BBB geluid klinkt volop in akkoord met pvv vvd en nsc

BBB-geluid klinkt volop in akkoord met PVV, VVD en NSC Gepubliceerd op: 16-05-2024 DEN HAAG - Caroline van der Plas en Henk Vermeer (BBB) vooral bekend gemaakt wordt dat een concept-hoofdlijnenakkoord tussen onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB over een nieuwe coalitieregering met informateurs Van Zwol en Dijkgraaf bereikt is. Het onderhandelaarsakkoord wordt voorgelegd aan de vier fracties. COPYRIGHT DIRK HOL BBB gaat samen met PVV, VVD en NSC het nieuwe Kabinet formeren. Donderdagochtend, vroeg in de nacht, bereikten de vier partijen een hoofdlijnenakkoord waarin het BBB-geluid volop klinkt. Dankzij de inzet van BBB wordt onder meer het eigen risico in de zorg gehalveerd, is er jaarlijks 600 miljoen euro beschikbaar voor de ouderenzorg, komt er een streng asiel- en migratiebeleid, vervalt de verplichte warmtepomp, blijft de accijnsverlaging op brandstof volgend jaar in stand en keert voor de boeren en loonwerkers de rode diesel terug. Dit scheelt boeren en loonwerkers 28 cent per liter diesel. De naam van het ministerie van Landbouw wordt veranderd in Landbouw, Visserij, Voedselkwaliteit en Natuur (LVVN). Hiermee keert de naam Visserij na 21 jaar weer terug in het ministerie. “De vissers verdienen serieuze aandacht en wij zijn trots op onze vissers. Zij zijn onlosmakelijk deel van de Nederlandse cultuur en zorgen elke dag voor gezond voedsel en een gezonde zee. Door Visserij weer volwaardig onderdeel te laten zijn in het ministerie worden de vissers niet meer genegeerd”, zegt partijleider Caroline van der Plas. “Wij zijn heel blij. Wie had drie jaar geleden gedacht, toen we met 1 zetel in de Kamer kwamen, dat we nu al in een Kabinet zouden deelnemen en zoveel BBB-punten zouden binnenhalen? Het roer gaat in Nederland echt om. Ik ben mega-trots op onze partij en iedereen die binnen onze partij heeft meegeholpen dit resultaat te bereiken”, zegt Van der Plas. Het coalitieakkoord heeft als titel “HOOP, LEF EN TROTS”. BBB is blij dat met het akkoord recht is gedaan aan de verkiezingsuitslag van 22 november. De kiezer heeft zich heel duidelijk uitgesproken voor een centrumrechts kabinet. En daar heeft BBB gehoor aan gegeven. “Wij hebben ons in deze hele periode constructief en positief opgesteld, iets wat ook door de informateurs en de andere drie partijen zeer werd gewaardeerd. Met onze instelling heeft BBB een grote rol gespeeld in het bereiken van dit akkoord”, zegt Van der Plas. Een groot deel van ons verkiezingsprogramma is tot uiting gekomen in dit akkoord. Het ministerie van LVVN gaat volle bak aan de slag met het aanpakken van de mestcrisis, er alles aan doen om de pulsvisserij te laten terugkeren en er wordt – in tegenstelling tot de laatste jaren niet gestuurd op krimp van de veestapel en er komt geen gedwongen onteigening. Op alle onderwerpen klinkt het BBB-geluid. Zo worden de regio’s en het platteland versterkt door te investeren in betere bereikbaarheid met bus en trein, wordt ingezet op behoud van scholen op het platteland en gaan we zorgen voor voldoende woningen in de sociale en middenhuur. Statushouders krijgen niet meer automatisch voorrang op huurwoningen op basis van het feit dat ze statushouder zijn. We beperken asiel en migratie stevig door de invoering van de Asielcrisiswet en het intrekken van de Spreidingswet. Ook wordt ingezet op behoud van streekziekenhuizen. We zetten daarnaast in op lastenverlichting voor jong en oud, ondernemers, middeninkomens en mensen die worstelen met bestaanszekerheid. Daarnaast verhogen we de maximumsnelheid naar 130 km/u op de snelwegen waar dat veilig kan. De aanleg van de Lelylijn wordt voortgezet, waarbij met de aanleg wordt gestart in Groningen indien dit uitvoeringstechnisch mogelijk is. Voor BBB is dat belangrijk omdat de aanleg starten in Amsterdam het risico in zich houdt dat bij Emmeloord het geld op is en de bereikbaarheid van Noord-Nederland daarmee niet verbetert. “Vandaag is een prachtige dag. BBB’ers lopen niet weg als het moeilijk is. Juist dán zetten wij door”, aldus Van der Plas. Een greep uit de verdere belangrijke BBB-punten waarop wordt ingezet: Financieel Geen extra btw-verhoging op campings Geen extra btw-verhoging op bioscopen en dagrecreatie Lastenverlichting voor ondernemers en op arbeid Forse lastenverlichting voor burgers Asiel en migratie Acute noodsituatie asielinstroom in het algemeen en in Ter Apel direct aanpakken Invoering Asielcrisiswet en intrekken spreidingswet Geen automatische voorrang voor statushouders bij toewijzing woningen Infrastructuur en Openbaar Vervoer Maximumsnelheid naar 130 km/u Regio’s krijgen prioriteit bij aanleg openbaar vervoervoorzieningen Bereikbaarheid van het landelijk gebied wordt verbeterd door busvervoer tussen dorpskernen op het platteland te versterken Beter openbaar vervoer op het platteland Bij treinverbindingen niet alleen focussen op grote steden maar op wat regio’s nodig hebben Wonen Stop voorrang sociale huurwoningen via de huisvestingswet Bestaande woningvoorraad beter benutten Permanent wonen in recreatiewoningen gedogen Structureel 100.000 woningen per jaar Woningbouw krijgt voorrang op windmolens 30% procent sociale huur en betaalbare woningen middeninkomens Land- en tuinbouw en visserij Hoogwaardige landbouwgrond wordt beschermd Aanpak mestcrisis zodat er geen sprake is van generieke korting Geen nationale koppen op Europees beleid en bestaande koppen worden zo maximaal mogelijk geschrapt Geen sturing op gedwongen krimp van de veestapel, en geen gedwongen onteigening Aanpassing van de Nitraatrichtlijn door Nederland niet meer geheel als kwetsbaar gebied te bestempelen. Instandhouding van natuur, in plaats van stikstof, wordt leidend in beleid Derogatievrije zones rondom Natura2000 gebieden worden beperkt Bufferstroken verkleinen 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare uit de Nitraatrichtlijn schrappen. Niet importeren wat we niet mogen produceren Rode diesel komt terug voor agrarische sector en loonwerk Alles op alles zetten om de pulsvisserij weer toe te staan Ruimte voor vissers op zee Het ministerie van LNV wordt Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur Energie Geen verplichte warmtepomp Meer inzet op kerncentrales Zorg Eigen risico halveren tot 165 euro in 2027 600 miljoen euro per jaar voor ouderenzorg Regio en platteland Meer politie en politieposten in dorpen en wijken Behoud scholen op platteland en behoud streekziekenhuizen Nationale veiligheid Nederland zet zich in voor de defensie-industrie in eigen land Uitgave defensie naar NAVO-norm 2% BBP, verankerd in de wet Harde aanpak criminaliteit, jihadisme, antisemitisme en terrorisme Aanpak veiligheid in openbaar vervoer

Afschaffen melkquotum maakt van heel Nederland een mestvaalt

[b]De boerenhaters zetten de discussie op scherp: [/b] In Nederland dreigt een groot mestoverschot te ontstaan als het melkquotum en de dierrechten worden afgeschaft in 2015. Boeren breiden hun veestapel dan namelijk fors uit. Een enorm risico voor natuur, milieu en gezondheid. Dat stellen verschillende natuur- en milieufederaties. Een nog grotere veestapel zorgt voor nog meer mest in Nederland. Een teveel aan mest is ongezond voor de natuur. Meer vee betekent niet alleen meer mest maar ook meer milieubelasting door stank, ammoniak, fijn stof en broeikasgassen. Terwijl juist een veel lagere uitstoot nodig is om schade aan gezondheid, milieu en natuur te voorkomen. [b]Mestverwerking[/b] Het voorstel van LTO om de mest daarom in grote mestfabrieken te verwerken, is een mooie eerste stap maar zet nog te weinig zoden aan de dijk. Mestverwerking is technisch zeer ingewikkeld, duur en kost veel energie omdat het gescheiden en gedroogd moet worden. De miljoenen subsidies die hieraan zijn besteed, zijn hierdoor vooralsnog weggegooid geld. Bovendien zorgt mestverwerking niet voor minder mest, maar splitst het in deelproducten die nog steeds moeten worden afgezet. Bij voorkeur in het buitenland. Maar de druivenkwekers en akkerbouwers in Frankrijk zitten echt niet op Nederlandse mest te wachten. Ook veroorzaken mestverwerkingsinstallaties veel stankoverlast. Juist een toename van de nationale veestapel zal veel extra mestverwerkingsinstallaties vergen, met nu al de nodige weerstand onder de bevolking. Fraude De overheid is al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw druk met het controleren en handhaven van de mestregels. Nog meer vee en meer mest zal deze last en de kosten alleen maar vergroten. Ondanks dat maar een zeer klein deel van de bedrijven gecontroleerd wordt, zijn overtredingen aan de orde van de dag en worden regelmatig ernstige fraudezaken geconstateerd, bijvoorbeeld in de mesthandel. Staatssecretaris Mansveld treed hier echter nauwelijks tegen op. [b]Politieke moed[/b] Voor de leefbaarheid en gezondheid van Nederland is het te hopen dat staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken de politieke moed heeft om de melkquota en de dierrechten niet af te schaffen. Want allen door het aantal koeien, varkens, kippen en geiten in Nederland met wetgeving te maximeren blijft Nederland leefbaar en gezond, zo stellen de natuur- en milieufederaties. Voor de economische positie van de sector zelf is een beperking van het aantal dieren ook beter. De strategie van zo veel mogelijk vlees produceren tegen zo laag mogelijke kosten werkt niet meer. Juist door minder, maar veilige en duurzame producten te maken kunnen boeren weer geld verdienen. Keten Duurzaam Varkensvlees, Rondeel en Beemster Kaas bewijzen dat. bron: De Natuur- en Milieufederaties

We gaan naar Frankrijk! #melkvanhetnoorden

Morgen ga ik samen [@MTSTAMMINGA] en een bus vol vooral Friese melkveehouders naar Frankrijk, we gaan het mooie weer tegemoet! https://www.youtube.com/watch?v=FRU3l6jHNhg Bedrijven die onder andere op het programma staan: – Familie Meilink in Croisilles. Boert ruim 30 jaar in Frankrijk. Melkt nu ruim 170 koeien in een recent verbouwde melkveestal met drie melkrobots. Droogt jaarlijks 450 hectare gras tot hooi met de warmte van de biogasvergister. – Jan Zuurbier kwam in 1995 naar Bretagne om in maatschap met zijn twee oudere broers te boeren. Inmiddels runt hij sinds 2009 met zijn vrouw Anne Cecile een biologisch bedrijf met 115 hectare en 100 koeien die 210 dagen per jaar weidegang krijgen. – Familie Brode woont sinds 2022 in Chapelle- Janson. Ze runnen een bedrijf met 100 hectare grond, 120 Holsteiners en 50.000 vleeskippen. – Koen op ’t Roodt runt in het Vlaamse Olen een melkveebedrijf met hoogwaardig fokvee die hoog scoren op exterieur en op melkproductie. Hij combineert het werk op het melkveebedrijf met het voorzitterschap van de Vlaamse afdeling van de EDF. – Familie DeJonkheere runt in het Vlaamse Elverdinge een gemengd bedrijf. Zij melken 160 koeien met drie melkrobots in een serrestal die sinds 2021 in gebruik is genomen. Doel is om de hoogproductieve veestapel iets uit te breiden naar 180 stuks totaal. Op het bedrijf worden ook zo’n 40 hectare aardappelen en 20 hectare wortelen geteeld. En circa 650 vleesvarkens gehouden. - Bezoek aan de D-Day stranden van Normandië staat onder andere ook op het programma. Ik verzamel alle foto's en video's in deze map: https://myalbum.com/album/HeZi8K8v73d9/

Verreiker aankoop, waar let ik op?

Ik heb mijn plan om een nieuwe tractor te kopen laten varen, we gaan een verreiker kopen. Maar wat neem ik? Minimaal een ton of 3 heffen, grote (24 "'') wielen, met een pelikaanbak en palletvorken, budget €60000,-. Ik ben van de week wezen kijken bij een Bobcat 3870, met 3700uur, die leek me wel wat, mooi droog zonder lekages en rare geluidjes, maar het is eigenlijk de eerste verreiker die ik nader bestudeerd heb. Verder wel eens iets voorbij zien rijden maar dat was het dan. Maar waar let ik dan op, speling links of rechts, maar hoe zie ik dat, en wat is veel of juist weinig? Maandag ga ik naar een massey-ferguson ik weet het type zo niet maar vergelijkbaar met de bobcat. Misschien wel de zelfde omdat ze uit de zelfde fabriek komen alleen een ander kleurtje en stickers. Maar heb van mensen uit de omgeving begrepen dat ondanks zijn lage urenstand hij een zwaar leven heeft gehad, en dus beter die kon laten staan. Ik heb ook nog offertes liggen van Kramer en Claas die ook uit de zelfde fabriek komen, maar wel een andere dan bobcat en massey. Probleem is echter dat ze boven het budget gaan, hoewel het wel nette machines zijn met 2500 tot 3000 uur. maar deze machines heb ik nog niet live gezien. Andere voorstellen zijn ook welkom, schiet maar. ps: ik woon in Frankrijk, nederlandse machines gaan presenteren heeft niet zoveel zin, hier invoeren heeft nogal wat haken en ogen.

Stoppen met weiden helpt niet tegen derogatiekoppijn

Betoog van De Weideman: 'Bijna alle melkveehouders hebben er last van: derogatiekoppijn. Mest afvoeren en extra kunstmest aanvoeren dreigt een dure grap te worden. Ik heb hier geen remedie voor, hooguit goede tips die als een aspirientje de pijn verzachten. Stoppen met weidegang gaat je zeker niet helpen, in tegenstelling tot de geluiden die we daarover in het veld horen. Simpelweg omdat maar een klein deel van de mest in de wei valt. Reken maar even mee: dit kalenderjaar heeft 366 dagen van 24 uur = 8784 uur. Bij 720 uur weidegang lopen de koeien dus 8% van die tijd in de wei. En komt 92% van de mest in de put terecht. Meer dan genoeg om af te voeren. Alleen bij bedrijven met echt veel weidegang begint het op te tellen. Bij 3000 uur weidegang komt 35% van de mest in de wei en 65% van de mest in de put. En dat is meer dan genoeg, want dit zijn doorgaans extensieve bedrijven die vaak niet meer dan 20% van hun mest moeten afvoeren. Het jongvee minder weiden dan? Zet niet heel veel zoden aan de dijk. Op een bedrijf met 100 melkkoeien met pakweg 20 pinken en 20 kalveren is dat net iets meer dan één tankwagen per maand. Dé sleutel naar mest op het goede moment in de put is planning en voldoende opslag. Mijn vuistregel voor die planning: als je vanaf half juni geen mest meer uitrijdt, spaar je genoeg op voor je afvoerverplichting. En dan zit er ook volgend voorjaar weer genoeg in de mestput om af te voeren en je eigen land te bemesten. Dat helpt ook op een andere manier: van de drijfmest die je in maart uitrijdt wordt 40% meer stikstof benut dan van de mest die in juli op het land komt. Nog belangrijker is het om te zorgen dat je minder mest hoeft af te voeren, door je bodem-ruwvoer-koe-mest-kringloop beter te sluiten. Voer je melkkoeien en het jongvee scherper op de eiwitnorm. In combinatie met weidegang kan dat goed, vooral als je de juiste kuilen maakt om bij te voeren. Haal je daarmee één punt van je gemiddelde ureum af, dan scheelt dat bij 100 melkkoeien zo’n veertig kuub afvoer. Scherper bemesten helpt ook. Met weiden komt zo’n 100 kilo stikstof beschikbaar uit weidemest. Op weidepercelen kun je beter maar tien à vijftien kuub mest geven in het voorjaar, dan hou je meer over voor de maaipercelen. Ik zou de Weideman niet zijn als ik er niet aan toevoegde: wees nog scherper op je beweiding. Zorg dat je koeien echt aan het werk zijn om gras te oogsten en dat rechtstreeks om te zetten in melk! Kijk dit seizoen heel goed hoe je met deze maatregelen de pijn kunt verzachten, want die afbouw van derogatie gaat er echt inhakken. Blijf vooral zelf nadenken en voorkom dat je valse profeten volgt die stoppen met weiden als oplossing aandragen. Klopt niet, werkt niet.'

LTO voert spoedoverleg met landbouwminister Adema/ Waarschuwing John Spithoven

[quote]LTO Nederland voert komende week spoedoverleg met landbouwminister Piet Adema. Dat is de uitkomst van 'indringend contact' met minister-president Mark Rutte, diverse ministers en de top van het ministerie van LNV dat LTO naar eigen zeggen de afgelopen dagen had.[/quote] Bovenstaand bericht bereikte mij vanavond. De spanningen lopen tot het kookpunt. Maar ik wil elke belangenbehartiger waarschuwen om op dit moment niet met dit kabinet in gesprek te gaan. Ik zal hieronder op een transpartante en open manier uitleggen waarom ik deze waarschuwing doe. Het grootste knelpunt is op dit moment het verlies van derogatie met als gevolg een als maar meer en meer ontwrichtende mest markt. Als tweede de uitrol van het NPLG middels de internetconsultatie en de stappen die provincies zetten. Over dit laatste zeg ik nu niets. SSC komt voor een ieder met een uitleg wat de gevolgen zijn. Maar dan het eerste punt, het verlies van de derogatie. Mijn dringende advies, dit kabinet heeft bewust en willens en wetens de huidige chaos veroorzaakt. De handreiking deze week zal daarom de rechtspositie van alle leden van de belangenbehartiging en daarmee alle boeren schaden. Waarom? dat wordt in de volgende uitspraak uit Oostenrijk duidelijk. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212343&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1 De nitraatrichtlijn heeft tot doel de nitraten uit agrarische bronnen in wateren (grond en oppervlakte) onder de drinkwaternorm te brengen en vervolgens zorg te dragen dat er geen verslechtering op treedt. Deze norm is de 50 mg per liter. In bovenstaande uitspraak blijkt dat de nitraatrichtlijn onder het Unierecht valt en daarmee ook onder het Verdrag van Aarhus. Het verdrag van Aarhus, uit 1998, regelt voor een ieder inzage, inspraak en rechtsgang over emissie gegevens. Nederland heeft een landenrapportage, een actie programma en een addendum bij de EU commissie ingediend. Op basis van die aangeleverde gegevens (onder verantwoordelijkheid van het Nederlandse kabinet), die voort vloeien als een verplichting van de Nitraatrichtlijn, heeft de EU commissie een besluit genomen over de derogatie van 2022 tot en met 2026. De EU commissie heeft dit met lidstaat Nederland gecommuniceerd middels de Derogatie beschikking. Vervolgens heeft het Nederlandse kabinet de derogatie beschikking via diverse uitvoeringsbesluiten onder gebracht in de Meststoffenwet. De minister heeft met deze handelswijze in strijd gehandeld met het verdrag van Aarhus. Elke ingezetene is het recht ontnomen op inzage, zienswijze en rechtsgang bij de landenrapportage, het actieprogramma, het addendum en de wijziging uitvoeringsbesluit Meststoffenwet . Als belangenbehartiging, hun leden en niet georganiseerden stilzwijgend bovenstaande dwaling accepteren , zullen zij hun recht op herziening verspelen. De minister en dit kabinet hebben de derogatie beschikking geaccepteerd en kunnen hier niet van afwijken. Daarom zullen zij ook niets in deze kunnen betekenen voor de boeren Maar belangenbehartiging, hun leden en niet georganiseerden kunnen wel wat doen. Dien komende maandag een herzieningsverzoek in met als motivatie in ieder geval het respecteren van het Unieverdrag en het verdrag van Aarhus. Mocht er behoefte wezen om inhoudelijke zaken op te voeren in het herzieningsverzoek, dan verwijs ik een ieder naar het beslisdocument van de EU commissie. In bovenstaande link (pre justitieel advies Oostenrijk) staat hoe een herzieningsverzoek gaat. Het is een hele lap tekst, ik heb op een zo transparant mogelijke manier geprobeerd uit te leggen wat de gevolgen zijn van een dealtje sluiten met dit kabinet, u accepteert stilzwijgend de gevolgen van het ontzeggen van het recht op inspraak, inzage en rechtsgang.

Flevoland - LTO geschokt: 'Defensieplannen zijn klap voor agrarische sector'

Land- en tuinbouworganisatie LTO zegt compleet verrast te zijn over allerlei plannen van Defensie voor Flevoland. Deze week kwam naar voren dat er naar verschillende locaties wordt gekeken voor een legerkazerne en Dronten en Noordoostpolder in beeld zijn voor de opslag van munitie. "Dit is een grote klap", zegt voorzitter Arnold Michielsen van LTO Flevoland over de bekendmakingen. Hij zegt niet te begrijpen waarom de landbouwgrond in Flevoland moet worden opgeofferd. Locaties kazerne Duidelijk was al dat in deze provincie drie locaties voor een nieuwe legerkazerne in beeld waren. Tot zaterdag was alleen de Spiekweg in Zeewolde bekend en 'een plek' in de gemeente Dronten. Nu is duidelijk dat ook de Zuidlob en Oosterwold in Zeewolde opties zijn. De locatie in Dronten is Biddinghuizen-Noord. Hoewel uitbreiding van de bestaande locaties in Ermelo en Stroe een mogelijkheid is, heeft Zeewolde de voorkeur. Verder zijn er ideeën voor een extra munitieopslag in Dronten of Biddinghuizen en een depot voor NAVO-schietvoorraad op de grens van Noordoostpolder en Friesland. Verstrekkende gevolgen LTO Flevoland wil een milieueffectrapportage én een landbouweffectrapportage. "Omdat het verstrekkende gevolgen heeft voor de agrarische sector. En is het nog interessant voor toeleveringsbedrijven om zich te vestingen in Flevoland?" Michielsen zegt dat in de plannen ook een tegenstrijdigheid zit. De meeste plekken liggen namelijk onder het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Bij een overstroming of een dijkdoorbraak zouden Zeewolde en Dronten onder water lopen. "Men spreekt de voorkeur uit om niet in diepliggende polders deze activiteiten te ontplooien en dat is tegenstrijdig." Dit argument werd begin dit jaar weerlegd door de staatssecretaris. Die gaf aan dat de belangrijkste onderdelen opgehoogd kunnen worden. Ook is de kans op een overstroming klein, zei hij. Agrariërs in onzekerheid Toch daalt ook de bodem in Zuidelijk Flevoland, stelt Michielsen. Dan is het volgens hem beter om naar de hogere zandgronden te gaan. LTO laat weten sowieso altijd gepleit te hebben om kazernes uit te breiden op bestaande locaties. Daar is ook genoeg ruimte, zegt Michielsen. De munitieopslagen komen er nu bij en een nieuw kabinet moet een besluit nemen over de plannen, zegt de organisatie. Daardoor zitten agrariërs nog langer in onzekerheid, aldus de land- en tuinbouworganisatie.

Hoe oa Zuivelnl bijdraagt aan krimp 1000den melkveebedrijven

Gisteren kwam middels een kamerbrief het langverwachte onderzoek naar buiten over de werking emissie arme huisvesting. Dit gaat grote gevolgen hebben voor vele bedrijven. Ik had nog een belofte in te lossen van gisteren. https://www.prikkebord.nl/topic/310573/#p2150880 Onder invloed van wetgeving is de sector al jaren bezig met emissie reductie via huisvesting. Industrie investeerde in technieken om aan die behoefte te voldoen. Er werd een idee bedacht, op basis van een berekende emissie per dierplaats werd er een proefstalstatus bij ministerie van I en W aangevraagd. I en W had een protocol op gesteld hoe stalsystemen een definitieve status konden krijgen. Middels een protocol moest de industrie metingen laten uitvoeren. I en W verantwoordelijk voor het protocol en de definitieve registratie maar niet voor de metingen. Meten van ammoniak in een open rundveestal is bijna ondoenlijk. Invloeden van buitenaf beïnvloeden de resultaten. Om een voorbeeld te geven, de gangbare emissie factor is ontstaan op het voormalige IMAG in Duiven. 15 droge koeien werden gehouden in een gasdichte bunker waarbij alle input en output gemeten werd. Dus meten in een open stal is nogal een issue. De definitieve erkenning met de meetresultaten werden opgenomen in de RAV lijst. Zonder een waarde oordeel er aan te vellen, zien we dat industrie systemen gingen produceren op basis van licentie en de licenties onder gebracht werden bij lege BV's Van begin af aan was er twijfel over de behaalde reductie. Een CDM rapport uit 2021 wakkerde dat aan. Vooral in de pluimvee en varkenshouderij werd op basis van een mineralen balans een enorm stikstofgat geconstateerd. Tegelijkertijd deed het CBS een niet wetenschappelijke data studie op basis van de verhouding N en P in mestmonster van diverse stalsystemen. Deze laatste twee onderzoeken worden veel in rechtszaken de door de MOB aangehaald om nieuwe projecten met emissie arme technieken onderuit te halen. WUR wilde in 2021/2022 de data studie van CBS valideren. Zij deden een data verzoek bij het bestuur van Zuivelnl om de KLW data base te gebruiken. Het benoemde bestuur van Zuivelnl (die geen verantwoording schuldig is aan de melkveehouders) besloot de database van de KLW te delen. Het resultaat had ik in concept in april hier al geplaatst en de minister gisteren middels de kamerbrief. Conclusie, de N/P methode is valide en de resultaten hebben inmiddels een wetenschappelijke significantie. De minister zegt nu dat dit geen gevolgen heeft voor bestaande stallen. Dat is onzin. Elke (onherroepelijke) vergunning waar de emissie arme huisvesting in opgenomen is, is vogelvrij en kan door de MOB met succes aangevochten worden op basis van een arrest nov 22. Directe gevolgen: Bedrijven die een nieuwe vergunning (moeten, IOV NB) aanvragen hebben direct problemen met hun al bestaande emissie arme huisvesting. Indirectie gevolgen: Onherroepelijke vergunningen met emissie arme huisvesting vogelvrij. En met de wetenschap van licenties in lege BV's en de grote risico's voor vergunningen had het benoemde bestuur zonder toestemming van de boer nooit deze data mogen delen!!!!! En zo kom ik bij mijn stelling: Zuivelnl en MOB hebben 1 ding gemeen, de ene onbedoeld, de ander bewust, maar ze dragen beide bij aan forse krimp in de melkveehouderij. En waar zit de verantwoordelijkheid in dit debacle? Procotolhouder I en W? Licentiehouders met lege BV's? Domme bestuurders? Misschien is het wat voor het benoemde bestuur van Zuivelnl om hun geweten schoon te poetsen en dat ze een bodemprocedure starten door de schade van de disproportionele last te verhalen...........

sorry


Topics
0
Reacties
437
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 5u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering