Nutriënten verontreinigde gebieden

In de Derogatiebeschikking en 7de actie programma nitraat APN zaten een aantal zaken. Afbouw van aanwendingsnormen in stappen van 250/230 naar de eindnormen in 2026 van 170 kg N. Met de modelleerde werkingscoëfficiënt van 45 %(beweiden ) en 60 % ( opstallen en aanvoer graasdiermest) kun je de plaatsingsruimte uitrekenen. Daarnaast zatten er de bufferstroken in de beschikking, 3 en 5 m (afhankelijk van KRW waterlichaam of boerensloot) of de 100 en 250 m bij de kwetsbare beekdalen. Ook het verplichte vanggewas op zand en löss na 1 oktober was er een onderdeel van. Dat Adema zich niet aan deze laatste twee bepalingen hield kwam doordat het ministerie geen wettelijk kader geregeld had waarover SSC een verzoek tot nadeelcompensatie had ingediend. Nu tovert de minister de ministeriële regeling uit de kast om het als nog snel even te regelen. Ook SSC zal hun proces weer vervolgen. Ook in het GLB worden in de basis conditionaleiten gewasbeschermingsmiddelen en bemestingsvrije zones opgesteld. Alleen hier zit een grens van 4 % van een topografisch perceel in. Met de maatregelen van gisteren zijn die nu niet relevant meer als keuze opties voor het GLB maar een verplichting vanuit het 7de APN. Ook de pilot mineralen concentraat wordt door Brussel niet meer gezien als een pilot maar als een derogatie an sich. De status van deze pilot na gisteren is onduidelijk. Maar het grootste konijn uit de minister zijn hoed zit in de nog nader in te kleuren Nutriënten verontreinigde gebieden. Volgens de Kamerbrief bestrijken die 42 % van het Nederlands landbouw areaal. In die gebieden worden de aanwendingsnormen 20% extra verlaagd waarbij deze na 2026 uitkomen op 136 kg N per ha. Hier de Kamerbrief, vergeet de CDM bijlage niet. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/01/20/implementatie-derogatiebeschikking-en-zevende-actieprogramma-nitraatrichtlijn En voordat er nog enkele 1000 veehouders EN akkerbouwers overblijven wordt het toch echt tijd dat ALLE partijen nadenken waar ze mee bezig zijn en aan welke toekomst ze werken. Want zo gaat het echt niet!!!!!!! (in de bijlage een kaartje met rood (KRW op N en/of P overschreden) en Groen en (voldoet aan de KRW norm N en P). Met dit kaartje is iets heel bijzonders, later meer)

Drijfmest bron van ammoniak probleem

Opinie A.H. Wesselingh, Van 1950 tot 1985 medewerker bij het ministerie van Landbouw als voorlichter Machinaal Melken Het ammoniakprobleem heeft alles te maken met stalsystemen op basis van drijfmest. Daarnaast zijn er hardnekkige misverstanden over stikstof, signaleert oud-landbouwvoorlichter A.H. Wesselingh. Na de tweede wereldoorlog is het drijfmestsysteem in gebruik gekomen. In de groep achter de koeien dreef de mest op het dunne deel naar de mestput. Dagelijks uitmesten was niet meer nodig. In de huidige ligboxenstallen wordt de mest verzameld in de mestput onder de roostervloer. Beide systemen hebben het zelfde bezwaar; er wordt na enige tijd ammoniak gevormd. Dat is een gas dat inherent is aan dood en verderf; een sluipmoordgas. Men spreekt vrijwel altijd over stikstofuitstoot, maar dat klopt niet. Dat leidt ook tot spraakverwarring. Bewaring mest Wat gebeurt er tijdens bewaring van de mest? Deze ontmengt. Het organische materiaal komt naar boven en sluit op den duur de toegang van lucht naar het onderste dunne deel af. Daarin vindt afbraak van bestanddelen plaats. Als de aanwezige zuurstof is verbruikt wordt onder andere ammoniak ( NH3) gevormd, dat oplost in water. Ingrijpendere maatregelen Op deze wijze kan veel gas worden gevormd, die vrijkomt als de mest wordt gemengd, verwerkt of geïnjecteerd. Zolang er zuurstof is wordt geen ammoniak gevormd. Periodiek mengen van de mest kan een deel van de ammoniakvorming voorkomen. Mengen is ook mogelijk door het dunne deel van de drijfmest over de dikke mest te pompen. Wie heeft de goede oplossing? Misschien zijn nog ingrijpendere maatregelen nodig. Geen kans op ammoniakvorming Voor nieuwe stallen is het beter om geen drijfmest toe te passen, maar op een oude, eeuwen lang gebruikte methode terug te vallen. Toen werd de mest dagelijks naar het land gebracht en verspreid. Geen mestkelder, maar een put achter de stal waar de mest van bijvoorbeeld veertien dagen in kan worden op geslagen. De mest niet verspreiden, maar in ruggetjes op het land uitrijden. Dat voorkomt eventueel uitregenen. Nu is er geen kans op ammoniakvorming. Dat is vele malen belangrijker dan de kans op uitregenen. Laat u niets aanpraten zonder overtuigend onderzoekresultaat De bouw van een nieuwe ligboxenstal wordt daardoor ook veel goedkoper. Geen ammoniak in de mest betekent ook dat de wormen en de weidevogels weer terug komen. Er wordt veel gespeculeerd vanwege de vermeende stikstofproblemen, maar die zijn er niet. Het is ammoniak. Dikwijls spannende verhalen, maar tegenvallend resultaat. Laat u niets aanpraten zonder overtuigend onderzoekresultaat.

Groep van 2.500 duurzame boeren wil sector toekomst bieden met tienpuntenplan

Een groep boeren die al duurzaam werken, presenteert woensdag het Groenboerenplan met aanbevelingen die ook hun collega's perspectief zullen bieden, meldt Trouw. Om boeren een goede toekomst te bieden, moeten de overheid, supermarkten en banken op een andere manier gaan werken, vinden de 2.500 boeren achter het plan. Zo moeten boeren die duurzaam werken een hogere prijs voor hun producten krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door de btw-tarieven aan te passen, waardoor de winstmarge voor biologische boeren groter wordt. Het plan adviseert bedrijven ook om niet meer dieren te houden dan er grond beschikbaar is voor eigen voer en verspreiding van de mest. "Sluit de kringloop", staat in de aanbevelingen. "Met minder stikstof en zonder kunstmest kunnen boeren een goed inkomen verdienen. Dat is ook voor anderen mogelijk", zegt melkveehouder Arie van den Berg in Trouw. Het plan stelt een gelijktijdige aanpak van verschillende problemen, zoals stikstof, klimaat en waterklimaat, voor. Dat is "nuttig", vindt Imke de Boer, hoogleraar dieren en duurzame voedselsystemen. De boeren overhandigen het Groenboerenplan woensdag aan ministers Henk Staghouwer (Landbouw) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof).

EU-ministers bereiken akkoord over klimaatpakket: 'Heel belangrijke stap'

De klimaatministers van de EU hebben afgelopen nacht een akkoord bereikt over een Europees klimaatpakket. Verschillende wetten moeten ertoe leiden dat 55 procent minder broeikasgassen worden uitgestoten in 2030 ten opzichte van 1990. De afspraken die de ministers hebben gemaakt, vormen hun gezamenlijke standpunt voor de komende onderhandelingen met het EU-parlement over de definitieve wetten. De grote lijnen uit het plan dat Frans Timmermans namens de Europese Commissie vorig jaar zomer presenteerde, blijven overeind. Nu er een akkoord is over de standpunten, kunnen de onderhandelingen met het Europees Parlement over de definitieve wetten beginnen. Pas als de EU-landen en het parlement akkoord zijn, is het klimaatpakket een feit. Klimaatfonds verlaagd Klimaatminister Jetten heeft het in het NOS Radio 1 Journaal over een historisch akkoord. "Het is een heel belangrijke groene stap. Europa laat zien wereldwijd de leider te zijn op gebied van klimaat. Schone producten worden de norm, waardoor voor consumenten en bedrijven de schone oplossingen ook veel betaalbaarder gaan worden." Jetten denkt dat de verduurzamingsslag uiteindelijk ook de energieprijs kan drukken. "We zijn als Europa verslaafd geraakt aan goedkope Russische energie. Daar stoppen we mee, waardoor we snel energie moeten besparen en schone energie moeten opwekken. Daarmee worden we onafhankelijk en kunnen de prijzen ook weer zakken. Als we dat Europees aanpakken, kunnen we dat veel beter het hoofd bieden." Een speciaal klimaatfonds dat bedoeld is voor hulp bij de verduurzaming, is verlaagd van 72 miljard euro naar 59 miljard, op aandringen van Nederland. "Het geld moet van Nederland gebruikt worden om de transitie te versnellen. We zijn in Nederland bezig met ons eigen klimaatbeleid en betalen dat ook voor een groot deel zelf en dat vragen we ook van andere EU-landen", legt de minister uit. 'Druk op luchtvaart neemt toe' De EU-landen steunden het voorstel om de CO2-uitstoot van nieuwe auto's tegen 2035 met 100 procent terug te brengen, waarmee de verkoop van nieuwe auto's met verbrandingsmotoren in de EU tegen die datum effectief verboden is. De landen vroegen de Europese Commissie om te bekijken of CO2-neutrale brandstoffen en hybride voertuigen kunnen bijdragen aan het bereiken van de doelstelling voor 2035. Industrie en energiecentrales moeten al CO2-vergunningen kopen als ze vervuilen. Als het aan de EU-landen ligt, komen er steeds minder vergunningen. Daardoor worden ze duurder. Dat stimuleert om schoner te gaan produceren. De landen hebben afgesproken dat het aanbod van vergunningen daarom elk jaar met 4,2 procent verlaagd wordt. Nu is dat 2,2 procent. Gratis CO2-vergunningen voor industrieën worden in 2035 afgeschaft. Ook de scheepvaart en de luchtvaart moeten onder het systeem gaan vallen. Dat de luchtvaartsector meer moet gaan bijdragen wordt door Jetten toegejuicht. "Eindelijk. De luchtvaart en de scheepvaart zijn heel lang door wereldwijde verdragen uit het klimaatbeleid gehouden. Het is heel belangrijk dat er nu ook Europese afspraken over zijn gemaakt. Door als Europa deze stap te zetten, neemt ook de druk op andere delen van de wereld toe."

aldert


Topics
0
Reacties
296
Volgers

Over mij

Woonplaats: sannegrand
Leeftijd: 63jr
Laatst online: 44min geleden

Wij hebben een melkveebedrijf in het oosten van de Creuse in Frankrijk,berggebied,600 m hoogte,100 ha,600000 l bio.Mijn hobby is straling.

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering