Calon: “Als er niks zou gebeuren dan zouden er een heleboel bedrijven kapot gaan.”

Gisteravond vertelde Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland, in het radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken van Radio1 meer over de gevolgen voor de land- en tuinbouw. “De grootste verliezen zitten op dit moment in de sierteelt, die krijgt de eerste klap. Daarnaast zie je enorme vraaguitval naar aardappelen. Wij zijn één van de grootste exporteurs van friet, maar als mensen niet meer uit gaan eten dan worden er ook minder frieten gegeten. We zien ook dat de olieprijzen enorm gedaald zijn. Dat heeft direct effect op de suikerprijzen die ook enorm gedaald zijn. Dus we zien vraag uitval en enorme prijsdalingen. Die vijf miljard euro is niet voor de toekomst, die is er nu al. Die kun je al opschrijven, helaas.” De afgelopen weken heeft LTO samen met de werkgeversorganisaties, vakbonden en betrokken ministeries hard gewerkt aan een crisispakket voor ondernemers. Calon: “Als er niks zou gebeuren dan zouden er een heleboel bedrijven kapot gaan. Wel is het zo dat we deze week en vorige week met de werkgeversorganisaties en de vakbonden een heel constructief overleg met het kabinet hebben gehad, en nog steeds hebben. En er is een enorm crisispakket bekendgemaakt dat in eerste instantie kan oplopen tot wel 20 miljard euro. Ook hebben de banken samen besloten om rente en aflossing een half jaar uit te stellen voor heel veel bedrijven. Dus er wordt aan allerlei kanten aan getrokken om geen bedrijven om te laten vallen. Maar dat wordt nog wel een heel ingewikkelde zaak, want we zitten pas aan het begin van de klap.” Een ander probleem als gevolg van de coronacrisis is arbeid. “Heel van het ‘werk met de handjes’ gebeurt door Oost-Europeanen”, vertelt Calon. “Maar die grenzen zitten dicht. Dus we zijn behoorlijk aan het lobbyen om de grenzen open te houden voor mensen en landbouwproducten.” Tot slot lanceerde Calon een platform dat LTO Arbeidskracht heeft ontwikkeld om vraag en aanbod in arbeid aan elkaar te koppelen: www.helponsoogsten.nl. “Mensen die niks te doen hebben of geen werk hebben maar wel zin hebben om de handen uit de mouwen te steken, die zijn van harte welkom in de land- en tuinbouw om mee te helpen producten te oogsten.”

Waarom Nieuwe Oogst ruimte geeft aan een ander geluid

Door ESTHER DE SNOO, Het ingezonden artikel van melkveehouder Bennie Stevelink met de kop 'Wie niet voor ons is, is tegen ons' in Nieuwe Oogst van vorige week heeft veel losgemaakt. In zijn artikel haalde hij de slogan aan die in de jaren zeventig werd gebruikt door de RAF (Rote Armee Fraktion), een Duitse terreurorganisatie. Stevelink gaat in op de gedachte achter die slogan en stelt dat deze niet aansluit bij het democratisch gedachtegoed. Hij uit verder zijn zorgen over de opkomst van FDF en het Forum voor Democratie. Stevelink maakt geen vergelijking tussen het gedachtegoed of de acties van FDF en RAF. Wel stelt hij dat FDF net als RAF volledige aansluiting bij de standpunten eist. Deze opinie leidde tot diverse reacties van lezers, welke we uiteraard netjes hebben beantwoord. Deze verontrustende reacties begrijp ik, gezien de huidige tijdgeest en het huidige krachtenveld. Maar dat Stevelink zelf persoonlijk is bedreigd en aangifte daarvan moest doen, gaat mij werkelijk te ver. Desalniettemin noopt deze bijzondere gang van zaken mij uit te leggen waarom we naast recente interviews met onder meer de voormannen van FDF, ook ruimte geven aan een ander geluid, zoals deze opinie van Stevelink. Nieuwe Oogst is een journalistiek platform dat bericht over relevant nieuws voor boeren en tuinders, achtergronden bij het nieuws, meningen, analyses en opinies.

Is de natuur “op sterven na dood”

Door René de Jong Melkveehouder in Hoornsterzwaag (Frl.) Hoe gaat het met jou? Een heel normale vraag die je zelf waarschijnlijk goed kunt beantwoorden. Hoe gaat het met de buurvrouw van tante Siep ? Dan wordt het antwoorden al ietsje lastiger…. Maar hoe gaat het met de natuur dat is helemaal moeilijk te beantwoorden maar we roepen (bijna) allemaal in koor; NIET best, op sterven na DOOD. Je durft het dan ook bijna niet op te schrijven, maar ik kan u vertellen dat het uitzonderlijk GOED gaat met de natuur! En niet omdat ik dit vind, nee dit is door LNV gerapporteerd aan de EU middels een degelijk Europees systeem genaamd Standaard Data Formulier (SDF). SDF Rapportcijfer Het staat als volgt omschreven op de site van WUR.nl (Wageningen Universiteit). “Voor de Natura 2000-gebieden in ons land dient een database van aanwezige soorten en habitattypen, en de bijdrage van Natura 2000-gebieden aan de instandhouding van deze soorten en habitattypen te worden ingediend in Brussel. Dit gebeurt door middel van zogenaamde Standard Data Forms (SDF's) per gebied. Deze SDFs moeten met enige regelmaat geupdate worden, aangezien ze geraadpleegd worden wanneer er bijvoorbeeld vragen zijn over juridische aspecten van de Habitatrichtlijn.” https://www.wur.nl/nl/OnderzoekResultaten/Onderzoeksprojecten- LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Standaard-Data-Formulier.htm Met als projectleider mw. drs. A.M. (Anne) Shmidt. We hebben het over stikstofdepositie en dit is volgens de site: https://www.aanpakstikstof.nl/achtergrond “Ramp voor biodiversiteit” Sommige planten profiteren daarvan. Zeldzamere soorten, zoals heide, krijgen het juist moeilijk. Sommige natuurgebieden kunnen daardoor compleet veranderen. Want met de zeldzame planten, verdwijnen ook dieren die daarvan leven. We zeggen dan dat de biodiversiteit (het aantal verschillende soorten planten en dieren) afneemt.” Oorzaak nummer 1 Alles maar dan ook alles heeft als oorzaak STIKSTOF DEPOSITIE zelfs de achteruitgang van weidevogels wordt toegeschreven aan STIKSTOF DEPOSITIE, noem je dit tegenwoordig NIET in je rapport dan is er iets niet goed met je. Maar wat nou als de rapportcijfers (SDF) van de natuur goed zijn, dus de vele stikstofgevoelige habitattypen krijgen een 10. Is het dan nog steeds geoorloofd om de achteruitgang van soorten (weidevogels bijvoorbeeld) toe te schrijven aan STIKSTOF DEPOSITIE ?? Een kleine uitleg van het Europese systeem SDF is op zijn plaats om dit goed te kunnen begrijpen. De richtlijnen van de EU verplicht ieder land er toe om dit systeem volgens zorgvuldig vastgestelde normen in te vullen, het is zelfs in de loop der jaren nog aangescherpt door o.a. betere technieken. Hierdoor vult ieder land op dezelfde manier en periodiek dit formulier in. Bij de aanwijzing van de gebieden is er een T-nul meting gemaakt, een inventarisatie van de habitattypen die voorkwamen op dat moment, in de gebieden; de z.g. kwalitatieve habitattypen ofwel belangrijke habitattypen die beschermd moeten worden. Nederland wil naast deze habitattypen nog meer beschermen maar dat even ter zijde, het gaat nu even om schade die STIKSTOF DEPOSITIE in de natuur zou veroorzaken. De Habitattypen zijn allemaal genummerd bijvoorbeeld H6410 (=Blauwgraslanden) of H91D0 (=Alluviale Bossen) Deze worden beoordeeld op; Representativiteit: Hoe goed is het habitattype ontwikkeld in het gebied; Klasse A=uitstekend, B=matig of C=slecht Relatief oppervlak: Aandeel van het oppervlak van dat habitattype in het gebied ten opzichte van het landelijke oppervlak van dat habitattype; Klasse A,B of C Behoudstatus: Hoe waarschijnlijk is het dat het habitattype standhoudt, verbetert of verslechtert. Of wel wat is het effect van autonome ontwikkeling (bv stikstofdepositie) en wat is de kansrijkdom van herstelmaatregelen; Klasse A,B of C Dan wordt vervolgens van deze indeling in KLASSE een eindoordeel gemaakt; Eindbeoordeling of Global : Bv ACA wordt dan B. ACB kan C worden, in verband met het zwaar meetellen van de C voor 'gering relatief oppervlak'. Nu zou je verwachten dat enkele natura 2000 gebieden er belabberd voor staan vanwege hun ligging, omvang, omgeving of aanwezigheid van veel stikstofgevoelige habitattypen. Daarom enkele voorbeelden van gebieden waar LNV de SDF beoordeling heeft ingevuld. Brabant & de Biesbosch De meest besproken provincie op dit moment is Brabant, vanwege Carnaval maar ook vanwege de STIKSTOFDEPOSITIE. Het is dé provincie met de grootste vee dichtheid en ook een veel besproken Kachel staat daar “bio”stroom te maken; de Amercentrale van RWE, maar ook veel scheepvaart komt er dwars door via Hollands diep. Een bekend groot natuurgebied is daar de Biesbosch met een oppervlakte van 9.640 hectare, mét stikstofgevoelige habitattypen dus dit kan nooit goed gaan, de Biesbosch is doodziek of op sterven na dood. Maar NIETS is minder waar want de Biesbosch heeft SDF eindrapport cijfers van heb ik jou daar: A,A,B,A,A,A “Cum Laude” Beter gaat het niet worden! (Bron) http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=NL3000040 De Grootste de Veluwe Hoe is het gesteld met de Veluwe, het grootste gebied van Nederland een oppervlakte van 88.378 hectare, hier MOET wel slechte natuur tussen zitten. Ecoloog Jansen van WUR over de Veluwe: Kwetsbare Veluwe staat er slecht voor: ‘Het is dweilen met de kraan open’ (Bron) https://www.gelderlander.nl/ede/kwetsbare-veluwe-staat-er-slecht-voor-het-isdweilen-met-de-kraan-open~ab122809/ De Stentor 16-02-2020: “Oud eikenbos op de Veluwe dreigt te verdwijnen door stikstof’ (**) https://www.destentor.nl/apeldoorn/oud-eikenbos-op-de-veluwe-dreigt-te-verdwijnen-doorstikstof~aacfba93/?referrer=https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web &cd=2&ved=2ahUKEwicw9vz1d3nAhWvsKQKHbMLArUQFjABegQIAxAB&url=https%3 A%2F%2Fwww.destentor.nl%2Fapeldoorn%2Foud-eikenbos-op-de-veluwe-dreigt-teverdwijnen-door-stikstof~aacfba93%2F&usg=AOvVaw2-rZRmof9Z4l-1IfSeRm3O Hier de SDF rapportcijfers van de Veluwe: In 2004 waren hier 2 habitattypen in KLASSE A (uitstekend) In 2019 waren dit er maar liefst 11 habitattypen in KLASSE A Dat is dus ruim 5 keer zo goed als in 2004!! De cijfers (eindbeoordelingen 2019) op een rij: A,A,A,B,A,A,A,A,A,A,C,B,C,B,B,A,A,C,B (**) Cijfers voor 1.996 hectare Oude EIKEN bos (H9190) A,A,A & Global A Maaaar….. hoor ik de natuurvrienden in koor roepen er zitten ook 3 x C tussen dus slecht. Dat klopt; maar even verder kijken dus, waarom er toch nog 3 C’s in het rapport staan; Dit zijn de 3 C’s; H6410 met een totale oppervlakte van 0,0 hectare jawel NUL, NIHIL NIKS dus een beetje logisch dat dit niet zo goed gaat ?? H91D0 met een totale oppervlakte van 0,6 hectare zo, zo ook logisch ? ja want dit type hoort in de natte Biesbosch en niet op de Veluwe thuis. H7140 met een totale oppervlakte van 1,9 hectare toch nog een beetje oppervlakte MAAAAR…… Waren deze 3 habitattypen ook aanwezig in 2004 bij de aanwijzing van de Natura 2000 gebieden ?? NEEN en (mogen ze) worden meegeteld in het rapport ?? NEEN (Bron) http://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/sdf.aspx?site=nl9801023 De Hoogste Ammoniak concentratie Bennekom heeft de hoogste ammoniak concentratie van Nederland (12,7 periode 2005 – 2018), ook niet zo verwonderlijk want hier staat nog wel een stalletje met vee. Theoretisch zou dan hier ook de hoogste depositie zijn van Nederland en zouden stikstof gevoelige habitattypen hier geen enkele kans van slagen hebben. Binnenveld is hier een relatief klein Natura 2000 gebied, dus ook hier maar even de feiten op een rijtje; er is hier 1 habitattypen H6410 (Blauwgraslanden) die reden was om dit gebied aan te wijzen en u zult het niet geloven maar dit zeer stikstofgevoelige type zit in KLASSE A (uitstekend) ingedeeld en ook de soorten in dit gebied gaan prima.!! Dit komt volgens kenners door uitzonderlijk goed beheer echter de ammoniak concentratie is ongewijzigd hoog (12,7), Bennekom ligt ook naast de Veluwe. (bron) http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=NL2003006 Er zijn aantoonbaar andere factoren van achteruitgang van bepaalde natuur, heel natuurlijke oorzaken vaak…..…het blijven “tamboereren” op uitsluitend stikstofdepositie is ook voor de natuur het meest schadelijk. René de Jong Melkveehouder in Hoornsterzwaag (Frl.)

Boer uit Beerta zegt Nederland vaarwel: 'Ze zien ons als subsidieslurpende milieuvervuilers'

Na jaren vechten is boer Lennert de Haan uit Beerta er zat van. 'Ik heb de boel verkocht en ga emigreren naar Canada.' De reden van zijn vertrek is de veelbesproken stikstofregeling. 'Ik ben niet tegen regels, maar ik wil ze wel graag begrijpen', zegt De Haan. Investeren in gebakken lucht In 1996 is De Haan samen met zijn vrouw vanuit Utrecht naar Beerta gekomen om een melkveebedrijf over te nemen. Ze kregen samen drie dochters en hebben het erg naar hun zin. Maar sinds de invoering van fosfaatrechten in de melkveehouderij hebben ze alles op een rijtje gezet. 'We zien het niet zitten om weer te investeren in gebakken lucht.' Subsidieslurpende milieuvervuilers Veel boeren zijn boos op de overheid en De Haan deelt dat gevoel. 'Wij zijn volgens hen subsidieslurpende milieuvervuilers. Ik heb het idee dat ze ons liever kwijt dan rijk zijn. Nu weet ik dat dat een gevoel is, maar dat deel ik met meerdere boeren.' Alles verkocht 'Na lang wikken en wegen hebben we een besluit genomen,' zegt De Haan. 'We emigreren eind maart met het gezin naar Canada.' Hij laat de stal zien waar twee maanden geleden nog honderden koeien stonden. 'Alles is al verkocht. De laatste twee maanden staan nu in het teken van opruimen.' Soepeler De familie De Haan neemt een Canadees melkveebedrijf over. 'Je hebt daar wel regels, maar ze zijn soepeler. En ik begrijp goed waarom de regels daar zo zijn.' De Haan heeft vertrouwen in de toekomst. 'We zijn blij dat we het hebben kunnen verkopen hier. We gaan er gewoon voor!'

Natuurorganisaties willen stikstofafspraken met boeren van tafel

Twee natuurorganisaties eisen van minister Schouten dat ze de afspraken herroept die ze deze week met de boeren overeenkwam. Mobilisation en vereniging Leefmilieu, die de stikstofproblematiek aankaartten bij de Raad van State en die zaak eind mei wonnen, vinden het onacceptabel dat zij zijn gepasseerd. "U kunt zich niet permitteren om stikstofbesluiten te nemen die opnieuw gaan sneuvelen bij de rechter", waarschuwen ze Schouten. Dinsdag kwamen het kabinet en een collectief van boerenorganisaties maatregelen overeen om op korte termijn de stikstofuitstoot door de landbouw te verminderen. Zo komt er minder eiwit in het voer van melkvee, gaan koeien vaker in de wei en wordt mest aangelengd met water. Ook werd toegezegd dat er geen sectorbrede krimp komt en dat bedrijven niet gedwongen worden opgekocht. Daarnaast krijgen ruim 3400 bedrijven waarvan de vergunning was vervallen door de stikstofuitspraak van de Raad van State alsnog vergunningen. "Deze afspraken met landbouwsector zijn een ramp voor de natuur", zegt Johan Vollenbroek van Mobilisation. "Door krimp van de veestapel uit te sluiten maakt het kabinet elke serieuze oplossing onmogelijk." De milieuclubs noemen de gemaakte afspraken "een scherpe ontkenning van wat noodzakelijk is voor natuurbehoud". Ze wijzen erop dat minder veeteelt onvermijdelijk is en dat van technische middelen om de stikstofuitstoot te doen afnemen weinig mag worden verwacht. Ook van minder uitstoot door een andere samenstelling van het veevoer verwachten ze weinig. Ze vinden bovendien dat het kabinet met de afspraken het werk van de commissie-Remkes ernstig in de wielen rijdt. De commissie, die het kabinet adviseert over de aanpak van de stikstofcrisis, komt juist vandaag met een tussentijds rapport over hoe veehouders moeten omgaan met het bemesten van hun land en het naar buiten sturen van hun dieren. In beide gevallen is geen vergunning nodig, zegt Remkes. In een brief aan Schouten benadrukken Mobilisation en vereniging Leefmilieu dat ze al jaren op de stikstofkwestie wijzen en dat ze een herhaling van zetten "onder geen beding zullen aanvaarden". Ze willen dat de minister hen, samen met vertegenwoordigers van de veehouderijsector, uitnodigt voor een gesprek begin januari. Een woordvoerder van minister Schouten benadrukt dat er nog geen akkoord is, maar dat het alleen gaat om "afspraken en uitgangspunten" die nog moeten worden uitgewerkt. Het ministerie erkent dat er inderdaad is afgesproken dat er geen "generieke krimp" komt. Maar dat er minder veeteelt komt, kan wel een gevolg van zijn van de maatregelen. Doel blijft om de uitstoot van stikstof te beperken, onderstreept de woordvoerder. Ook vanuit boerenorganisaties klonken deze week stemmen dat er nog geen akkoord is. Veel afspraken moeten nog worden uitgewerkt, luidde het.

Het stemmen voor de Top 2000 is begonnen: slaagt de actie Ode aan de Boer?

De Top 2000 Stemweek is begonnen. Tot en met zaterdagmiddag kunnen liefhebbers van het jaarlijkse radio-evenement hun lijstje met favoriete nummers indienen. Waar het voor veel mensen traditie is om de lijst in te vullen (en te delen op sociale media), is het ook elk jaar een sport om een relatief onbekend nummer hoog de lijst in te krijgen. Misdaadjournalist Peter R. de Vries roept dit jaar op om op het nummer Vlinder van Rowwen Hèze te stemmen, als eerbetoon aan de vermoorde Limburgse jongen Nicky Verstappen. Artiesten die dit jaar overleden zijn, kunnen ook op extra aandacht rekenen. Grote kans dus dat nummers van The Prodigy (zanger Keith Flint overleed in maart) hoger eindigen dan vorig jaar. Boeren Maar de actie die dit jaar waarschijnlijk de hoogste ogen gooit, is die van de agrarische sector. Boerenorganisatie Team Agro NL wil het nummer De boer dat is de keerl van Normaal uit 1982 op een mooie plek in de 'lijst der lijsten' krijgen. Met de hashtag #odeaandeboer vraagt Team Agro NL op sociale media om positieve aandacht voor de sector, die zich niet altijd gesteund voelt door de politiek en de samenleving. Op het stemadvies van de boerenorganisatie staan ook andere 'agrarische nummers': Lekker op de trekker van Mannenkoor Karrespoor en 'Op t Platteland van Daniël Lohues. Vroeger werden nummers die na ludieke acties te hoog in de lijst eindigden geschrapt, maar daar is de organisatie van de Top 2000 mee gestopt. "Wij vinden het heel leuk om te zien dat luisteraars moeite doen om hun helden in de Top 2000 te krijgen", zegt Marcel Frost, woordvoerder van de NPO, tegen RTV Oost. "Daar hebben we zeker geen moeite mee. Het is en blijft ten slotte de lijst van de luisteraar."

torrarica


Topics
0
Reacties
52
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 11u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering