Wie gaat de zure boodschap van Sjaak en Roy brengen..?.

Onder het motto van een broedende kip moet je niet storen is er in de nacht voor Hemelvaartsdag een uilskuiken uitgebroed.....en waar normaal gesproken op Hemelvaartsdag vroeg in de ochtend er altijd gestart wordt met dauwtrappen, waren Mark en vrinden druk in de weer met het opstellen van het geboortekaartje......van een .... uilskuiken. Normaal moet een geboorte gevierd worden en worden er geboortekaartjes rond gestuurd. Nu is dat anders. Sjaak en Roy zijn naarstig op zoek naar een boodschapper.....nadat woensdag het eerst de beurt was aan alle vakgroepvoorzitters, wilde het nog niet lukken met de boodschap. Loyaliteit was er alleen aan Sjaak, niet aan hun leden en afdelingsbesturen.Missie mislukt voor Sjaak. Dan maar leessessies organiseren voor andere belangenorganisaties op donderdag. En weer niet gelukt. Overal wel ronkende persberichten maar de boodschap over hoe de veehouderij in transitie wordt geleid wil niet landen. Ook mij is bewust of onbewust de boodschap ter ore gekomen. Maar Sjaak, dit zuur ga je zelf maar aan de boeren vertellen. En zuur is de boodschap.... .zeker voor de melkveehouderij blijft er over 12 jaar in 2035 maar heel weinig perspectief over.....

LTO Ledenbrief Landbouwakkoord

Beste leden, Vòòr Hemelvaartsdag had er een concept-landbouwakkoord moeten liggen. Maar tijdens de laatste hoofdtafel, vorige week woensdag 17 mei, constateerden we dat de teksten zoals die op tafel lagen opnieuw onvoldoende waren. Wat volgde was een 24-uurs vergadermarathon waarbij zelfs minister-president Mark Rutte in de loop van de nacht aanschoof. Het laat zien hoeveel belang het kabinet eraan hecht om met agrarische partijen tot een landbouwakkoord te komen. Tegelijkertijd zaten de onderhandelingen inhoudelijk muurvast. Thema’s Wat LTO betreft zijn er vier onderwerpen waarop nog forse stappen moeten worden gezet: - Financiering van landschapsdiensten. LTO vindt het van belang dat landschapsdiensten en agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) wordt vastgelegd in langjarige contracten (met een looptijd tot 18 jaar), waarbij de financiering ook langjarig verzekerd is. - Bescherming van boeren die door willen gaan. - Mest en grondgebondenheid. LTO is voorstander van beleid dat kijkt naar bedrijfsspecifieke emissies. Die kunnen worden gemeten en daarop kunnen boeren sturen. Wat ons betreft moet dit worden uitgewerkt in een ‘afrekenbare stoffenbalans’: laat boeren en tuinders weten welke doelen ze moeten bereiken en geef hen ruimte om daar zelf invulling aan te geven. Dit thema is aan de onderhandelingstafel nog volop in beweging. Het kabinet kijkt helaas naar de introductie van nieuwe, sturende middelvoorschriften als GVE- en graslandnormen. Wij vinden dat het kabinet volledig op het verkeerde spoor zit met die norm. - Het proces rondom de PAS-melders en interimmers. Zoals bekend: voor LTO is het een harde randvoorwaarde dat PAS-melders en interimmers zicht hebben op legalisatie. Hoe verder Hoewel de voorstellen op deze thema’s nog niet voldoende zijn, heeft het kabinet ervoor gekozen om nu al een (eerste) doorrekening uit te laten voeren door o.a. het Planbureau voor de Leefomgeving. Dit zal twee à drie weken in beslag nemen – en pas daarna komt de hoofdtafel weer bijeen. Wat LTO betreft moet dat dan ook echt de laatste sessie zijn. We hebben al tweemaal eerder afgesproken dat we ‘ja’ of ‘nee’ zouden zeggen tegen een concept-landbouwakkoord – driemaal is scheepsrecht. Tegelijkertijd zullen we ook de komende weken in gesprek blijven; met andere agrarische organisaties, met het ministerie van LNV en ook intern met onze eigen sectoren en vakgroepen. Voor dit moment is het kabinet aan zet. Om tot een conceptakkoord te komen dat we daadwerkelijk aan onze leden voor kunnen leggen, moeten nog forse stappen gezet worden. Als wij van mening zijn dat het akkoord onvoldoende is, zullen we het niet aan u voorleggen. We hopen dat het kabinet deze handschoen oppakt en bouwt aan een akkoord dat boeren en tuinders werkelijk perspectief biedt, en zo bijdraagt aan het herstel van vertrouwen. Met vriendelijke groet, Sjaak van der Tak Voorzitter LTO

Groene geloof voor weggevallen religie

Daar is Ronald Plasterk weer met een sterke column: Ons werelddeel is bijna tweeduizend jaar christelijk geweest, en in een paar decennia ontkerkelijkt. De twee daaruit voortgekomen overtuigingen zijn ofwel compleet verlies van geloof, dan wel een vage vorm van theïsme: dat er toch ’iets’ moet zijn, want helemaal niets is zo’n kale bedoening. Die laatste geloofsovertuiging heb ik eerder aangeduid als ’ietsisme’. De mens is door evolutie ontstaan, toevallige mutaties gevolgd door natuurlijke selectie. Het is een weinig plausibel idee dat er ergens in het heelal een wezen bestaat dat heeft bedacht dat op deze planeet de mens moest ontstaan, een wezen dat de wereld in zijn hand heeft maar wel de Holocaust en Killing Fields liet gebeuren. Toch leerde de kerk ons: ’Waartoe zijn wij op aarde? Om god te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn.’ Voor een bioloog is het altijd legitiem om de vraag te stellen wat het evolutionaire voordeel is waardoor iets is ontstaan. Wat was het voordeel van religie? Alle natuurlijke selectie is erop gericht dat mensen doelgerichte wezens zijn: bij alles kijken we naar het doel. We vergaren eten omdat we anders trek krijgen. We kijken uit bij het oversteken omdat we anders aangereden kunnen worden. Ons leven is een aaneenschakeling van doelgerichte handelingen. Misschien waren er in de evolutie mensen die het allemaal niets kon schelen, maar die zijn direct door een holenbeer opgegeten. Onze psyche is geselecteerd op het permanent voor ogen houden van doelen. Dat dan het leven als geheel geen doel zou hebben past niet in ons denken. Daar komt bij: wij zijn sociale dieren, leden van een groep. Het is evolutionair gunstig dat we met onze ’stam’ een gemeenschappelijk doel hebben. Blok steen De aarde koelt af, over een paar miljard jaar is er op dit koude blok steen niemand meer, niemand die de Matthäus-Passion kent, niemand die van iemand houdt. Dat zou een deprimerende gedachte kunnen zijn! Maar gelukkig zijn wij flexibel. We staan elke ochtend op, we leven vrolijk verder zonder geloof. Maar die vier miljard jaar menselijke evolutie is niet weg. We snakken dus nog steeds naar een gemeenschappelijk geloof in iets groots, een verhaal waar onze hele stam enthousiast over is. Dit is de biologisch plausibele verklaring voor de irrationaliteit rond het begrip natuur. Het Onze Vader en Wees gegroet Maria zijn verdwenen, maar er is iets voor teruggekomen. Het groene geloof vervangt de weggevallen religie. Het leverde destijds een gemeenschapsgevoel op om samen ter communie te gaan. Nu is dat om iets groens te doen. Beleggingsfonds We benoemen in het bestuur van ons pensioenfonds een GroenLinkser, voortaan is het doel van het beleggingsfonds om windmolens te financieren. De winsten van de Postcodeloterij gaan niet meer naar de paters in Afrika maar naar Urgenda. Om dit religieuze karakter te illustreren (je zou haast denken om het belachelijk te maken) krijgt Greta Thunberg een eredoctoraat van de theologische faculteit in Helsinki. Het christelijke geloof kon genadeloos zijn voor ketters, en het groene geloof is niet anders. Kijk eens naar de reacties op de verkiezingswinst van BBB: seksisme, ageism, neerkijken op mensen met een lagere opleiding. Het gebeurt openlijk, en door hooggeplaatste personen. Het gaat allemaal op de persoon, ad hominem. Er zijn zelfs hoogleraren, meestal in vakken als vrijetijdswetenschap of transitiekunde, die anderen het zwijgen willen opleggen. Toen in de drooggelegde Oostvaardersplassen, waar ooit de schollen rondzwommen, ’natuur’ werd aangelegd, werden daar buitenlandse hoefdieren neergezet; die gingen er dood van de honger. Toen buurtbewoners dat zielig vonden en ze gingen bijvoeren, was de eerste reactie van de priesterkaste van het groene geloof dat die laagopgeleide tokkies met hun domme vingers van de vrije natuur moesten afblijven. Uiteindelijk worden de dieren nu gelukkig netjes verzorgd. De dassen rukken op in ons land, de wolven ook. Het is te hopen dat de wolven snel de dassen opeten, anders gaan er binnenkort geen treinen meer, en loopt onze natuur onder water omdat de dassen de dijken ondergraven. Er wordt een keer een mens gepakt en dan is het over met de wolvenpret. Religieuze sfeer Het wordt tijd dat discussies over natuur uit de religieuze sfeer worden getrokken. Iedereen wil wonen in een mooi land, waar ruimte is voor wonen, werk, verkeer en recreatie, en veel ruimte voor natuur. Op veel punten staat de natuur er goed voor, maar er zijn altijd punten voor verbetering. We willen van fossiele brandstoffen af, gelukkig is er kernenergie. Laten we daar allemaal normaal over van gedachten wisselen. We geloven niet meer in de hel, de angst voor de hel moeten we niet vervangen door angst dat over tien jaar de natuur omvalt. De mensen die die angst voeden zijn deels slecht geïnformeerde gelovigen, maar soms ook cynische politici die – net als vroegere pausen – hun loopbaan baseren op het exploiteren van de angst van die gelovigen. Met dank aan de Telegraaf: https://telegraaf.nl/

Overleg over landbouwakkoord onder hoogspanning, Rutte in de nacht aangeschoven

Betrokken organisaties hebben in Den Haag urenlang onderhandeld over het akkoord. Op een landgoed aan de rand van Den Haag wordt door partijen nog altijd gesproken over een landbouwakkoord. Rond 01.00 uur schoof ook premier Rutte aan. Een betrokkene zegt tegen de NOS dat hij erbij is gekomen in een ultieme poging om tot een akkoord te komen. Aan tafel zitten ook nog landbouworganisatie LTO en minister Adema. Anderen partijen zitten elders in het gebouw en wachten de uitkomst af. Het overleg is al uren gaande. Hoe het er precies voor staat, blijft onduidelijk. Zowel LTO als de minister sprak vorige maand over het belang om er medio mei uit te komen. Volgens bronnen rondom de onderhandelingen is er duidelijkheid over de beperkingen en verplichtingen die boeren zullen worden opgelegd, maar is minder helder hoe het verdienmodel voor boeren er dan uit moet zien. Daarnaast zou er nog discussie zijn over het eventueel vastleggen van een maximumaantal koeien per weiland. Eerder lekte er al een nota van het ministerie van Landbouw, waarin staat dat de minister verwacht zo'n 6,7 miljard euro nodig te hebben om de maatregelen uit het landbouwakkoord uit te voeren. Of het kabinet zo'n bedrag wil betalen en hoe dat geld dan verdeeld wordt, is nog niet duidelijk. Andere maatregelen die naast het maximum aantal koeien besproken worden, zo blijkt uit het document, zijn technische maatregelen zoals emissiearme stallen, het aanpassen van veevoer, minder gewasbeschermingsmiddelen, meer mestverwerking en emissiearm uitrijden van mest en maatregelen zoals het verhogen van het waterpeil en duurzaam bodembeheer. Ook is er nog discussie over de productierechten van boerderijen die ermee stoppen. Zo is het de vraag of het recht om dieren te houden in dat geval kan worden overgedragen op iemand anders dan directe familieleden.

'Belangstelling voor uitkoop komt van andere boeren dan waar de minister op hoopt'

Agrarisch makelaars stellen vast dat er onder boeren wel interesse bestaat voor de uitkoopregelingen van de overheid, maar er bestaat twijfel of de belangstelling zich gaat vertalen in het aantal transacties waar het kabinet op hoopt. "Boeren met een florerend bedrijf zullen zich niet laten verleiden om te stoppen, is mijn inschatting", zegt Jos Ebbers, agrarisch makelaar in Friesland en voorzitter van de vakgroep Agrarisch & Landelijk van makelaarsvereniging NVM. "Voor boeren die geen opvolger hebben en dicht tegen hun pensioen aan zitten, is het een ander verhaal. Maar de vraag is of zij kwalificeren als 'piekbelaster'." Eind mei maakt het ministerie van LNV de exacte criteria bekend en kunnen boeren via een digitaal loket zien of zij voor een van de uitkoopregelingen in aanmerking komen. Voor veehouderijbedrijven die worden gekwalificeerd als piekbelaster biedt het ministerie 100% van de marktwaarde van de geschrapte dierrechten en 120% van de waarde van hun stallen. Er komt een vergoeding voor sloopkosten en de grond blijft in eigendom van de veehouder. Makelaars merken op dat bij de vergoeding voor de stallen niet de marktwaarde wordt uitgekeerd, maar de gecorrigeerde vervangingswaarde. Aan de hand van de grootte en het bouwjaar wordt de hoogte van de vergoeding bepaald. De onderhoudsstaat en functionaliteit speelt geen rol. Dat kan nadelig uitpakken voor bedrijven die oudere stallen onlangs hebben gerenoveerd en uitgerust met moderne technieken. Een andere drempel is dat een veehouder die deelneemt aan de regeling niet meer in dezelfde sector in Nederland of de Europese Unie een nieuw bedrijf mag starten. Het gaat vaak om goedlopende bedrijven, waar het ministerie zich met de uitkoopregeling. Die willen graag actief blijven in de sector, waarin ze nu werken. De makelaars verwachten dat vooral veel oudere boeren zonder opvolger zich zullen aanmelden voor de uitkoopregelingen. Het gaat vaak om ondernemers die al voornemens waren om binnen enkele jaren te stoppen. Dat proces wordt met de regeling nu wat naar voren gehaald. Het gaat hier echter vaak om wat kleinere bedrijven met een relatief lage stikstofbelasting op de natuur. bron: Financieele Dagblad

Animal Rights wil dat NVWA handhaaft als vee onvoldoende tegen wolf is beschermd

Dierenbeschermingsorganisatie Animal Rights wil een proefproces starten tegen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De organisatie wil via de rechter afdwingen dat de NVWA actief gaat handhaven wanneer een veehouder zijn dieren onvoldoende beschermt tegen de wolf. Specifiek richt de zaak zich op de houding van de NVWA tegenover een schapenhouder in het Drentse Vledder waarbij de wolf diverse keren heeft toegeslagen. Het is nog niet bekend wanneer de zitting plaatsvindt. De schapenhouder stelt dat hij juist actief meewerkt aan een pilot om wolvenaanvallen te voorkomen. Zo plaatst hij wolfwerende omheiningen bij andere schapenhouders om te kijken hoeveel tijd dit kost en of het effectief is. Na de eerste aanval in oktober 2021 is de ondernemer direct begonnen met het plaatsen van wolfwerende rasters. Hij zegt dat hij nauw samenwerkt met wolvenconsulenten en zelfs meer draden en stroom te gebruiken dan in officiële adviezen wordt aangeraden. De NVWA onderzoekt momenteel hoe wet- en regelgeving geïnterpreteerd moet worden en vindt de actie van Animal Rights niet op zijn plaats. Houders van dieren moeten zorgen voor de veiligheid van hun dieren. Er is volgens de NVWA nog sprake van een transitiefase. De wolf is nog te kort in Nederland om van veehouders te mogen verwachten dat ze de juiste maatregelen hebben genomen om aanvallen van wolven te voorkomen. De NVWA vindt dan ook dat de schapenhouder niet in overtreding is. bron: Het Schaap

Gelekt rapport plaatst kanttekeningen bij sommige innovatietechnieken - LTO

Uit onderzoek van Wageningen UR blijkt dat technische installaties in stallen die de stikstofuitstoot moeten reduceren, minder goed werken dan gedacht. Het gaat om een nog niet gepubliceerde conceptversie van een onderzoeksrapport: alweer is een onderzoek dat in opdracht van minister Van der Wal wordt uitgevoerd, vroegtijdig naar de media gelekt. Het rapport laat niet zien dat innovaties om stikstof te reduceren niet werken. Nieuwe technieken zoals bijvoorbeeld (de bewezen effectiviteit van) de Lely Sphere maken geen onderdeel uit van het onderzoek. Ook luchtwassers zijn in het onderzoek buiten beschouwing gelaten. Door innovatie zijn stikstofemissies in de landbouw sinds 1990 met meer dan 65% afgenomen. Wageningen UR heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van stalsystemen in de varkens-, pluimvee- en melkveehouderij. Het onderzoek is niet gebaseerd op feitelijke metingen, maar op bestaande datasets. De resultaten zeggen dus iets over de gemiddelde reductie per stalsysteem. De verschillen in emissiereductie tussen bedrijven is echter groot en het onderzoek zegt dan ook niets over de vraag of ‘boer X’ met ‘systeem Y’ de beoogde reductie haalt. Uit het onderzoek blijkt dat emissiearme stalsystemen in de varkens- en pluimveehouderij voor ammoniakreductie zorgen, maar minder reductie opleveren dan was beoogd. Uit het onderzoek blijkt dat emissiearme vloeren bij melkveehouders gemiddeld genomen niet de beloofde reductie opleveren. Innovatie op bedrijfsniveau is echter breder dan enkel stalsystemen. Het gaat ook om managementmaatregelen, voermaatregelen, weidegang, mestaanwending, etc.. Bovendien viel de nieuwste generatie technische innovaties buiten de reikwijdte van het onderzoek. Het feit dat de reductie door stalsystemen te onzeker is, benadrukt nogmaals het belang om deze onzekerheid weg te nemen. De ene innovatie is de andere niet. Juist daarom is LTO groot voorstander van het invoeren van een Afrekenbare Stoffen Balans (ASB) en sensoren waarbij agrariërs zelf aan het stuur staan om, op bedrijfsniveau, emissies te meten en te monitoren – en zo te sturen op doelbereik. LTO-portefeuillehouder Platteland & Omgeving Trienke Elshof: “Innovatie systemen zijn onmisbaar als we de stikstofdoelen van het kabinet willen halen. Het past in het palet van keuzemogelijkheden voor een boer om te innoveren, extensiveren, omschakelen, verplaatsen of te stoppen. Binnen dat rijtje is het inzetten op innovatie de meest kosteneffectieve maatregel, en dat gaat verder dan het stalsysteem ”. Als dit nieuwe rapport iets duidelijk maakt, is het wel de noodzaak om te stoppen met beleid dat gericht is op generieke middelenvoorschriften en over te stappen op een beleid dat uitgaat van bedrijfsspecifieke doelsturing. Elshof: “Alweer hebben boeren gedaan wat de overheid van hen vroeg. Zij hebben te goeder trouw geïnvesteerd in emissiearme systemen die door de overheid erkend zijn. Dat de effectiviteit van deze systemen in praktijk tegenvalt, is zeer teleurstellend. Nu moet het kabinet de stap zetten om de stikstofuitstoot daadwerkelijk op bedrijfsniveau te gaan meten en daar in het beleid op te sturen: meten is weten”.

Proef met koeien in het bos blijkt succes: "versterkt de biodiversiteit"

De proef om koeien in het Kuinderbos te laten grazen, blijkt een succes. Drie jaar geleden werd een kudde jonge Jersey-runderen voor het eerst het bos ingestuurd in de hoop zo meer biodiversiteit te creëren. Die hoop blijkt gegrond: volgens Staatsbosbeheer zijn er inmiddels meer verschillende soorten planten en dieren waar te nemen. Woensdagochtend is het alweer de vierde keer dat biologische boer Jelle Hakvoort zijn koeien voor het seizoen het bos in loodst. Wie denkt dat herkauwers enkel en alleen in de wei thuishoren, heeft het mis. "Ze lopen op hun gemak het bos in", ziet Hakvoort met een tevreden blik. "Ze zoeken gelijk het voedsel op. Het is niet dat ze onwennig zijn, van: wat is dit, dit is eng. Nee, ze laten zien dat ze hier eigenlijk wel thuishoren." Terwijl de koeien opgewekt het bos inhuppelen, legt boswachter Harco Bergman uit wat de impact is van de kudde op waar het allemaal voor bedoeld is: de biodiversiteit. "Als we hier geen vee zouden hebben, zouden braamstruiken deze plek helemaal gaan vullen", vertelt Bergman vanaf een open plek in het bos. "Nu de koeien er doorheen lopen, eten ze alle spruitjes van de struik, waardoor het hier open blijft. Daardoor kan de zon op de grond komen." En dat zonlicht op de bodem is weer goed voor de verscheidenheid in plantengroei. Boswachter Bergman wijst spontaan wat verschillende soorten aan. "Er staat hier hondsdraf, kleefkruid, akkerhoornbloem." Ook insecten profiteren van de begrazing Het is overigens niet alleen de flora die wel vaart bij de kudde in het bos. Ook het insectenleven is diverser geworden, zo constateert Bergman. "Er komen vijftig verschillende soorten libellen voor in het Kuinderbos waaronder een aantal hele zeldzame. Zo versterkt het de biodiversiteit van het Kuinderbos." En dus lijkt er een win/win-situatie te zijn gecreëerd: niet alleen krijgt de biodiversiteit een impuls, ook het humeur van de koeien in het bos wordt er beter op, getuige huppelsprongetjes die ze geregeld maken. "Als ze jeuk hebben, schuren ze lekker tegen een boom", zegt boswachter Bergman. "Wil je in de zon staan, ga je in de zon staan. Wil je in de schaduw, zoek je een paar bomen op. Eten is er genoeg. Moet je kijken, je ziet hoe vrolijk ze zijn." Afhankelijk van het weer en of er deze zomer droge perioden zijn, zal de kudde tot en met de herfst in het bos te vinden zijn.

Onderzoekers: álle dure nieuwe stallen met tovervloeren doen niet wat ze beloven

Technische apparatuur in de veehouderij om de stikstofuitstoot te verminderen werkt minder goed dan eerder werd gedacht. Dat staat volgens NRC en de Gelderlander in de conceptversie van een nog niet gepubliceerd onderzoek van de Wageningen Universiteit. Duizenden agrarische bedrijven stoten daardoor meer stikstof uit dan toegestaan. Een woordvoerder van de Wageningen Universiteit zegt in een reactie dat de onderzoekers betreuren dat er een conceptversie in omloop is en wil verder niet inhoudelijk reageren. "We zouden graag op de inhoud willen ingaan, maar dat kan niet. Het is een conceptversie en het kan nog wel even duren voordat het af is, zorgvuldigheid is erg belangrijk." Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De uitkomsten ervan zijn pijnlijk voor het kabinet en de agrarische sector, schrijft NRC. Technische maatregelen zijn in de ogen van landbouworganisaties als LTO de oplossing voor de stikstofproblemen. Door deze apparatuur te gebruiken zou gedwongen krimp van de veestapel niet nodig zijn. Om de de stikstofuitstoot te reduceren is onder meer ingezet op het gebruik van dit soort innovaties en apparatuur. Het kabinet heeft er 1,2 miljard euro voor gereserveerd. Vooral de zogenoemde emissiearme stalvloeren van melkveehouders zouden teleurstellen. In die vloeren wordt mest snel gescheiden van de urine, maar er is geen bewijs dat die nieuwe techniek beter werkt dan veel oudere apparatuur. Bij pluimveehouders en varkensboeren verlagen de apparaten de uitstoot een kwart tot de helft minder dan wordt geclaimd, zeggen de onderzoekers volgens NRC.

Vraag/oproep aan de minister!

Bij deze doe ik een oproep aan de minister van: LNV, N en S, I en W. Naar aanleiding van het CDM en CBS rapport over het rendement van emissie arme technieken, heeft de minister aan WUR een onderzoeksopdracht uitgezet. Deze onderzoeksopdracht had de volgende vraagstelling: - is de NP methode nauwkeurig genoeg om verschil in N verliezen tussen staltypes vast te stellen En - met de NP methode vaststellen of er sprake is van significante verschillen in N verliezen tussen traditionele en emissie arme staltypes Dit onderzoek is uitgevoerd in verschillende veehouderij sectoren. Screenshot 1: voorpagina van het concept wat sinds begin maart gepresenteerd is Screenshot 2: de belangrijkste conclusies. Toelichting op de NP methode. De verhouding tussen stikstof en fosfor in de mest zou moeten wijzigen bij emissie reducerende technieken. Op basis van geanonimiseerde KLW data van de jaren 2018, 2019 en 2020 en CBS cijfers zijn de twee onderzoeksvragen beantwoord. Vraagstelling aan de minister: - Waarom wordt dit zeer relevante onderzoek met opzienbarende resultaten al sinds begin maart onder de deurmat op het ministerie gehouden. - Waarom communiceert de minister niet met de tweede kamer inzake deze opzienbarende resultaten. - Hoe denkt de minister en provincie besturen , die de technieken via wetgeving en beleidsregels voorschreven aan veehouders, ontbrekende depositie ruimten in de vergunningen te repareren. - Heeft de minister een voorziening in het budget opgenomen om schade op veehouderij bedrijven te compenseren. - waarom wordt deze relevante informatie achtergehouden bij landbouw akkoord onderhandelingen en provinciale coalitie onderhandelingen? Verzoek aan de minister: communiceer zo spoedig mogelijk , deze week nog, met de tweede kamer over dit dossier. Tweede kamer leden , bevraag de minister over dit dossier aan de hand van de beschikbare informatie in dit bericht.

LTO: ‘De Groot (D66) moet uitspraak terugnemen’

LTO is verbolgen over de uitspraken van D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot in de Telegraaf van vandaag waarin hij met betrekking tot het Landbouwakkoord stelt dat de handtekening van LTO ‘niets’ waard is. Dat is opnieuw een respectloze uitspraak van de landbouwwoordvoerder van de tweede coalitiepartij van Nederland. LTO eist dat deze uitspraken worden teruggenomen. Het is onwerkelijk om met een kabinet te onderhandelen over herstel van vertrouwen en een wenkend toekomstperspectief als één van de coalitiepartijen zich op deze manier uitlaat. De uitspraken van De Groot zijn wat LTO betreft extra opvallend omdat D66 vóór een eerdere motie om tot een Landbouwakkoord te komen heeft gestemd. Bovendien is de partij onderdeel van het kabinet-Rutte IV dat vorig jaar de aanbevelingen van Johan Remkes onomwonden heeft overgenomen. Aanbevelingen die als essentie hebben: werken aan het herstellen van vertrouwen, verbeteren van het gesprek tussen overheid en de agrarische sector, en het schetsen van een wenkend toekomstperspectief. Het (proberen te) komen tot een Landbouwakkoord is daarbij een essentieel middel en is door het kabinet stevig opgepakt. Dat vervolgens op deze manier over een van de onderhandelende partijen in dat akkoord wordt gesproken, is ronduit ongepast. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak: “Veel mensen werken op dit moment keihard om te komen tot een akkoord dat stappen zet in het herstellen van vertrouwen én een wenkend perspectief moet bieden voor boeren en tuinders. Of dat gaat lukken is zoals bekend lastig; op de inhoud schuurt het en dat hoort ook zo in een volwassen proces. Maar als een coalitiepartij zich niet meer op de inhoud maar op een van de deelnemers van het akkoord stort, dan kan ik dat niet anders dan ernstig noemen. Het schaadt het aanzien van de politiek. Deze onnodig polariserende en grievende uitspraken moeten van tafel worden genomen door D66, door Kamerlid Tjeerd de Groot.”

Nederlandse natuur heeft veel te lijden, niet alleen van stikstof

Verreweg het grootste deel van de Nederlandse natuurgebieden staat er slecht voor. Dat blijkt uit de tot nu toe gepubliceerde natuurrapporten die provincies moeten maken. Niet alleen stikstof is een probleem, ook bijvoorbeeld droogte en exotische planten die lokale planten verdringen zijn dat.De zogeheten natuurdoelanalyses vormen de basis voor de stikstofplannen die provincies op 1 juli moeten inleveren bij minister Van der Wal (Natuur en Stikstof). De NOS analyseerde de conclusies van alle tot nu toe gepubliceerde rapporten.Daaruit blijkt dat de provincies de doelen in het overgrote deel van de natuur niet halen, zelfs niet als de voorgenomen maatregelen worden uitgevoerd. Die maatregelen lopen uiteen van het aanplanten van bos tot het ophogen van een beekbodem.Voor 14 procent van de geanalyseerde natuur in Natura 2000-gebieden geldt dat de doelen worden gehaald als de geplande maatregelen doorgaan. Voor 21 procent van de gebieden is dat nog onzeker. Maar voor het overgrote deel (65 procent) van de natuur gaat het op deze manier niet lukken.Dat de zogenoemde instandhoudingsdoelen bijna nergens gehaald worden, betekent dat de natuur op veel plekken verslechtert. Tegelijkertijd heeft Nederland zich gecommitteerd aan Europese regels die voorschrijven dat beschermde natuur niet mag verslechteren. De instandhoudingsdoelen en het verslechteringsverbod zijn de kern van de Europese natuurbeschermingsregels, die milieuorganisaties vaak aanhalen in stikstofrechtszaken tegen de Nederlandse overheid.Stikstof is veruit het meest gerapporteerde probleem in de rapporten. In driekwart van de onderzochte natuur blijft stikstof een probleem als de geplande maatregelen worden uitgevoerd. Dat is niet zo gek, want de rapporten richten zich op stikstofgevoelige natuur. Maar er spelen ook veel andere problemen die een 'gunstige staat van instandhouding' in de weg staan.Zo heeft de Noord-Hollandse natuur veel last van zogeheten 'invasieve exoten'. Vreemde soorten als de cranberry, appelbes en watercrassula verdringen er de oorspronkelijke planten en bomen in twee derde van de onderzochte natuur. In een aantal gevallen is de exoot geen plant, maar een dier: de Amerikaanse rivierkreeft kan bijvoorbeeld ook flink huishouden in natuurgebieden. Zulke soorten hebben geen natuurlijke vijand. Volgens de rapporten zijn er vaak geen maatregelen voorhanden om de exoten te bestrijden.In Limburg zijn minder problemen met exoten, maar daar spelen juist problemen met water. Gebrekkige waterkwaliteit en verdroging zitten in die provincie de natuur in de weg. In meer dan 60 procent van de onderzochte natuur blijven er ondanks geplande maatregelen nog waterproblemen bestaan die een 'gunstige staat van instandhouding' in de weg staan.De provincies die dat nog niet gedaan hebben, moeten de komende tijd hun natuurdoelanalyses inleveren bij de Ecologische Autoriteit (EA), zodat de rapporten getoetst kunnen worden. De EA is in het leven geroepen door minister Van der Wal om onafhankelijk advies te geven.

Johan Vollenbroek adviseert Frans Timmermans: vertel BBB dat het gedogen voorbij is

Dinsdag komt Eurocommissaris Frans Timmermans naar Nederland voor een gesprek met Caroline van der Plas. In de aanloop naar die ontmoeting adviseert natuurbeschermer Johan Vollenbroek Timmermans om de BBB-leider mee te delen dat de Europese Commissie niet langer kan gedogen dat de veehouderij de Nederlandse biodiversiteit om zeep helpt. In een brief aan Timmermans schrijft Vollenbroek dat de Europese Commissie een zogeheten ingebrekestelling moet voorbereiden vanwege het niet nakomen van de Vogel- en Habitat-richtlijn. “De Habitat-richtlijn dateert van 1992, de gedoogsituatie duurt dus al 30 jaar”, stelt Vollenbroek. “Het kan niet zo zijn dat anno 2023 nog steeds geen begin is gemaakt met het in een goede staat van instandhouding brengen van de Nederlandse Natura 2000-gebieden.” Vollenbroek hekelt het kabinet dat al in 2019 door de Raad van State op de vingers werd getikt maar nog altijd niets noemenswaardigs heeft gedaan om de stikstofuitstoot terug te dringen. Nog langer dralen is volgens de natuurbeschermer onverantwoord. “Ecologisch onderzoek wijst uit dat een aantal habitats onherstelbaar wordt beschadigd als niet snel tot actie wordt overgegaan.” De oplossing ligt voor de hand. “De natuur- en de stikstofcrisis kunnen alleen worden opgelost als het aantal dieren in Nederland drastisch afneemt.” Nederland telt nu 3,9 miljoen runderen, 12 miljoen varkens, 500.000 paarden, 1,5 miljoen schapen en geiten en 100 miljoen kippen. https://twitter.com/j_vollenbroek/status/1645328652995817472

Voelt u zich niet vertegenwoordigd bij de opstelling van het Landbouwakkoord? Maak bezwaar!

Stikstofclaim wijst landbouwers op de grote gevolgen van het Landbouwakkoord. De uitgangssituatie stond al bij aanvang vast en daaraan bleek niet te tornen. Dit is niet wenselijk en niet acceptabel. Daarbij vertegenwoordigen de ‘sector vertegenwoordigers’ aan tafel, bij lange na niet de sector. Stikstofclaim heeft een voorbeeldbrief beschikbaar gesteld waarmee boeren kenbaar kunnen maken dat zij zich niet vertegenwoordigd voelen door de bestuurders die het Landbouwakkoord opstellen. Onderaan dit bericht kunt u de voorbeeldbrief downloaden. Zoals jullie wellicht allemaal meegekregen hebben is het tekenen van het Landbouwakkoord aanstaande. Dit heeft voor ons als landbouwers grote gevolgen. Ook al worden die gevolgen nog lang niet door iedereen overzien, het zal in de komende tijd blijken. Het lijkt erop dat het in stand houden van de coalitie en het uitvoeren van het NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied) van groter belang is dan het waarmaken van een goede toekomstbestendige landbouw en landbouwkundig gebruik van onze eigendommen. Het NPLG gaat de inrichting van het landelijk gebied bepalen waarbij overgangsgebieden bij N2000 gebieden en gedwongen extensivering van veenweidegebieden een enorme impact gaan hebben. Om te komen tot een goed landbouwakkoord moet je met een gelijk speelveld beginnen. Dat is hier niet aan de orde geweest. De kaders van de gesprekken stonden vooraf al vast want immers, de doelen waren reeds omschreven in de kamerbrief: – Natuur: de hoofddoelstelling van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen (VHR) is het op termijn realiseren van een gunstige staat van instandhouding voor alle beschermde habitattypen en soorten. Hiervoor is in het NPLG de landelijke doelstelling opgenomen dat in 2030 van het stikstofgevoelige areaal binnen Natura 2000-gebieden 74% onder de KDW moet zijn gebracht. Zoals aangegeven in de appreciatie van het advies van de heer Remkes neemt het kabinet zijn aanbevelingen over als het gaat om de KDW en het jaartal 2030. In de brief over het NPLG die ook vandaag naar de Tweede Kamer is verzonden staan de bredere doelen voor natuur toegelicht. – Water: de Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft voor dat uiterlijk 2027 Nederland alle maatregelen moet hebben genomen die nodig zijn om te komen tot gezonde aquatische ecosystemen. Onderdeel hiervan is de implementatie van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (inclusief addendum) (Kamerstuk 33 037, nrs. 431 en 437), de derogatiebeschikking en het uitvoeringsprogramma gewasbeschermingsmiddelen. De Minister van Infrastructuur en Water heeft vandaag separaat de Water en Bodem Sturend-brief aan de Tweede Kamer aangeboden, waarin in dit Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 30 252, nr. 775 hoofddoel nader is uitgewerkt. – Klimaat: om de nationale klimaatdoelstelling van ten minste 55% emissiereductie in 2030 te realiseren heeft de landbouw een indicatief restemissiedoel van 18,9 Mton CO2eq. in 2030 en het landgebruik een indicatief restemissiedoel van 1,8 – 2,7 Mton CO2 eq. in 2030. Hierbij is voor de veehouderij en akkerbouw (mestaanwending in de akkerbouw) een emissiereductie van 5 Mton CO2 eq. in 2030 gekoppeld aan de gecombineerde aanpak in het landelijk gebied. De doelen voor 2030 zijn een tussenstap op weg naar het uiteindelijke doel: Nederland klimaatneutraal in 2050. De uitgangssituatie is dus allesbehalve wenselijk en niet te accepteren. Dat is op zich al frustrerend maar wat ook met name frustreert is het optreden van de deelnemers van het Landbouwakkoord. Zij doen zich voor als sectorvertegenwoordigers en spreken ‘namens de sector’. Het percentage dat deze partijen vertegenwoordigt is bij lange na niet “de sector”. Daarom hebben wij, als Stichting Stikstofclaim, gemeend u te moeten informeren over bovenstaande. Maak uw bezwaar kenbaar Tevens willen wij u erop wijzen dat wanneer u zich niet vertegenwoordigd voelt door partijen die aan tafel zitten bij het Landbouwakkoord u dit middels bijgaande brief kenbaar kunt maken. Vul bijgaande brief aan met de datum en uw eigen gegevens (deze zijn geel geaccentueerd), onderteken de brief en stuur deze per mail naar: landbouwakkoord@minlnv.nl. Download de voorbeeldbrief hier: https://www.stikstofclaim.nl/wp-content/uploads/2023/04/Inzake-Landbouwakkoord.docx Gezien het vervolg van de besprekingen morgen en de naderende climax is het belangrijk dat u dit zo spoedig mogelijk doet. Het bestuur Stichting Stikstof Claim

Twentsch Land


Topics
0
Reacties
107
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 21min geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering