Almense boer mag bovengronds mest uitrijden: 'Straks doen alle boeren het'

Het kan haast niemand op het platteland ontgaan zijn. De boeren zijn weer volop mest aan het uitrijden. Bijna alle boeren injecteren de mest in de grond want dat is immers wetgeving. Maar boer Roland Kleine uit Almen strijdt er al tientallen jaren voor om het bovengronds te doen. Dat is volgens hem veel beter voor het bodemleven. Jarenlang deed Kleine het illegaal, maar sinds dit jaar heeft hij voor het eerst een ontheffing van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 'Eerder keek ik altijd naar de straat om te zien wat voor een auto's er stopten er foto's maakten. Maar nu voelt het als een bevrijding'. De urine en de mest rijdt hij op aparte momenten uit over zijn land. Vandaag rijdt hij urine uit over het land. Kleine heeft zijn trekker met kleine giertank naast de schuur gezet. 'Kijk, deze slang zuigt de urine op uit de kelder'. Hij opent een luikje. 'Hier, pure urine'. Als de urine in de tank zit, rijdt hij richting het land en daar gaat de spuit open. 'De urine wordt nu gelijkmatig verdeeld. Volgende week komt er een loonwerker met een mestverspreider en dan gaat de mest ook op deze manier het land op. Veel beter voor de natuur', zegt hij met een serieuze blik. Video: https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2403864/Almense-boer-mag-bovengronds-mest-uitrijden-Straks-doen-alle-boeren-het

Wijzigingen gebruik #sleepvoet 2019

[b]Hoe kun je nu regelgeving verplichten die voorbaat niet is te borgen, en straks weer volop verhalen in de media dat veehouders zich niet aan de regels houden??, dit moet je als sector niet willen;[/b] Vanaf 1 januari 2019 is emissiearm gebruik van mest verplicht bij grasland op klei- en veengrond, in het spraakgebruik wordt dit het ‘sleepvoetverbod’ genoemd. Voor het uitrijden op grasland op klei- en veengrond gaan de onderstaande regels gelden. Uitrijden met de sleepvoet is toegestaan, mits met een waterverdund systeem wordt gewerkt, waarbij de mest met 33% verdund moet zijn met water: minimaal 1 deel water en 2 delen drijfmest dus. De afleg mag dan boven de grond, tussen het gras in strookjes van 5 cm breed en met 15 cm afstand. De mest moet worden uitgereden met een systeem dat volledig tot de grond gesloten is. De grondgebruiker is verplicht het verdund uitrijden met de sleepvoet een keer per jaar, vóór de eerste bemesting, bij RVO te melden. Een praktische en goedkope methode om te registreren of de mest wel voldoende verdund is, is nog niet voorhanden. Daarom is het nog onduidelijk hoe gecontroleerd en gehandhaafd gaat worden. Wel is door de overheid gesteld dat de boer bij controle aannemelijk moet kunnen maken dat de mest op de juiste wijze is verdund. Uitrijden IN de grond kan ook, maar dat stuit in de praktijk op problemen vanwege een harde grond bij droogte (klei) of een tekort aan draagkracht van de bodem (veen). Alleen het Pulse-tracksysteem is goedgekeurd door het ministerie. Het systeem brengt de mest via kuiltjes in het grasland. Het punt is dat deze machine nog in ontwikkeling is en daardoor nog niet te koop is. De overheid heeft wel reeds aangekondigd dat per 2021 wel een ‘technische borging’ van het verdund aanwenden vereist gaat worden. In diverse initiatieven van private partijen of proeftuinen van onderzoek, overheid en bedrijfsleven zal hier de komende jaren aan gewerkt worden. LTO Nederland zal hierbij inzetten op praktische en betaalbare varianten.

STAF start zaak tegen Vitens

[b]Uit de STAF nieuwsbrief:[/b] Boeren en tuinders hebben de afgelopen weken een behoorlijke stapel ‘agrarische ergernissen’ afgeleverd bij de Stichting Agri Facts. STAF heeft ervoor gekozen in de aanvangsperiode niet te hard van stapel te lopen en niet teveel zaken tegelijkertijd op te pakken. Het lijkt wellicht gemakkelijk om partijen tot rectificatie te bewegingen, maar dat is het niet. Het vraagt om een weloverwogen strategie. Eén van de ergernissen die in onze postbus belandde, gaat over het waterbedrijf Vitens. Dit bedrijf adviseert mensen te besparen op leidingwater door minder vlees te eten. Voor de productie van 1 kilo rundvlees is volgens Vitens wel 15.000 liter water nodig. Vitens heeft duidelijk een klokje horen luiden, maar zich er verder niet in verdiept. Anders had dit waterbedrijf geweten dat 85-90 procent van het benodigde water niet geleverd werd door Vitens, maar gewoon regenwater betreft dat op de weilanden valt en waar het gras van groeit. Gras dat vervolgens door de koeien wordt gegeten. Voor de productie van rundvlees wordt relatief weinig leidingwater gebruikt. Deze waterzaak moet snel worden rechtgezet. STAF is deze week een zaak begonnen tegen Vitens. Het bedrijf is gemaand zijn onjuiste berichtgeving binnen twee weken in het openbaar te rectificeren. Vitens is de grootste waterleidingmaatschappij in Nederland en levert in Friesland, Gelderland, Overijssel, Flevoland, Utrecht. De aandelen van Vitens zijn (in)direct in handen van provinciale en gemeentelijke overheden. [b]Wil je de STAF nieuwsbrief voortaan ook ontvangen??:, meld je hier aan: http://stichtingagrifacts.nl/ (rechts op de pagina)[/b]

Hoe veilig zijn uw tepelvoeringen?

De meeste mensen rijden niet meer in hun auto of trekker wanneer de banden versleten zijn. Ze weten dat het gevaarlijk is omdat er een grote kans is op ongelukken. Bovendien nemen de prestaties en de efficiëntie van het voertuig af. Er is echter een ander stuk rubber op het melkveebedrijf dat niet met zoveel respect behandeld wordt: de tepelvoering, die ook nog eens direct contact maakt tussen melkmachine én de zeer gevoelige speenpunten. De tepelvoering wordt niet vaak genoeg vervangen, is versleten en daarmee nemen de prestaties van de tepelvoering af. In de EU luidt het advies de tepelvoeringen elke zes maanden te verwisselen of na 2500 melkingen (of eerder). Dit kan heel gemakkelijk berekend worden door het aantal melkkoeien te vermenigvuldigen met de melkfrequentie en dat aantal te delen door het aantal melkstellen. Het resultaat is het aantal koeien dat per tepelvoering per dag gemolken wordt. Wanneer u 2500 deelt door dit getal krijgt u het advies in dagen voor de volgende wisseling van de tepelvoeringen. Bijvoorbeeld: een veestapel van 200 koeien wordt twee keer per dag gemolken in een melkstal met 16 melkstellen. Elke tepelvoering melkt elke dag 25 koeien. Dat betekent dat de tepelvoeringen elke 100 dagen vervangen moeten worden. In de Verenigde Staten, waar het rubber een andere samenstelling heeft, zullen de tepelvoeringen vervangen moeten worden na 1200 melkingen.

Volgens Wakker Dier

Volgens Wakker Dier 'verspillen' we per jaar 81 miljoen dieren Een kip die te weinig eieren legt, een haantje dat bij zijn geboorte al geen economische waarde meer heeft, of een moedervarken dat niet genoeg biggen krijgt naar de maatstaven van de Nederlandse veehouderij: volgens Wakker Dier worden jaarlijks 81 miljoen dieren ‘te vroeg’ gedood. Dierenverspilling, vindt de organisatie. In totaal werden er in 2016 in Nederland 643 miljoen dieren geslacht. Ook daar is Wakker Dier niet blij mee. Maar dat 81 miljoen beesten ‘afgedankt’ worden, simpelweg omdat ze mannetje zijn of niet meer kunnen voldoen aan de hoge eisen, vindt de dierenwelzijnsorganisatie een ‘misstand’. Niet de boeren hebben de schuld, stelt Wakker Dier. ‘De ware oorzaak ligt bij de lage prijzen in de winkel.’ ,,De veehouderij is zo’n centenkwestie geworden dat dierenlevens niets meer waard zijn’’, oordeelt woordvoerder Anne Hilhorst. ,,Met dit onderzoek willen we Nederland een spiegel voorhouden.’’ Ruim 98 procent van de dieren waar Wakker Dier het over heeft, zijn kippen. Zo worden in de eierbranche jaarlijks 39 miljoen haantjes vergast, omdat ze geen eitjes kunnen leggen. De hennen, die dat wel doen, worden gemiddeld na 500 dagen geslacht omdat ze daarna minder productief worden. Zo’n 34 miljoen hennen komen zo te vroeg aan hun einde, stelt Wakker Dier. Hetzelfde lot treft volgens de dierenwelzijnsorganisatie vleeskippen (bijna 5 miljoen), varkens en koeien (beide ruim een half miljoen) en een kleiner aantal geiten, schapen en konijnen. Wakker Dier baseert zich onder meer op cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). https://www.ad.nl/binnenland/volgens-wakker-dier-verspillen-we-per-jaar-81-miljoen-dieren~a686b1e0a/

Eerste Jumpstartboer wil stoppen met monovergister

[b]Wat een aanfluiting, wie durft de stekker uit dit tegenstrijdige project te trekken??:[/b] Melkveehouder Pieter Heeg uit Hinnaard (FR) wil de proef met een monovergister (Biolectric) zo snel mogelijk stoppen. Het gaat om de eerste proefinstallatie van het project Jumpstart. In oktober 2016 werd die met veel feestelijk vertoon geopend. Volgens Heeg is de installatie absoluut niet rendabel te krijgen door onder meer technische problemen. „De vergister moet minimaal 92 procent van de tijd draaien, maar het werd nooit hoger dan 75 procent. Elke keer weer technische problemen.” De in België gemaakte Biolectric, kosten tussen de 1,5 en 2,5 ton, zou rendabel zijn voor duizenden grote veebedrijven vanaf 120 koeien. Een bedrijf met 150 koeien zou er volgens de berekeningen 5.000 euro per jaar netto aan overhouden. Grotere veebedrijven zouden met de duurdere BiogasPlus (3,5 tot 6 ton met behalve stroom ook biogasproductie) van het Nederlands bedrijf Host zelfs tot 70.000 euro netto mee kunnen verdienen. Dat alles op basis van twaalfjarige leasecontracten en gegarandeerde afname van stroom en gas. ‘Gewoon niet rendabel te krijgen’ Heeg kijkt daar nu heel anders tegen aan. „Ik heb een heel goede boekhouder bij Alfa, die heeft me al 18.000 euro voor alleen Jumpstart gekost. Hoe die ook rekende, het is gewoon niet rendabel te krijgen.” Meer: https://www.melkvee.nl/artikel/83129-eerste-jumpstartboer-wil-stoppen-met-monovergister/

Raad van Bestuur WUR blokkeert vrijgave ammoniakdata.

[b]WUR kom op met de juiste gegevens!, de veehouderij heeft hier recht op!. Of zijn ze bang dat anders het hele mestbeleid als een te hard opgeblazen ballon in een keer helemaal uit elkaar knalt?:[/b] Persbericht Leeuwarden 15 juni 2018 Vrijdag 8 juni is tijdens een Rathenau-bijeenkomst met wetenschappers en het Mesdagfonds bekend geworden dat WUR nog de beschikking heeft over verloren gewaande data van ammoniakproeven tussen 1997 en 2011. Natuurlijk heeft het Mesdagfonds naar aanleiding van dit opmerkelijke nieuws aan WUR verzocht om die data ter beschikking te stellen. Tot onze teleurstelling heeft de Raad van Bestuur van WUR ingegrepen en de verloren gewaande data niet ter beschikking gesteld. Wel is van WUR een aanbod ontvangen om reeds bewerkte data ter beschikking te stellen. In 2015 zijn echter al meetdata ter beschikking gesteld, maar dit betroffen data uit veldproeven die geen enkele relatie hebben met het huidige ammoniakbeleid voor de veehouderij. M.a.w. met de wel beschikbaar gestelde data is het niet mogelijk de onderbouwing van het huidige beleid te toetsen. [b]Wat wil het Mesdagfonds?[/b] We hebben de ruwe meetdata nodig van bemestingsexperimenten waarop het huidige ammoniakbeleid voor de melkveehouderij is gebaseerd. Het gaat dan specifiek om meetdata van in ieder geval veldexperimenten met bovengronds bemesten, mestinjectie en sleepvoet.1 Het format daarvan is ons en WUR bekend. Voor de SUM publicatie van Hanekamp et al. (2017) zijn de ruwe data van de publicatie van Huijsmans en Hol (2012; Rapport 445) ontvangen. Het betrof hier echter de mesttoediening en inwerken in aardappelruggen en de mesttoediening in sleuven op niet beteeld geploegd kleibouwland. En dus geen relevante data. [b]Wat wil Mesdagfonds niet?[/b] Het Mesdagfonds heeft geen behoefte aan voorbewerkte data waar essentiële gegevens zijn verwijderd of aanpassingen in zijn gemaakt. Wat doet Mesdagfonds als vervolg? Het Mesdagfonds heeft donderdag 14 juni schriftelijk de Tweede Kamer verzocht tot ingrijpen. [i]1 De resultaten van deze proeven hebben geleid tot tabel 1 van het SUM-artikel van Huijsmans et al. uit 2016 (doi: 10.1111/sum.12201, p. 110). Het is deze tabel die we al drie jaar lang proberen te reproduceren.[/i] De komende maanden worden nog een aantal door Mesdag gefinancierde onderzoeken afgerond. De voorlopige resultaten van deze onderzoeken wijzen in dezelfde richting, namelijk dat de huidige onderzoeken en onderzoeksmethoden leiden tot forse overschattingen van de ammoniakemissie door de veehouderij en dus een overschatting van de effectiviteit van de miljarden aan investeringen die zijn besteed aan ammoniak reducerende maatregelen. Iets wat in de veronderstelde mate niet aanwezig is toch trachten te reduceren geeft hoge kosten en weinig resultaat. Het Mesdagfonds roept WUR op om alsnog de gevraagde gegevens te overleggen, waarvan het bestaan nu bekend gemaakt is en door diverse bronnen ook vanuit WUR intern is bevestigd. Jan Cees Vogelaar Voorzitter Mesdagfonds

De identiteit van Duntelaar

Een aantal mensen hier op het forum vraagt zich af wie Duntelaar nu eigenlijk is, ik heb het antwoord gevonden: Duntelaar is een eikelschopper en ik heb bewijs: [b]Kabouter Pom bij de Zilverberk[/b] Achter dat hek begint de 'Mensenwereld', rare wezens, veel groter dan wij Kabouters zijn. Zij kijken niet waarof zij lopen, er zijn Kabouters gesneuveld onder hun voet die gestoken is in Runderhuid, nou vraag ik je toch! Terwijl zijn zieke Zusje slaapt, verheugt Pom zich erop dat Moeder met hem het spel; vergeet het kaboutertje niet, gaat spelen, hij wordt er helemaal blij van. Maar dan is er iemand aan de deur en hoort hij het goed? Nee he, als dat oom Brom niet is, beuh. Bij de Zilverberk We maken een kringetje van kabouters en kabouters, we maken een kringetje van Hop, sa, sa, met een plof kwam Pom tussen de bladeren terecht. Hij speelde helemaal alleen bij de Zilverberk en deed alsof hij met meerdere kabouters aan het spelen was maar die waren met Herfstkamp mee en ouder dan hij. Zijn Zusje had de kaboutergriep en dat was helemaal niet leuk, gelukkig lag zij nu lekker te slapen. Pom had al een paar nachten niet kunnen slapen van de droge hoest waar Zusje last van had. Juist toen Moeder met hem een spelletje, ‘ Vergeet het kaboutertje niet ‘ zou gaan spelen, kwam oom Brom bij hun binnen stappen. Nu had Moeder het druk met dennenappelthee zetten en oom Brom tot kalmte te manen want hij praatte altijd zo hard, stel dat zijn Zusje wakker zou worden,…….. Pom was op de divan gaan zitten met een boekje in zijn handen misschien? Maar neen hoor, ook van voorlezen kwam niets want waar gingen oom Brom en Vader het over hebben? Nee hé! Niet weer over voetbal! Pom had woest zijn pantoffeltjes uitgetrokken en net toen hij de buitendeur vast had hoorde hij Vader over ’ Huus Piddink ‘ en oom Brom over ’ van Bersi en [b]Duntelaar[/b] ‘. Ik vind het niet leuk, zei Pom tegen zichzelf, die brombeer komt altijd op het verkeerde moment! Boos schopte hij een dennenappel weg. Brrrrrrrgrrrrr. Voetbal, wie kon het bedenken, als je zag hoe dat gaat op zo een veld vol met eikels: degene die de meeste eikels in het doel schopte was de Winnaar! Moeder en Pom noemden het altijd struikelballen, want de ene kabouter voor de andere kabouter struikelde over de tientallen aan eikels die er lagen, net als het vele boomblad, dan was het een partij glad, ha,ha,ha, uche uche uch, Pom verslikte zich, hij moest er van hoesten. Ha, hij had opeens weer een vrolijke bui: en zong : wie heeft er zin in een goede bui, of wil erin geraken? Geen regenbui of donderbui maar een bui om pret te maken! Tralalalala, Pom huppelde naar huis, wie weet was oom Brom al weg, stel je voor,………. Kijk daar zit Pom aan de tafel met Moeder, zij spelen een spelletje, ‘vergeet het kaboutertje niet ‘. Pom schatert van het lachen, hij heeft al 2 pionnen in het paddenstoelenhuisje en hoeft er nog maar 2 te gaan, dan heeft hij gewonnen. Vader zit met Zusje op schoot en geeft haar wat dennenappelthee. Gelukkig, zo is het toch nog gezellig geworden en als troost eten ze heeeeel lekker vanavond: bruine bonen met appelmoes en uitgebakken kalmoesplakjes, mjammie. Hahaha, Pom, je let niet op! Zo klinkt de stem van Moeder, wel potjan kaboutermutsjes, nu heeft Moeder er al 3 pionnen instaan en moet hij toch wel heel snel gaan! Ik ga de tafel dekken, hoort hij Vader zeggen, nee hé, dit kan niet maar toch het kan wel. Even later zitten zij aan tafel en schept Moeder hun bordjes vol, ho,ho, even wachten, nog niet gaan eten, de varkens krullen tenminste hun staartjes en knorren eerst en wij bedanken voor dit lekkere eten en de fijne dag, vóór wij beginnen, glimlacht Moeder. Eet Smakelijk – Eet Smakelijk! http://regendruppelzegendruppel.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=134656&Kabouter-Pom-bij-de-Zilverberk#.WwUnTCAuBPY

KOOS TJEPKEMA en IDO ALTENBURG geven de toon aan op texelse fokdag

Zaterdag 20 januari 2018 was t zover op t stameiland van t texelse schaap de jaarlijkse winterkeuring: ditmaal voor de eerste keer in Manege Zoetelief; een mooie lokatie van fokker Henk Zoetelief bij de Burg Painthorse fokkerij,pensionstal,en uiteraard Texelse schapen van de familie zelf en nu dan de 31e winterkeuring met als juryleden hoofdinspektrice Marjo van Bergen en inspekteur Johan Knaap, speaker Jan Zwagerman! De fokdagkommissie had er werk van gemaakt ringen omrand door stoelen een balie voor de ingezonden dieren en goede catering met lekkere soep en nog wat andere hapjes en drankjes........... Ido Altenburg gaf in de eerste rubrieken ramlammeren de toon aan met 228/6884 een fraai lam gefokt door T.Santema Wijtgaard;op 1B van Jaap Eelman 4380/15570 gefokt door Koos Tjepkema dan de tweede rubriek voorop weer Ido Altenburg met 1539/4230 fokker J.Oosten Blankenham wij waren geen fan van zn achterbenen op 1B 1630/35610 van de combinatie Tjepkema/Zoetelief dan in de derde rubriek voorop de latere kampioene 5700/37365 van de combinatie Tjepkema/Zoetelief tweede 0282/95381 van CJ Hin oosterend gefokt door vd Wey Wijtgaard Dan ooilammeren met de jeugd voorop een lam van P Kooiman voorbrenger Jordi Broekman in de volgende serie voorop een lam van H.Zoetelief voorbrengster Noor Zoetelief dan de rubriek waar t om ging ooilammeren voorop een fraai goed ontwikkeld typisch lam van Koos Tjepkema de Waal 4380/15315, die hij verkocht aan een liefhebber van de overkant voor 600€ reserve 189/32618 een mooi lam die t iets aan de maat ontbrak van Altenburg. Dan de oudere rammen voorp in de rubriek geboren t/m 2015 voorop 5700-82048 van Zoetelief /Tjepkema vn vader gefokt door Ido Altenburg 189/75741 op 1 B van Altenburg Oosterend 228/5655 gefokt door T Santema Wijtgaard dan in de volgende rubriek voorop 1548/0859 fokker Ten Pierik Diepenheim eigenaar Ido Altenburg op 1B de zwaarste ram van de keuring 123 kg van Jaap Eelman 4380/61943 gefokt door Koos Tjepkema dan rammen geb 2016 voorop de zelfgefokte 5165/22366 van Jan Kolk Oudeschild 1B 5674/57251 gefokt door de net gestopte van Heerwaarden van Ido Altenburg dan een bijzondere klasse voorop de best ontwikkelde 1907/30059 van Zoetelief/Tjepkema gefokt door Marius van Boekel een best ontwikkelde ram 1B 5674/57261 I Alltenburg Oosterend fokker van Heerwaarden 1c een fokprodukt van de Enkhuizer Schapenfokker Johan Hokkeling 03996/23690 van voorzitter Jan Kolk Oudeschild. Kampioenschappen bij de ramlammeren was 5700/37365 van Zoetelief /Tjepkema kampioen en als diens vader afkomstig uit stal Altenburg kwam ook de reservekampioene uit diens stal 228/6884 gefokt door T Santema Wijtgaard dan de jarige rammen kampioene weer van Zoetelief/Tjepkema 1907/30059 reseve werd hier 5615/22366 eigen aan en gefokt door Jan Kolk, die zn vee mooi in konditie had en een prima presentatie daarvan verzorgde dan de oudere rammen kampioen van Ido Altenbrug 1548/0859 gefokt door Ten Pierik Diepenheim reserve 5700/82408 gefokt door Henk Zoetelief en eigen aan de kombinatie Tjepkema/Zoetelief, die zeer suksesvol waren mooier kado voor zn 85e verjaardag kan Henk Tjepkema uit de Waal zich niet wensen! Kars Fielmich

Column Sjakie: Korting van fosfaatrechten is politiek wanbeleid

Door Jack Rijlaarsdam, Na ruim twee jaar fosfaatsoap is de verdeeldheid binnen de sector groter dan ooit. Niet-groeiers kijken scheef naar groeiers, extensief verwijt intensief het wegkapen van latente ruimte en intensief is gepikeerd dat de Kringloopwijzer niet tot extra fosfaatruimte leidt. De nieuwe verzuiling is een feit. Waar vroeger de activiteiten op zondagochtend bepalend waren voor het lidmaatschap van een belangenbehartiger, daar hangt dit nu vooral af van de grondpositie en de ambitie om te groeien. Na het hoger beroep in de door groeiers aangespannen rechtszaak tegen het fosfaatreductieplan is wel duidelijk geworden dat deze groep niet op veel extra fosfaatruimte hoeft te rekenen. Best frustrerend voor ondernemers die alle vergunningen op orde hebben, maar een opluchting voor de rest van de sector die eigenlijk geen ruimte in wil leveren om knelgevallen vooruit te helpen. Kort samengevat gaat de hele sector rollebollend over straat. Tegelijkertijd zijn de feiten redelijk simpel. De melkveehouderij ging in 2014 al iets over het fosfaatplafond voor melkvee, ruimte voor groei was er op dat moment al niet meer. [b]De overheid is schromelijk tekortgeschoten.[/b] De overheid had op dat moment een begrenzing in kunnen voeren of in ieder geval die periode als referentie moeten gebruiken. De huidige niet-groeier hoeft dan niet op te draaien voor de groei van collega's en de groeier had op dat moment geweten dat alleen investeren in ligboxen niet genoeg zou zijn om koeien te mogen melken. De overheid is schromelijk tekortgeschoten en brengt het dossier nu op orde door generiek te korten en rechten te herverdelen. Dit gaat totaal aan het rechtvaardigheidsgevoel voorbij. Niet-groeiers na 2014 horen absoluut niet gekort te worden. Ook groeiers tot 2 juli 2015 hebben niets verkeerd gedaan en een knelgevallenregeling mag nooit ingevuld worden door andere ondernemers af te romen. Nu de overheid achteraf de fosfaatproductie wil reguleren, zal het moment van overschrijding van het plafond uitgangspunt moeten zijn. Door de overheid vergunde groei na dat moment zal financieel gecompenseerd moeten worden en ook knelgevallen zal de overheid zelf financieel dienen te compenseren. Een belangenbehartiger met deze standpunten zal de eenheid binnen de sector snel weten te herstellen. Bron: https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2017/11/09/korting-van-fosfaatrechten-is-politiek-wanbeleid

Piet1960


Foto's
1
Video's
0
Topics
0
Reacties
0
Stemmen
84
Volgers

Over mij

Leeftijd: 59jr
Laatst online: 1min geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering