Verbazing over “boetekleed” Rabo, en over kwalijke suggestie stikstofuitstoot!

Persbericht DDB Met verbazing lazen wij de “schuldbekentenis” van de Rabobank in Trouw van 28 januari 2021, waarin bij monde van directeur duurzaamheid Bas Rüter - voorafgaand aan een uitzending van Zembla - alvast het boetekleed uit de kast lijkt te worden gehaald. Rabobank geeft aan, als financier, medeverantwoordelijk te zijn voor het landbouwsysteem van nu, dat is voortgekomen uit een “belangrijke maatschappelijke vraag”. Als dit de oorzaak is, dan zijn niet alleen de boeren en de bank als medeverantwoordelijke, “schuldig” aan het huidige systeem, maar zijn de maatschappij en beleidsmakers die hebben gehandeld naar diezelfde “maatschappelijke vraag”, net zo goed en misschien zelfs nog wel meer “schuldig”. Zonder de uitzending van Zembla te hebben gezien (immers die wordt pas vandaag om 20.25 uur uitgezonden) is het lastig een oordeel te vormen over de inhoud van Zembla, maar het artikel in Trouw, nog eens kritisch lezend, is het eigenlijk meer een pleidooi voor een nieuwe richting voor de bank (en hoogstwaarschijnlijk een daarbij behorend “nieuw” verdienmodel voor die bank) dan een “boetedoening”. De tweede verbazing, in het artikel, betreft de bewering dat naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State, minister Schouten verplicht wordt om adresgegevens van de zogenaamde PAS melders te publiceren. Er wordt melding gemaakt van “…waar boeren wonen die in het verleden, onder de destijds geldende PAS regeling, te veel stikstof produceerden”. Dit is een typisch gevalletje van de klepel en de klok. Maar wel één die een heel kwalijke suggestie in zich heeft, namelijk: deze boeren zouden te veel stikstof hebben geproduceerd. Dit is feitelijk onjuist. De betreffende boeren hebben onder de toen geldende wetgeving een melding gedaan (zij konden zelfs geen vergunning aanvragen, omdat zij niet aan de voorwaarden voor een vergunningaanvraag voldeden). Dat hun stikstof uitstoot daarmee “te veel” zou zijn, is te kort door de bocht. Van de PAS melders werd de emissie in zijn totaliteit gewoon meegenomen in de berekeningen in model Aerius. Die emissie van veehouderijen wordt berekend met Aerius op basis van RVO-cijfers en uit het I&R systeem (red. registratiesysteem voor dieraantallen). Daarna wordt de depositie (neerslag) van stikstof op stikstofgevoelige natuur, berekend. En om deze depositie gaat het uiteindelijk. De dieraantallen zijn dus de input en niet of een bedrijf wel of niet een vergunning heeft. Nog even terug naar de cijfertjes tenslotte, wellicht dat er wat vlot overheen gelezen wordt en dat het artikel in Trouw puur over de landbouw lijkt te gaan. Maar schijn bedriegt! De 3 grote banken hebben 81 miljard uitstaan bij bedrijven die stikstof uitstoten en daardoor onder druk zouden kunnen komen te staan. Rabobank heeft als belangrijke speler in de Nederlandse landbouw zo’n 30 miljard Euro uitstaan. Blijft er toch even voor het gemak, over de duim gerekend, nog minstens een even groot deel van de uitgezette leningen over voor “andere” sectoren, maar om het daar over te hebben lijkt een wat ongemakkelijk gespreksonderwerp te zijn… Het DDB-Bestuur

De verborgen agenda van het CDA, ondersteunt door LTO

CDA en LTO blijven steun uitspreken voor de voorgenomen wet stikstofreductie en natuurherstel. LTO geeft welliswaar aan dat de doelen niet haalbaar zijn, maar blijft de wet wel steunen. De uitspraak van de Raad van State gisteren zorgt er voor dat de wet een vernietigende werking heeft op de veehouderij. https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@124083/201907146-1-r2/ Velen spelen gisteren de loftrompet over deze uitspraak, maar niemand liet de uitspraak juridisch analyseren. SSC vroeg DamenLegal om een analyse. Zij verwerkte die middels haar blog in een twee tal analyses. https://damenlegal.com/geen-natuurvergunning-nodig-voor-intern-salderen/ en https://www.francadamen.com/natuurbescherming/de-intrekking-van-een-natuurvergunning/ Kort samengevat zegt de uitspraak het volgende: Als de stikstof gevoelige natuur niet verslechtert ten opzichte van het moment van vergunningverlening dan is de vergunde emissie leidend. Dat betekent dat intern salderen mogelijk is zonder al te veel papierwerk. Maar: Als de N gevoelige natuur verslechtert tov de depositieberekening ten tijde van de vergunningverlening, dan kan de overheid de vergunning intrekken. Dus houdt de boer zich niet aan zijn vergunde emissie heeft hij een probleem. Maar als provincies natuur bijplussen na de vergunningverlening, dan worden depositieberekeningen anders en verslechterd de natuur (op papier) Bijplussen door provincies onder leiding van IPO baas Drenth en oud gedeputeerde Maij (CDA) zorgen er voor dat het CDA verantwoordelijk is voor het mogelijk waardeloos worden van alle vergunningen die door bijplussen extra depositie hebben. CDA heeft daar een grote rol in gehad en .de heer Drenth weigert te reageren op aanschrijvingen van SSC. Zelfs de kaarten over de bijgepluste natuur zijn niet openbaar. Deze week zou er een gesprek tussen mij en top LTO wezen. Is niet gebeurd, want er moest eerst overleg wezen met het CDA eerste kamer..... CDA en LTO jullie hebben een laatste kans jullie leven te beteren. Trek de steun voor deze wet vandaag in, anders wordt jullie verborgen agenda pijnlijk duidelijk!!!! En anders komt er nog meer bende boven tafel.

STAF: Provincie creëert zelf piekbelasters in stikstof

Gelderland creëert piekbelasters door nieuwe natuur tegen bedrijven aan te plussen In Gelderland is een serie piekbelasters ontstaan, doordat de Provincie nieuwe natuurontwikkeling tegen bedrijven aan, heeft ingetekend. De Provincie heeft bovendien gekozen voor de ontwikkeling van stikstofgevoelige natuur en deze ook al ingetekend op de habitatkaart in Aerius, waardoor deze natuur meetelt voor het stikstofbeleid. Gevolg is dat betreffende bedrijven nu als forse piekbelaster uit de Aerius Aankoopcalculator rollen. De Rijksoverheid gebruikt de Aankoopcalculator om te bepalen welke bedrijven piekbelaster zijn en voor opkoop in aanmerking komen. Op 13 september 2017 stellen Provinciale Staten Gelderland het actualisatieplan voor nieuw te realiseren natuur vast. Er worden zoekgebieden aangewezen van in totaal 7.300 hectare, voor de realisatie van 5.300 hectare nieuwe natuur ( https://opendata.gelderland.nl/dataset/11078-omgevingsvisie--zoekgebied-nieuwe-natuur--provincie-gelderland ). De provincie heeft gekozen voor de ontwikkeling van stikstofgevoelige natuur en de locaties van de beoogde gebieden (zoekgebieden) alvast ingetekend op de habitatkaart in Aerius. Deze tellen dus al mee voor het stikstofbeleid. Opvallend is dat deze gebieden niet zijn in te zien met Aerius Monitor, de tool die de overheid beschikbaar heeft gesteld voor het publiek en waarmee per regio kan worden bekeken waar stikstofgevoelige natuur staat ingetekend. Met name in de Rijntakken (uiterwaarden van de grote rivieren) zijn talrijke zoekgebiedjes voor stikstofgevoelige natuur ingetekend, bij elkaar naar schatting 5000 hectare. Deze gebiedjes zijn geregeld zowat tegen bedrijven aan, ingetekend: de stikstofgevoelige natuur en een deel van het bedrijf liggen in hetzelfde hexagoon. Aerius Aankoopcalculator berekent voor deze bedrijven een enorme piekbelasting. Wanneer de Provincie voor haar natuurontwikkeling een afstand van 100 meter had aangehouden tot deze bedrijven, dan was de piekbelasting de helft minder. Bij 250 meter is dat 65 procent.

Nieuwkoopse boeren verkopen stikstofruimte aan Rotterdamse haven

Hoe pak je de stikstofproblemen aan op een betaalbare manier? Een groep melkveehouders in het Groene Hart wil de uitstoot verlagen door de stallen te moderniseren en verkoopt de vrijgekomen stikstofruimte om dat te kunnen betalen. Zo worden sectoren geholpen die nu niet kunnen uitbreiden en kunnen boeren innoveren met hun bedrijf. Met de pilot willen de boeren een alternatief bieden voor de opkoopregelingen van de overheid, waarbij boeren voor honderden miljoenen worden uitgekocht. Veel boeren zijn tegen de opkoopregeling, omdat die hun voortbestaan en groei zou beperken. "Ook door innovatie kunnen we de stikstofuitstoot van de landbouw beperken en die ruimte gebruiken voor woning- en wegenbouw of voor het bedrijfsleven", zegt Arie Verhorst van het Stikstofcollectief Zuid-Holland, waarin alle boeren uit de regio samenwerken. Volgens onderzoekers kan door innovatie tot wel 70 procent van de huidige uitstoot worden bespaard. De boeren in Nieuwkoop willen niet alle vrijgekomen stikstofruimte verkopen, maar ook 'teruggeven' aan de natuur. In de pilot wordt 44 procent daarvoor ingezet. Natte en vaste mest scheiden Lennart Streng is een van de deelnemende boeren. Het gezamenlijk opslaan van poep en urine veroorzaakt een chemisch proces waarbij veel ammoniak vrijkomt, maar bij de boer uit Bodegraven loopt de urine van koeien naar een kelder onder de stal en wordt de poep met een schuif verzameld. Buiten wordt de mest afgesloten opgeslagen, zodat de ammoniak niet in de buitenlucht verdwijnt. Streng had het liefst de 'natte' en 'vaste' mestvorm ook gescheiden afgevoerd, zodat er nog minder ammoniak vrijkomt. Maar voor die innovatie heeft hij geen geld. Als de stikstofpilot een succes wordt, hoopt hij de opbrengst van zijn stikstofruimte te kunnen gebruiken voor die investering. Een van de kopers van de stikstofruimte is de Rotterdamse Haven, waar nieuwe investeringen al anderhalf jaar stilliggen omdat er geen stikstofruimte is. "De industrie heeft al een paar slagen gemaakt, dus daar is besparing veel moeilijker te realiseren", zegt Eric van der Stans, directeur Milieu van het Havenbedrijf. Volgens hem heeft de agrarische sector de sleutel in handen: "Maar dat ging tot nu toe moeizaam. De landbouw heeft veel innovatie beloofd, maar maakte dat vaak niet waar. Met deze pilot lijkt er nu wel een stap te worden gezet." Het zal de haven niet uit de problemen brengen, dus hij hoopt dat zulke initiatieven op meer plaatsen volgen. Hobbels Ook stikstofdeskundige Gerard Migchels van de Wageningen Universiteit ziet de voordelen van de pilot. "Innovatie is veel duurzamer dan uitkoop." Hij spreekt over vijf tot tien keer meer milieuwinst dankzij de nieuwe mestsystemen. Hoewel het initiatief het ei van Columbus lijkt, zijn er nog veel hobbels te nemen. Zo houdt minister Schouten van Landbouw vooralsnog vast aan de opkoop- en stimuleringsregelingen uit de nieuwe stikstof. Migchels begrijpt dat: de overheid heeft namelijk snel stikstofruimte nodig om de woningnood aan te pakken. "Maar de kosten van innovatie liggen lager dan bij uitkoop." Over twee weken bezoekt minister Schouten de regio. Dan hopen de initiatiefnemers dat de laatste struikelblokken uit de weg worden geruimd.

@JanCees kiest voor grondgebonden

[b]Een leuk stukje discussie hieruit geplukt: https://www.prikkebord.nl/topic/238685/#p1831792 [/b] Door [@JanCees] : [@Nijhof] Jij hebt blijkbaar een probleem met de door jouw gemaakte keuzen in je bedrijfvoering en strategie de afgelopen 15 jaar. Maar daarom ben je stereotype voor de gehele melkveehouderij. sterker nog je begint tot de catogorie van bedrijven te behoren die in aantal sterk aan het afnemen is . Nu al minder dan 18% van het aantal bedrijven zit boven de 2,6 GVE per ha en circa 11% boven de 3 GVE per ha en 4% van de bedrijven boven de 3,5 GVE per ha. Vanwege het feit dat de fraude druk en de controleerbaarheid en handhaafbaarheid in de huidige regelgeving het grootste is bij de bedrijven die niet grondgebonden zijn heeft 82% nu en over drie jaar 90% van de bedrijven te maken met voor hen onnodig zware regelgeving met grote kosten in de bedrijfsvoering. We praten dan over een kostenverplaatsing van of veroorzaakt voor regelgeving vanwege intensieve melkveebedrijven naar extensieve bedrijven van vele tientallen miljoenen euro's. Dat is de grote olifant die niemand bespreekbaar maakt. Feit is dat circa 12.000 melkveebedrijven met regelgeving zijn opgezadeld die eigenlijk niet voor hen is ontwikeld maar voor circa nu nog 2100 melkveebedrijven die meer dan 2,6 GVE per ha hebben. Als dit benoemt dan stroomt het over van reactie's van vooral deze groep bedrijven. De extensievere meerderheid denkt dat het inderdaad zo wel is maar gaat die discussie liever niet aan. Ik zeg dit al ruim 25 jaar en ben daar consequent in. In mijn tijd had LTO melkveehouderij dit ook als standpunt. Na mijn vertrek is met name onder druk van de ZLTO de definitie grondgebondenheid op die bezopen percentage eiwit van eigen land gekomen en vooral de inzet om de sjoemelwijzer (KLW) in te voeren. Een controle instrument wat in hoge mate onbetrouwbaar is. Grondgebondenheid is een onomkeerbare trend net als de toename in weidegang. Het is prima wat ij betreft als bedrijven niet grondgebonden willen ontwikkelen alleen laat deze catogorie bedrijven dan ook zelf alleen de kosten hiervoor dragen en laten we dan zorgen dat er geen kostbare regelgeving van toepassing hoeft te zijn op de grondgebonden bedrijven. Daarom zeg ik Grondgebonden bedrijven onder de 2,5 GVE en 20.000 kg melk per ha en weidegang kunnen goed zonder fosfaatrechten en ammoniakrechten. Dat betekend voor deze bedrijven een enorme daling in de kosten. Bedrijven die intensiever willen zijn en geen weidegang is ook prima alleen die wel fosfaatrechten en ammoniakrechten en luchtwassers op de stallen en alle mest verwerken. Grondgebonden melkveebedrijven kunnen en moeten dan ook de ruimte krijgen om alle geproduceerde mest op eigen grond af te zetten. Dat betekend de gebruiksnormen voor dierlijke mest met name fosfaat iets verruimen en binnen de stikstofgebruiksruimte omwisseling van dierlijke N voor N uit kunstmest. Milieutechnisch kan dat prima dat heeft het Mesdagfonds al een keer door WUR laten onderzoeken. Bepalend is welke grond hoort er bij de GVE norm. Dat is alle grond in de GDI opgave in eigendom en pacht en maximaal 20% van de grond op basis van kortdurende pacht of gebruiksovereenkomst wel alle gerigistreerd in de GDI en binnen 60 km van het melkleverend adres. Niet morgen direct maar een periode van zes jaar om iedereen de kans te geven er te komen. Waarom 2,5 GVE en 20.000 kg melk, (was 18,500). en weidegang. Omdat bij deze getallen mileitechnisch er weinig risico is voor uitspoeling van nutrienten en vanwege de weidegang de ammoniak emissie ook binnen de perken blijft en bij weidegang ligt er meestal grond om het bedrijf dan valt de stal ammoniak emissie voor een belangrijk deel op de eigen boerengrond. De beperkte situatie dat een stal dichter bij een natuurgebied dan de eigen grond daar gelaten. Waarom van 18.500 kg naar 20.000 kg ? Dat komt weer vanwege Mesdagonderzoek gepresenteerd augustus 2019 uitgevoerd door Wur animal science wat in beeld bracht dat voer efficiency in de melkveehouderij 10% beter is dan eerde op basis van onderzoek begin jaren 90 in beeld was gebracht. Ik zou zeggen ga maar eens rekenen geen fosfaatrechten geen ammoniakrechten en geen mestafzetkosten voor bedrijven onder de 2,5 GVE en wel kunnen groeien tot 20.000 kg melk per ha wat dit kan betekenen voor de melkveehouderij in Nederland. met nu circa 1 miljoen ha en nu 14,5 miljard kg melk. Dan begrijp je ook meteen waarom RFC nu op dit moment vanwege management problemen niet voor echt grondgebonden melkveehouderij is maar vooral de bedrijven onder de 2,5 GVE via de fosfaatregelgeving in de klauwen wil houden. De fosfaatregelgeving en het fosfaatreductieplan komen oof uit de koker van RFC en LTO-Melkveehouderij. Goed voor RFC op korte termijn een strategische blunder voor de melkveehouderij als geheel. De vaste lasten stijgen door en kunnen niet goed worden gemaakt door meer productie, iets wat in omliggende landen en concurenten in de markt wel mogelijk is. Begin nu niet te miepen over dat er bij meer productie een lagere melkprijs komt want de laagste melkprijzen hadden we tijdens de quotering en niet daarna. Het zijn de door het beleid veroorzaakte kosten die de melkveehouderij dwars zitten. Dat de melkveehouderij steeds meer grondgebonden aan het worden is dat is een feit dit ondanks de afname van boerengrond. Dat laatse is overigens waarom ik zeg Nederland is vol en we moeten niet ieder jaar tienduizenden immigranten opnemen want dat vreet ruimte die bij boeren weg moet komen. Nijhof je mag er van alles van denken en zeggen maar kom maar eens met een analyse die dit weerlegt en niet alleen met losse kreten De cijfers spreken voor zichzelf https://www.melkvanhetnoorden.nl/featured/grondgebonden-melkveehouderij-lastig-maar-logisch/ https://www.agrimatie.nl/PublicatiePage.aspx?subpubID=7352&themaID=2756§orID=3534 https://thumbs.tractorfan.nl/bijlage_groot/d/d8065f71-0ec3-4a8e-acdb-2aa36ba4f800.jpg

Grootste deel boeren is protesteren beu

Er is een grote kans dat boeren in 2021 opnieuw landelijk in opstand zullen komen. Niet in de laatste plaats doordat de onderliggende oorzaken tot op heden niet weggenomen zijn. Toch valt een opmerkelijk verschil met de eerste protestacties waar te nemen: intern klinkt steeds vaker gemor. Dat stelt onderzoeksjournalist Mark Mensink, schrijver van het boek Boerenprotesten 2019-2020, op basis van een recente rondgang in de agrarische sector. “Sommige agrariërs, die tijdens de eerste acties nog wel aanwezig waren, zijn geheel afgehaakt. Anderen uiten grote zorgen en twijfelen over hun verdere deelname.” Terwijl uit enkele publiekspeilingen is gebleken dat de steun van burgers voor boeren aan het afbrokkelen is, vooral in de stedelijke gebieden, komt er ook van binnenuit meer en meer kritiek op het actievoeren. Zeker als een protest niet of nauwelijks publieksvriendelijk uitvalt. Mensink: “Een fors deel van de agrariërs trekt zich dit persoonlijk aan en schrikt erdoor af, zo lijkt het wel. Die roeren zich vervolgens en laten dan weten een volgende keer niet meer mee te willen gaan.” Er lijkt zich daarnaast een generatiekloof af te tekenen, ziet Mensink. “Waar zich tijdens de eerste protesten in 2019 nog enorm veel boeren van pak ‘m beet 40 tot 60 jaar aansloten, zijn in 2020 veruit de meesten jonger dan 25 jaar. Daarnaast was het aantal demonstranten een heel stuk lager. Wellicht dat het een met het ander te maken heeft, al weet ik dat natuurlijk niet zeker. Maar het is allemaal wel opvallend.” De actieleiders Bart Kemp (Agractie) en Mark van den Oever (Farmers Defence Force) houden daarentegen vol dat er wel degelijk genoeg actiebereidheid onder hun achterban is. Toch geeft Kemp wel toe dat de animo de laatste tijd inderdaad een beetje ingezakt is. “Maar als er weer een goede reden is om in actie te komen, staan velen gelijk klaar voor vertrek. Daarvan ben ik overtuigd. Maar we moeten niet gaan ‘protesteren om het protesteren’. Het moet natuurlijk wel écht ergens over gaan.” Om de relevantie van de gehele agrofood-sector voor critici aan te tonen, wijst Kemp erop dat dit de enige maakindustrie is die liefst 10 procent van de Nederlandse economie omvat. “Dan heb je het over 600.000 banen. Dat is wel de moeite waard, met ook nog een universiteit die qua kennis ver vooruitloopt. Dit is iets dat buiten Nederland wel gewaardeerd wordt, kan ik je verklappen.” Van den Oever trekt geregeld de aandacht met boude uitspraken en het aankondigen van ‘harde protestacties’. Niettemin is hij tegelijkertijd achter de schermen druk met het sluiten van een akkoord tussen de levensmiddelenbranche en de landbouwsector, juist om te voorkomen dat er nog meer boerenprotesten volgen. “Mocht het mislukken, dan zal dat niet goed vallen bij de achterban. We moeten maar zien hoe het gaat. De melkprijzen in supermarkten waren historisch hoog, maar voor de boer – wat die ervoor terug krijgt – juist historisch laag. Ik verwacht dat de vlam maar zo wéér in de pan kan vliegen.” ————————————————————————————————————————— Dit artikel kwam mede tot stand door een bijdrage vanuit het Steunfonds Freelance Journalisten.

Extern salderen met veehouderijen ook in Fryslân mogelijk

Extern salderen met bedrijven met dier- of fosfaatrechten is ook in Fryslân mogelijk. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten. Hierdoor kunnen bedrijven die willen uitbreiden buiten hun eigen bedrijf stikstofrechten verwerven. Ook is het mogelijk tijdelijk stikstofruimte van een ander bedrijf te gebruiken, het zogenaamde ‘verleasen’. In oktober stelde het college een besluit over extern salderen en verleasen uit. Gedeputeerde Fokkinga: “Wy woene earst mear wissichheid foar PAS-melders en in wurkjend registraasjesysteem hawwe. By de behanneling fan de stikstofwet yn de Twadde Keamer die bliken dat de legalisaasje fan de PAS-melders garandearre wurdt. It stikstofregistraasje-systeem is op 5 desimber ll. yn it wurk set en der binne goede garânsjes foar it ekstern saldearjen fêststeld. Dêrtroch hawwe wy dit beslút no nimme kinnen.” Om extern salderen met veehouderijen en verleasen mogelijk te maken worden de beleidsregels in- en extern salderen aangepast. De aangepaste beleidsregels treden op 19 december in werking. Bedrijven zonder dier- of fosfaatrechten konden vanaf 1 februari dit jaar al gebruik maken van extern salderen. Extern salderen en verleasen Voor uitbreiding van een veehouderijbedrijf, de aanleg van een weg of het starten van een andere activiteit die stikstof veroorzaakt is een natuurvergunning nodig. Het volledig openstellen van extern salderen en het toestaan van verleasen vergroot de mogelijkheden voor vergunningverlening en daarmee economische ontwikkeling. Bedrijven kunnen tot maximaal 70% van de stikstofruimte permanent overnemen van een bedrijf dat (deels) stopt. Dit betekent dat er van dat bedrijf 30% minder stikstof in de natuur neerkomt. Met de nieuwe beleidsregels is het ook mogelijk tijdelijk stikstofruimte van een bedrijf te leasen. Dit kan een oplossing zijn voor het uitvoeren van activiteiten die tijdelijk stikstof uitstoten. Denk aan het aanleggen van een weg of de bouw van woningen. Waarborgen Met name vanuit de landbouwsector zijn eerder zorgen geuit over ongewenste gevolgen die extern salderen met veehouderijen en verleasen mogelijk hebben. Daarom zijn er afspraken gemaakt over het treffen van waarborgen om eventuele ongewenste gevolgen te voorkomen. Zo vraagt de provincie initiatiefnemers extern salderen te melden en monitort de provincie maandelijks. Er wordt gehandhaafd op o.a. illegaal gebruik van locaties na extern salderen. Ook stimuleert de provincie herontwikkeling om leegstand en verloedering van gebouwen en locaties na extern salderen te voorkomen. De openstelling van extern salderen en verleasen is eerst voor de duur van een jaar. Er wordt geëvalueerd voordat besloten wordt over voortzetting. Friese aanpak Fryslân werkt aan een stikstofaanpak samen met Friese sectorpartijen uit de landbouw, natuur, bouw, mobiliteit, industrie en medeoverheden. De Friese stikstofaanpak is een gebiedsgerichte aanpak. Maatregelen moeten leiden tot herstel van de Friese natuur en structurele verlaging stikstofneerslag. Tegelijkertijd moet het nieuwe economische en maatschappelijke activiteiten mogelijk maken.

Jumbo-topman Frits van Eerd vroeg wakker, maar niet boos om boerenactie: 'Ik begrijp ze'

Frits van Eerd heeft er geen moeite mee dat boeren zijn vrouw en hem maandagmorgen al vroeg wakker maakten. “Ik schrok helemaal niet, toen er om tien voor zes werd aangebeld”, vertelt de topman van het Veghelse supermarktconcern Jumbo. Zijn vrouw en hij voelden zich niet overvallen. “Nadat ik was aangekleed hebben we in alle rust met elkaar gepraat, maar in mijn eentje krijg ik het ook niet gefixt.” Al langer actieBoeren waren maandagmorgen eerst naar het distributiecentrum van de winkelketen in Veghel gereden. Ze voeren al langer actie om van de supermarktenbranche een betere prijs te krijgen voor hun producten. Volgens hen voldoet die in de verste verte niet aan de huidige eisen. Nadat de politie de actievoerders bij het distributiecentrum had weggestuurd, gingen ze naar het huis van de 53-jarige Van Eerd. Waar onlangs landelijk heisa ontstond nadat boeren de woning van D66-fractievoorzitter Rob Jetten hadden opgezocht, haalde de Jumbo-directeur zijn schouders op over een mogelijke schending van zijn privacy. “Mijn vrouw en ik staan meestal niet laat op, de wekker staat in de regel op halfzeven. Nu waren we tegen zessen wakker, omdat er toen werd aangebeld”, doet Van Eerd luchtig over het verrassingsbezoek. 'Erg ongeduldig'De supermarktbaas toonde alle begrip voor de standpunten van de actievoerders. “We proberen met zijn allen aan een nieuwe, duurzame wereld te werken. Met diverse belanghebbenden dus. Ik dacht een geschikte datum te hebben gevonden in januari om bij elkaar te komen. Maar de boeren zijn erg ongeduldig geworden.” Kees Schoenmakers bijvoorbeeld, peinst er niet over om zolang te moeten wachten op een gesprek. “We kunnen het hier in Veghel lang volhouden”, aldus de Vessemse boer, die nog deze week een afspraak wil maken. “Zolang die er niet ligt, gaan we niet naar huis.” Hij was wel ingenomen met de coöperatieve houding van Van Eerd: "Dat siert hem, dat had ik niet verwacht." Overigens protesteerden boeren maandagmorgen ook van vier tot tien in Breda. Bij het distributiecentrum van Jumbo werden urenlang de in- en uitgangen van het gebouw voor vrachtwagens geblokkeerd. LEES OOK: Boeren maken eind aan bezetting van distributiecentrum Jumbo in Breda Winkelpersoneel Jumbo komt verhaal halen bij actievoerende boeren Boeren bezoeken Jumbo-topman Frits van Eerd thuis: 'Het was een goed gesprek'

Boeren zijn boos, maar op de verkeerde

Boze boeren hebben nu al enkele dagen op rij her en der in het land distributiecentra van supermarkten geblokkeerd. Ze zijn maandagochtend zelfs bij het woonhuis van Jumbo-baas Frits van Eerd in het Noord-Brabantse Heeswijk-Dinther langs geweest. Boeren vinden dat zij worden uitgeknepen door de supers en willen meer geld. Het boereninkomen blijft inderdaad al jaren achter, maar de grootgrutters zijn daar niet de oorzaak van. Dat veel boeren het water aan de lippen staat, is goed te begrijpen. Het inkomen van boeren stijgt sinds het begin van deze eeuw nauwelijks, rekening houdend met het prijspeil daalt het relatieve inkomen zelfs. Ongeveer een derde van de boeren valt onder de lage inkomensgrens, dus komt niet boven €26.500 per jaar. Vooral in de veeteelt is sappelen. Komende donderdag komt de Wageningen Universiteit met de inkomensraming over 2020 en die zal daar niet veel van afwijken. De bijdrage die Nederlandse supermarkten kunnen leveren is echter gering. Zo’n 80% van de producten die worden geproduceerd door onze land- en tuinbouw zijn bestemd voor de export. Bij melkveehouders is dat zelfs nog meer. Dus een vijfde heeft de bestemming Nederland en daarvan gaat nog een aanzienlijk deel niet naar de supermarkt, maar naar de verwerkende industrie zoals ijsmakers. Een kleiner deel wordt aan de man gebracht via de horeca. Supermarkten hebben al aangegeven graag met boeren in gesprek te willen over hun verdienmodel, maar dat zij daar de verwerkende industrie, horeca en het ministerie van Landbouw bij willen betrekken.

SGP: Hoop en ademruimte door landbouw- en stikstofakkoord

Voor de vele duizenden boerenbedrijven die na de stikstof-uitspraak van de Raad van State in de knel zaten, is er alsnog hoop. De afgelopen dagen heeft de SGP in onderhandelingen met het kabinet bedongen dat ze alsnog een vergunning krijgen. “Dat was voor ons harde eis om voor de nieuwe Stikstofwet van het kabinet te stemmen. Als het kabinet niet akkoord was gegaan, zou de SGP zijn afgehaakt,” zegt SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Door uitspraak van de Raad van State eerder dit jaar waarin de oude Stikstofwet van het kabinet van tafel was geveegd, kwamen vele duizenden boerenbedrijven op slot te zitten. Zo konden geen kant meer op omdat ze geen vergunning meer konden krijgen en daarmee ‘illegaal’ waren. Daar kwam bij dat noodzakelijke investeringen om de stikstofuitstoot te beperken onmogelijk waren omdat banken niet thuis gaven aan boeren zonder een vergunning. In de gesprekken met het kabinet over de nieuwe Stikstofwet eiste de SGP een regeling voor deze boeren. Het gaat bij elkaar opgeteld om vele duizenden gezinsbedrijven, vaak al decennialang in familiebezit. Bisschop: “Door onze eis in te willigen, kunnen deze bedrijven nu alsnog een vergunning krijgen. Daarmee kunnen de boeren snel investeren in innovatieve stallen en andere maatregelen om de uitstoot van stikstof te beperken. De mensen zaten in een vicieuze cirkel, en die is nu doorbroken. Ik ben blij dat ik dit voor elkaar heb kunnen krijgen. Over het bereikte akkoord heb ik nauw overleg gehad met de sector.” In het verlengde van deze deal met het kabinet heeft de SGP ook bedongen dat het beroepsverbod voor sommige boeren van de baan is en dat er een Landbouwakkoord komt voor de hele landbouwsector. “Dat is hard nodig, omdat de blijvende onzekerheid slopend is. Waar nu behoefte aan bestaat is een stabiel beleid en zekerheid die ook voor de langere termijn een gezond verdienmodel oplevert. De boeren zijn daarmee gebaat, maar feitelijk heel Nederland. Er moet weer perspectief en ruimte komen om ook op termijn een eerlijke boterham te kunnen verdienen op een gezond bedrijf,” aldus Bisschop.

Ook Vogelaar verlaat Forum: ‘Baudet is een goede pianist maar een slechte orkestleider’

Het zinkende schip van kapitein Thierry Baudet is alwéér een bemanningslid kwijtgeraakt. Boerenleider Jan Cees Vogelaar heeft zaterdag zijn lidmaatschap van Forum voor Democratie opgezegd. Dat maakte hij maandag bekend via het boerenvakblad Boerderij. Vogelaar stond op plaats 9 van de concept-kandidatenlijst van FvD voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. ‘Het was een mooi avontuur, maar het is klaar’, zegt Vogelaar tegen Boerderij. De voormalige melkveehouder maakt duidelijk dat ook hij afhaakt omdat Baudet weigert zich te distantiëren van de racistische en antisemitische elementen in de partij. Het veelbesproken vrijdagavonddiner met de top van de kandidatenlijst, waarbij Vogelaar aanwezig was, heeft ook bij hem een nare bijsmaak achtergelaten. Met Vogelaar verliest Forum een belangrijke stemmentrekker onder plattelandskiezers. Vogelaar onderhoudt nauwe banden met de radicale actiegroep Farmers Defence Force en is een van de boegbeelden van het verzet tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Baudet heeft sinds de opkomst van de tractorprotesten vol overgave geprobeerd de boze boeren voor zijn partij te winnen.

Waddengebied moet nationaal park worden...hoeveel hectare gaat dit de sector kosten???

Rijkscommissie: Waddengebied moet een nieuw Nationaal Landschapspark worden 20 nov 2020 - 07:00 Frysk Het Waddengebied moet een nieuw soort nationaal park worden, een zogenoemd Nationaal Landschapspark. Dat zegt de commissie Verkenning Nationale Parken in een rapport dat vrijdag verschijnt. Die commissie staat onder leiding van Pieter van Vollenhoven. Het hele Waddengebied moet onder het nieuwe park vallen. Het gebied dat onder het nieuwe nationale landschapspark Waddengebied valt - Foto: Commissie Verkenning Nationale Parken In 2014 kwam uit de Tweede Kamer de wens voor een nieuw soort Nationale Parken, waarbij er niet alleen aandacht is voor de bijzondere natuur, maar ook voor het landschap en het cultureel historisch erfgoed. Bovendien gaat het om gebieden die van internationale betekenis zijn. De wens kwam onder anderen van Lutz Jacobi, die voor de PvdA in de Kamer zat. Op verzoek van Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de commissie Verkenning Nationale Parken gekeken of er gebieden zijn met die combinatie. De commissie heeft vijf van deze gebieden gevonden, waaronder het Waddengebied. Hieronder vallen ook de eilanden met een stuk Noordzee, het terpenlandschap boven Dokkum en Groningen en het Lauwersmeer. Ook het eerdere eiland Wieringen moet eronder vallen. Geen extra bescherming De commissie zegt dat de nieuwe parken een unieke natuur en natuurlijke processen moet hebben. Een andere voorwaarde is dat "uitzonderlijk menselijk vernuft en/of uitzonderlijke wijzen waarop mensen in wisselwerking in met hun omgeving bijzondere landschappen met unieke ecosystemen hebben gevormd". Zo'n nieuw Nationaal Landschapspark moet onder de regie van het Rijk vallen, maar er komt geen extra wettelijke bescherming. Het gebied wordt dus niet op slot gezet. De centrale aansturing en het beheer van het Rijk zou kunnen via een beheerautoriteit, zoals die nu al ingesteld is voor de Wadden. In het rapport wordt wel gezegd dat zo'n autoriteit wel iets te zeggen moet hebben over bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening in het gebied. Dat is bij de huidige Waddenautoriteit niet het geval. Naast het Waddengebied worden ook de duinen op het Hollandse vasteland, de zuidwestelijke Delta met de Biesbosch, de Veluwe en de IJsseldelta met daarin de Weerribben-Wieden naar voren geschoven voor de status 'Nationaal Landschapspark'. Het Oerd op Ameland vanaf de vaste wal - Foto: Omrop Fryslân, Remco de Vries De nieuwe parken moeten meer zijn dan een bordje bij de weg wanneer je het gebied inkomt; het moeten proeftuinen worden voor grote nationale opgaven. Dan gaat het om het herstel van biodiversiteit, toekomstbestendig waterbeheer, stikstofreductie, CO2-reductie, circulaire economie en bevordering van de gezondheid. Wat biodiversiteit betreft hebben de Wadden veel potentie voor verbetering. De natuur in het gebied is namelijk niet erg gevarieerd. In het rapport worden onder anderen de inspanningen om het zeewier en de oesterbanken terug te krijgen genoemd. "Groene proeftuin" Naast de biodiversiteit liggen de meeste kansen in het Waddengebied op het gebied van de circulaire economie en gezondheid. Op andere vlakken liggen minder kansen, zo is er voor alternatieve energiebronnen om de CO2-uitstoot te verminderen bijvoorbeeld niet veel ruimte. De commissie verwijst naar de huidige situatie rond corona als voorbeeld van hoe belangrijk een verblijf in 'groene ruimte' kan zijn voor de gezondheid van mensen. De landschapsparken worden hier genoemd als groene proeftuinen voor een gezonde samenleving. Ook zijn er volgens de commissie al hele goede voorbeelden in de Wadden te vinden, waar de economische ontwikkelingen op het gebied van toerisme, visserij en landbouw in omvang en schaal passend bij het gebied gemaakt zijn. De Brandaris - Foto: Omrop Fryslân/Remco de Vries Het lijkt erop dat de doelen voor zo'n landschapspark wel overlappen met bestaande plannen en uitgangspunten voor de Wadden. Dat is ook niet vreemd, want het Waddengebied lijkt ook als een soort inspiratiebron gebruikt te zijn voor het opstellen van het rapport. Maar het rapport is nog maar een advies. Er zou een onafhankelijke commissie van deskundigen moeten komen om de voordrachten voor de vijf nieuwe landschapsparken tegen het licht te houden. Verder moet er geld komen om de parken op te richten en het Rijk en de provincies moeten langetermijnafspraken maken over de financiën. Ook moet er vanuit het Rijk worden gekeken of provincies helemaal of deels mee willen doen aan de ontwikkeling van een nieuw landschapspark. Bovendien moet er niet te lang mee gewacht worden, want de druk op de ruimte in Nederland is op dit moment al groot. Ministers De commissie Verkenning Nationale Parken zelf wil nog geen toelichting op de plannen geven. Ze wachten totdat er op 2 december met de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt gesproken. Mogelijk komt het plan al wel in de Tweede Kamer, wanneer de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit eind deze maand besproken wordt.

LTO Nederland presenteert vanmiddag zijn nieuwe voorzitter

[b]Ben benieuwd, wie zal het zijn?. Ik verwacht dat het een vrouw is:[/b] Baas landbouwlobby zal geen activist zijn - Nieuwe LTO-voorzitter wacht als ’verbinder’ een helse klus Door Gert van Harskamp (Telegraaf) LTO Nederland presenteert dinsdagmiddag zijn nieuwe voorzitter. De ledenraad van de land- en tuinbouworganisatie bepaalt dan wie vanaf 1 januari de voorzittershamer mag overnemen van Marc Calon. Die legde in mei zijn functie neer, omdat hij geen draagvlak meer had. De belangenclub heeft de namen van de kandidaten goed stil weten te houden, maar duidelijk is wel dat LTO niet voor de activistische koers kiest en een leider wil die de scheuren in het boerenbastion kan dichten. Een ledenenquête heeft aan de basis gestaan van de profielschets. De nieuwe voorzitter is een verbinder, liefst zelf agrariër of iemand met affiniteit met de sector. Hij of zij moet een brug slaan naar ’het maatschappelijk speelveld dat minder bekend is met agrarisch Nederland’, beschikt over een goed netwerk in Den Haag en ervaring met mediaoptredens. Feit is dat de aanstaande boerenleider een hels karwei staat te wachten. Mestbeleid, stikstof, discussie rond gewasbeschermingsmiddelen en kringlooplandbouw, er komt heel veel tegelijk op de sector af. Een sterke belangenbehartiging is dan onontbeerlijk. Daarbij moet de LTO-voorzitter bij de achterban de rijen gesloten zien te houden, wat een hele uitdaging is na een periode vol boerenprotesten die de onderlinge verschillen in de sector goed blootlegde. Recent heeft LTO Jaap Haanstra en Jan Cees Vogelaar, kandidaat Tweede Kamerlid voor FvD, laten vallen. Die stelden zich kandidaat als duo-voorzitter. Met hen zou LTO zeker een activistischere koers varen. Waarom zou de nieuwe voorzitter niet gewoon uit de LTO-stal komen? Er zitten mensen die prima aan de profielschets voldoen. Dirk Bruins, voorzitter van LTO Noord, treedt samen met Wim Bens van ZLTO op als interim-voorzitter. Hij is melkveehouder, lid van het CDA en de districtsraad van FrieslandCampina en oud-bestuurslid van ZuivelNL. Ook de huidige LTO-directeur Hans van den Heuvel, eveneens CDA’er, past in het profiel. Hij is namens LTO lid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Duidelijk is in ieder geval dat de nieuwe LTO-baas niet direct de trekker op het Malieveld parkeert. Gert van Harskamp

Veel aanbod van ammoniak- en stikstofrechten

Volgens DLV Advies is [url=https://www.ammoniakrechten.nl/]het aanbod van ammoniak- en/of stikstofrechten ongeveer tien keer zoveel[/url] als de vraag. Het is de kunst om een aanbieder in de buurt te vinden. Extern salderen is een oplossing voor bedrijven die behoefte hebben aan meer stikstofruimte. Cruciaal hierin is de locatie van het bedrijf. De randvoorwaarden voor extern salderen worden door de provincies zelf uitgewerkt en verschillen daarom per provincie. 'Momenteel is er erg veel aanbod, maar de vraag is nog beperkt. Wij merken nu dat er ongeveer tien keer zoveel aanbod is van ammoniak- en/of stikstofrechten als dat er vraag is', zegt Jeroen van Boxmeer, adviseur Ruimtelijke Ordening Milieu bij DLV Advies. Volgens hem zegt dit nog niet veel over de waarde van de rechten, want locatie speelt een grote rol. De grootste benutting van de ammoniak of stikstof voor de agrarisch ondernemer wordt behaald door die te verplaatsen naar een bedrijf zo dicht mogelijk in de buurt. Het is dus de kunst net die ene aanbieder ofwel saldogever te vinden die in de buurt van de vrager (de saldo-ontvanger) zit. 'Hoe groter de afstand tussen gever en nemer, hoe meer ammoniak moet worden gekocht om hetzelfde effect te krijgen.' Stikstofruimte van ander bedrijf gebruiken Extern salderen houdt in dat bedrijven in hun aanvraag voor een natuurvergunning gebruik mogen maken van de stikstofruimte van een ander bedrijf. Het is mogelijk de stikstofruimte van een ander bedrijf (gedeeltelijk) over te kopen. Ook is het mogelijk om stikstofruimte te (ver)leasen. Dit laatste kan bijvoorbeeld passend zijn als er maar tijdelijk stikstofruimte nodig is, bijvoorbeeld voor de duur van een bouwproject. Advisering is voor alle betrokken partijen, zowel aan de vraag- als aanbodkant, erg belangrijk. Er zijn namelijk verschillende beleidsregels waaraan moet worden getoetst. Daarbij spelen de vergunningen mee. Van Boxmeer: 'Het wel of niet beschikken over een geldige Wet natuurbeschermingsvergunning is bepalend of je stikstof wel of niet kan inzetten.' Oude vergunning niet een-op-een inzetbaar Zonder die vergunning verschilt de in te zetten stikstof per locatie op basis van het verleden. Vaak is een oude vergunning niet zomaar een-op-een inzetbaar. 'Bijvoorbeeld als de stalcapaciteit niet volledig is gerealiseerd. In zo'n geval mag je die niet-gerealiseerde stikstof niet verkopen.' De ammoniakemissiefactoren zijn ook van invloed op de hoeveelheid stikstof die uiteindelijk kan worden verkocht.

Duurzame bijdrage

Ambitie. Het is een veelomvattend begrip met een positieve lading. Onze RFC heeft ambitie. Dat is de boodschap die we meekrijgen. Ambitie op meerder vlakken. Enkele voorbeelden die genoemd zijn: -ambitie om klimaatneutraal en emissieloos te produceren -een toonaangevende melkprijs aan de leden te betalen -aan een toekomstbestendige onderneming te bouwen En zo zijn er nog een heel aantal punten te noemen waar mensen die voor ons werken bij rfc zich dagelijks voor inzetten en waarover ze ideeen hebben voor de toekomst. Ambitie is goed. Het past bij goed ondernemerschap om het te hebben. Nu even naar de realiteit. Rfc heeft de leden gevraagd mee te denken over het verstevigen van de financiele positie van rfc. Ik begrijp de dilemma's, tenminste deels. Maar daar wil ik nu niet de aandacht op vestigen. Het punt wat voor mij veel te veel op e achtergrond blijft is: waarom is er een financieel probleem? Er is geld nodig. Dat herken ik. Geld is nodig voor de continuiteit van een bedrijf, voor lopende dagelijkse zaken en voor onderhoud en investeringen. Vorig jaar is er een voorstel aangenomen waardoor er minder melkgeld uitbetaald wordt en er meer overblijft om te gebruiken voor de verdeling tussen rfc en de leden. Een voorstel gestoeld op dezelfde argumentatie welke nu weer gebruikt wordt: geldtekorten. Waarom zijn er tekorten? Draait het niet zo lekker? Wetende dat we in een lastige coronatijd zitten is het antwoord al snel: ja. En begrijpelijk. Maar voor de coranatijd was er al een financieel probleem. De vraag die opkomt: WAARVOOR is er geld nodig? 1 van de punten die aangegeven is verdient onze volle aandacht. Het punt van de scheefgroei van ledenkapitaal is er een om de discussie over aan te gaan maar kan gelijk oplopen met het volgende punt :waarom kan rfc niet zelf de broek ophouden? Het is al langere tijd veel negatief nieuws wat komt uit Amersfoort. Met meestal het vooruitzicht dat het in de toekomst beter wordt. Voor die betere toekomst moet je als bedrijf investeren. Een financieel gezonde onderneming doet dat uit de winst die gemaakt wordt. Gezien de geldvraag van rfc maak ik mij zorgen. Is de verwachting zo slecht dat rfc dat ook op iets langere termijn niet zelf denkt te kunnen, of zijn de ambities die er zijn bij de verschillende deviesies niet normaal? Ik weet het niet. Wel lijkt het mij verstandig om daar een antwoord op te krijgen. Rfc heeft net als elk ander bedrijf elk jaar een pot geld voor onderhoud en investeringen. Maar de pot is dus te klein. WAARVOOR is al het extra geld nodig wat er de eerste 10 jaar gevraagd wordt van de leden om extra te investeren in Rfc? Die vraag dient m.i. als eerste beantwoord te worden. Wanneer een bedrijf structureel ondermaats presteert is de eerst benodigde oplossing: de huidige gang van zaken tegen een heel fel licht houden!! Mocht blijken dat RFC werkelijk honderden miljoenen extra nodig heeft naast het geld wat normaal via de winst weer teruggaat naar RFC dan blijft er nog een vraag over. De vraag die nu voorligt bij ons leden. WAARMEE gaan we dat betalen? Bij veel leden is de financiele situatie niet rooskleurig. Melkprijs en kostprijs liggen sectoraal al langer ongezond veel te dicht bij elkaar. Men zegt wel eens: werken met andermans geld is gemakkelijk. Vanwege het feit dat leden elke euro zelf op hun eigen bedrijf nodig hebben en het vertrouwen in de aansturing van rfc en de binding met de leden ondermaats is lijkt mij een stevige heroverweging van de uitgesproken en niet nader toegelichte ambities een punt om bovenaan de agenda te zetten.

De komende 10 jaar gaat de overheid 6 miljard euro uitgeven om een papieren werkelijkheid op te lossen. .

Op 24 april deed het kabinet een voorstel om met een aanzienlijk bedrag van 5 miljard euro het stikstofprobleem te lijf te gaan. Dit bedrag zou het budget zijn voor de komende 10 jaar. https://nos.nl/artikel/2331599-kabinet-hakt-knoop-door-5-miljard-voor-stikstofaanpak.html Op 13 oktober deed het kabinet een nieuw voorstel . Dit keer werd er een voorstel gedaan het budget te verhogen naar 6 miljard. Dit keer om de stikstofproblemen bij de bouw op te lossen. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5189944/kabinet-trekt-miljard-uit-om-stilvallen-bouw-door-stikstof-te Nederland zit na de uitspraak van de RvS van 29 mei 2019 onder een enorme stikstofdeken. Habitats in N2000 zouden onherstelbare schade hebben opgelopen door deze stikstofdeken. Dit werd zo bepaald in een ver verleden toen op een achternamiddag wat getallen bij elkaar geveegd zijn die moeten doorgaan als zijnde kritische depositie waarden. De stikstofdepositie dient, met het voornemen van dit kabinet ,door middel het spenderen van 6 miljard euro in 10 jaar tijd voor 50 % van de N2000 gebieden onder de KDW gebracht te worden. Ook is dit bedrag nodig om de puinhoop van het overheidsbeleid van 1 juli 2015 tot 29 mei 2019 op te ruimen, genaamd 'het PAS'. Depositie wordt berekend door middel van het OPS model in Aerius. Input van concentratiemetingen in de lucht, emissies , landgebruik, ruwheid en meteo zorgen dat het model neerslag (depositie) kan berekenen . Een omstreden methode. Commissie Remkens en commissie Hordijk geven beiden aan dat Aerius grote afwijkingen heeft en op lokaal niveau niet geschikt is om neerslag te berekenen. Ook RIVM heeft zelf ook bedenkingen. Zij geven toe dat de onzekerheid van depositie berekeningen op landelijk niveau richting de 35 % gaan. Op regionaal en lokaal niveau loopt deze onzekerheid verder op, naar 70% melden zij in diverse rapporten. https://www.rivm.nl/publicaties/grootschalige-concentratie-en-depositiekaarten-nederland-rapportage-2020 Een internationale review wijst in 2015 Nederland al op zijn gebreken. Vooral de gebrekkige concentratie metingen middels goedkope methoden doet afbreuk aan de gebruikte Nederlandse methode. Ook adviseert de internationale review commissie het gebruikt van Lotos Euros als model om neerslag te berekenen https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Reactie%20op%20Internationale%20Review%20Ammoniak.pdf Nu is er deze week door het RIVM berekend dat de depositie in 2019 is afgenomen tov 2018. In 2018 berekende het RIVM nog een depositie van 1609 mol per ha per jaar. In 2019 was dat 1493 mol per ha per jaar. Ook de depositie in de veehouderij nam af van 720 mol per ha in 2018 naar 705 mol per ha per jaar in 2019. Voor de beeldvorming, om PAS melders te legaliseren staat er in de kamerbrief van 24 april vermeld dat er een ontwikkel reserve nodig is van 20 mol per ha per jaar. Depositie met isotopenbepaling (DNA van de stikstof) is in Nederland nog niet gebeurd, behalve het nu lopende onderzoek van de U v A in opdracht van het Mesdagfonds. Kosten enkele miljoenen euro's. Nu richt ik mij tot de tweede kamer. Leden van de tweede kamer: Het is uw plicht eerst een onderzoek te doen naar de bepaling droge en natte depositie, werkelijke metingen. Publiekelijk geld, 6 miljard euro, dient wel onderbouwt op feiten gespendeerd te worden. Het is de grootste dwaling uit de Nederlandse geschiedenis om niet voor enkele miljoenen euro's aan feiten vaststelling te doen alvorens u beslist 6 miljard uit te geven zonder een onderbouwt doel! Daarnaast adviseer ik u kamer om de KDW wetenschappelijk te onderbouwen. Op bewegende doelen is het moeilijk scoren!!!

Flevoland staat extern salderen van ammoniakrechten toe

[b]De provincie Flevoland gaat het extern salderen van [url="https://www.ammoniakrechten.nl]ammoniakrechten[/url] van agrarische bedrijven met dierrechten toestaan. Daarnaast wordt het mogelijk om ammoniakrechten te verleasen. Verder komt er in Flevoland ook een voorziening in de regels om ongebruikte ammoniakrechten voor andere economische activiteiten in te zetten. Gedeputeerde Staten hebben door een regeling voor opgesteld.[/b] In de landbouw is er bezorgdheid dat bedrijven uit andere economische sectoren op grote schaal agrarische rechten voor stikstofemissie opkopen. Het provinciebestuur wil daarom een meldplicht invoeren, zodat het mogelijk wordt de voorgenomen transacties te monitoren. De regeling wordt over een jaar grondig geëvalueerd. Het verleasen van stikstofrechten wordt ingesteld om economische activiteiten die tijdelijk voor uitstoot van stikstof zorgen eenvoudiger mogelijk te maken. In principe kan een Flevolandse veehouder ook extern salderen met medewerking van partijen buiten Flevoland. Om regionale stikstofprogramma’s niet te verstoren, gebeurt dit in goed overleg. Provincies kunnen ook zones aanwijzen waar extern salderen met bedrijven buiten de eigen provincie niet mogelijk is. bron: Nieuwe Oogst

LTO: kabinet moet 750 miljoen euro in stikstofinnovatie steken

LTO Nederland en POV roepen Kamerleden op om minimaal € 750 miljoen van de ruim € 1,3 miljard die in het kader van de stikstofcrisis is geoormerkt voor ‘opkoop en saneringsregelingen’ om te buigen in investeringen en innovaties. Dat is kosteneffectiever en past bij een wereldwijd sterke agrarische sector. Nederland bevindt zich nog steeds in een stikstofimpasse. LTO Nederland en de POV constateren dat het Kabinet nog niet voor de meest effectieve weg uit de stikstofcrisis kiest. Investeren boven saneren moet centraal staan. “Stel nu alles in het werk om per direct minimaal 750 miljoen euro van sanering om te buigen naar investeringen en innovaties op de veehouderijbedrijven! Dat is kosteneffectiever stikstofemmissie reduceren, past bij de innovatiekracht waarmee we wereldwijd vooroplopen, en voorkomt dat de sector onnodig onder druk komt te staan,” zeggen Wil Meulenbroeks (voorzitter vakgroep Melkveehouderij), Erik Hubers (voorzitter vakgroep Pluimveehouderij), Linda Jansen (voorzitter Producentenorganisatie Varkenshouderij) en Trienke Elshof (portefeuillehouder Gezonde Omgeving). Kosteneffectieve inzet Opkoop van veehouderijbedrijven is een weinig kosteneffectieve oplossing voor de stikstofproblematiek, blijkt ook uit doorrekeningen van het PBL. LTO en POV pleiten daarom voor een kleiner budget voor opkoop (op dit moment ruim 1,3 miljard euro), zodat deze middelen beschikbaar komen voor innovatieve investeringen in management, mestaanwending of betere stalsystemen. De sector heeft oplossingen, maar kostprijsverhogende maatregelen kunnen meestal niet via het product worden terugverdiend. Omdat de rek er bij ondernemers simpelweg uit is zal de overheid investeringen mogelijk moeten maken. Verstorende effecten Opkoop is niet alleen minder effectief dan investeren in innovatie, het heeft ook schadelijke neveneffecten op de agrarische sector. Grote opkoopregelingen vanuit de overheid zullen de markt verstoren en hebben effect op prijzen voor varkens-, pluimvee en fosfaatrechten. Het uit de markt halen van deze dierrechten kan ervoor zorgen dat sectoren of deelsectoren door de ondergrens van het kritische volume zakken. Een opkoopregeling zoals nu wordt voorgesteld biedt geen enkel extra perspectief voor de blijvers. Het opkopen van grond als onderdeel van beëindigingsregelingen zorgt voor een verdere druk op agrarische ruimte om te ondernemen, naast de lage kosteneffectiviteit. LTO Nederland vindt dat agrarische grond in agrarisch gebruik moet blijven. Ook de Nederlandse burger vindt dat belangrijk, blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Zeker met de gestelde kringlooplandbouwambities zal de agrarische sector de eigen landbouwgrond nodig hebben voor structuurversterking. Bakens verzetten De bakens moeten op korte termijn worden verzet. Het gaat om grote hoeveelheden gemeenschapsgeld. De Kamer moet voorkomen dat er de komende maanden onnodige en onomkeerbare besluiten worden doorgedrukt via de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijen.

verbi


Topics
0
Reacties
543
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 1jr geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering