Onderzoekers: mestbeleid is puur wanbeleid

Bron LC Mestinjectie en het afsluiten van mestkelders zorgen niet voor een vermindering maar juist voor een verhoging van de stikstofuitstoot. Opmerkelijke conclusies trokken de onderzoekers Annette van der Knaap en Peter Vanhoof gisteren in Heerenveen over het Nederlandse mestbeleid. Ze deden dat op een bijeenkomst van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. De Belgische bodemonderzoeker Vanhoof omschreef de inzet van politiek Den Haag op emissie-arme stalsystemen zelfs als ‘puur wanbeleid’. ,,Dat is het slechtste wat je kunt doen. Het afsluiten leidt tot zuurstofgebrek waardoor de drijfmest snel aan kwaliteit inboet. Bij het uitrijden van die mest gaat juist ontzettend veel stikstof verloren. Veel meer dan bij de traditionele roostervloeren. Daarnaast is het ontploffingsgevaar in die afgesloten mestkelders enorm.” Ook het al decennia oude overheidsbeleid dat drijfmest geïnjecteerd moet worden in de grond, is allesbehalve effectief. Dit injecteren tast het bodemleven zodanig aan dat gras of andere gewassen minder goed in staat zijn om de stikstof op te nemen. Van der Knaap hield daarom een pleidooi voor een herintroductie van het bovengronds mest uitrijden. De aanwezige boeren reageerden onthutst. De sector heeft de afgelopen jaren tientallen miljoen euro’s geïnvesteerd in peperdure vloersystemen, omdat dit de stikstofuitstoot zou beperken. Daarnaast geldt de verplichting voor mestinjectie nu ook voor klei- en veengrond. Het kabinet schroeft deze verplichtingen verder op nu de Raad van State mei vorig jaar het stikstofbeleid heeft afgeschoten en duidelijk heeft gemaakt dat de veehouderij meer stikstof moet besparen voor het behoud van kwetsbare natuurgebieden. Vanhoof: ,,Deze problematiek gaat ook in België spelen. Ik heb binnenkort hierover overleg met onze landbouwminister. Ik zal hem dringend adviseren om het Nederlandse beleid niet over te nemen.” Boeren kunnen zelf ook een forse bijdrage leveren aan een vermindering van de stikstofuitstoot en daarbij hun bedrijfsrendement verhogen, zo betoogde het tweetal. Volgens hen voeren sommige boeren hun koeien te eiwitrijk in de hoop de melkproductie te verhogen. Dat overdadig voeren resulteert echter vaak niet in meer melk, maar wel in meer ammoniak (lees stikstof) in de mest, met daardoor een grote kans op vervluchtiging naar het milieu. ,,De verschillen zijn enorm”, verklaarde Vanhoof op basis van een onderzoek onder 135 boeren. ,,De ammoniak-uitstoot uit drijfmest van koeien die goed gevoerd werden, lag zes keer lager dan de uitstoot uit drijfmest van slecht gevoerde dieren.” Ook op kunstmest kunnen boeren nog veel besparen, verklaarde Van der Knaap. ,,Er wordt al veel minder gestrooid dan vroeger, maar het kan nog veel minder. Net als mestinjectie verarmt ook kunstmest het bodemleven. Daardoor is gras minder goed in staat om stikstof uit de drijfmest op te nemen.” Het kabinet wil 350 miljoen euro uittrekken voor het opkopen van veebedrijven rondom natuurgebieden. De onderzoekers stellen echter dat het overheidsgeld beter besteed kan worden aan het voorlichten van veehouders hoe ze hun vee het beste kunnen voeren. Wat is volgens hen de verklaring dat Den Haag in hun ogen de plank volledig misslaat bij het mest- en ammoniakbeleid? Van der Knaap: ,,Op het het landbouwministerie is een groot gebrek aan landbouwkundige kennis. Ze varen blind op Wageningen University, die echter zijn onderzoeken deels moet financieren met geld van het bedrijfsleven dat ook weer zijn belangen heeft. Zo werkt dat helaas.” Zelf is hun onderzoek ook gefinancierd door derden, door boerenorganisatie VBBM (Vereniging voor Behoud van Boer en Milieu) en enkele bedrijven om precies te zijn. ,,,Maar er is op ons geen enkele, maar dan ook geen enkele druk uitgeoefend”, bezweert Van der Knaap.

Lekker politici intimideren??

Honderden boeren vinden het dus een goed idee de democratie te torpederen Wat zou er gebeuren als 39 procent van de moslims in Nederland in een enquête zou zeggen dat het gerechtvaardigd is politici eens flink te intimideren? Als een imam zou zeggen dat wie niet wil luisteren maar moet voelen? Als een lokale moslimleider een polletje zou uitschrijven met de vraag 'moeten we politici persoonlijk aanpakken omdat ze ons verraden hebben? Je zou de reacties kunnen uittekenen. Op Twitter zouden opinieleiders als @ikhoudvanholland1234 en @burgeroorlogonvermijdelijk4611 niet te stuiten zijn. De talkshows zouden vol deskundigen zitten die hun zorgen uitspreken over de gebrekkige integratie van moslims en de mislukking van de multiculturele samenleving uitroepen. Premier Rutte zou stoere taal uitslaan in zijn wekelijkse persconferentie.Geert Wilders zou schrijven: 'We moeten de haat stoppen, islamitische uitingen verbieden, remigratie bevorderen en onze grenzen sluiten voor nog meer islam!' Deze week verschenen de resultaten van een enquête van EenVandaag, waarin 39 procent van de ondervraagden zei dat het gerechtvaardigd is politici eens flink te intimideren. De ondervraagden waren geen moslims, maar boeren. ,,Helaas moet soms een grens overschreden worden voordat er geluisterd wordt", zei er een, die er vergoelijkend aan toevoegde dat het wel ver gaat om de veiligheid van mensen in gevaar te brengen. Dat kan niet waar zijn; een kleine, niet representatieve enquête, zou je denken, makkelijk te manipuleren. Niets was minder waar. In de verantwoording meldde EenVandaag dat er 1912 boeren mee hadden gedaan aan de enquête, waaronder 1423 eigenaren van een veehouderij. Onder wie dus vele honderden die het een goed idee vinden om de democratie te torpederen en desnoods met intimidatie hun gelijk af te dwingen. Of ze ook anderen het recht willen geven politici te intimideren, of dat ze dat recht alleen voor zichzelf opeisen, stond er niet bij. Veel reacties kwamen er niet, van opwinding was weinig sprake, Geert Wilders wilde niemand het land uitzetten. Bij Omroep Gelderland interviewden ze een boer uit Loenen die met zijn tractor een blokkade van politiebusjes had omzeild en de snelweg was opgereden. Daar was hij klemgezet door de politie. Onbegrijpelijk, vond hij, de vorige keer mocht het ook. En die blokkade had hij wel gezien, maar ja, daar was hij lekker omheen gereden. Regels zijn regels, maar dan wel voor anderen. Lullig dat de politie ineens de regels ook bij hem ging handhaven. Het goede nieuws is dat 61 procent van de boeren niet vindt dat je politici mag intimideren. Misschien kunnen zij hun collega's die de democratie nog niet zo goed begrijpen eens een keer bijpraten. Bron Rob Berends De Gelderlander

Wie niet voor ons is, is tegen ons…

[b]Farmers Defence Force riep het CDA afgelopen week op om uit de regering te stappen. Melkveehouder Bennie Stevelink denkt dat het boerenbelang juist is gediend bij een middenpartij. OPINIE BENNIE STEVELINK, MELKVEEHOUDER IN TWENTE[/b] Lang geleden las ik een boek over de Rote Armee Fraktion, een extreem linkse terreurgroep die in de jaren zeventig Duitsland teisterde. Ze hadden als slogan 'wie niet voor ons is, is tegen ons'. De leiders bepaalden het standpunt dat je moest volgen, zonder nuance. Deze manier van denken vormt de basis van een totalitaire staat. Een staat waar slechts één mening kan bestaan. Iedere afwijking daarvan betekent dat je een vijand bent. Wit of zwart en niets ertussenin. In een democratie kunnen meerdere meningen bestaan, waarbij besluiten worden genomen door consensus te zoeken. Een goed functionerende democratie is geen dictatuur van de meerderheid maar zoekt, zoals gezegd, consensus. Het vereist dat je andere meningen respecteert en daar constructief mee kunt omgaan. [b]Gevaarlijke ontwikkeling[/b] Wat het voorgaande betreft zie ik in Nederland een gevaarlijke ontwikkeling. Farmers Defence Force (FDF) en Forum voor Democratie (FvD) eisen allebei volledige aansluiting bij hun standpunt, anders ben je 'links' en dus een vijand. Zelfs het CDA en VVD worden consequent als linkse partijen betiteld. Blijkbaar streven FDF/FvD naar een zo groot mogelijke tegenstelling door middenpartijen te bestrijden Zowel in politieke keuzes als in het belang dat wordt gediend zijn FDF en FvD zo met elkaar verweven, dat ik ze in één adem noem. Vaak is niet duidelijk of het gaat om het boerenbelang of om de positie van fractievoorzitter Thierry Baudet. Zo wordt geëist dat het CDA 'de stekker uit het kabinet trekt' en een coalitie met FDF/FvD vormt. https://www.youtube.com/watch?v=_o5WiMggYYc Het CDA heeft dit bij monde van Maurits von Martels van de hand gewezen. En terecht! Het CDA heeft recht op een eigen standpunt en afweging. Het zou voor het CDA regelrechte zelfmoord betekenen en mogelijk ook voor de boeren. Een groot deel van de CDA-stemmers voelt zich niet thuis bij extreem rechts en zal het CDA aan de linkerkant verlaten als de partij opschuift naar rechts. [b]Linkse meerderheid[/b] Hierdoor kan bij de volgende verkiezing een linkse meerderheid ontstaan die over de boeren heen walst. Het zal verdere polarisering en spanning in de samenleving veroorzaken. Om een linkse meerderheid te voorkomen, is het heel belangrijk dat een middenpartij ook een middenpartij blijft. Dat is het CDA bij uitstek. De gemiddelde CDA-stemmer hecht belang aan voedselzekerheid door een goed ontwikkelde eigen landbouw. Voedsel dat voor de laagstbetaalden betaalbaar is. De mensen die hier geen belang aan hechten, stemmen GroenLinks. Tegelijk zal de gemiddelde CDA-stemmer ook belang hechten aan goed rentmeesterschap van de aarde. Er zijn mensen die hier geen belang aan hechten, die stemmen FvD. De CDA-stemmer probeert voedselzekerheid te combineren met goed rentmeesterschap, hoe moeilijk dat ook is. Hij voelt zich niet thuis bij FvD of GroenLinks. [b]Aanval op CDA en VVD[/b] Het valt mij op dat FDF/FvD hun aanvallen vooral richten op het CDA en VVD en niet op D66 of GroenLinks. Deze laatsten staan toch veel verder van hen af? Waarom richten ze zich daar niet op? Blijkbaar streven FDF/FvD naar een zo groot mogelijke tegenstelling door middenpartijen te bestrijden. Geen consensus, maar alles wat afwijkt van hun eigen standpunt elimineren. Het CDA en VVD kunnen als middenpartijen verbinden en tot consensus komen met andere partijen. Dat wordt door FDF/FvD blijkbaar als een bedreiging gezien. Zij willen geen consensus, maar volledige schikking naar hún standpunt.

Stikstofkoorts en Hollandse nuchterheid.

Sinds de uitspraak van de RvS op 29 mei lijkt de Hollandse nuchterheid vervlogen. Overal vielen specialisten en politici over elkaar heen om zonder gehinderd door enige kennis te melden dat er veel te veel stikstof was. Er was zelf een verstikkende deken speciaal boven Nederland. Met een schuldige vinger werd direct naar de veehouderij gewezen. Er kwam een commissie onder leiding van de heer Remkes. Op 26 september kwam hij met de bevindingen van de commissie, en ook korte termijn adviezen. De veehouderij had 46 % bijdrage in het probleem, of dat nu emissie of depositie was en wat die twee betekenden leek niet zo belangrijk. De veehouderij had het gedaan. Plan van aanpak kwam. Het werd een komen en gaan van beleidsregels. En of dat Nederland al niet klein genoeg was, kwamen er 12 nieuwe koninkrijkjes. Intern en extern salderen, gebiedsgerichte aanpak met als eigenlijk doel het verminderen van landbouwhuisdieren. Want die stoten te veel uit, N emissie. Maar was er nu een uitstoot of een neerslag probleem van stikstof= De meeste beleidsmakers lijkt dat niet te deren, minder vee. Dat helpt de natuur. Maatregelen voor andere emitors van stikstof heb ik op de snelheidsbeperking na, nog niet gehoord. Ook moet de natuur versterkt worden, meer hectares en grotere gebieden. Wat dat helpt om de neerslag te reduceren begrijp ik niet. Volgens mij is het zo, hoe groter je een natuurgebied maakt, hoe meer de kans er is dat er N neerslag op valt. En omdat 62 % van de emissie die in Nederland als depositie neerslaat, vanuit het buitenland afkomstig is, vraag ik mij af of minder landbouwhuisdieren en meer natuurgebieden wel helpen in een oplossing voor het gecreerde stikstofprobleem. Zeker nu zo langzamerhand duidelijk wordt dat de bijdrage van de veehouderij in het depositie verhaal kleiner wordt. Verder zien we op diverse plaatsten de economische activiteiten gewoon verder gaan, of ze nu wel of niet in beeld zijn. Vreemd. Alleen de bouw, ondanks een extreem huisvestingsprobleem wordt deze sector tot stilstand gebracht. En dat treft niet alleen de bouwsector zelf, maar iedere burger. Woningnood en torenhoge huizenprijzen tot gevolg. En dan de politiek, met onze minister president voorop. Die is het zat. Verkiezingen komen er over een jaar aan, dus men wil van het dossier af. Maar ze hebben zich klem gewerkt tussen fictie en realiteit. Dus er is een kans voor de veehouderij sectoren. We moeten terugslaan. Het Landbouwcollectief is daar oa mee bezig. En als de leden van het LC gezamenlijk het oog op de bal houden en het Mesdagzuivelfonds en STAF het doel groot genoeg maken, dan kunnen ze scoren. Dat scoren ga je niet redden met 13 koninkrijkjes. Kortom er komt een intensieve periode voor ons aan.

Ecoloog Wouter van der Weijden blikt terug op roerig jaar voor de boeren: over de stikstofcrisis, landschapspijn en zigzagbeleid

Wouter van der Weijden van het Centrum voor Landbouw en Milieu blikt terug op de hectisch jaar voor de boeren. Als oplossing voor de stikstofcrisis bepleit hij een geringere afhankelijkheid van de veevoerindustrie en een slimme uitkoop van veehouderijen rondom Natura 2000-gebieden. ,,Geloof me, veel boeren zullen dan een zucht van verlichting slaken.” Van der Weijden vindt het opmerkelijk dat het Landbouw Collectief vrijwillige krimp taboe heeft verklaard. ,,Ik vermoed hier de hand in van leveranciers, met name de veevoerindustrie: For Farmers is een belangrijke financier van de acties geweest. Ik hoop dat deze stikstofcrisis ertoe leidt dat de veehouder zich ontworstelt aan de veevoerindustrie, net zoals hij zich eerder veel minder afhankelijk heeft gemaakt van de kunstmestindustrie.” Gaan landbouw en natuur elkaar weer vinden? Van der Weijden: ,,Dat sluit ik niet uit. Weet je op welk terrein ze met elkaar kunnen optrekken? Bij de strijd tegen handelsakkoorden. Het is echt levensgevaarljk als vlees, zuivel en akkerbouwproducten die met lagere standaarden zijn geproduceerd, vrij de Europese markt op mogen om wille van meer export van Duitse auto’s. Dat is anti-duurzaam en oneerlijke concurrentie.”

Kunstmest is Heroine

De mest zo opwaarderen zodat je geen kunstmest meer nodig hebt is een heel goed plan. Het klinkt simpel maar het scheiden van de mest en urine is nog wel een dingetje.... Afkicken van kunstmest is misschien wel net zo moeilijk als afkicken van heroine. [quote],Als je poep en pies mengt, krijg je ammoniak en begint het rottingsproces. Het begint te gisten en er ontstaan gassen die gaan broeien. Gevaarlijk ook nog. Ik hoor wel eens over drijfmestkelders die ontploffen.’’ Dus hou de poep en pies gescheiden. Dat kan door middel van een aangepaste stalvloer. Vloeistoffen gaan door een doorlatende kunststofvloer en worden ‘benedendeks’ of elders opgevangen. De mest wordt van de vloer opgeveegd en hergebruikt. ,,Daarvoor kun je robots gebruiken die zelfstandig door de stal gaan. Ze hebben hetzelfde formaat als de automatische grasmaaiers en werken volgens hetzelfde principe. Ze collecteren de mest en brengen het naar een verzamelpunt. Zonder urine is de mest bruikbaar als goede, agrarische bemesting. Met bijkomende voordelen. De veehouder hoeft niet te betalen voor het op het land van zijn buurman uitrijden van zijn gier. De akkerbouwer hoeft niet dubbel te bemesten en hoeft geen – dure – kunstmest te gebruiken naast de goede mest. Ook urine is herbruikbaar. Daar kun je mineralen uit filteren.’’ https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191203_40740365/minder-vee-de-oplossing-voor-het-stikstofprobleem-welnee-zegt-directeur-dierwetenschappen-martin-scholten [/quote]

adriaan33


Topics
0
Reacties
14
Volgers

Over mij

Woonplaats: Asten
Leeftijd: onbekend
Laatst online: 1mnd geleden

Voormalig melkveehouder nu akkerbouwer met brede belangstelling.

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering