Gevolgen verlies derogatie.

Komende vrijdag stemt het nitraat committee definitief voor uitfaseren derogatie voor Nederland. Staghouwer liep wat dat betreft voor de muziek uit. We laten even in het midden of Nederland actief verzocht heeft voor beëindiging of dat Brussel dat besloten heeft. Maar wat zijn de gevolgen. Ik ben eens wat aan het rekenen en zoeken geweest. Uitgangspunten Derogatie werd aangevraagd voor 800.000 ha, eenderde voor de 230 kg N norm en tweederde voor de 250 kg N norm Bij afschaffing betekent dat gemiddeld 75 kg N per ha verlies aan plaatsingsruimte voor graasdiermest , 60 miljoen kg N aan plaatsingsruimte. Een paar rekensommen 60 miljoen N extra mestafzet x €4 (16 a 17 euro per M3) 60 miljoen N aankoop kunstmest x €2 Totaal kosten voor de sector €360 miljoen per jaar of €450 per ha aangevraagde derogatie per jaar. Aanzienlijk Maar er stond meer is de kamerbrief van maandag 5 september wat onderbelicht blijft Er loopt een pilot mineralenconcentraat, deze is in 2021 voor het jaar 2022 verlengt. Maar 2023? Bij geen verlenging is dit een klap voor zowel de melkveehouderij, akkerbouw als varkenshouderij. Daarnaast verdwijnt er zo'n 350.000 ha aan mestplaatsingsruimte. Rundvee mest is alleen met de mestkraker van JOZ te verwerken. Anders zal er veel meer varkensmest verwerkt moeten worden. Maar in de kamerbrief valt te lezen dat men niet kiest voor mestverwerking maar voor aanpassingen aan de mestproductie plafonds. Zeg maar de pluimvee, varkens en fosfaat rechten. Binnen de laatste wijzigingen Meststoffenwet is hier al op voorgesorteerd. 350000 ha plaatsingsruimte vertegenwoordigd zo'n 525.000 grootvee eenheden. Hieronder twee afbeeldingen die belangrijk worden. De nationale stikstof balans, die door verlies derogatie alleen maar schever wordt. En een afbeelding over de verliezen bij gebruik kunstmest. Daarnaast heeft het verlies van derogatie ook nog een enorme impact op broeikasgassen. Kunstmest productie, meer mest op de assen, meer verwerken.... Of een extreme veekrimp Door de hoge opbrengst prijzen is zo"n beetje de hele agrarische sector incl vertegenwoordigers ingedut. MAAR IK ZOU MAAR OP MIjN HOEDE ZIJN........

Boerenfrustratie...

Boerenfrustratie .. U vraagt, wij draaien. U vraagt, wij geven. U vraagt, wij gehoorzamen. Tot zover! We hebben alles gedaan, ook al was dit soms tegen beter weten in, maar we hebben het steeds weer gedaan; Na de pijpen van de overheid gedanst. We hebben ons diep in de schulden gestoken om steeds maar weer aan de vraag van de overheid te kunnen voldoen. We hebben als sector jarenlang geïnvesteerd in kostbare emissie arme technieken omdat reductie van ons gevraagd werd. We hebben de afgelopen 30 jaar maar liefst 64% van onze stikstofuitstoot gereduceerd! Maar wat heeft het ons als sector eigenlijk na al die tijd gebracht?? Alleen maar ellende!! Milieuorganisaties die ons kapot procederen en rode cijfers op de bank. En wat heeft onze inzet, de 64% reductie, de natuur eigenlijk gebracht, waarvoor we dit alles hebben moeten doen?? Blijkbaar helemaal niets! Want ondanks onze inspanningen, schijnt het volgens diezelfde overheid alleen nog maar slechter te gaan met de natuur. Hoe dan??!! Uit o.a WOB-verzoeken is gebleken dat overheden belangrijke informatie verzwijgen, zich Oost- Indisch doof houden voor belangrijke feiten die aangedragen worden en de ogen sluiten voor de onomkeerbare desastreuze gevolgen van hun eigen wanbeleid. Kortom: Horen, zien en zwijgen is het devies van onze overheid! Ze zien echt wel dat wij als sector al heel veel gedaan hebben, ze horen echt wel de tegen argumenten van ons, de wetenschappers en zelfs van de door henzelf in het leven geroepen commissie Hordijk. Maar ze horen het aan, verzwijgen het en kijken weg. Ze weten inmiddels dondersgoed dat ze op de verkeerde weg zitten. Ze hebben de boeren in een juridisch moeras gedreven, maar dreigen er nu zelf ook in meegezogen te worden. En dus schuiven ze het nu af op de lokale overheden. De provincies mogen de gecreëerde puinhoop van de landelijke overheid nu gaan oplossen. Provincies sleuren op hun beurt o.a regiobestuurders van boerenbelangenorganisaties erin mee om zogenaamd mee te denken in oplossingen om tot een gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak te kunnen komen. Slim bedacht, dat moet ik ze nageven. Zo kunnen ze bij evt. falen of commentaar achteraf natuurlijk altijd terugvallen en afgeven op deze bestuurders. Ze hebben het immers in samenspraak met - en met goedkeuring van - met de beste bedoelingen zo gedaan. Om achteraf te concluderen: "Met de kennis van toen (oren dicht, ogen dicht, mond dicht) hebben we destijds gedaan wat wij noodzakelijk achtten..." Ik erger me aan belangenbehartigers die staan te popelen om dit smerige spel mee te spelen en daarmee volledig voorbij lijken te gaan aan het boerenbelang. Het ene naar het andere "sectorplan" is al geopperd om nog maar meer reductie te leveren. Donder op met je plan! Wat nou met je: "we denken graag mee om nog meer te reduceren." Als die 64% niets heeft opgeleverd, zal 100% reductie ook niets opleveren! Het grote geld lonkt blijkbaar meer dan het daadwerkelijk opkomen voor de sector, hetgeen waaraan ze hun positie notabene te danken hebben. Waarom is de eenheid binnen de sector zoek? Eendracht maakt macht, maar wij zijn compleet machteloos geworden door gebrek aan eendracht . Waar de één gas wil geven om zo snel mogelijk met de gebiedsgerichte aanpak aan de slag te gaan om zo projectgelden te kunnen verzilveren, trekt de ander aan de noodrem. Over gas geven gesproken... Waar is de spirit van 1 oktober 2019 toen we massaal in grote getale naar Den Haag afreisden om als eenheid een vuist te maken? Zelfs onder de actievoerende boeren is de eenheid zoek. Ook daar zien we de verdeeldheid. Enkele individuele boeren die zichzelf beter vinden dan de zittende besturen en daarom maar het ene na het andere clubje oprichten, omdat ze denken het zelf beter te kunnen. Ze richten het licht van de camera op zichzelf, voelen zich daardoor groots en denken zo de problemen van de sector zelf wel even op te kunnen lossen. Baas boven baas. En zo is in de gehele sector de versnippering een feit. En de boeren zelf? Zij weten niet eens meer aan wie ze wat hebben en waar ze wel of beter niet meer achter kunnen gaan staan. En dus leunen ze maar achterover, wachtend op wat komen gaat... Kom op mensen! Ik weet niet of iedereen het doorheeft, maar de toekomst van onze sector hangt aan een uiterst dun zijden draadje! * Verplichte opkoop akkerbouw en veehouderij. * Einde oefening intensieve melk- en rundveehouderij (ggb 1,5 GVE p. HA!) * Productieplafonds naar beneden (stikstof en fosfaat) en het doorhalen van productierechten. * Grond uit de grondbank kan alleen onder strikte voorwaarden gepacht worden of gaat naar de natuur. * Veehouders in veengebieden kunnen alvast de lieslaarsen bestellen. * 100-250 meter buffers in beekdalen in zandgebieden. * Wijzigingen van bestemmingsplannen. * Meer dan 30% krimp vd sector. Meer? Ja! Verlaging van plafonds en afromingen per transactie zorgen er voor dat we in een trechter komen van steeds verdergaande en blijvende krimp. *enz..enz..enz.. En nergens wordt beschreven hoe de boer zijn kop nog boven water kan houden! Extensief-> minder productie-> hogere lasten-> minder inkomsten = snel failliet! Sla de handen in elkaar en maak een gezamelijke vuist. Kom met een gezamenlijk plan van aanpak waarbij iedereen gelijkwaardig is en er maar 1 belang voorop staat: Het boerenbelang! Pleit voor gedegen onderzoek en draag eraan bij om tot feiten te komen. En wacht dan ook resultaten eerst af voordat er als kip zonder kop alvast aan van alles en nog wat wordt begonnen. (*Eerste resultaten van onderzoek UvA worden dit jaar verwacht, wacht dit ook af) Zorg er voor dat er kennis en kunde bij de beleidsmakers binnen komt. Pleit voor een aanpassing van de stikstofwet. Deze verplicht ons namelijk tot het onmogelijke en zal ons beperken tot in lengte van dagen.... Als we ons daar nou eens gezamelijk op zouden richten, in plaats van op onszelf als belangrijkste individu of op een ander vol afgunst... Dan is er eendracht en hebben we de macht om de sector te kunnen beschermen en te behouden. Werk aan de winkel! 👊🤝👊🤝👊🤝

Fosfaatrechten, Dierrechten en stikstof

Na de kamerbrief van LNV 24 december is er terecht onrust ontstaan over een passage in de brief. Daar rept de minister in haar nadagen over invoering dierrechten. Veehouders bellen terecht verontrust, maar ook wij weten het niet. Ik zal mijn gedachtegang weergeven waarom er misschien een denkrichting die kant op is. Met fosfaatrechten gaat de veestapel nooit meer groeien, dat is een vaststaand feit. Er is alleen een mogelijkheid dat gerealiseerde en nog niet in gebruikte stalruimte op plekken opgevuld wordt. Dus een verschuiving tussen bedrijven. Een mogelijke inperking van die gerealiseerde stalruimte is een inperking op het vrij gebruik van het eigendom. Dat even ter info. Anderzijds levert (generieke) korting van fosfaatrechten geen stikstof op om bijv PAS meldingen of reductie voor de "stikstof deken" . Dierrechten zouden dat misschien wel tot doel kunnen hebben. Daarnaast is er het regeerakkoord. Dat is een (onhaalbaar) versnellingsakkoord op het gebied van stikstof waarbij de doelen van het halen van de KDW op 74 % van het areaal in 2030. We hébben in de WOB stukken kunnen zien hoe regie op ruimte en naar een Ontspannen Nederland op bestelling van de overheid is ontstaan met steun van LTO, RFC, COSUN en Agractie. En voor de goede orde, bovenstaande weergave is op basis van een niet gevalideerd model en niet wetenschappelijk onderbouwde doelen. Daarnaast is deze interpretatie niet wat de Brusselse VHR van een lidstaat verlangd. Hieronder een paar kaarten die uit de plannen komen en hun doorrekening en daarnaast het weerleggen van de onhaalbare KDW doelen zoals in regeerakkoord wordt gesteld.

John Spithoven: De grens is bereikt!

Naar aanleiding van een voorval deze week binnen Zuivelnl heb ik een bericht met een aantal verzoeken aan de heer van der Tak, voorzitter LTO Nederland, gezonden . Hieronder het bericht, wat via app contact is verzonden. Wij hebben elkaar een aantal weken geleden kort gesproken over het stikstof dossier. Ik wend mij nu, als NMV lid, wederom tot u om het volgende. In de melkveehouderij spelen een aantal lastige dossiers. Ik benoem het fosfaat en stikstof dossier. Daarnaast is er de verwevenheid tussen de verdeelde belangenbehartiging en de verwerkende industrie, waarbij vaak verschillende belangen elkaar kruisen. Zuivelnl is een interbranche organisatie waarbij deze zaken spelen. Financieel draait deze organisatie hoofdzakelijk op de bijdragen van de melkveehouders terwijl de zeggenschap bij de verwerkende industrie ligt. De laatste tijd gaat de discussie binnen Zuivelnl over de borging van export van zuivel buiten de EU. Zuivelnl heeft daar een instrument voor bedacht, genaamd koemonitor. Over de tot stand komen van de koemonitor is vanaf 2020 tot heden veel gesteggel geweest. Officieel is koemonitor voor de borging van de export, maar diverse partijen hebben diverse agenda's, waarbij borging export van ondergeschikt belang is geraakt. VWS en LNV hebben in dec 2019 de richtlijnen 625 en 853 gedelegeerd aan grotendeels Stichting Geborgde Dierenartsen (625 geheel en 853 Bijlage 3 sectie 9 Hoofdstuk 1 onder b) en een klein deel aan de Inspecteur generaal NVWA (853 bijlage 3 sectie 9 alles zonder hoofdstuk 1 b). Deze laatste gedelegeerde taak is er al vanaf 2006. Dit laatste gaat over het monitoren van celgetal, kiemgetal en groei remmende stoffen, zoonose , inrichting melklokaal, melktransport, reilen en zeilen in zuivelfabrieken. De Inspecteur generaal NVWA heeft op 9 dec 2020 hier wederom (sinds 2006) het ondermandaat gegeven aan COKZ. COKZ zegt in brief 3 sept en 4 dec 2020 dat koemonitor een systeem KAN wezen voor het ondermandaat, maar geeft in interne contacten aan dat koemonitor extreem uitgebreid is. Koemonitor is 10 % de richtlijn 853 en 90 % bijvangst voor data handel VAA. Zuivelfabrieken krijgen Koemonitor in licentie , en via leveringsvoorwaarden wordt dit afgedwongen. ACM beoordeelt op dit moment de mededinging omtrent die leveringsvoorwaarden koemonitor. De NMV heeft vragen gesteld binnen bestuur Zuivelnl over hoe de mandaten tot stand zijn gekomen. Zij krijgen geen antwoord. Als reactie wil de waarnemend voorzitter Zuivelnl Wil Meullenbroeks een gesprek over communicatie omdat 1 der bestuurders NMV zou lekken naar de pers. Dat is niet juist. Ik communiseer met de pers, open en transparant, omdat een LTO, een NMV maar ook een Zuivelnl er hoort te zijn voor hun achterban. De betrokken NMV bestuurder, die ook in Zuivelnl zitting heeft, wil graag eerst antwoord op vragen mandaat. Krijgt deze na 1,5 maand herhaalderlijk vragen niet en wordt door waarnemend voorzitter Zuivelnl de toegang tot de volgende vergadering Zuivelnl ontzegd. Gisteren heeft dat geleid tot veel bestuurlijke consternatie binnen NMV. De waarnemend voorzitter, Wil Meullenbroeks, die namens LTO vakgroep melkveehouderij zitting heeft in Zuivelnl, gaat niet over afvaardiging van andere organisaties. Ik verzoek u met klem in te grijpen over het handelen van de heer Wil Meullenbroeks. Daarnaast, na deze lange uiteenzetting,het volgende verzoek. Wordt het niet tijd voor 1 melkvee geluid, democratisch gekozen, waarbij er een duidelijke scheiding aanwezig is tussen belangenbehartiging en verwerkende industrie. Er moet een oplossing komen, we kunnen elkaar toch niet de tent uit blijven vechten! John Spithoven Ik wil hier nog het volgende aan toevoegen. Fosfaatdossier is uitgelopen op een volledige sectorale ramp. Ik twijfel niet aan de noodzaak van de regulering. Maar tot op de dag van vandaag laten alle belangenbehartigers, om politieke redenen, het afweten om op te komen voor het belang van hun leden. Het laatste voorbeeld is de discussie om de afroming deze week. We zitten midden in de stikstofdiscussie, waarbij wederom alle belangenbehartigers, politiek en verwerkende industrie meer met elkaar bezig zijn, dan met een oplossing. Een genainte vertoning met als resultaat wederom de boer als verliezer. Zuivelnl is de interbranche organisatie binnen de melkveehouderij waarbij de verwerkende industrie hun problematiek over de schutting zetten richting Zuivelnl, waarbij binnen die organisatie op kosten van de boer en zonder inspraak het probleem van de verwerkende industrie opgelost dient te worden. Daarnaast worden boeren overal in den lande slachtoffer van waardeloze belangenbehartiging. Wederom vindt men het belangrijker om elkaar vliegen af te vangen, dan het probleem te lijf te gaan. Daarom: Verwerkende industrie is er voor het verwaarden van onze producten, en gezien de prijszetting van de afgelopen 50 jaar in relatie tot de inflatie, ligt daar voor hun nog voldoende uitdaging, voordat zij belangenbehartiger worden. Verwevenheid politiek en belangenbehartiging is nodig om voor ons resultaten te boeken, maar bij voortdurend 1 richtingsverkeer van ons af, is daar niets te halen op dit moment. Het wordt tijd voor 1 melkveegeluid. Waarbij daarna goed samengewerkt wordt met de overige dierlijke sectoren zoals de POV en de alliantie NVP/LTO pluimvee. Want als je als NMV een inhoudelijke vraag stelt over koemonitor binnen Zuivelnl, en na 6 weken is het antwoord dat je met 1 der betrokken NMV ers een functioneringsgesprek wil, kenbaar gemaakt via een mail in opdracht van directie ia via de boodschapper waarnemend voorzitter en vervolgens de NMV er , zonder bestuursbesluit, buiten de deur zet, dan is het een zooi, een grote zooi! De heer v d Tak, voorzitter van LTO Nederland ziet dat ook, en wil op zeer korte termijn een gesprek met enkele mensen over toekomst van de melkvee belangenbehartiging.

Een verdienmodel voor onze kringloop ambassadeur

Ik begreep dat het debat van afgelopen week tussen Tjeerd en Jan Cees een aantal onbeantwoorde vragen opleverde, onder andere het verdienmodel kwam meneer de groot niet zo erg uit. Dit deed me weer denken aan de landbouw visie van Schouten, dit was ook allemaal erg veel 'kringloop landbouw' en weinig verdien model. Toen deze verscheen heb ik haar onderstaande brief gestuurd. Op een of andere wazige reden nooit inhoudelijk reactie op gehad. misschien zit ik fout in de gedachte gang.......??? Betreft: Verdienmodel kringlooplandbouw Geachte minister Schouten, Als jonge biologische melkveehouder volg ik de actualiteiten rondom de vernieuwde landbouwvisie en transitie naar kringloop landbouw op de voet. Afgelopen dagen heeft de politiek haar waardering kenbaar gemaakt naar de agrarische sector en steun betuigd voor betere prijzen van de producten die deze sector levert. Voor het gangbare product dat geleverd wordt op de wereldmarkt is het al niet eenvoudig om een kostprijs dekkende prijs te krijgen. Als biologisch melkveehouder weet ik dat dit ook geldt voor de producten die vallen onder kringlooplandbouw. Vanuit de politiek en ministerie wordt er veel gesproken over de transitie naar kringloop landbouw en dat deze transitie kansen biedt voor de sector. Echter een massaal overschakelen naar deze vorm van landbouw is ter gelijker tijd een bedreiging voor de prijsstelling van deze producten. De markt van vraag en aanbod wordt immers uit balans gebracht waardoor de prijzen op de vrije markt zullen dalen. Dit is een probleem voor boeren die deze transitie gaan doormaken maar ook voor de al reeds bestaande kringloop boeren. De huidige markt van biologische producten bedraagt momenteel tussen de 3 en 5 %. Als we dat vergelijken met het aantal zetels die politieke partijen hebben die deze vorm van landbouw een warm hart toe dragen is dat een enorm gat. De vorige grote landbouw transitie onder leiding van uw voorganger Mansholt werd een succes omdat er een gegarandeerde markt/ prijs was voor landbouw producten. De transitie die we in de nabije toekomst willen maken kan en zal alleen slagen als dit weer het geval is. Dit vraag de burger/consument haar verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes die ze maakt in het stemhokje. We leven in een vrij land waar we ook een vrije markt hebben. Dit is een groot goed maar ook een van de bedreigingen van een succesvolle transitie naar kringloop landbouw. Vanuit deze probleem stelling zou ik een mogelijke oplossing willen aandragen voor dit gestelde probleem. Bij iedere transitie is het belangrijk om een eind doel voor ogen te hebben. Zo ook bij deze landbouw transitie. Melk vlees groente of andere producten die voortkomen uit kringloop landbouw moeten voldoen aan vooraf gestelde voorwaarden. Anders loopt de agrarische sector het risico dat hen een toekomst wordt voorgehouden waarbij de eisen steeds verder worden aangescherpt. Als het eind doel per product helder en inzichtelijk is, is ook vast te stellen hoeveel hoger deze kostprijs is. Binnen de landbouw kennen we al jaren het systeem van een termijn markt. Producten die nog geproduceerd worden kunnen van te voren verkocht worden voor een vast gestelde prijs. Wanneer een kopende partij dit recht (derivaat)koopt, koopt hij het recht om het product voor de vooraf gestelde prijs te kopen. Dit recht is ook verhandelbaar totdat het lever moment aanbreekt. Als de marktprijs op het moment van leveren verschilt met deze prijs wordt het verschil betaald door de kopende of verkopende partij. Bij een lagere markprijs compenseert de kopende partij en bij een hogere markt prijs de verkopende. Op deze manier weet de producent en koper van te voren waar hij aan toe is. Wellicht is het een mogelijkheid om ook een termijn markt voor kringlooplandbouw producten te openen. De partijen die actief zijn op deze markt zijn naast de verkopende partijen (agrariërs) de inkoop organisaties van supermarkten en horeca. Ook de overheid heeft op deze markt een rol, zij koopt de derivaten gegarandeerd voor de kostprijs+ op. Dit alleen als de inkooporganisaties het af laten weten Hierdoor ontstaat een gegarandeerde prijs. Dit waarde papier kan de overheid ook weer door verkopen mocht de markt groeien. Het is geen staats steun want de overheid koopt wel vaker waarde papier. Uiteraard is het verstandig om deze markt gecontroleerd te laten groeien. Ook moet de hogere kostprijs voor kringlooplandbouw producten jaarlijks geïndexeerd worden. Het risico is dat inkopers het af laten weten om deze producten te kopen en de schappen in de supermarkten vol te leggen met deze producten. In dat geval blijft de overheid met teveel waardeloos waarde papier zitten en worden de kringlooplandbouw producten gewoon als gangbaar verkocht. De overheid zal op dat moment de inkopers eerder op hun verantwoordelijkheid aanspreken omdat ze verliest op het waarde papier. Op deze manier wordt de kringloop landbouwer geen speelbal van de supermarkten bij over aanbod. In het gunstigste geval wint de overheid aan haar waarde papier en de burger/consument neemt haar verantwoordelijkheid bij het schap of via de belastingen. Samenvattend, het geloof dat bij de verschillende politieke partijen leeft dat kringlooplandbouw de toekomst heeft kan op deze manier zonder risico voor overheid en boer waar gemaakt worden. Als de overheid en politiek bang is dat het op deze manier te veel geld gaat kosten waarom zal de boer dan de stap maken? Ik hoop dat dit een oplossing of denk richting kan zijn voor het inkomensvraagstuk van onze sector.

Mogelijk alle vergunningen waardeloos: Wetvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering: TOELICHTING

Op 13 oktober 2020 stuurde de minister een kamerbrief naar de kamer met de titel wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering. Daarbij zat ook een memorie van toelichting. De eerste dag waren er enkele reactie zoals "Niets nieuws" (LTO) en "het licht gaat uit"(NMV). Inhoudelijk is er nog niet gereageerd. Vreemd, omdat de wet al op 20 november 2020 door de kamer behandeld wordt en enkele dagen daarna in stemming gebracht wordt. Daarna de eerste kamer en met een beetje pech is de volledige veehouderij voor het eind van het jaar al zijn rechten kwijt. Achter de schermen wordt er wel wat onvruchtbaar overlegd, maar geeft weinig hoop. Wat is de bedoeling van LNV In 2030 moet er op 50 % van de N2000 gebieden de KDW gehaald zijn middels een resultaatverplichting (dreigement is krimp) . Dat is op zich bijzonder, want een fatsoenlijke onderbouwing voor de KDW ontbreekt. LNV wil dit bereiken door gedwongen de komende 10 jaar de emissie te laten dalen op onze bedrijven, en wel met 26 %. In de kamerbrief van 24 april werd aangegeven dat de emissie verlaagt kan worden met een voermaatregel, meer weidegang en watertoevoeging bij de aanwending van mest. In de kamerbrief van 13 oktober heeft lnv het over gedwongen stalmaatregelen. Eind 2023 gelden er nieuwe normen emissie ammoniak voor nieuwbouw en renovatie en in 2025 moeten ook bestaande stallen worden aangepast rekening houdend met een overgangstermijn (afschrijving) Maar feitelijke implementatie over de maatregelen ontbreken nog. En de verwachting is dat er nog meer wetgeving aan komt over stikstofreductie. Maar dan de gifkikker uit de hoed van LNV. Het Wetvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering wordt ondergebracht onder de nieuwe Omgevingswet die ingaat op 1 januari 2022. Alle bepalingen van de nieuwe omgevingswet zijn dan ook van toepassing op het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurherstel. Dat betekent waarschijnlijk ook dat elke Nbw/Wnb gaat vallen onder het overgangsrecht. Of te wel alle bestaande rechten op het gebied van vergunningen konden op termijn wel eens waardeloos worden. Elk bedrijf kan dan naar het omgevingloket voor een nieuwe vergunning met de nieuwe bepalingen omtrent stikstof. Tevens kan de overheid sturen waar zij mogelijk nog wel of geen veehouderij wil hebben. Ook kan zij aanvullende eisen gaan stellen, zoals verplichte weidegang of grondgebondenheid. Dit loopt uit op een regelrecht drama. Dus belangenpartijen, of jullie nu van de LTO, Agractie, NMV enz zijn. Het wordt tijd om wakker te worden. Deze wet bied voor de knelgevallen geen enkele redding en zorgt voor een grote annexatie van emissierechten door LNV. Nu moet de wet nog door de tweede en eerste kamer heen. De tweede kamer zal geen probleem zijn voor LNV. Maar omdat velen bij de provinciale staten verkiezing niet het advies van 1 der belangenclubs heeft opgevolgd , is er in de eerste kamer een grote oppositie partij ontstaan die misschien met een verstandige rechtse partij deze wettelijke dwaling tegen kan houden.

Vevo


Topics
0
Reacties
0
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 1u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering