Farce

Dat de voermaatregel dient om de woningbouw lost te trekken is een grote farce. Als ik in mijn eigen plaats kijk dan is er een woonwijk in aanbouw van ca 2.500 woningen (loopt al 15 jaar); hierbij is een eenmalige stikstofemissie van ca 7.500 kg. tijdens de bouwfase. Er zijn de laatste 20 jaar 6 melkveehouders en 1 varkenshouder uitgekocht voor de ontwikkeling van deze wijk. Deze bedrijven hadden bij elkaar jaarlijks ca. 10.000 kg. ammoniakemissie. De wetgever staat het toe om een project intern te salderen; dus de emissie van de boeren die zijn uitgekocht mag worden gesaldeerd met de bouw van de woningen, ook al zijn de bedrijven reeds gesloopt. Dit is niet alleen in mijn woonplaats zo, maar dat is bij ieder uitbreidingsplan zo. Overal zijn/worden boerenbedrijven uitgekocht om plaats te maken voor woningbouw. Als ik dit globaal bereken voor omliggende plaatsen dan is er per saldo een stikstofoverschot. Dus er is meer weggegaan dan er nodig was voor de bouw. Dus we worden volledig voor de gek gehouden door de overheid. Ik mis deze onderbouwing ook bij de belangenbehartigers van de agrarische sector. Laten we er met een nuchter verstand naar kijken en dan blijkt dat alleen al om die reden de hele voermaatregel niet nodig is om de woningbouw vlot te trekken. We worden ondubbelzinnig voor de gek gehouden.

schouten heeft nooit gecontroleerd of de gehouden dieren wel legaal waren

Antwoord op Kamervragen over het bericht 'Miljoenen aan rechten weggegeven voor ‘illegale’ koeien: ‘Overheid levert een wanprestatie’' Minister Schouten beantwoordt vragen over het bericht 'Miljoenen aan rechten weggegeven voor ‘illegale’ koeien: ‘Overheid levert een wanprestatie’' . Minister Schouten 20 mei 2020 Kamerstuk: kamervraag fosfaatrechten Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op de vragen van het lid Futselaar (SP) over het bericht 'Miljoenen aan rechten weggegeven voor ‘illegale’ koeien: ‘Overheid levert een wanprestatie’' (kenmerk 2020Z00717, ingezonden op 20 januari 2020). Carola Schouten Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020Z00717 1 Bent u bekend met het bericht 'Miljoenen aan rechten weggegeven voor ‘illegale’ koeien: ‘Overheid levert een wanprestatie’? Antwoord Ja. 2 Klopt de bewering dat miljoenen euro's aan fosfaatrechten onterecht zijn verstrekt? Zo ja, hoe lang is deze informatie reeds bekend bij uw ministerie? Antwoord Ik kan deze bewering niet bevestigen. De fosfaatrechten zijn toegekend overeenkomstig de Meststoffenwet. Het wordt mij uit het stuk niet duidelijk waar de genoemde aantallen op zijn gebaseerd. 3 In hoeverre is hier sprake van onterechte staatssteun? Antwoord Het fosfaatrechtenstelsel is ingevoerd om te voorkomen dat het fosfaat- en stikstofplafond voor de melkveehouderij worden overschreden. De aanleiding was de overschrijding van het fosfaatplafond in 2015. In de Meststoffenwet is vastgelegd dat fosfaatrechten worden toegekend op basis van de hoeveelheid melkvee die veehouders op 2 juli 2015 hadden. De Europese Commissie heeft het stelsel van fosfaatrechten zoals vastgelegd in de Meststoffenwet goedgekeurd. De fosfaatrechten zijn toegekend overeenkomstig de bepalingen uit de Meststoffenwet en er is zodoende geen sprake van ongeoorloofde staatssteun. 4 Wat is de reden dat uw ministerie heeft geweigerd om antwoord te geven op de vragen van de Gelderlander? Antwoord Er is geen sprake van een weigering van het geven antwoorden. De betreffende journalist heeft drie dagen voor publicatie contact opgenomen met het ministerie en heeft ervoor gekozen te publiceren voordat mijn ministerie heeft kunnen reageren op alle vragen en veronderstellingen. 5 Waarom is de Kamer niet geïnformeerd over deze misstanden? Antwoord Er is geen sprake van misstanden. De fosfaatrechten zijn toegekend overeenkomstig de Meststoffenwet. 6 Is u bekend hoe deze fouten tot stand zijn gekomen? In hoeverre spelen personeelstekorten bij de provincies en bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hierbij een rol? Antwoord De veronderstellingen uit het artikel staan los van de handhavingscapaciteit van de NVWA, omdat het controleren van het aantal dieren dat mag worden gehouden op basis van de Natuurbeschermingswet-/milieuvergunning geen taak is van de NVWA. 7 Is er sprake van een kennistekort ten aanzien van fosfaatregelgeving bij overheidsinstanties? Zo ja, wat gaat u er aan doen om dat weg te nemen? Antwoord RVO.nl en de NVWA zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en controle van het fosfaatrechtenstelsel. Er is bij deze organisaties voldoende kennis aanwezig ten aanzien van fosfaatregelgeving voor het uitvoeren van deze taak. 8 Hoe gaat u voorkomen dat deze fouten vaker worden gemaakt? Antwoord De toekenning van fosfaatrechten is gebaseerd op het aantal gehouden dieren op de peildatum. De veehouder is verantwoordelijk voor het beschikken over de benodigde vergunningen. Bij de toekenning is ervan uitgegaan dat veehouders die melkvee houden daar ook de benodigde vergunningen voor hebben. Daarop heeft geen extra controle plaatsgevonden. Dit is geen fout, maar een bewuste afweging vanuit het oogpunt van uitvoerbaarheid. De invoering van het fosfaatrechtenstelsel was een omvangrijke operatie en een bijkomende controle van alle benodigde vergunningen (NB-wet, milieu, RO, etc.) en de bijbehorende afstemming met de verschillende overheden hadden voor een extreem grote uitvoeringslast gezorgd. 9 Vormen de onterechte verstrekkingen een bedreiging voor het fosfaatplafond? Antwoord Ook in het geval dat er fosfaatrechten zouden zijn toegekend aan dieren waarvoor de vergunning niet op orde was, is er nog altijd sprake van dieren, die in 2015 gehouden werden en door de productie van mest bijdroegen aan de overschrijding van het fosfaatplafond. Het fosfaatrechtenstelsel is er juist op gericht een overschrijding van dit plafond te voorkomen. 10 Bent u bereid om de Kamer een overzicht te verschaffen van het aantal veehouders dat onterecht fosfaatrechten heeft gekregen? Zo ja, kunt u daarbij tevens specificeren om welke bedragen het gaat? Antwoord De controle op de Natuurbeschermingswet- en andere milieuvergunningen is een taak van de provincies en gemeentes. Ik kan uw Kamer daarom nu geen overzicht verschaffen van het aantal dieren dat alle veehouders op basis van de de verschillende benodigde vergunningen mochten houden. 11 Vindt u dat de foutief verstrekte rechten ingevorderd dienen te worden? Zo ja, wanneer gaat u dit doen? Antwoord Zoals hierboven al aangegeven zijn de fosfaatrechten uitgegeven overeenkomstig de Meststoffenwet. Er is zodoende geen sprake van foutief verstrekte rechten. Het is de verantwoordelijkheid van een veehouder om in het bezit te zijn van de vergunningen die nodig zijn voor de dieren die hij houdt. De verantwoordelijke bestuurslaag controleert hierop. 12 Hoeveel veehouders zijn gedupeerd doordat zij te weinig rechten hebben gekregen? In hoeverre maken zij aanspraak op compensatie? Antwoord Het artikel in de Gelderlander gaat over veehouders die geen vergunning zouden hebben voor het aantal dieren dat zij houden en zodoende meer fosfaatrechten zouden hebben gekregen. Er is in deze kwestie geen sprake van veehouders die te weinig rechten hebben gekregen, aangezien iedere veehouder fosfaatrechten toegekend heeft gekregen op basis van het aantal dieren dat hij hield op de peildatum. Er is zodoende ook geen sprake van gedupeerden of compensatie.

Artikel uit het FD

LANDBOUW Minder stikstof? Laat de overheid meekijken in boekhouding van boeren • Met aangepast veevoer kan stikstofuitstoot omlaag • Veeboeren houden gegevens bij in een database • Voorstel is om overheid inzicht te geven in die data Vasco van der Boon Apeldoorn/Lochem Het kabinetsvoorstel om via aangepast veevoer de stikstofuitstoot in de landbouw te verlagen, kan alleen slagen als dit te meten valt en kan worden gehandhaafd. De overheid zou daarvoor toegang moeten krijgen tot een bestaande database, de Kringloopwijzer, met daarin de productieboekhouding van veeboeren. Dat stelt veevoerfabrikant ForFarmers in gesprek met het FD. ‘De enige serieuze mogelijkheid om op korte termijn het stikstofbeleid via een aanpassing van het veevoer te handhaven, is via de Kringloopwijzer, ondanks begrijpelijke onzekerheid van de veehouders hierover’, zegt bij ForFarmers marketingdirecteur herkauwers Henry Verwaijen. ‘Daarin zitten alle noodzakelijke data in relatie tot de stikstofuitstoot.’ De Kringloopwijzer is een database met onder meer de mineralenboekhouding van melkveebedrijven. Daarin wordt bijgehouden hoeveel fosfaat en stikstof er bij een boerderij ingaat via het voer en hoeveel via vlees en melk het bedrijf verlaten. Nederlandse zuivelbedrijven stelden de Kringloopwijzer in 2016 verplicht voor melkveehouders. Sinds 1 januari bevat de Kringloopwijzer ook de emissie van het broeikasgas CO2 van het mengvoer. ‘Nederland is uniek in de wereld met dit instrument waarmee we van alle bedrijven weten hoe zij met mineralen omgaan en wat hun emissies zijn’, zegt beleidsmedewerker Willem Koops van ZuivelNL, de beheerder van de database. Ook de data van de melk die de boer levert, worden automatisch doorgegeven aan de Kringloopwijzer, net als informatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over het aantal dieren, wat de voerfabrikant aan de boer levert, grondanalyses en details over het ruwvoer dat de boer zelf teelt. ‘De totale boekhouding op dit gebied’, zegt ForFarmers-bestuursvoorzitter Yoram Knoop. Via dit ‘bestaande systeem’, aldus ForFarmers, valt per veehouder de input en output te meten en bij te sturen. ZuivelNL deelt deze opvatting. De boerderij zou een ideaal detailniveau zijn voor het monitoren van het beleid. Om de stikstofuitstoot te verlagen zonder dat de melkproductie of de gezondheid van dieren eronder lijden, moet het eiwitgehalte in het veevoer lokaal met maatwerk worden aangepast. Knoop van ForFarmers schat dat ‘10% stikstofreductie op korte termijn, het is eerder een kwestie van maanden dan van jaren’, mogelijk is in de veehouderij, ‘mits er draagvlak is bij de veehouders’. Dat kan volgens hem ‘vooral eerst door aanpassing in het eiwitpercentage in het veevoer’, aangevuld met aanpassingen in het mestgebruik en de huisvesting van de dieren. Het is deze aanpak waarvan het kabinet en dertien boerenorganisaties verenigd in het Landbouw Collectief voorlopig het meeste effect verwachten om Nederland van het stikstofslot te krijgen. Aangepast veevoer is een van de vorige maand gepresenteerde voorstellen, de andere zijn verlaging van de maximumsnelheid en sanering van de varkenshouderij. ForFarmers krijgt bijval van de grote coöperatieve voerfabrikant Agrifirm. Ook bestuursvoorzitter Dick Hordijk ziet de oplossing voor het controleren van de stikstofuitstoot op de boerderij in ‘precisielandbouw’. ‘De automatisering gaat heel hard, waardoor we vrij nauwkeurig kunnen gaan registreren wat de uitstoot is.’ Dat dit met het verzamelen van ‘meer data’ op de boerderij gepaard gaat, lijkt Hordijk onvermijdelijk. ‘Als je doelen hebt, heb je metingen nodig.’ Dit raakt wel ‘gevoelig gebied’, beseft ook Hordijk. Hij benadrukt dat de overheid ‘het vertrouwen’ van de boeren hierbij moet behouden met een consistent langetermijnbeleid. Daar heeft het de laatste tijd aan ontbroken, volgens de voerfabrikant. Volgens Verwaijen bestaat onder boeren ‘best veel weerstand’ tegen gebruik van boerendata door de overheid om beleid te handhaven. ‘Tegenstanders zien de potentiële nadelen, maar niet de voordelen.’ Hoe gevoelig overheidsingrijpen in het mestbeleid ligt, bleek afgelopen maanden uit de boerendemonstraties tegen het stikstofbeleid. Halverwege de jaren 90 weigerden ruim tienduizend agrariërs een mestboekhouding in te leveren bij de overheid. Efficiencyverbetering in het voerrantsoen leidt niet alleen tot minder stikstofuitstoot. Het gebruik van de Kringloopwijzer levert een gemiddeld melkveebedrijf ook €4000 tot €10.000 voordeel per jaar op door zuiniger en gerichter te voeren, te bemesten en met het land om te gaan. De ‘precisielandbouw’ waartoe het stikstofbeleid op de boerderij gaat nopen, maakt het samenspel van het voerbedrijf met de veehouders nog kennisintensiever, verwacht Knoop. ForFarmers is volgens hem nu al ‘een half consultancybedrijf’, omdat het met het verkochte voer steeds meer advies levert. Het aanwenden van de fijnmazige data van de Kringloopwijzer voor het monitoren van de stikstofnormen kan ook tegemoetkomen aan de kritiek van onderzoeksinstituut Mesdagfonds en de Farmers Defence Force (FDF) op het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat baseert volgens hen de uitspraak dat de landbouw verantwoordelijk is voor bijna de helft van de stikstofdruk op te weinig meetpunten. Mesdagfonds en Farmers Defence Force reageren niet op vragen hierover. Een toekomstige rol in het stikstofbeleid voor de Kringloopwijzer ‘zal zeker in het overleg met het ministerie ter sprake worden gebracht’, meldt voorzitter Aalt Dijkhuizen van het Landbouw Collectief — waarbij de FDF is aangesloten — desgevraagd. Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bevestigt dit: ‘Het ministerie onderzoekt hoe stikstofreductie via aangepast veevoer vorm kan krijgen en wil dit in gezamenlijkheid met de landbouwsector uitwerken. Begin januari wordt hierover met het Landbouw Collectief gesproken. De mogelijke rol van de Kringloopwijzer zal onderdeel zijn van het gesprek.’ Wil Meulenbroeks van de LTO-vakgroep Melkveehouderij bepleitte onlangs in het periodiek Nieuwe Oogst de Kringloopwijzer ook te gebruiken om milieuprestaties te belonen. Een prikkel voor milieuvriendelijk boeren komt acceptatie van de Kringloopwijzer als monitor ten goede, betoogt de ForFarmers-bestuursvoorzitter. Koops van ZuivelNL acht het ook mogelijk dat ‘ontwikkelruimte’ van boerderijen op basis van de Kringloopwijzer wordt verstrekt. Koops wijst wel op de ‘discussie’ dat de overheid garanties eist voor ‘voldoende borging’ van de juistheid van de data die in het systeem worden ingevoerd. ‘Als je boeren hierop gaat afrekenen, krijgen ze natuurlijk een belang bij het invoeren van data.’ Knoop van ForFarmers: ‘De overheid accepteert de Kringloopwijzer nu wel als sturingsinstrument, maar nog niet als toezichtmiddel.’ Privacy En hoe zit het met de privacybescherming van de veehouders die de Kringloopwijzer hun data toevertrouwen? Die data worden alleen aan derden ter beschikking gesteld met toestemming van de veehouder, aldus de gebruiksvoorwaarden van de Kringloopwijzer. Die toestemming is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens voldoende voor de overheid om de Kringloopwijzer eventueel te kunnen gebruiken.

oubi


Topics
0
Reacties
105
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 8u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering