daarover niet actief te informeren. “Het betreft een weergave van de feitelijke situatie, het is geen juridische of beleidsmatige beslissing”, is het argument van de minister voor deze werkwijze. Het klopt dus dat een boer die in Aerius ontdekte dat er stikstofgevoelige natuur op zijn land was ingetekend, daarover niet rechtstreeks is geïnformeerd, bevestigt minister Schouten deze week aan de Tweede Kamer. Ik ben benieuwd of de Tweede Kamer ook vindt dat een overheid boeren niet hoeft te informeren, maar zonder meer stikstofgevoelige natuur op hun land mag intekenen. Ik vind dit een merkwaardige situatie. Stikstofgevoelige natuur heeft grote impact voor bedrijven in de omgeving. Boeren worden opeens piekbelaster voor de stikstofwet. En daarover hoeft de overheid hen niet te informeren? Dat moeten zij zelf checken in een ondoorgrondelijk stikstofmodel? Hebben wij hier te maken met de transparante overheid? Nee, wij hebben hier een overheid die burgers inzicht onthoudt in plaats van geeft. Het intekenen van de gebieden valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de provincies, schrijft minister Schouten. Het STAF researchteam klopte aan bij vier provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) voor een bewijs van die bestuurlijke verantwoordelijkheid. Waar een bestuur aan het werk is, is er iets van een agenda, een verslag of vergaderstuk. Vier weken vragen en doorvragen heeft tot nu toe geen enkel bewijsstuk opgeleverd. De provincies kijken naar IPO, en IPO kijkt naar LNV en LNV weer naar de provincies. Iedereen is druk het eigen straatje schoon te vegen. Ondertussen kloppen Statenleden massaal aan bij STAF voor een uitdraai van de natuurgebieden in hun provincie. Omdat die in eigen huis niet verkrijgbaar is. De Provincie Friesland gaf aan dat er nog geen bestuurlijke besluitvorming had plaatsgevonden, en stikstofgevoelige leefgebieden derhalve nog niet waren ingetekend. STAF stuurde de Provincie als service ook maar een uitdraai uit Aerius, zodat zij kon zien dat de gebieden al voortvarend waren ingetekend. Volgens de minister is het proces transparant verlopen en verwijst naar de zomer van 2017. Toen is inderdaad actief gecommuniceerd dat de extra gebieden zouden worden ingetekend. Maar daar bleef het bij. Er werd niet verteld bij wie die 83.942 stikstofgevoelige hexagonen in de achtertuin zouden komen, of bij de voordeur. Verder meldt de minister ook niet dat er geregeld wijzigingen zijn, dit jaar zelfs in 35 gebieden. Er zijn bijvoorbeeld duizenden stikstofgevoelige hectares toegevoegd aan de Veluwe en Rijntakken. Wederom zonder dat bekend te maken bij mensen die daarvan gevolgen kunnen ondervinden. Minister Schouten spreekt van transparantie. Maar in de regio’s weten boeren van niets. Datzelfde geldt voor Statenleden bij provincies. Wel op de hoogte blijken de partijen die geld verdienen aan stikstofgevoelige natuur. “Provincies verlenen de opdracht voor de karteringen vaak aan terreinbeherende organisaties en andere eigenaren van natuurterreinen die subsidie krijgen voor beheer en monitoring”, schrijft de minister. Er is al jaren kritiek op het rekenmodel Aerius. De minister liet het daarom controleren door een commissie van deskundigen, de Commissie Hordijk. De kritiek van deze commissie is niet mals: Aerius is niet doelgeschikt. De Commissie Hordijk toetste helaas niet de onderbouwing van de habitatkaart van Aerius, ondanks dat ook hierop al jaren kritiek is. Reden is dat de taakopdracht anders te groot zou worden. Ik wil minister Schouten dringend verzoeken de Commissie Hordijk een tweede opdracht te verstrekken: het checken van de habitatkaart in Aerius inclusief de procedure voor het intekenen van de stikstofgevoelige hexagonen. Op de huidige schimmige werkwijze kunnen en mogen boeren niet vertrouwen. Jaap Haanstra, voorzitter STAF

Mogelijk alle vergunningen waardeloos: Wetvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering: TOELICHTING

Op 13 oktober 2020 stuurde de minister een kamerbrief naar de kamer met de titel wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering. Daarbij zat ook een memorie van toelichting. De eerste dag waren er enkele reactie zoals "Niets nieuws" (LTO) en "het licht gaat uit"(NMV). Inhoudelijk is er nog niet gereageerd. Vreemd, omdat de wet al op 20 november 2020 door de kamer behandeld wordt en enkele dagen daarna in stemming gebracht wordt. Daarna de eerste kamer en met een beetje pech is de volledige veehouderij voor het eind van het jaar al zijn rechten kwijt. Achter de schermen wordt er wel wat onvruchtbaar overlegd, maar geeft weinig hoop. Wat is de bedoeling van LNV In 2030 moet er op 50 % van de N2000 gebieden de KDW gehaald zijn middels een resultaatverplichting (dreigement is krimp) . Dat is op zich bijzonder, want een fatsoenlijke onderbouwing voor de KDW ontbreekt. LNV wil dit bereiken door gedwongen de komende 10 jaar de emissie te laten dalen op onze bedrijven, en wel met 26 %. In de kamerbrief van 24 april werd aangegeven dat de emissie verlaagt kan worden met een voermaatregel, meer weidegang en watertoevoeging bij de aanwending van mest. In de kamerbrief van 13 oktober heeft lnv het over gedwongen stalmaatregelen. Eind 2023 gelden er nieuwe normen emissie ammoniak voor nieuwbouw en renovatie en in 2025 moeten ook bestaande stallen worden aangepast rekening houdend met een overgangstermijn (afschrijving) Maar feitelijke implementatie over de maatregelen ontbreken nog. En de verwachting is dat er nog meer wetgeving aan komt over stikstofreductie. Maar dan de gifkikker uit de hoed van LNV. Het Wetvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering wordt ondergebracht onder de nieuwe Omgevingswet die ingaat op 1 januari 2022. Alle bepalingen van de nieuwe omgevingswet zijn dan ook van toepassing op het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurherstel. Dat betekent waarschijnlijk ook dat elke Nbw/Wnb gaat vallen onder het overgangsrecht. Of te wel alle bestaande rechten op het gebied van vergunningen konden op termijn wel eens waardeloos worden. Elk bedrijf kan dan naar het omgevingloket voor een nieuwe vergunning met de nieuwe bepalingen omtrent stikstof. Tevens kan de overheid sturen waar zij mogelijk nog wel of geen veehouderij wil hebben. Ook kan zij aanvullende eisen gaan stellen, zoals verplichte weidegang of grondgebondenheid. Dit loopt uit op een regelrecht drama. Dus belangenpartijen, of jullie nu van de LTO, Agractie, NMV enz zijn. Het wordt tijd om wakker te worden. Deze wet bied voor de knelgevallen geen enkele redding en zorgt voor een grote annexatie van emissierechten door LNV. Nu moet de wet nog door de tweede en eerste kamer heen. De tweede kamer zal geen probleem zijn voor LNV. Maar omdat velen bij de provinciale staten verkiezing niet het advies van 1 der belangenclubs heeft opgevolgd , is er in de eerste kamer een grote oppositie partij ontstaan die misschien met een verstandige rechtse partij deze wettelijke dwaling tegen kan houden.

Jaap Haanstra en Jan Cees Vogelaar / het beste voorzittersduo dat LTO nooit heeft gehad

Vandaag heeft LTO aan de duo-kandidaten voor het voorzitterschap, Jaap Haanstra en Jan Cees Vogelaar, laten weten de voorkeur te geven aan een andere kandidaat. Het tweetal had graag zijn brede kennis en ervaring ten dienste gesteld van de boeren en tuinders van Nederland. Om samen met hen een stevig front te vormen in de belangenbehartiging. Haanstra en Vogelaar wilden een einde maken aan de verdeeldheid binnen de landbouw en komen tot één geluid namens de georganiseerde boeren en tuinders. Ook verkiezing van de voorzitter door de leden en invoering van het referendum waren zaken die hoog op hun agenda stonden. Echter, LTO maakte een andere keuze. Haanstra en Vogelaar stelden zich begin augustus kandidaat, nadat zij eerst hun draagvlak hebben gepeild bij de boeren en tuinders. Zijzelf, maar ook enkele media organiseerden een poll. Uit alle peilingen bleek dat het duo kon rekenen op een groot draagvlak. Rond 70 tot 80 procent van de boeren en tuinders zag dit duo wel zitten als voorzitters van LTO. In de afgelopen twee maanden vonden twee sollicitatiegesprekken plaats, die plezierig verliepen. Het eerste gesprek was met medewerkers van Maes & Lunau, een bureau dat door LTO is ingeschakeld om tot een keuze te komen. Op 6 oktober vond een tweede gesprek plaats met de drie regiovoorzitters, bijgestaan door een partner van Maes & Lunau en de directeur van LTO Nederland. Haanstra en Vogelaar vinden het jammer dat zij niet zijn gekozen, maar respecteren de beslissing van de LTO-bestuurders. Zij willen alle boeren en tuinders bedanken voor de vele aanmoedigingen, het vertrouwen en de reacties in de afgelopen maanden. Beide heren wensen de nieuwe LTO-voorzitter, wiens naam in november bekend wordt gemaakt, net zoveel draagvlak en achterban toe als hen werd toegedacht. “Wij wensen hem/haar alle succes toe bij het behartigen van de belangen van boeren en tuinders en hun gezinnen.”

Friese boer kandidaat voorzitterschap LTO

Bron:LC Friese boer kandidaat voorzitterschap LTO Veehouder Broer Roorda: ,,Kontribúsje is fansels serieus jild.’’ ‘Contributie kan lager als LTO zich puur richt op behartigen van belangen’ GROU Broer Roorda in Grou heeft gesolliciteerd naar het voorzitterschap van boerenorganisatie LTO Nederland. AAN DIRK VAN DER MEULEN De 57-jarige Friese melkveehouder (150 melkkoeien, circa 70 hectare) is daarmee de tweede die zijn kandidatuur publiek heeft gemaakt. Eerder meldden de ervaren boerenbestuurders Jan Cees Vogelaar uit Lelystad en Jaap Haanstra uit Luttelgeest dat ze gezamenlijk de kar willen trekken bij de grootste boerenorganisatie van Nederland. Het voorzitterschap van LTO is vacant geworden door het plotselinge vertrek van Marc Calon. De Groninger bestuurder en akkerbouwer stapte 13 mei per direct op, omdat hij onvoldoende draagvlak ervoer bij de achterban. Roorda toonde zich destijds zeer ingenomen met het vertrek van Calon. In deze krant verklaarde hij dat hij zijn lidmaatschap van LTO zou hebben opgezegd als Calon was aangebleven. De Grouster melkveehouder wil aan de bak met drie actiepunten: LTO moet weer de prominente landbouworganisatie van Nederland worden, een forse verlaging van de contributie en een afbouw van de Europese landbouwsubsidies. Bij het eerste punt is van belang dat LTO afscheid neemt van de federatiestructuur met LTO Noord (de negen ‘noordelijke’ provincies), ZLTO (Brabant, Zeeland) en LLTB (Limburg), vindt Roorda. ,,Dy struktuer is net mear fan dizze tiid.’’ Roorda denkt dat veel boeren de LTO de rug hebben toegekeerd vanwege de hoge contributie. Zelf moet hij jaarlijks circa 1000 euro overmaken naar de belangenorganisatie. ,,Dat is fansels serieus jild.’’ Een verlaging van de contributie is mogelijk als de LTO zich puur richt op belangenbehartiging en afscheid neemt van overbodige organisaties zoals LTO Projecten. ,,Der wurdt sein dat dy harsels finansjeel rêde kinne, mar dêr leau ik gjin barst fan.” Daarnaast moet de landbouw af van de subsidieruif, betoogt de Friese melkveehouder. ,,It fersteurt de merk en liedt allinne mar ta hegere prizen foar lân en fosfaatrjochten.” Zijn sollicitatie ontstond min of meer bij toeval. Roorda meldde zich als kandidaat voor de ledenraad van LTO Noord, maar werd afgewezen. ,,Dan jou ik my op foar it foarsitterskip’’, zei Roorda gekscherend. De LTO-organisatie vatte het verzoek echter serieus op en paar dagen later volgde het bericht van zijn officiële aanmelding. ,,En doe tocht ik: wêrom ek net?” Roorda heeft vooral bestuurlijke ervaring op regionaal niveau. Zo was hij vier jaar voorzitter van de toenmalige afdeling Mid Fryslân en actief voor het Wetterskip Fryslân en de ruilverkavelingscommissie de Oude Jokse . Een vertrouwenscommissie zal in september gesprekken voeren met de kandidaten. Daarna volgt in oktober een voordracht aan de ledenraad die begin november zal stemmen. LTO Nederland hoopt zijn nieuwe voorzitter op 10 november te kunnen presenteren.

overstekend wild


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 1u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering