Wie gaat de zure boodschap van Sjaak en Roy brengen..?.

Onder het motto van een broedende kip moet je niet storen is er in de nacht voor Hemelvaartsdag een uilskuiken uitgebroed.....en waar normaal gesproken op Hemelvaartsdag vroeg in de ochtend er altijd gestart wordt met dauwtrappen, waren Mark en vrinden druk in de weer met het opstellen van het geboortekaartje......van een .... uilskuiken. Normaal moet een geboorte gevierd worden en worden er geboortekaartjes rond gestuurd. Nu is dat anders. Sjaak en Roy zijn naarstig op zoek naar een boodschapper.....nadat woensdag het eerst de beurt was aan alle vakgroepvoorzitters, wilde het nog niet lukken met de boodschap. Loyaliteit was er alleen aan Sjaak, niet aan hun leden en afdelingsbesturen.Missie mislukt voor Sjaak. Dan maar leessessies organiseren voor andere belangenorganisaties op donderdag. En weer niet gelukt. Overal wel ronkende persberichten maar de boodschap over hoe de veehouderij in transitie wordt geleid wil niet landen. Ook mij is bewust of onbewust de boodschap ter ore gekomen. Maar Sjaak, dit zuur ga je zelf maar aan de boeren vertellen. En zuur is de boodschap.... .zeker voor de melkveehouderij blijft er over 12 jaar in 2035 maar heel weinig perspectief over.....

Groene geloof voor weggevallen religie

Daar is Ronald Plasterk weer met een sterke column: Ons werelddeel is bijna tweeduizend jaar christelijk geweest, en in een paar decennia ontkerkelijkt. De twee daaruit voortgekomen overtuigingen zijn ofwel compleet verlies van geloof, dan wel een vage vorm van theïsme: dat er toch ’iets’ moet zijn, want helemaal niets is zo’n kale bedoening. Die laatste geloofsovertuiging heb ik eerder aangeduid als ’ietsisme’. De mens is door evolutie ontstaan, toevallige mutaties gevolgd door natuurlijke selectie. Het is een weinig plausibel idee dat er ergens in het heelal een wezen bestaat dat heeft bedacht dat op deze planeet de mens moest ontstaan, een wezen dat de wereld in zijn hand heeft maar wel de Holocaust en Killing Fields liet gebeuren. Toch leerde de kerk ons: ’Waartoe zijn wij op aarde? Om god te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn.’ Voor een bioloog is het altijd legitiem om de vraag te stellen wat het evolutionaire voordeel is waardoor iets is ontstaan. Wat was het voordeel van religie? Alle natuurlijke selectie is erop gericht dat mensen doelgerichte wezens zijn: bij alles kijken we naar het doel. We vergaren eten omdat we anders trek krijgen. We kijken uit bij het oversteken omdat we anders aangereden kunnen worden. Ons leven is een aaneenschakeling van doelgerichte handelingen. Misschien waren er in de evolutie mensen die het allemaal niets kon schelen, maar die zijn direct door een holenbeer opgegeten. Onze psyche is geselecteerd op het permanent voor ogen houden van doelen. Dat dan het leven als geheel geen doel zou hebben past niet in ons denken. Daar komt bij: wij zijn sociale dieren, leden van een groep. Het is evolutionair gunstig dat we met onze ’stam’ een gemeenschappelijk doel hebben. Blok steen De aarde koelt af, over een paar miljard jaar is er op dit koude blok steen niemand meer, niemand die de Matthäus-Passion kent, niemand die van iemand houdt. Dat zou een deprimerende gedachte kunnen zijn! Maar gelukkig zijn wij flexibel. We staan elke ochtend op, we leven vrolijk verder zonder geloof. Maar die vier miljard jaar menselijke evolutie is niet weg. We snakken dus nog steeds naar een gemeenschappelijk geloof in iets groots, een verhaal waar onze hele stam enthousiast over is. Dit is de biologisch plausibele verklaring voor de irrationaliteit rond het begrip natuur. Het Onze Vader en Wees gegroet Maria zijn verdwenen, maar er is iets voor teruggekomen. Het groene geloof vervangt de weggevallen religie. Het leverde destijds een gemeenschapsgevoel op om samen ter communie te gaan. Nu is dat om iets groens te doen. Beleggingsfonds We benoemen in het bestuur van ons pensioenfonds een GroenLinkser, voortaan is het doel van het beleggingsfonds om windmolens te financieren. De winsten van de Postcodeloterij gaan niet meer naar de paters in Afrika maar naar Urgenda. Om dit religieuze karakter te illustreren (je zou haast denken om het belachelijk te maken) krijgt Greta Thunberg een eredoctoraat van de theologische faculteit in Helsinki. Het christelijke geloof kon genadeloos zijn voor ketters, en het groene geloof is niet anders. Kijk eens naar de reacties op de verkiezingswinst van BBB: seksisme, ageism, neerkijken op mensen met een lagere opleiding. Het gebeurt openlijk, en door hooggeplaatste personen. Het gaat allemaal op de persoon, ad hominem. Er zijn zelfs hoogleraren, meestal in vakken als vrijetijdswetenschap of transitiekunde, die anderen het zwijgen willen opleggen. Toen in de drooggelegde Oostvaardersplassen, waar ooit de schollen rondzwommen, ’natuur’ werd aangelegd, werden daar buitenlandse hoefdieren neergezet; die gingen er dood van de honger. Toen buurtbewoners dat zielig vonden en ze gingen bijvoeren, was de eerste reactie van de priesterkaste van het groene geloof dat die laagopgeleide tokkies met hun domme vingers van de vrije natuur moesten afblijven. Uiteindelijk worden de dieren nu gelukkig netjes verzorgd. De dassen rukken op in ons land, de wolven ook. Het is te hopen dat de wolven snel de dassen opeten, anders gaan er binnenkort geen treinen meer, en loopt onze natuur onder water omdat de dassen de dijken ondergraven. Er wordt een keer een mens gepakt en dan is het over met de wolvenpret. Religieuze sfeer Het wordt tijd dat discussies over natuur uit de religieuze sfeer worden getrokken. Iedereen wil wonen in een mooi land, waar ruimte is voor wonen, werk, verkeer en recreatie, en veel ruimte voor natuur. Op veel punten staat de natuur er goed voor, maar er zijn altijd punten voor verbetering. We willen van fossiele brandstoffen af, gelukkig is er kernenergie. Laten we daar allemaal normaal over van gedachten wisselen. We geloven niet meer in de hel, de angst voor de hel moeten we niet vervangen door angst dat over tien jaar de natuur omvalt. De mensen die die angst voeden zijn deels slecht geïnformeerde gelovigen, maar soms ook cynische politici die – net als vroegere pausen – hun loopbaan baseren op het exploiteren van de angst van die gelovigen. Met dank aan de Telegraaf: https://telegraaf.nl/

Mislukt landbouwoverleg laat verhoudingen zien: 'Boeren kunnen achterover leunen'

[quote]"Voor het kabinet is het zeer belangrijk dat er een akkoord komt. Dat zag je ook aan het feit dat Rutte erbij kwam." Voor de boeren ligt dat anders, zegt De Snoo. "Dat betekent ook dat boeren een beetje achterover kunnen leunen. De LTO zegt ook steeds dat de bal bij het kabinet ligt."[/quote] Mislukt landbouwoverleg laat verhoudingen zien: 'Boeren kunnen achterover leunen' Het is niet verrassend dat het kabinet en boerenorganisaties ook na bijna 24 uur onderhandelen geen akkoord hebben gesloten over de toekomst van de landbouw. Dat vindt Esther de Snoo, hoofdredacteur van Nieuwe Oogst, een weekblad voor boeren en tuinders. "De boeren hebben verschillende ijzers in het vuur. Mest en geld zijn belangrijke pijlers. Daar wil LTO duidelijke en harde afspraken over maken", zegt ze. Een belangrijk twistpunt is hoeveel geld er beschikbaar gesteld wordt aan de boeren voor natuurbeheer. De partijen zijn het ook nog niet eens over de bescherming van boeren die door willen gaan en de legalisering van PAS-melders, boeren die buiten hun eigen schuld werken zonder natuurvergunning. Het gaat verder over de grondgebondenheid. Bij een grondgebonden melkveehouderij zorgt de boer voor een gesloten voer- en mestkringloop. Voer en mest komen van het land en het vee van de boer of uit de buurt van de boerderij. Koeien per hectare Ook wordt met de grondgebondenheid de hoeveelheid koeien per hectare grasland bepaald. "Dat vinden de boeren ongelooflijk moeilijk, die willen eigenlijk helemaal geen norm", zegt De Snoo. Want dat betekent dat ze hun bedrijf moeten aanpassen, met minder koeien of meer grond om door te kunnen met hetzelfde aantal koeien. En dat moet je als bedrijf wel kunnen opvangen."

Ambtelijke blunder fosfaatrechten afgewenteld op boeren

Door een ambtelijke blunder kregen vleesveehouders in 2018 óók fosfaatrechten in handen. Dat was niet de bedoeling, ze waren alle bestemd voor de melkveehouderij. Ambtenaren verzwegen de fout zoveel mogelijk, waardoor de melkveehouderij met onnodige problemen werd opgezadeld. Dat blijkt uit stukken die met een beroep op de Wet Open Overheid openbaar werden gemaakt. In januari 2018 werd het fosfaatrechtenstelsel voor de melkveehouderij van kracht. Dit stelsel moest de mestproductie vanuit de melkveehouderij onder het fosfaatplafond brengen. Met de invoering van het stelsel werd meteen een generieke korting van 8,3% toegepast; veel boeren werden gedwongen een aantal koeien te laten slachten. Door een ambtelijke blunder belandde een deel van de fosfaatrechten in handen van vleesveehouders. De betrokken ambtenaren herstelden hun fout niet direct, maar bagetelliseerden het probleem. Tegen de minister, de Tweede Kamer en ook Brussel werd de indruk gewekt dat het om slechts 100.000 - 200.000 rechten zou gaan. Het bleek echter om veel meer te gaan. Toen vleesveehouders in het geweer kwamen en een rechtszaak wonnen, kregen zij maar liefst 750.000 rechten in handen. Nog altijd zit er een lek in het systeem. Download het artikel: https://stichtingagrifacts.nl/wp-content/uploads/2023/03/Ambtelijke-blunder-bij-fosfaatrechten-bracht-melkveehouderij-onnodige-problemen.pdf

VIDEO: Weekvlog Melkveehouderij | Erwin Wunnekink

Statement LTO Melkveehouderij over het landbouwakkoord. In een vlog blikt voorzitter Erwin Wunnekink terug op afgelopen week en licht het onderstaande statement van LTO Melkveehouderij toe 👉 https://www.youtube.com/watch?v=ZLJUsH9rMjI Enkele berichten in (sociale) media leiden tot onrust over een zogenaamd “deelakkoord melkveehouderij” dat - als onderdeel van een landbouwakkoord - zou zijn vastgesteld. Deze berichten zijn volstrekt onjuist. Er is géén deelakkoord melkveehouderij afgesloten. Als de onderhandelingen goed verlopen, komt er één concept-Landbouwakkoord en dat zal LTO aan de leden voorleggen voor besluitvorming. De zeven agrarische organisaties die onderdeel uitmaken van de Sectortafel Melkvee- en Kalverhouderij hebben onderling een verkenning opgesteld van de relevante thema’s. Dit stuk is bedoeld voor de onderhandelingen met overheden. Omdat de zeven belangenbehartigers het erover eens zijn, stond boven het stuk 'deelakkoord’, wat ten onrechte de indruk wekt dat er een deelakkoord met de overheid zou zijn gesloten. Het document is nog geenszins een akkoord. De inhoud van het stuk wordt inhoudelijk wel door LTO gedeeld; het is immers door alle samenwerkende belangenbehartigers van de sector zelf opgesteld. Lees hier de inzet van de primaire partijen aan de Sectortafel Melkvee- en Kalverhouderij 👉 https://bit.ly/3m4sPiN

Johan Vollenbroek versus ProRail om de das....

Geachte heer Vollenbroek, Middels deze open brief wil ik u op het volgende wijzen. Zoals u ongetwijfeld gelezen heeft, is ProRail de laatste dagen veel in het nieuws. Het gaat daarbij om de das, een beschermde diersoort, die zich graag vertoeft in de gecreëerde natuur langs de spoordijken. Op een tweetal trajecten is daarom een versnelde procedure nodig in het kader van artikel 2.7/2.8 van de Wet natuurbescherming. ProRail heeft op het traject Eindhoven Den Bosch het treinverkeer stilgelegd en zet vervangend vervoer in voor de reizigers. In de media verneem ik dat het dagelijks om 50.000 reizigers gaat. U bent specialist op het gebied van de natuur en zet u in om middels procedures de natuur te beschermen. ProRail zet op dit moment dagelijks 1000 extra bussen in. Dit is mogelijk in strijd met artikel 2.7 lid 2 van de wet natuurbescherming. Daarnaast probeert ProRail met een ADC toets omschreven in artikel 2.8 lid 4 van de natuurbeschermingswet het leefgebied van de das te verstoren. Ik wil u er op wijzen dat in deze laatste paragraaf ProRail in strijd handelt met artikel 2.8 lid 4a. Daarin wordt beschreven dat ProRail geen alternatief heeft. Maar die heeft ze wel en toont dit ook aan omdat zij middels bussen de reiziger vervoert op benoemd traject, overigens ook zonder een Wnb vergunning. Gaat u als natuurbeschermer iets doen aan deze wantoestanden? U bent namelijk met uw coöperatie ontvankelijk. Of procedeert u alleen op aanwijzing van enkele tweede kamer leden tegen de veehouderij. Of heeft u mogelijk zwijggeld ontvangen in deze zaak? Ik ben benieuwd wat uw keuze wordt. Mvg John Spithoven

Jan Cees Vogelaar. on Twitter

Met welk mandaat zitten Agractie, LTO, NAJK en NMV om tafel bij het Landbouwakkoord? LTO heeft leden met inschrijving KvK . Hoeveel dat wordt binnenkort iets duidelijker en de te grote broek die LTO aantrekt ook. Dus LTO heeft mandaat zij het veel kleiner dan LTO wil doen geloven en onvoldoende om namens een sector afspraken te maken NAJK heeft geen bedrijven als lid en heeft dus geen enkel mandaat. NMV kent circa 1500 leden melkveehouders en heeft dus beperkt mandaat. POV en NAV zijn beiden ledenorganisaties . POV zal het grootste deel van de varkenshouders organiseren. NAV niet de meeste akkerbouwers. NAV verwelkomde in 2017 het 3000 ste lid en er zijn circa 17.000 bedrijven met (deels) akkerbouw. DDB heeft geen bedrijven als lid Dan blijft over Agractie die namens boerenachterban zegt te spreken. Maar probeer maar eens lid te worden van Agractie. Dat gaat niet. Donateur kun je wel worden. Agractie zit dus aan de hoofdtafel bij het Landbouwakkoord te onderhandelen namens een aantal donateurs niet namens boerenleden. Agractie is geen ledenorganisatie en heeft derhalve geen enkele representiviteit of mandaat. Dit is natuurlijk ook allemaal bekend bij de bestuurders die aan tafel zitten en bij de overheid. Het zogenaamde Landbouwakkoord kan dus nooit namens de primaire sectoren worden afgesloten vanwege de geringe vertegenwoordiging.

Hein gaat een nieuwe uitdaging aan.

Beste leden-melkveehouders, Vandaag is aangekondigd dat ik FrieslandCampina zal verlaten. Ik schrijf deze brief met gemengde gevoelens. Aan de ene kant is het moeilijk om afscheid te nemen van dit bijzondere bedrijf waarvoor ik de afgelopen 8,5 jaar met zoveel passie en enthousiasme heb gewerkt. En tegelijkertijd ben ik vereerd leiding te mogen gaan geven aan Unilever, het bedrijf waar ik ooit mijn loopbaan ben begonnen. Vandaag voel ik het afscheid nemen het meest. FrieslandCampina is een fantastisch en bijzonder bedrijf om voor te mogen werken. Samen met een wereldwijd team van geweldige medewerkers hebben we in de afgelopen jaren enorm veel gerealiseerd en ik ben bijzonder trots op onze mensen. De afgelopen jaren waren voor de onderneming niet de makkelijkste, maar er is geen dag geweest dat ik niet met plezier naar mijn werk ging. Bij FrieslandCampina ‘weet je waarvoor je het doet’, en dat maakt mijn baan en de samenwerking tussen onderneming en coöperatie zo bijzonder. Toen ik CEO werd, wist ik dat de resultaten onder druk zouden komen ten opzichte van de jaren daarvoor. En ook van buitenaf kwam er heel wat op ons af: de scherpe prijsdalingen in 2018-19, de Hong Kong – China afsluiting, de Coronacrisis, de Nigeriacrisis en in 2022 de enorme inflatie. Dit alles in combinatie met een grote en steeds toenemende druk op de melkveehouderij in Nederland. Ik had niet altijd een gemakkelijke boodschap, maar ik ben blij dat we ons door een moeilijke periode heen hebben geknokt. We hebben fors maar ook noodzakelijk ingegrepen om het bedrijf vitaal te houden en tegelijk beter te maken voor de toekomst. Het aantal medewerkers is flink afgenomen, het aantal productielocaties is teruggebracht, we hebben onze activiteiten gestroomlijnd en we hebben duurzaamheid tot een belangrijk thema gemaakt. Het bedrijf staat er op dit moment goed voor en de teams over de hele wereld voeren een duidelijke strategie uit. Ik ben ervan overtuigd dat FrieslandCampina haar reis van 150 jaar verder succesvol zal vervolgen en ook in de komende decennia een prominent bedrijf zal zijn in de markten waarin zij opereert. De melkveehouderij is een fantastische sector! Mijn beste herinneringen daaraan zijn de individuele ontmoetingen met velen van jullie, vaak thuis op de boerderij. De gesprekken aan de keukentafel gaven mij altijd het beste inzicht in wat er speelt en wat jullie van de onderneming verwachten. Ik zal die ontmoetingen koesteren. Ik wil alle leden van FrieslandCampina bedanken voor hun steun de afgelopen jaren. De ledenraad, het bestuur en de RvC voor hun vertrouwen in mij persoonlijk. Het is voor mij een enorme eer geweest dit bedrijf te mogen leiden en daarmee een schakeltje in een lange geschiedenis te zijn. De komende maanden zal de RvC op zoek gaan naar een opvolger en tot die tijd zal ik gewoon mijn verantwoordelijkheid blijven nemen. Ik blijf tot de laatste dag knokken voor FrieslandCampina en neem pas eind april echt afscheid. Ik hoop velen van jullie te zien bij de ondernemingsbijeenkomsten eind februari en begin maart. Ik zie daarnaar uit. Tot dan! Met vriendelijke groet Hein Schumacher 

Proformaberoep van Stichting Stiktof Claim

Proformaberoep van Stichting Stiktof Claim, door op de onderstaande link te klikken kun je hem vervolgens downloaden, in de handleiding die in de bijlage staat hoe dat moet, dan alleen je eigen gegevens even invullen en versturen maar👌 https://docs.google.com/document/d/1Ybl4fzctm3S7UKl44L-LhvCppZcotsDM/edit?usp=sharing&ouid=117438997487459204613&rtpof=true&sd=true ''Zoals jullie wellicht vernomen hebben ligt er momenteel een Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden ter inzage. Deze is te vinden op onderstaande link: https://www.natura2000.nl/besluiten-ter-inzage-enof-nog-niet-definitief. Als u deze link opent vindt u onderaan de pagina de procedurewijzer hoe een beroep in z’n werk gaat. Het is belangrijk om dit besluit goed te bestuderen en de eventuele gevolgen voor uw bedrijf in te schatten. De inspraak door middel van een zienswijze was al in 2018 en nu is er nog mogelijkheid om bij een rechter beroep aan te tekenen. Bij deze mail vindt u een zogenaamde pro forma brief om beroep aan te tekenen. Pro forma houdt in dat u in ieder geval kenbaar maakt dat u beroep aantekent en dat u inhoudelijk later een reactie stuurt. Deze pro forma brief dient uiterlijk 11 januari 2023 bij de rechtbank van uw woonplaats binnen te zijn. Zorg ervoor dat u de brief aangetekend verstuurd! Op de website van Stichting Agrifacts https://stichtingagrifacts.nl/ vindt u meer inhoudelijke informatie.'' Succes er mee👍

cornelissen


Topics
0
Reacties
52
Volgers

Over mij

Leeftijd: 67jr
Laatst online: 8u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering