Plan van Rijk voor voorkeursrecht op boerengrond alarmeert LTO en juristen

kreeg onderstaand artikel via LinkedIn Plan van Rijk voor voorkeursrecht op boerengrond alarmeert LTO en juristen Arend Clahsen In het kort Plan betekent dat een boer grond eerst aan de overheid moet aanbieden als daar een claim op rust. De potentiële ingreep is onderschat omdat lagere overheden en media dachten dat het om een stikstofmaatregel ging. Juristen en LTO waarschuwen dat de waarde van boerengrond en de rechtszekerheid onder druk komen te staan. Het Rijk onderzoekt een verregaande stap om de zeggenschap over boerengrond in Nederland te vergroten. Met een eerste recht op koop als een boer akkers of weilanden wil verkopen, wil de Rijksoverheid andere boeren, speculanten en derden de loef af kunnen steken. Met een voorkeursrecht op agrarische grond krijgt het Rijk veel meer invloed op de inrichting van het landelijk gebied. Juristen en LTO Nederland waarschuwen voor potentieel grote gevolgen. Zo kan de grond in waarde dalen als boeren worden beperkt in hun verkoopmogelijkheden. Het plan dreigt het wantrouwen tussen boeren en Den Haag verder te vergroten. Niet in de laatste plaats omdat het voorgestelde instrument opduikt in een pakket met kabinetsmaatregelen uit november om de stikstofcrisis aan te pakken. Op het platteland leeft al het gevoel dat de stikstofkwestie misbruikt wordt om andere doelen te verwezenlijken. Vorig jaar reageerden boeren bijvoorbeeld furieus toen tijdens de boerenprotesten een kaart uitlekte waarop de bouw van 25.000 woningen in het boerendorp Stroe was geprojecteerd. De provincie ontkende snel dat het om een concreet plan ging, maar in de beeldvorming was het kwaad was al geschied. Eerste recht op koop Tot nu toe is de alinea in het pakket uit november over het voorkeursrecht door media en lagere overheden gelezen als een eerste recht op koop van stikstofrechten zodra een boer stopt. Maar dat is niet het geval. De tekst slaat namelijk op de grond zelf: 'Daarnaast verkent het kabinet de wettelijke mogelijkheden om een voorkeursrecht te kunnen leggen op grond met een agrarische functie. Dit biedt het Rijk en de provincies de mogelijkheid om te sturen op het gebruik van de agrarische grond, geeft aan de voorkant regie in gebiedsprocessen en over keuzes in het landelijk gebied, bijvoorbeeld ten aanzien van extensivering, en biedt de mogelijkheid om speculatie tegen te gaan.' De hamvraag is waarom het Rijk en stikstofminister Christianne van der Wal het instrument aan de gereedschapskist willen toevoegen. Er bestaat namelijk al een Wet voorkeursrecht gemeenten - die in de praktijk niet door het Rijk zelf wordt gebruikt - waarmee overheden een eerste recht op koop kunnen uitoefenen als boerengrond een niet-agrarische bestemming krijgt zoals een woonwijk of een bedrijventerrein. Nadere informatie volgt pas als de maatregel verder is uitgewerkt. Volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal dat voor 1 april gebeuren. Het ministerie bevestigt in een korte reactie dat inderdaad een uitbreiding van het voorkeursrecht wordt onderzocht. 'Voor gronden die een niet-agrarische functie hebben of krijgen, bestaat de mogelijkheid van een voorkeursrecht al op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Het kabinet verkent de wettelijke mogelijkheden om een voorkeursrecht te kunnen leggen op grond met een agrarische functie.' Dat zou een majeure uitbreiding betekenen van de mogelijkheden voor de overheid om in te grijpen op de eigendomssituatie en de verhandelbaarheid van grond in landelijk gebied. Het ministerie gaf geen concreet antwoord op vragen van het FD waarom de maatregel opdook in het document met stikstofmaatregelen uit november. In het verleden is het voorkeursrecht veelal door gemeenten gebruikt bij de voorbereiding van bouwplannen, zoals bij grote woningbouwlocaties in de jaren tachtig en negentig. Meer recent claimde de gemeente Zeewolde in Flevoland met de wet alvast boerengrond voor het datacenter van Meta dat uiteindelijk niet doorging. Het recht op eerste koop voorkomt dat speculanten snel weilanden opkopen, vooruitlopend op de waardestijging bij wijziging naar bouwgrond. Maar dat speculatieargument vervalt bij omvorming naar minder intensief agrarisch gebruik of natuur. De economische waarde daalt dan. 'Vergaand en onwenselijk' LTO Nederland noemt het voorstel zeer vergaand en onwenselijk. 'Het is de vraag of de overheid dit alleen wil inzetten voor stikstof, of voor natuurherstel of ook voor bijvoorbeeld klimaat en het bodem- en waterbeleid', zo laat een woordvoerder weten. Daarnaast vreest de organisatie voor waardedalingen van agrarische grond als de overheid prijsbepalend wordt en niemand anders kan meebieden. 'Bij woningbouw zien we al dat het voorkeursrecht een prijsdrukkend effect heeft. Maar dan is dat nog altijd boven de landbouwwaarde. Bij het omzetten naar natuur zou een nog sterker prijsdrukkend effect kunnen optreden, omdat de grond dan veel minder waard wordt.' 'We onderzoeken nog welke juridische consequenties hieraan vastzitten', aldus de LTO-woordvoerder. 'Belangrijk daarbij is dat de rechtsbescherming voor de agrarische ondernemers intact blijft.' 'Geen wildwest-taferelen in handel stikstofruimte' In het najaar ontstond ophef nadat Rijkswaterstaat en Schiphol tientallen boeren had uitgekocht om ruimte te maken voor vliegverkeer en wegenprojecten. Allerlei partijen die ruimte proberen te kopen, zou tot wildwesttaferelen in de handel in stikstofrechten leiden. Navraag bij stikstofmakelaars en projectontwikkelaars leert dat dit niet op grote schaal speelt. Vooral de overheid zelf roert zich als externe partij, via het agentschap Rijkswaterstaat en staatsdeelneming Schiphol. 'De handel is vooral van landbouw naar landbouw, van groen naar groen zoals we dat noemen, en incidenteel doet iemand van buiten navraag', stelt Frans Evers, makelaar in productierechten. Ook Dick Waiboer van Klaver Agrarisch Vastgoed ziet dergelijke taferelen niet. 'En het Rijk kan speculatie eenvoudig een halt toeroepen door een schot te zetten tussen de handel in ammoniak (landbouw, red.) en de rechten voor stikstofoxiden en -dioxiden (vervoer en industrie, red.).' Dan zouden partijen van buiten niet langer gebruik kunnen maken van de stikstofruimte van boeren. Verbazing bij juristen Juristen verbazen zich erover dat het voorkeursrecht als een duveltje uit een doosje naar buiten komt. Het is volgens hen ten eerste niet duidelijk wat de overheid precies met het eerste recht tot koop wil bereiken. Ten tweede valt het juristen op dat niet eens meer sprake hoeft te zijn van een voorziene bestemmingsplanwijziging om het recht op eerste koop in te roepen. Ten slotte doet het voorkeursrecht in hun ogen op korte termijn weinig om de stikstofcrisis op te lossen. 'Het voorkeursrecht is van oudsher gericht op onroerend goed zoals grond en gebouwen', zegt Ferdinand Hoogewoud, grondzakenadviseur en jurist bij advies- en ingenieursbedrijf Arcadis. 'De stikstofruimte kan als een zogeheten roerend goed worden benaderd en hangt aan de milieuvergunning van het boerenbedrijf.' Ook als de grond en de opstallen worden geclaimd en uiteindelijk gekocht, betekent dat niet automatisch dat de stikstofruimte ook naar de overheid gaat. Tenzij de wet wordt aangepast voor roerende zaken. Maar dat zou volgens Hoogewoud 'gelegenheidswetgeving' zijn, die later onbedoelde gevolgen zou kunnen hebben. En dan nog blijft het voorkeursrecht passief omdat de overheid afhankelijk is tot het moment dat een boer wil verkopen. Terwijl de stikstofcrisis nu actie vereist. Voor stikstofreductie op korte termijn is het uitkopen en eventueel onteigenen van zogeheten piekbelasters veel gerichter. 'Onteigenen is actief. Als het nu nodig is, pak je het af', zegt Jacques Sluysmans, advocaat bij van Van der Feltz advocaten en hoogleraar Onteigeningsrecht in Nijmegen. Gebrek aan details Daarnaast is het gebrek aan details een zorg. 'Men probeert alles uit de kast te halen voor de stikstofcrisis, maar in potentie is dit verstrekkend', waarschuwt advocaat bestuursrecht Alexandra Danopoulos van advocatenkantoor Ploum. 'En er wordt niets over uitgelegd. Mij is niet duidelijk wat het Rijk wil bereiken door die grond te kopen. Vinden er na de koop nog agrarische activiteiten plaats of is het om een andere ontwikkeling mogelijk te maken? Komt er iets over duurzame energieopwekking te staan, of over woningbouw? Wat zijn de mogelijkheden om bezwaar te maken? Welke redenen kunnen er worden aangevoerd? Ik ben heel benieuwd naar de rechtsbescherming.' De inzet is dat het voorkeursrecht op 1 april 2024 in de nieuwe Omgevingswet wordt opgenomen, blijkt uit antwoorden op Kamervragen. 'Het is van belang dit proces in de gaten te houden', aldus Danopoulos. 'Het voorkeursrecht is een ingrijpend instrument dat een beperking inhoudt op het gebruik van de grond. Als dat recht wordt uitgebreid is het per definitie belangrijk dat dit transparant gebeurt en dat er gelobbyd kan worden.' Volgens LTO Nederland kan de uitbreiding van het voorkeursrecht boeren belemmeren in hun vrije keuze om door te gaan of te stoppen. 'Er bestaat een risico dat als het voorkeursrecht heel lang op een gebied blijft liggen, en beperkingen voor boeren steeds groter worden, er in theorie niet verkocht hoeft te worden, maar in de praktijk er bijna geen andere keus meer is.'

DIE ‘STIKSTOFCRISIS’ IS VEEL ROTTIGER DAN U DENKT: ER KAN STRAKS ECHT NIKS MEER

Nog even over dat ‘stikstof’, er was sprake van een soort crisis inzake dat stofje. De aanhalingstekens danken hun bestaan aan het feit dat de stikstofcrisis helemaal niet om stikstof gaat, maar om verbindingen met dat element. Dat wordt hier uitgelegd, alsmede de achtergrond van de ellende. Waarom is die veel heftiger en schadelijker dan gedacht? Omdat je elk jaar een stikstofcrisis krijgt. Het heeft alles te maken met: lijsten. Bij de recente presentatie voor Holland Gold in Leusden kwamen ze al ter sprake, de lijsten met de grootste uitstoters van stikstofoxiden en ammoniak. Johan Remkes is door de regering gevraagd met de boeren te onderhandelen over een scherpe daling van de uitstoot ervan. In dat proces kwam naar boven dat er lijsten zijn met de grootste uitstoters, de ergste zondaars zeg maar. Alleen bleken dat helemaal geen boeren te zijn, maar grote industriële bedrijven. Als je dan boeren gaat wegpesten, kun je het niet uitleggen dat bijvoorbeeld Schiphol niet ook gesloten wordt. De boeren hebben juist een grote bijdrage geleverd aan de reductie van stikstofoxiden sinds 1990. Bij ammoniak stagneert de afname wel, de laatste paar jaar, misschien is het daarom beter om over een ammoniakcrisis te praten. https://arnowellens.eu/article/60685/die-stikstofcrisis-is-veel-rottiger-dan-u-denkt-er-kan-straks-echt-niks-meer

Presentatie Meindert Nieuweboer - Het stikstof probleem door de jaren heen

[quote]Gelijk hebben is heel iets anders als gelijk krijgen[/quote] De nu 83 jarige Meindert Nieuweboer Sr vecht al vanaf de jaren 80 tegen het NL mestbeleid. Het is ondertussen bijna zijn levenswerk geworden. Op woensdag 23 november gaf hij in Café De Stompetoren te Aartswoud NH een presentatie over het ontstaan van de stikstof problematiek waar we in ons land in verzeild zijn geraakt. Deze onderwerpen zijn allemaal langskomen: - Wat is stikstof [url=https://youtu.be/EyuoA5ujRE8?t=273]Klik hier voor dit fragment[/url] - Voorzorgprincipe [url=https://youtu.be/EyuoA5ujRE8?t=340]Klik hier voor dit fragment[/url] - Beleid: stikstof/fosfaat: [url=https://www.youtube.com/watch?v=EyuoA5ujRE8&t=592s]Klik hier voor dit fragment[/url] - De PAS wet [url=https://youtu.be/EyuoA5ujRE8?t=830]Klik hier voor dit fragment[/url] - Andere stikstofbronnen - onweer - [url=https://youtu.be/EyuoA5ujRE8?t=903]Klik hier voor dit fragment[/url] aardgas - [url=https://youtu.be/EyuoA5ujRE8?t=987]Klik hier voor dit fragment[/url] Kwelwater - [url=https://youtu.be/EyuoA5ujRE8?t=1132]Klik hier voor dit fragment[/url] - Justus von Liebig - Kringlooplandbouw [url=https://youtu.be/EyuoA5ujRE8?t=1426]Klik hier voor dit fragment[/url] - Marcel Crok - de staat van het klimaat [url=https://youtu.be/EyuoA5ujRE8?t=1550]Klik hier voor dit fragment[/url] - Geesje Rotgers - [url=https://youtu.be/EyuoA5ujRE8?t=1710]Klik hier voor dit fragment[/url] - Mestinjectie [url=https://youtu.be/EyuoA5ujRE8?t=1816]Klik hier voor dit fragment[/url] - Ammoniak [url=https://youtu.be/EyuoA5ujRE8?t=1910]Klik hier voor dit fragment[/url] - Mycotoxinen [url=https://youtu.be/EyuoA5ujRE8?t=2090]Klik hier voor dit fragment[/url] - Paul Blokker - Mestbeleid [url=https://youtu.be/EyuoA5ujRE8?t=2206]Klik hier voor dit fragment[/url] - Interactie tussen plant en bodem: [url=https://www.youtube.com/watch?v=EyuoA5ujRE8&t=2819s]Klik hier voor dit fragment[/url] - Ammoniak onderzoek Petten [url=https://youtu.be/EyuoA5ujRE8?t=2856]Klik hier voor dit fragment[/url] - Ammoniak meetpunten [url=https://youtu.be/EyuoA5ujRE8?t=2910]Klik hier voor dit fragment[/url] - Jan Willem Erisman - [url=https://youtu.be/EyuoA5ujRE8?t=3138]Klik hier voor dit fragment[/url] - Marcel Crok en Jaap Hanenkamp [url=https://youtu.be/EyuoA5ujRE8?t=3460]Klik hier voor dit fragment[/url] - Jaap van der Knaap - Onzin discussie [url=https://www.youtube.com/watch?v=EyuoA5ujRE8&t=3533s]Klik hier voor dit fragment[/url] - Jeroen Onrust - [url=https://www.youtube.com/watch?v=EyuoA5ujRE8&t=3583s]Klik hier voor dit fragment[/url] - Wet bodembescherming [url=https://www.youtube.com/watch?v=EyuoA5ujRE8&t=3702s]Klik hier voor dit fragment[/url] - Jan van der Kroon - FIR [url=https://www.youtube.com/watch?v=EyuoA5ujRE8&t=3739s]Klik hier voor dit fragment[/url] - Dierziekten - [url=https://youtu.be/EyuoA5ujRE8?t=4006]Klik hier voor dit fragment[/url] - Johan Remkes - totaal geen verstand van stikstof [url=https://www.youtube.com/watch?v=EyuoA5ujRE8&t=4422s]Klik hier voor dit fragment[/url] - Derogatie [url=https://www.youtube.com/watch?v=EyuoA5ujRE8&t=4511s]Klik hier voor dit fragment[/url] - Diversen Krantenartikelen [url=https://youtu.be/EyuoA5ujRE8?t=4103]Klik hier voor dit fragment[/url] - Duurzaam [url=https://www.youtube.com/watch?v=EyuoA5ujRE8&t=4324s]Klik hier voor dit fragment[/url] - Stikstofkaart [url=https://youtu.be/EyuoA5ujRE8?t=4365]Klik hier voor dit fragment[/url] - Discussie. [url=https://youtu.be/EyuoA5ujRE8?t=4735]Klik hier voor dit fragment[/url] - Belangenbehartiging [url=https://www.youtube.com/watch?v=EyuoA5ujRE8&t=5077s]Klik hier voor dit fragment[/url] - Slotwoord Cor Klaver [url=https://www.youtube.com/watch?v=EyuoA5ujRE8&t=5269s]Klik hier voor dit fragment[/url] https://www.youtube.com/watch?v=EyuoA5ujRE8

Slapeloze nacht....

Gisteren kwam hier op het forum een opmerking voorbij van een prikker die denkt dat veel boeren het hebben opgegeven…. In eerste instantie wil je in de verdediging gaan. Een boer is een boer en geeft niet op…. Toch heeft de opmerking mij een slapeloze nacht opgeleverd. Persoonlijk trek ik het boerenleed op naar het hele Wef gebeuren en zie ik de foto’s van onze lachende wereld leiders op de G20 Top voorbij komen. Ze hebben reden tot lachen daar alles wat ze al jaren hebben voorbereid en willen uitvoeren gewoon perfect uitwerkt. We worden tegen elkaar uitgespeelt, weerwoord wordt in de doofpot gestopt. Wetten worden veranderd als het niet uitkomt, belastinggeld blijft binnen komen. Gisteren naar het boerenprotest te Zwolle geweest. We kennen allemaal het verhaal waarom we daar stonden. We weten allemaal hoe fout de provincie bezig is. Maar toch…Geen reactie of gesprek van de provincie. Laat staan vanuit Den Haag. We druipen af, we weten niet wat te moeten doen. Ik zag de onmacht misschien de wanhoop in de ogen van de boeren. De betreffende Pas boeren hebben niet de steun gekregen van de provincie waar ze recht op hebben. Weer een overwinning van dit kabinet. Ze hoeven niet eens meer een wet te veranderen. Gewoon nergens op reageren en dwangsommen afdwingen als je niet doet wat ze willen. Deze Pasmelder boeren staan symbool voor alles wat ons staat te wachten. Boer en burgers. Met het uiteindelijke doel beheer over onze landerijen en controle van de mens Het gebeurt onder onze neus en we kunnen niets doen. Velen hebben de hoop op een Trump, of een Bbb die ons moet komen redden. Ik geloof er niet in. De huidige G20 top heeft de macht en het geld ze kunnen alles doen wat ze willen. Met leugens over milieuproblemen, coronabedrog of de oorlog Rusland. Ze komen overal mee weg. De Pasmelders in Overijsel ondervinden als eersten in Nederland dat je geen rechten of bezit lijkt te hebben. Je eigendom wordt je zonder eerlijk proces afgenomen. Ondertussen krijg ik elke dag vele berichten binnen wat er allemaal gaande is over de wereld. Berichten die je niet terug ziet in een Nos of Nu.nl. Hoe ze boeren wegwerken, hoe ze voedsel schaarste creëren hoe ze dit willen vervangen voor zeewier of insecten hoe hele steden, landen in opstand komt. En hoe deze mensen worden neer geknuppeld en weg gezet worden als complotdenker of crimineel. We zouden hier allemaal slapeloze nachten van moeten hebben. Dit kan gewoon niet de wereld zijn waarin wij willen leven. Maar toch gebeurt het. Is het niet vandaag dan morgen wel. Het ziet er niet goed uit, het wordt steeds duidelijker en ik heb ook geen idee wat te moeten doen. Ik plaats mijn zorgen op dit forum om anderen te mogen horen. Hoe staan zij er in. Zien zij een oplossing? Gisteren hebben de boeren toegezegd over twee weken terug te komen als Provincie niet mee beweegt. Wat willen de boeren dan doen? Wordt het een herhaling van gisteren? Wordt de wanhoop nog groter? Eigenlijk zou ik het liefst het Eureka moment lezen hoe we alles kunnen oplossen en allen weer gewoon boer en burger kunnen zijn.

Binnenkort voedseloorlog ?

Door Jaap Majoor, Nederland heeft te veel stikstofuitstoot, zegt men. Dat kun je gemakkelijk roepen, maar wat is het vreemde? Het RIVM geeft lijsten uit van bedrijven, zg “piekbelasters” die dit veroorzaken. Telkens weer blijkt de lijst niet te kloppen en wordt weer aangepast. Ook het Aerius rekenmodel is niet nauwkeurig genoeg om piekbelasters aan te wijzen, aldus het RIVM. Als deze berekeningen wetenschappelijk onderbouwd zijn, mag dit niet gebeuren. Uitstoot Schiphol is veel hoger dan waar overheid mee rekent Schiphol levert geen probleem op aldus de overheid, maar het CBS zegt dat de uitstoot 30 maal hoger is dan waar de overheid mee rekent. Schiphol heeft geen stikstofvergunning en stootte in 2019 54,2 miljoen kilo NOx uit. Dit in schril contrast tot de verweg grootste boerenververvuiler die 100.000 kilo ammoniak uitstoot. NOx hoort niet in de natuur en ammoniak wel. 100.000 kilo uitstoot verschrikkelijk. 54.2 miljoen kilo niet erg, heeft geen vergunning nodig en ga nog meer dan verdubbelen. Wie snapt de logica? D66? Natuurgebieden stoten stikstof uit De stikstofuitstoot veroorzaakt door de natuurgebieden zelf, wordt niet meegeteld en doodgezwegen, terwijl deze uitstoot in sommige natuurgebieden zeker door de genomen cultuur technische maatregelen groot is. Soms zelfs groter dan de gemeten Kritische Depositie Waarde. Dan komt boven water, dat uit overleg tussen het LNV en de milieuorganisaties blijkt, dat het LNV gevraagd heeft: kleur Nederland in wat jullie natuurorganisaties aan natuur wensen. De stikstofkaart van minister van der Wal is het gevolg hiervan en is de wens van de natuurorganisaties met geen wetenschappelijke onderbouwing. Zo ook worden 50 PAS melders, die volgens de wet gehandeld hebben, nu vervolgd. Is het dan niet heel logisch, dat ons vertrouwen in de overheid totaal verloren gegaan is. En daar komt bij mijn grootste zorg, een wereldoorlog, veroorzaakt door honger. Deze oorlog kan wel het einde van ons bestaan betekenen en zal zeker binnen 70 jaar uitbreken. Immers de wereld telt nu krap 8 miljard mensen. Miljoenen mensen hebben nu al honger, dat komt meestal door politieke onrust. In veel landen zijn geen oudedagsvoorzieningen, dat zijn de kinderen. Daarom hoe meer kinderen hoe beter de oude dag. Het gevolg zal zijn dat de wereldbevolking misschien wel zal groeien tot 14 miljard mensen of meer en dit aantal mensen kan de aarde zeker niet aan. Een wereldwijde hongersnood zal uitbreken met oorlog tot gevolg. Daar komt nog bij: - Het oppervlak landbouwgrond wordt elk jaar kleiner - Het water om gewassen te voeden, wordt steeds schaarser. - De meststoffen als b.v kali en fosfaat raken op, waardoor de productie per ha. omlaag gaat. Door opwarming van de aarde krijgen we steeds grilliger weer. Meer droogte en overstromingen. Gezien deze ontwikkelingen zullen wij juist heel zuinig op onze boeren moeten zijn en de gebieden die bij uitstek geschikt zijn voor voedselproductie hiervoor behouden. Uw gevoerde beleid staat hier haaks op. Gewassen geteeld door de boer nemen CO2 op en gaan opwarming van de aarde tegen De natuur is CO2 neutraal. Hier bedoel ik mee: Wat de natuur in de zomer opneemt aan CO2 door koolzuurassimilatie, zal de natuur in de winter CO2 uitstoten door verrotting. Bij de boer is dit anders. Zijn gewas neemt tijdens de groei CO2 op, maar wordt geoogst om ons te voeden voordat het weer kan verrotten. Zijn gewassen zijn dus niet CO2 neutraal en nemen alleen maar CO2 op en gaan duidelijk de opwarming van de aarde tegen in tegenstelling tot de natuur. Zo ook kunnen de boeren ons water vasthouden door een gezonde bodem. Een gemaakt natuurgebied kan geen water vasthouden, want een teellaag ontbreekt. Bizar vooral de landbouw wordt de schuld in de schoenen geschoven, terwijl zij juist een heel positieve rol kunnen spelen voor ons waterprobleem en ons CO2 probleem. Ons stikstofprobleem is niet meer te begrijpen, wanneer je de feiten op een rij zet en wordt alleen nog gedragen door een groep natuur mensen, media en politici, die de ogen voor de feiten gesloten houden. Ik begrijp heel goed, waarom op veel plekken de Nederlandse vlag op zijn kop hangt. Jaap Majoor Laag Zuthem

We zijn getuige van een opstand van de elite tegen het volk

Door RONALD PLASTERK Bij revoluties keren de massa’s zich tegen de heersende elite. Maar het kan ook andersom, en daar zijn we nu getuige van: een opstand van de elite tegen het volk. Het is interessant dat dit al in 1995 was voorzien door de Amerikaanse historicus Christopher Lasch in zijn boek The revolt of the elites and the betrayal of democracy : de revolutie van de elites en het verraad van de democratie. Mocht de naam Lasch u bekend voorkomen: hij werd eind jaren zeventig beroemd met The culture of narcissism dat een soort cultboek werd, een dikke paarse pocket die je in je rugzak meenam op vakantie Lasch is overleden; het werk over de opstand van de elites heeft hij met zijn laatste krachten geschreven in 1995, dus bijna dertig jaar geleden. In het boek signaleert Lasch: ’De elite, die geld en informatie beheerst, die liefdadige instellingen en universiteiten bestuurt, die de culturele producties en het publieke debat in de hand heeft, is zelf het geloof in de westerse beschaving verloren. De elite laat de middenklasse in de steek, verdeelt het land en verraadt de democratie.’ Het zijn grote woorden, maar Lasch verwoordt hoe veel burgers het nu ervaren. Veel mensen zijn dit jaar tijdens de zomervakantie in eigen land gebleven. (Overigens plaatste een prominente GroenLinks-wethouder trots vakantiefoto’s op sociale media van zijn gezinsreis met het vliegtuig naar Amerika. Hij maakte met deze vakantie het door GL bepleite CO2-budget voor honderd huisgezinnen op). Maar wie in eigen land op vakantie was, zag overal omgekeerde vlaggen. Radicalen Als je D66 gelooft, vormen de boze boeren een kleine minderheid radicalen, rijke ondernemers met megastallen. Maar in het land van de pannenkoekenhuizen en kinderboerderijen, de kaaswinkeltjes en de dorpspleintjes zie je de omgekeerde vlag bij rijtjeshuizen, en wapperen de rode boerenzakdoeken op e-bikes. Gewone mensen zijn het vertrouwen in de overheid kwijt. De regeringspartijen zijn de helft van hun kiezers kwijt, hebben minder dan een derde van het electoraat over, terwijl de linkse oppositie daar niet van profiteert; logisch, omdat PvdA en GL de regeringsplannen steunen. Het verlies van vertrouwen in de overheid door ’de gewone mensen’, zoals de PvdA hen vroeger noemde, of ’de mensen in het land’ zoals ze heetten bij de VVD, is een logisch gevolg van het dedain waarmee de gevestigde partijen de bevolking behandelen. Boerenrapalje In NRC, spreekbuis van de elite, schreef journalist Hubert Smeets deze week dat het CDA overbodig is geworden, en gaf daarvoor deze reden: ’Het CDA is niet in staat het boerenrapalje op trekkers te isoleren en eigen klassieke polderclubs als de LTO te disciplineren.’ Dit is om twee redenen opmerkelijk. Ten eerste is in deze optiek de taak van politici niet om het volk te vertegenwoordigen, maar om het volk aan banden te leggen. ’Volksvertegenwoordigen’ wordt als populistisch beschouwd, terwijl je toch zou zeggen dat onze democratie erop gebaseerd is. Maar NRC spreekt volksvertegenwoordigers erop aan dat het hun taak is om hun achterban te disciplineren. Verder is het woordgebruik opvallend. ’Rapalje’ is een archaïsch woord, synoniem met schorriemorrie, janhagel, gepeupel, crapuul, tuig van de richel. Het wordt eigenlijk nooit in ernst gebruikt, hooguit ironisch. In de boeken van Marten Toonder praat Markies de Canteclaer zo, en die zegt er ’parbleu’ bij. Maar NRC gebruikt het om gewone mensen te beschrijven. De elite is kosmopolitisch, gaat op vliegvakantie naar de Verenigde Staten en vindt tegelijk dat de andere mensen zouden moeten consuminderen, vindt – zoals Timmermans en zijn ambtenaren zeggen, en in de Volkskrant scribent Schimmelpenninck (parbleu) – dat mensen jarenlang te weinig voor hun energie en eten betaald hebben. De elite is voor overdracht van macht naar Brussel, vindt het prima dat er steeds meer mensen naar Nederland verhuizen, maar houdt goed in de gaten dat nieuwkomers niet bij hen in de buurt komen wonen maar bij het schorriemorrie. De elite bezoekt culturele evenementen die gesubsidieerd worden door belasting opgebracht door het janhagel, en kijkt neer op André Rieu omdat hij zonder subsidie muziek maakt waar mensen maandenlang voor sparen, en omdat hij iedere avond 12.000 mensen van klassieke muziek laat genieten. Voor de gek houden De elite pikt het niet langer naar de pijpen van het electoraat te dansen, en zet alle middelen in om te zeggen: het moet zoals wij bedacht hebben! Als je zegt dat het stikstofbeleid, waar elk huisgezin 4000 euro aan meebetaalt, ondoordacht is, ben je stikstof-ontkenner. Maar je kunt mensen niet allemaal de hele tijd voor de gek houden, en mensen hebben het door. De regering zal waarschijnlijk niet vallen, omdat er na verkiezingen geen meerderheid te behalen is zonder partijen waar het rapalje op stemt. Maar het beste zou zijn als volksvertegenwoordigers weer het volk gaan vertegenwoordigen: de VVD de ondernemers en middenstanders, het CDA de boeren, burgers en buitenlui, de CU de Urkse en Spakenburgse vissers, en de PvdA de arbeiders. https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1457373450/we-zijn-getuige-van-een-opstand-van-de-elite-tegen-het-volk

Niet poetsen maar lullen

Terugkoppeling overleg Kabinet inzake stuikstof d.d. 31-8-2022 Aanwezig: trekkergroep (Mark, Wim), FDF (Mark, Jos), NAV (Teun, Aleid), LTO (Hans, Sjaak), NVP (Bart-Jan, Aalt), DDB (Sieta), Biohuis (Douwe), POV (Linda), Agractie (Bart), NMV (Henk, Jeroen), Kabinet (Rutte, vd Wal, Staghouwer, Harbers), Remkes (voorzitter) Bijlage: reactie G8 op uitnodiging Remkes met agenda voor overleg 31-8-2022 1. Opening Eerst is er een discussie vanuit Remkes over de gang van zaken m.b.t. vaststellen van de agenda. Daarna eist Rutte dat FDF afstand neemt van intimidatie, geweldpleging en overtreden van de wet. Hij leest citaten voor van interviews, o.a. naar aanleiding van het bezoek aan het huisadres van vd Wal. FDF wenst geen afstand te nemen van zaken waar ze zich niet schuldig aan hebben gemaakt. De vergadering is geschorst. De landbouw heeft collectief afgestemd. FDF heeft een verklaring opgesteld in de lijn dat FDF zich scherp uitlaat, maar altijd acties organiseert met vergunning binnen de lijnen van de wet, dat staat ook in de gedragscode die ze verstrekken bij acties. Ze zijn niet verantwoordelijk voor gedrag van anderen c.q. individuen. Ze hebben wel begrip voor de emoties van boeren, want zij worden dagelijks geconfronteerd met het effect van het beleid in boerengezinnen tot aan zelfdodingen toe. Deze verklaring was voor Rutte onvoldoende, hij wilde het gesprek niet voeren met FDF aan tafel. De landbouw heeft collectief aangegeven dat het gesprek voortgezet kon worden. Rutte volharde in zijn eis, zat enkele minuten in dubio en kreeg door dat hij zou moeten opstappen als hij bij zijn standpunt zou blijven. Remkes heeft hem gered door met instemming van de G8 te kunnen verklaren aan de pers dat de landbouworganisaties van mening zijn dat protestacties binnen de kaders van de wet horen plaats te vinden zonder intimidatie van personen. 2. KDW uit de wet en vervangen door doel= goede staat van de natuur • Het kabinet staat open voor onderzoek naar alternatieven. • Het kabinet zegt niet getrouwd te zijn met een afkorting (KDW). • Vd Wal geeft aan dat er weinig manoeuvreerruimte is , omdat het juridisch complex is. Houdbaarheid van vergunningen is van belang. • Remkes en kabinet noemen Afrekenbare Stoffen Balans (ASB) als alternatief voor KDW. • De sector wil KDW niet vervangen door ASB. KDW moet vervangen door ‘goede staat van de natuur’ en oppert om de PAS gebiedsanalyses uit 2017 daarvoor te gebruiken. • De sector geeft aan dat KDW ook volgens PBL en TNO een te smalle basis is voor natuurbeleid. • De sector vraagt om analyse van het Kabinet over (on)mogelijkheden om KDW te vervangen. • De sector geeft aan dat de KDW politiek is geworden door doelen uit coalitieakkoord en dat dit de gebiedsprocessen blokkeert. Het kabinet herkent dit. • Remkes geeft aan goed begrepen te hebben dat er behoefte is aan een switch van KDW naar focus op staat vd natuur. Daarbij spelen echter een aantal andere ontwikkelingen die hij ook moet meenemen. Desgevraagd gaat dat om de Kader Richtlijn Water en Klimaatdoelen, die allen samen komen in richtinggevende kaartjes met herindeling van NL op basis van bodem -water (en natuurdoelen). • De sector vraagt de heer Harbers om vroegtijdig betrokken te worden bij beleid gericht op KRW (2027) om te voorkomen dat we weer in een discussie belanden over onderliggend feitenkader (fundament) dat niet klopt. Dat is toegezegd. • De sector roept vd Wal op te stoppen met framen dat de natuur er massaal slecht voor staat met oorzaak stikstof-uit de landbouw. • Vd Wal herhaalt dat opgaven groot zijn in kader van natuur (stikstof), water en klimaat, dat de uitspraak van de RvS uit 2019 hen dwingt de stikstofkraan dicht te draaien, de emmer moet leger en daarvoor is de KDW nodig. • De sector vraagt of de gebiedsplannen doordenderen met landkaarten gebaseerd op KDW en dat straks kan blijken dat de in gebieden met een slechte staat van de natuur de stikstofdepositie helemaal niet de oorzaak blijkt te zijn. Vd Wal bevestigd dat en daarom wordt versneld de ecologische autoriteit opgericht en ingesteld. [Conclusie: Het risico is groot dat we een traject ingaan van bezigheidstherapie in de zoektocht om de KDW te vervangen door ‘goede staat vd natuur’, waarbij onderwijl de huidige wet (met KDW doelen) leidend blijven, ondertussen wordt NL heringedeeld met nieuwe omgevingsvisies en verordeningen. Het risico bestaat dat de ecologische autoriteit een politiek gestuurd orgaan wordt, net als veel andere instituties.] 3. Legalisatie PAS melders • Het kabinet erkent de schrijnende situatie van PAS melders. Men wil handhaving voorkomen en ook problemen met verkoopbaarheid en financiering. Men focust op benutten van vrijkomende stikstofruimte. (opm: doet men al 3 jaar) • De sector geeft aan dat de overheid verantwoordelijk is en dat procedures en schadeclaims voor de hand liggen. • De sector oppert om gebruik te maken van discretionaire bevoegdheid, vrijwillige opkoop latente ruimte of instellen van een drempelwaarde. • Vd Wal geeft aan dat er versneld geld vrij is gemaakt voor vrijwillige opkoop om PAS melders te legaliseren. • De sector merkt op dat het disproportioneel is dat bedrijven moeten worden opgekocht of verplaatst om minimale hoeveelheden niet vergunde maar wel gemelde stikstofruimte te legaliseren. Het geeft het onvermogen van het kabinet weer en het feit dat we bovenal in een juridisch probleem zijn beland. [Conclusie: Warme woorden maar nog steeds geen oplossing voor alle PAS melders op korte termijn.] 4. Ruimte voor financieel haalbare en juridisch houdbare innovaties • Remkes bespeurt de laatste tijd aan de zijde van het kabinet meer ruimte voor innovatie. • De sector bepleit dat de regering hoort te zorgen voor een juridisch houdbare systematiek, de RAV sneuvelt voor de rechter op basis van de bestaande wetgeving gebaseerd op KDW (stikstof). • De sector pleit voor voldoende budget en meer aandacht voor sectorplannen zoals van de akkerbouw. • Vd Wal hamert op juridische houdbaarheid van innovaties, reductie moet gegarandeerd en onontkoombaar zijn. Ook waarschuwt ze voor lock in. Ze tempert dus de verwachtingen. • De sector vraagt verduidelijking. Wordt de 25 miljard ontschot, of blijft 90% bestemd voor opkoop? Wat wordt bedoeld met lock in? Antwoord vd Wal: Mistig antwoord over ontschotten. Innovatie moet plek krijgen in gebiedsplannen. Lock in betekent dat een innovatie bijvoorbeeld negatief uitpakt voor dierenwelzijn. • Remkes geeft aan dat hem duidelijk is dat een zekere mate van ontschotting nodig is en dat de overheid moet zorgen voor juridische houdbaarheid. [Conclusie: Kabinet wil vooral inzetten op opkoop en blijft zuinig ten aanzien van innovatie en lijkt geen aanstalten te maken te zorgen voor juridische houdbaarheid. Remkes gaat daarin in voordeel van innovatie adviseren is de verwachting.] 5. Doelen en tijdspad • Vd Wal maakt nogmaals haar excuses over de richtinggevende kaart dd 10 juni als onderdeel van het NPLG. Deze hebben geen directe betekenis voor een individueel bedrijf. De sector moet er rekening mee houden dat er nog veel meer kaarten gaan komen, omdat gebiedsbeleid gericht zal zijn op eisen die gesteld worden vanuit bodem, water (en natuur / stikstof). • De sector geeft aan dat staat van de natuur leidend hoort te zijn. In gebieden waar het slecht gaat en de landbouw een rol speelt, zal de landbouw leveren. Daar horen geen kaartjes bij. • De sector stelt dat geen enkel kaartje gebaseerd hoort te zijn op de KDW. • Remkes kapt de discussie af en geeft aan de gevoeligheden te snappen. • Vd Wal neemt nogmaals het woord om te bevestigen dat in het traject waarin we afscheid gaan nemen van de KDW, deze wel in de wet blijft staan en dat de richtinggevende kaarten van kracht blijven. • Rutte doet suggestie aan vd Wal om niet meer met kaartjes te werken maar met opgaven op een hoger abstractieniveau. [Conclusie: Kabinet gaat samen met provincies zorgen dat juni 2023 de opgaven (stikstof, natuurontwikkeling, KRW, klimaat, . . ) zijn vertaald naar kaarten met herindeling van Nederland, deze worden onderdeel van het NPLG en worden vastgelegd in beleid en wetgeving (omgevingsvisies, verordeningen, bestemmingsplannen, . . ). Vervangen van de KDW door ‘staat van de natuur’ in wet -en regelgeving komt daardoor als mosterd na de maaltijd.] 6. Rechtsbescherming, rechtszekerheid en zeggenschap over bedrijfseigendommen • De sector geeft een korte toelichting en verwijst naar de landinrichtingswet. • Remkes concludeert dat hier een opdracht ligt voor het kabinet om dit uit te zoeken. [Conclusie: Afwachten waar het Kabinet mee komt.] 7. Instellen van een drempelwaarde (zodat minimale en tijdelijke stikstofuitstoot niet vergunningplichtig is en PAS melders mogelijk gelegaliseerd kunnen worden) • De sector brengt in dat sinds 2018 al de nodige kilotonnen stikstof zijn gereduceerd. • Vd Wal ziet geen mogelijkheden. Eerst moet de stikstofemmer fors leger worden. [Conclusie: Kabinet gaat hier voorlopig niets mee doen.] 8. Tot slot • De sector ziet graag dat de KDW snel uit de wet gaat en ziet graag dat de focus komt te liggen op de 10-20 natuurgebieden in slechte staat, met een goede diagnose en een daarop gebaseerd actieplan. • Rutte ziet daarvoor geen politieke ruimte. • De sector vraagt of het een idee is om binnen 6 weken een gezamenlijk akkoord op te stellen dat duidelijkheid en perspectief biedt. • Remkes gaat eind september zijn advies opleveren. [Slotconclusie: Niks concreet binnengehaald. Advies Remkes gaat op lange termijn wat opleveren. De sector wordt op bezigheidstherapie gestuurd. Ondertussen dendert de trein vh kabinet en de provincies door -gericht op herinrichting van Nederland met fors minder ruimte voor de landbouw

Rabobank transitiebank

Rabo presenteert zich als de ‘transitiebank’ voor voedsel, klimaat en financiering In een wereld die worstelt met achtereenvolgende crises begon gisteren in Davos het World Economic Forum (WEF). Rabobank is partner van het WEF en gelooft in de oplossende kracht van het unieke netwerk van wereldleiders. Met een klein team onder leiding van Wiebe Draijer en Berry Marttin wil de bank zich de komende dagen nadrukkelijk presenteren als ‘de transitiebank’ en actief meewerken aan versnelling op de thema’s voedsel, klimaat en financiering. Voor het eerst in de ruim vijftig jaar dat het World Economic Forum bestaat, is er geen sneeuw in Davos, het Zwitserse bergdorp dat traditioneel het decor is van deze samenkomst van wereldleiders, CEO’s, wetenschappers en journalisten. De coronapandemie zorgde ervoor dat het WEF de afgelopen twee jaar niet de traditionele fysieke bijeenkomst kon organiseren in januari. Maar nu het weer mag en kan, komen de gasten ook in mei massaal hierheen. Het was voor de meesten wel even wennen want zondag, op de openingsdag van het WEF, regende het af en toe in de straten van Davos, waar de eerste limousines met gasten heen en weer reden van de vele hotels naar het congrescentrum. Daar heette de oprichter en nog steeds voorman van het forum, de nu 84-jarige Klaus Schwab, zijn gasten welkom op ‘de meest urgente bijeenkomst van dit forum sinds de oprichting’. “Het feit dat bijna 2.500 leiders uit de hele wereld persoonlijk hierheen komen, geeft aan hoe groot de behoefte is aan een vertrouwd, informeel en actiegericht mondiaal platform om de grote problemen in een door crisis gedreven wereld aan te pakken”, omschreef Schwab nog eens nut en noodzaak van zijn forum dat door een deel van de buitenwereld elk jaar weer als een elitair platform wordt weggezet. Turning Point De agenda in Davos wordt dit jaar gedomineerd door de oorlog in Oekraïne en de vele politieke en economische gevolgen die dit heeft voor de wereld. Het aanvankelijk gekozen, even ambitieus als nietszeggende congresthema ‘Working Together, Restoring Trust’ werd de afgelopen dagen aangescherpt tot iets dat aanzienlijk meer urgentie uitstraalt: ‘History at a Turning Point: Government Policies and Business Strategies.’ Dat de geschiedenis op een kantelpunt is aangekomen, wordt dagelijks in het nieuws bevestigd. Op korte termijn is de uitdaging groot: door de oorlog en de afgesloten markten van Rusland en Oekraïne dreigt een grote voedselcrisis. Op langere termijn is de uitdaging ook helder en moeten zowel voedsel als energie niet alleen duurzaam geproduceerd maar ook betaalbaar zijn. Nu veel landen beseffen weten hoe afhankelijk zij kunnen zijn van een beperkt aantal landen en markten voor hun voedsel en energie zou de oorlog dat proces wel eens kunnen versnellen. Business as unusual “De politieke, economische en sociale omstandigheden van onze bijeenkomst zijn absoluut ongekend”, legde Schwab gisteren nog eens uit. Het leidt bij veel bezoekers tot de uitspraak dat het begrip ‘business as usual’ al lang verleden tijd is. In de hele wereld en dus ook in Davos is het dit jaar: ‘business as unusual’. Dat laatste voelt ook Rabobank, dat in Davos vertegenwoordigd is door Groepsdirectieleden Wiebe Draijer en Berry Marttin. Rabobank wil zich in deze onzekere tijden steeds nadrukkelijker positioneren als de ‘transitiebank’ – een bank die haar klanten helpt in de overgang naar een nieuwe periode waarin de wereld voor grote transities staat: op het vlak van energie en klimaat, op het gebied van voedsel en bij de overgang naar een nog inclusievere samenleving. “Het past bij onze missie ‘Growing a better world together’ dat wij als maatschappelijk georiënteerde bank onze klanten willen helpen op hun pad naar een duurzamere wereld”, licht Wiebe Draijer toe. “Daar kunnen we hier in Davos heel gericht een aantal zaken voor in gang zetten.” Carbon Bank Wiebe Draijer wijst er ter illustratie op dat Rabobank in Davos ruim twee jaar geleden de basis legde voor wat inmiddels een nieuw, snel aan status winnend onderdeel van de bank is: de Carbon Bank. “En Project Acorn is daar een prachtig onderdeel van”, vertelt hij, doelend op het programma om CO2-opslag op grote schaal mogelijk te maken voor kleinere boeren in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Acorn draagt zo echt bij aan nieuwe verdienmodellen voor boeren. Berry Marttin vult aan: “Met Acorn verbinden we twee universele waarden: geld en CO2. We helpen de boer om een deel van zijn grond gezonder te maken door het om te zetten in boslandbouw en vervolgens met nieuwe, op die grond verbouwde planten, zoals cashewnoten of mango’s, heel goed CO2 uit de lucht te halen en op te slaan. En als de koolstofdioxide is opgeslagen, kun je er een bedrag aan verbinden per opgeslagen carbon removal unit. En die waarde is verhandelbaar op de internationale markt. Bijvoorbeeld als vliegtuigmaatschappijen of leasemaatschappijen hun footprint willen compenseren.” Daar komt nog bij: het verdienmodel van de boer houdt niet op met de verkoop van de carbon credits. Als de bomen eenmaal volgroeid zijn, kunnen ze minder CO2 opslaan, maar produceren ze nog wel vruchten. Die zijn weer door de boer te verhandelen. Zo ontstaat gedurende de complete levensloop van die boom een verdienmodel voor de boer. Focus op drie thema’s In Davos, waar vanaf vandaag drie dagen lang tientallen meetings zijn gepland, van vroege werkontbijtafspraken tot after dinner talks, richten Draijer en Marttin zich op de thema’s waar de bank voor staat en een verschil kan maken. Drie thema’s staan, naast de oorlog en alle gevolgen daarvan natuurlijk, komende dagen centraal voor de bank: Soil Health, True Value of Food en Impact Finance. Die onderwerpen passen goed hier, zowel bij de bank als bij dit forum. Het doel is om, net als de laatste keer begin 2020, ook nu weer echt iets concreets in gang te zetten hier. De wereld is door eerst de pandemie en nu de oorlog op vele terreinen in transitie terecht gekomen. En daar kan de transitiebank die Rabo wil zijn nu een goede rol vervullen. Als Draijer en Marttin hier woensdag weer vertrekken, willen ze dus echt wat bereikt hebben.

Gaat het om stikstof of om herindeling Nederland?

OPINIE JAAP MAJOOR De media, overheid en natuurinstanties zijn er vol van. Stikstof tast de natuur aan. Welke natuur? Hebben wij wel ongerepte natuur? Alle natuurgebieden in Nederland zijn door ons mensen gemaakt en er is dus geen ongerepte natuur. Zo zijn ook de heidevelden in het verleden door de boeren ontstaan. De heide wordt in Nederland NIET onderhouden. In Duitsland staat de Lüneburger heide vol in bloei en bij ons verdwijnt de hei. Vroeger onderhielden de boeren de hei door de gronden te beweiden en de vegetatie af te plaggen om mest van te maken. Nu moet de door de mens aangelegde natuur zich redden door er bijna niets meer aan te doen. Dit gaat nooit lukken. Hetzelfde is: je legt een tuin aan, maar onderhoudt de tuin niet en laat de natuur zijn gang gaan. Vervolgens ziet de destijds aangelegde tuin er na 10 jaar heel anders uit. Zo ook is het met onze Natura 2000 gebieden gegaan. De boer was de tuinman en is gestopt met het onderhoud van de tuin. Het eigendom van de Natura 2000-gebieden is overgedragen aan onze natuurinstanties en zij doen heel weinig aan onderhoud. De natuurgebieden die in het verleden door de boeren schraal werden gehouden, worden niet meer schraal gehouden en verrijken door stikstof. De boer is nu de aangewezen zondebok voor dit probleem. Met onderhoud als afplaggen of chopperen van de natuurgebieden verschralen de natuurgebieden weer net als vroeger. Naast dat het een kostbare zaak is, willen de natuurinstanties dit ook zo weinig mogelijk doen, want zeggen zij: wanneer wij de heide afplaggen, verdwijnt naast de stikstof ook de andere mineralen, zoals kali, calcium, fosfaat en magnesium. Opvallend. Hetzelfde probleem als waar de landbouw mee wordt geconfronteerd. Alleen de landbouw wordt als vervuiler bestempeld, omdat hij dit verlies aan mineralen aanvult met meststoffen en veevoer. Anders verarmt zijn grond. Onderhoud toepassen aan tuinen Ditzelfde onderhoud moeten ook de natuurinstanties toepassen in hun tuinen. Zij moeten hun tuinen onderhoud geven door middel van: beweiding, plaggen, afbranden en chopperen. Vervolgens moet worden gekeken aan welke mineralen het natuurterrein een gebrek heeft en dan gericht bijmesten met de juiste samenstelling van mestsoorten. Nergens wordt door onze politiek dit probleem genoemd. Alleen maar met de vinger naar de boeren wijzen. Geld steken in het onderhoud van onze aangelegde tuinen - de Natura 2000 gebieden - is veel goedkoper en effectiever dan onze boeren uitkopen, met alle gevolgen van dien. Vervolgens worden onze Natura 2000-gebieden net zo mooi als de Lüneburger Heide, want in Duitsland weten zij wel dat je een tuin moet onderhouden. Het is toch niet zo dat het uitkopen van de boeren niet gaat om de stikstof, maar om de herinrichtingsplannen van Nederland?De grote verbouwing van Nederland, door onze minister Hugo de Jonge geschreven. Om dit te realiseren is heel veel grond nodig. Met deze stikstofplannen kan de overheid goedkoop grond krijgen om dit plan te realiseren. Gezien de vastberadenheid van de overheid over de stikstofplannen - dat geen enkel oplossing bespreekbaar is - lijkt dit de werkelijke reden. Jaap Majoor Laag Zuthem

Belangrijk nieuws voor morgen. Youri Plate heeft uitgezocht dat D66 zonder rechtspersoon zit. Ze zijn niet ingeschreven bij KVK...

Zoals iedereen weet zit ik veel op Telegram. Nu heb ik een best belangrijk detail gezien voor het stikstofdebat morgen... Vooral voor de boeren. Ik had dit bericht graag willen door sturen aan Jan Cees Vogelaar of een ander die verstand van de rechtsvorm heeft. Het is zo dat de heer Youri Plate, ik moest even wennen aan deze persoon Het lijkt soms alsof hij wat drugs tot hem neemt maar dat is misschien zijn nervositeit Deze heer Youri Plate heeft uitgezocht dat D66 zich niet heeft ingeschreven bij Kamer van Koophandel... Tijdens de beëdiging was mevrouw S. Kaag ziek ze had Corona. Maar hierna heeft D66 geen actie ondernomen om zich in te schrijven bij KVK en zijn ze eigenlijk alleen maar een vereniging.... Wat ik begrijp. Ik heb net live zijn telefoongesprekken gezien met KVK. Natuurlijk verbreken ze de verbinding wanneer hij met feiten komt. De tweede kamer reageert al helemaal nergens op. Nogmaals ik heb geen verstand hier van maar deze meneer zegt dat dit heel belangrijk nieuws is voor de boeren en het stikstof debat morgen Het klinkt erg geloofwaardig....

Rutte over boerenacties: een kleine groep verpest het voor allemaal

Premier Rutte zegt dat hij met afschuw naar de beelden van gisteravond heeft gekeken, waar rellende boeren voor de woning van stikstofminsiter Van der Wal door een politieblokkade braken. Een kleine groep groep boeren gaat volgens hem "alle grenzen te buiten" waarmee ze het "verpesten" voor de rest van de boeren. "Een overgrote groep boeren wil wel beschaafd demonstreren." Opnieuw benadrukt Rutte dat deze protestacties "onacceptabel" zijn en dat politie, burgemeesters en het Openbaar Ministerie optreden als dat nodig is. Rutte, die sprak vanuit Madrid waar hij de NAVO-top bijwoont, wil geen uitspraken doen over hoe het nu minister Van der Wal gaat. Die was gisteravond zelf niet thuis, maar haar gezin wel. Gisteren, nog voor de acties bij het huis van de minister, noemde de premier de gevaarlijke acties niet acceptabel. Hij doelde daarmee op het in brand steken van autobanden voor een stadhuis, intimidatie van bestuurders en mest uitrijden op snelwegen. Hij zei dat demonstreren een groot goed is, maar zegt dat boeren met hun acties te ver gaan, wat hij vandaag herhaalt. "Wat we gisteren gezien hebben, is een heel zorgelijke ontwikkeling", zegt ook politiechef Willem Woelders. "Dat de agressie van de boeren toch toeneemt en zich nu ook richt op politiemensen en hulpverleners." Volgens Woelders kiest de politie er vooralsnog voor om de onrust te sussen en de veiligheid te waarborgen. "Het blijft voor politiemensen een afweging: wat ga je doen?", zegt de politiechef in het NOS Radio 1 Journaal. "We hebben natuurlijk zwaardere middelen, tot het vuurwapen aan toe, alleen het is de vraag of dat op dat moment verstandig is. Soms moet je ervoor kiezen om een stapje terug te doen en te zorgen dat je meer collega's erbij hebt om vervolgens door te kunnen pakken. Maar ik hoop echt dat die boeren zich realiseren dat dit veel te ver gaat en dat ze het niet zo ver moeten laten komen."

Een ingreep die wel eens een historische vergissing kan zijn

Redactioneel commentaar Telegraaf: Na een tumultueuze week koerst het kabinet nog steeds af op een kille sanering van de agrarische sector. Massaal protest van wanhopige boeren en verzet vanuit de rechtse oppositie mochten niet baten, net zo min als feiten die onderstrepen dat de plannen rammelen. Er wordt vanuit de coalitie geframed en verdraaid, vooral door D66. Nederland maakt zich daarmee onder leiding van een VVD-premier, en gesteund door het CDA, op voor een ingreep die wel eens een historische vergissing kan zijn. Niet omdat er niks mis is in de bio-industrie of te veel stikstof geen probleem zou zijn. Maar wel omdat de rigoureuze koers het mes zet in de voedselvoorziening en het gevolg is van een papieren werkelijkheid; een onnodig streng ingevulde Europese richtlijn waarmee halsstarrig natuur wordt beschermd die door de mens zelf is gecreëerd. Er is geen land in Europa dat zoveel stikstof heeft gereduceerd als Nederland (-68 procent sinds 1990). De EU-uitstoot bedraagt thans 3 procent. En wat gebeurt er als innovatieve boerderijen, die vooral vlees produceren voor de export, moeten sluiten? Dan komen er in het buitenland meer vervuilende bedrijven bij. De bal ligt straks bij provincies. Zij moeten Haagse wensen invullen. Het is te hopen dat het lokale bestuur meer oog heeft voor de realiteit.

groeier


Topics
0
Reacties
393
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 3d geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering