Beginnen te boeren?

Valt er iets te verdienen met 40 melkkoeien en ong. 15 jongvee? Er is nog ruimte om te groeien tot 53 melkkoeien en 30 jongvee. Als ik dan nog wil groeien moet ik bijbouwen en stoppen met laten buitenweiden omdat ik maar een huiskavel van maar 5ha beschik. Maar om te beginnen zou ik rond de 25ha grond kunnen beschikken met huiskavel bij in. 10ha eigen en 15ha huur. Dus dacht ik rond de 40 melkkoeien te starten en 15 jongvee. Ik zelf ben van belgië. En het zou 1 mans bedrijf worden mijn vrouw blijft werken waar ze nu werkt. Lening lopende en huur schat ik rond 10500€/jaar dan de extra kost die ik niet zo goed ken. Zoals aankoop vlok, dierenarts kosten, belastingsbijdragen, oogsten mais, onderhoud trekker, ect… Zelf ben ik redelijk handig. Boerderij heb ik ter beschikking hier en daar ligt opknap werk. Zoals de melkstal nieuwe leidingen. Is een melkstal 2x4 visgraat uit 1978 ongeveer waar ik mee wil starten kan wel altijd maar 1 kant bedienen dan pas andere kant. De boerderij is van mijn grootvader geweest sinds rond mijn geboorte in 1992 is hij beginnen uitbollen en in 2004-2005 definitief gestopt. mijn vader heeft nooit overgenomen ook al was dat ooit de wens van mijn grootvader maar niet van mijn grootmoeder (zij wou nooit eigelijk boeren) omdat er veel tijd in kruipte en nooit van huis weg konden. Dus ik weet wat de nadelen zijn die ik er gerust bijneem. Omdat ik de stiel zo mooi vind.

Overijssel aast op boerengrond, niet op natuurdoelen!

Provincie Overijssel gaat zo’n 40 miljoen euro verspijkeren aan haar hoogveengebied Wierdense Veld. Het geld is bedoeld om het afgegraven en verdroogde hoogveen weer actief te krijgen. Het gaat in totaal om 383 hectare, waarvan 108 m2 al staat ingetekend als actief hoogveen. € 20 miljoen is nodig om 180 hectare aangrenzende boerengrond (deels) op te kopen en te vernatten. Twee oud-terreinbeheerders en STAF toetsten de onderbouwing van het beleid en stuiten op abnormale zaken. Het kopen van boerengrond lijkt hier belangrijker dan het halen van natuurdoelen. ‘Moet van Brussel’, is het argument van de provincie. Maar is dat wel zo? 1. Niet passend onderzoek stop gezet Provincie Overijssel heeft onderzoek uitgezet naar de consequenties van het beoogde maatregelenpakket (forse vernatting). Echter, toen de tussenresultaten uitwezen dat de doelen daarmee niet gehaald zouden worden, trok de provincie de stekker uit het onderzoek. Het onderzoeksresultaat was niet beleidsondersteunend. Een afgerond onderzoeksrapport kwam er niet. Hebben we hier te maken met een betrouwbare overheid? 2. Brussel stelt dat natuurdoelen haalbaar moeten zijn De provincie heeft op geen enkele manier onderzocht in hoeverre de natuurdoelen naar verwachting worden gehaald met de beoogde maatregelen (doel = veenvorming in kwalitatief en kwantitatief opzicht, binnen afzienbare tijd). Bovendien heeft de Provincie Overijssel goedkopere maatregelen om de natuurdoelen te realiseren volledig links laten liggen. Ook heeft de Provincie Overijssel niet naar maatregelen gekeken met minder impact voor de omgeving. Als je op deze schaal investeringen doet ter hoogte van € 40 miljoen, dan hoort daar op z’n minst een deugdelijke en betrouwbare kosten- en batenafweging bij, waarbij de natuurdoelen voorop staan. Of heiligt het doel de middelen? 3. Brussel stelt grens aan hersteltijd afgegraven hoogveen: 30 jaar Hoogveen moet binnen een tijd van 30 jaar redelijkerwijs weer veenvormend zijn. Dit is het criterium voor aanwijzing. Nederland hanteert een eigen, veel ruimere definitie. Nederland heeft gebieden aangewezen waar het technisch mogelijk is de waterstand omhoog te krijgen. In de praktijk zien we waar dat werkelijk toe leidt: na 20 jaar herstelmaatregelen is er in veel aangewezen areaal nog geen enkel zicht op veenvorming. De uitkomsten van de beleidstoetsing zijn te downloaden op de website van STAF. Zie: Slag om het Wierdense Veld: https://stichtingagrifacts.nl/slag-om-het-wierdense-veld/

Rundveebedrijven krijgen bezoek van de Inspectie SZW

MEDEMBLIK – De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) is in de rund- en melkveesector gestart met het controleren van bedrijven. Bedrijven hebben inmiddels een brief gekregen of krijgen deze binnenkort, waarin wordt aangekondigd dat er de komende maanden inspecties in de sector gaan plaatsvinden en dat het bedrijf een bezoek van een inspecteur kan verwachten. Tijdens het bezoek gaat de inspecteur na of uw bedrijf voldoet aan de Arbowet en –regelgeving. Dit betekent dat wordt gecontroleerd of u beschikt over een actuele risico-inventarisatie & -evaluatie (RIE) en een basiscontract arbodienstverlening. LTO Nederland zegt dat zij met anderen binnen Stigas actief om zich in te zetten voor gezond en veilig werken. Zo is er bijvoorbeeld een branche-RIE voor de melkveesector ontwikkeld. Leden die Colland-premie betalen kunnen een gratis RIE laten opmaken. LTO-leden zonder personeel kunnen tegen een gunstig tarief het zelfstandigenpakket afnemen. Tijdens het bezoek gaat de inspecteur na of jouw bedrijf voldoet aan de Arbowet en –regelgeving. Dit betekent dat wordt gecontroleerd of je beschikt over een actuele risico-inventarisatie & -evaluatie (RIE) en een basiscontract arbodienstverlening. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan mestgassen, keuringen, stalklimaat (stof), veiligheid van elektrische installaties, voerrobots en silo’s en veilig werken door meewerkende minderjarige kinderen. Dit zijn risico’s die je automatisch inventariseert als je een RIE maakt. Voor het niet hebben van een RIE kan direct een boete tot € 4.500 worden opgelegd. Hetzelfde geldt voor het ontbreken van een plan van aanpak: dat kan je direct € 3.000 kosten

Biodynamische landbouw is nuttig voor de wetenschap, maar qua voedselvoorziening een goedbedoelde misdaad tegen de menselijkheid

Biologische landbouw is nuttig voor wetenschappelijk landbouwkundig onderzoek, stelt Piet van der Berg. Als instrument om de wereldbevolking te voeden is het volgens hem een goedbedoelde misdaad tegen de menselijkheid. In recente zaterdagedities van deze krant vulden artikelen over de landbouw de opiniepagina’s.[url=https://www.dvhn.nl/meningen/Opinie/De-linkse-partijen-weten-echt-niet-wat-ze-aanrichten-met-hun-anti-boerenbeleid-26746528.html] ‘Anti-boerenbeleid van links werkt averechts’[/url] opende Jaap Majoor op 3 april. Een week later pareerde de familie Van Tilburg: [url=https://www.dvhn.nl/meningen/Opinie/Biodynamische-landbouw-een-links-waanidee-Onzin-26758889.html]‘Biologisch-dynamisch boeren is geen links waanidee’ . [/url]Wie heeft gelijk? Kostprijs vertienvoudigt Majoor berekende dat als biodynamische landbouw de norm wordt, de kostprijs van voedsel zal vertienvoudigen: ‘groente en fruit zal nog slecht betaalbaar zijn voor mensen die tweemaal modaal verdienen’. Hij rept van hongersnood, voorspelt dat onze voedselproductie naar het buitenland zal verdwijnen en stelt aldus dat boeren massaal failliet zullen gaan, waarmee ook het landschapsbeheer wegvalt dat zij gratis plegen. Niet alleen boeren failliet Niet alleen boeren zullen volgens Majoor failliet gaan. Ook toeleveranciers en verwerkende bedrijven, wat duizenden banen zal kosten. Kortom, bij overstap naar biodynamische landbouw voorziet Majoor rampen van oudtestamentische proporties. En passant stelt Majoor dat deze vorm van landbouw niet duurzamer is dan gangbare landbouw. Laatstgenoemde krijgt onterecht de aantasting van de biodiversiteit in de schoenen geschoven: de werkelijke oorzaak ligt volgens hem in de toename van roofdieren. Ook de natuurlijke stikstofuitstoot wordt de gangbare landbouw onterecht aangerekend als zijnde schadelijk, stelt hij. Veevoer van eigen grond De Van Tilburgs stellen dat biodynamische landbouw wel degelijk reëel is: ‘Onze koeien bedrijven geen topsport, en worden daardoor ouder’. Waarom dat beter is voor het milieu, benoemen ze helaas niet. Wel stellen ze dat biodynamische landbouw staat voor kringlooplandbouw. Ze wekken zelfs de indruk al hun veevoer te winnen van eigen grond. Toch is het aannemelijk dat ook zij voedingsstoffen van buitenaf aantrekken. Als ze die immers wel afvoeren (melk en vlees) maar niet aanvoeren, mergelen ze per saldo hun grond uit. Ongelijk speelveld Het belangrijkste argument van de Van Tilburgs is dat zij een ongelijk speelveld zien. Zij vinden hún producten niet te duur, maar die van de gangbare landbouw te goedkoop, omdat in de prijs daarvan milieueffecten niet zouden zijn meegerekend. In hun artikel sommen de Van Tilburgs hun bedrijfsgegevens op. Dat maakt vergelijking mogelijk met de gangbare landbouw. Op 128 hectare houden zij 90 melkkoeien en 60 stuks jongvee. Dat zijn samen circa 112,5 GrootVeeEenheden (GVE). Ze houden dus 1,14 GVE per hectare. 83 hectare pure natuur De gangbare landbouw haalt 2,5 GVE per hectare. Zouden de Van Tilburgs dus niet biodynamische maar gangbare landbouw bedrijven dan zouden zij slechts 45 hectare nodig hebben, en 83 hectare kunnen omzetten in pure natuur! Meer zelfs, want hun koeien leveren gemiddeld 7.500 liter melk per lactatie. Die van de gangbare landbouw 10.000 liter. De Van Tilburgs hebben dus onnodig extra koeien. Hadden zij die niet, dan konden ze nóg meer hectaren teruggeven aan de natuur. Extra koeien stoten meer uit Daarbij: als koeien broeikasgassen uitstoten, doen onnodig extra koeien dat uiteraard ook. Een liter biodynamisch geproduceerde melk is volgens deze redenatie dus schadelijker voor het klimaat dan een liter gangbaar geproduceerde melk. De biodynamische sector zal aanvoeren dat de oppervlakte moet worden meegerekend, waarop het veevoer wordt geteeld dat de gangbare landbouw importeert. Terecht, maar dat overbrugt niet het verschil tussen 1,14 en 2,5 GVE. Geïmporteerd veevoer bestaat immers voornamelijk uit reststromen van teelten voor menselijke consumptie, zoals sojaschroot. Regelrechte natuurramp Als omschakeling naar biodynamische landbouw de voedselproductie inderdaad uit Nederland verjaagt, zoals Majoor beweert, veroorzaakt dat een regelrechte natuurramp. Vrijwel nergens in de wereld is de grond namelijk zo vruchtbaar als in Nederland. Een hectare Nederlandse landbouwgrond compenseren, kost elders minstens twee hectaren – die men daar dan onvermijdelijk moet onttrekken aan de natuur. Biologische landbouw is nuttig om soorten en methoden in stand te houden voor wetenschappelijk landbouwkundig onderzoek. Maar als instrument om de wereldbevolking te voeden is het een goedbedoelde misdaad tegen de menselijkheid. Wie heef gelijk? In meer diplomatieke bewoordingen is dat exact hoe vooraanstaande landbouw- en voedselinstituten erover denken – waaronder de meest vooraanstaande, onze eigen Wageningen University & Research. Kortom, wie heeft gelijk? De familie Van Tilburg in ieder geval niet, vrees ik. [i]Piet van den Berg uit Spier is agrarisch geschoold en werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Hij schreef dit stuk op persoonlijke titel[/i]

Alle ballen op Pieter

Gatver, dit is niet leuk. Het eerste wat door mij heen gaat na een verse traktatie. Ik zit achter een koe, gehurkt. Het dier is net gekalfd, heeft een flinke cupmaat en staat in de melkrobot. Dat is soms een spannend moment. Gaat de robot het zelfstandig lukken om de spenen te vinden en de koe te melken. 99 van de 100 keren wel. Nu heb ik besloten toch even te helpen. En dat ging niet helemaal goed. De robot doet zijn eerste poging, ik gehurkt er achter en ik voel ineens iets warms in over mijn hoofd en in mijn nek. Het zal toch niet waar zijn........?????? Nou ja, iets warms.....het is heel veel warms. Gatsie, zit ze nu mij compleet onder te pissen. Nee, Dat is het niet. Het komt van een gaatje hoger. Het loopt tussen mijn trui en lichaam en voelt wel warm. Dat is direct het enige positieve wat ik kan bedenken. Laat ik maar doorgaan met mijn klus denk ik. Het kwaad is toch al geschied. Straks maar even flinke schrobbeurt onder de douche. Terwijl ik verder ga bedenk ik mij het volgende. Lijkt dit niet heel erg op ons leven als boer. We werken ons helemaal uit de naad en voor je het weet komt er uit 1 of andere hoek weer een flinke lading bagger over je heen. Terugdenkend aan 1 oktober 2019 moet me iets van het hart. De demonstratie van 1 oktober was een reactie op uitlatingen van onze ex nzo voorman. Hij presteerde het om de boeren die zijn vette salaris hadden betaald te schofferen met zijn uitspraken. De landbouw moet 50% dieren inleveren want het systeem is niet houdbaar. Ook heeft hij de oplossing voor het inkomensverlies wanneer we 50% van de dieren in moeten leveren: kringlooplandbouw. Ik noem het wel eens kringspierlandbouw. Kijk, wanneer 1 politicus er wat rare gedachtenkronkels heeft, dat is de mensheid wel gewend. Ze komen en ze gaan. In dit geval is het erger. Het verhaaltje kringlooplandbouw wordt gesteund door bijna de voltallige tweede kamer. Wat is dat dan kringlooplandbouw, denk ik op dat moment? Nu 3 jaar verder is het nog steeds hetzelfde riedeltje wat Tjeerd opzegt wanneer er naar gevraagd wordt. Vraag Tjeerd niet naar het verdienmodel wat er bij hoort en hoe hij dat in wil vullen. Dan duikt hij weg en begint te stamelen en weet het ook niet meer. Uiteindelijk komt er toch een antwoord: het verdienmodel is het meest ingewikkeld aan kringlooplandbouw en verdient nog veel aandacht. Werkelijk niet te geloven dat bijna de gehele tweede kamer achter deze man aanloopt. Gebrek aan kennis over de landbouw schijnt de belangrijkste oorzaak te zijn. En zo is het: door het gebrek aan kennis krijgen we als boeren (maar het geldt ook voor overige sectoren) keer op keer nieuwe regelgeving als diarree over ons uitgestort. Vandaar mijn vergelijking met koe Hilda waarvan de stront zo langzamerhand begint af te koelen. Toch maar even doorzetten nog. Regelgevingdiarree. Leuk scrabblewoord. In de werkelijkheid heel wat minder leuk. Onder de drie kabinetten Rutte hebben we als bevolking er flink mee te maken gekregen. En dan doel ik op wetgeving die gemaakt is door mensen die achteraf gezien over te weinig kennis (of misschien nog wel erger) fatsoen beschikken. Wat hebben we over ons heen gekregen de afgelopen jaren wat doffe ellende opgeleverd heeft? Ik noem een aantal schrijnende voorbeelden: - de toeslagenaffaire - de invoering van de fosfaatrechten - de nieuwst blunder: de stikstofwet Allemaal voorbeelden waarvan je zegt: regelgevingdiarree. Maar gelukkig zijn er in de tweede kamer ook enkele mensen die snappen dat wanneer er fouten gemaakt worden bij het maken van wetten dat je dan als bedenker van zulke slechte wetgeving niet jouw ellende bij de rechter op het bordje hoort te leggen. De toeslagenouders hebben het geluk gehad dat ze een grote groep vormen en Pieter en Renske hun verantwoordelijkheid serieus nemen. Daardoor lijkt er licht te gaan komen aan het einde van de tunnel waar de getroffen ouders al veel te lang onder verschrikkelijke omstandigheden in zitten. Mooi werk van deze twee fanatieke kamerleden, mijn complimenten voor jullie werk en enorme doorzettingsvermogen. Dat laatste hebben ze nodig gehad want ze werden tot in het extreme gehinderd door Rutte en zijn ministers. Vroegen ze om info, kregen ze maar een deel, of teksten waar alles met de grote zwarte stift, die je krijgt wanneer ja als ambtenaar aangesteld wordt, was zwartgelakt. Zo werkt dat in de nederlandse politiek. Wanneer we niet willen wanneer er iets naar buiten komt verzwijgen we het, vertragen we het of we lakken het zwart. Dat staat op de zwarte stiften die bij de ambtenaren op het bureau staat. Maar gelukkig hebben we dus Pieter. Doet me denken aan vroeger. Elke zaterdagmorgen op het voetbalveld met het hele team D1 en we hadden er zin in. Maar lang niet iedereen in ons team had veel talent voor het spelletje. Behalve Pieter. Pieter was een leninge, supersnelle spits en ongrijpbaar voor de meeste verdedigers van de tegenstanders. Alle ballen op Pieter was standaard de boodschap in de kleedkamer voordat de wedstrijd begon. Gelukkig voor de rest van het team mislukte dat plan vaak volledig zodat ook wij nog wel eens tegen de bal konden trappen. Het moet wel leuk blijven, Toch? Ik laat onze Pieterspits even voor wat het is. Terug naar Dhr Pieter Omtzigt. Hij wordt gezien als een voorbeeld hoe een kamerlid zijn werk zou kunnen doen. Annie, die nu namens het cda in Europa zit, besteedt er zelfs aandacht aan nu net een paar dagen voor de verkiezingen. Ze tweet dat Pieter ook met stikstof aan de gang gaat. Keigaaf natuurlijk. Ook op dat punt is er het een en ander nodig aan gezond verstand. Maar is het nu een soort van politiek spel wanneer nu net voor de verkiezingen bij het cda alle ballen naar Pieter gaan? Ik blijf het maar een raar gedoe vinden die politiek in Den Haag. Eigenlijk, wanneer je er over verder denkt, is het heel ongezond om alle ballen op Pieter te schieten. We hebben 150 kamerleden, en dadelijk na de verkiezingen weer de nodige aantallen nieuwe krachten. Fris aan de start voor misschien wel een periode van 4 jaar onder waarschijnlijk weer Rutte. (Ook dat snap ik niet, maar het zal de nederlanders wel bevallen hebben hoe hij het land bestuurd met zijn ambtenaren met zware stiften.) Wanneer je dan het spelletje wilt spelen van alle ballen op Pieter dan ben je of niet overtuigd van de potentie van de overige kamerleden of je denkt dat het een paar zetels extra op kan leveren of.....ach vul het zelf maar in. Ik snap er weinig van. De overige 149 kamerleden kunnen Pieter best even helpen de komende 4 jaar om ons land uit de diepe bestuurlijke crisis te trekken. Want er is wat aan de hand in ons land. Het woord Ruttedoctrine zegt genoeg. Misschien is het zelfs wel beter voor ons land om nog een stap verder te gaan. Laten we er over nadenken om onze democratie te veranderen. We gaan we als burgers kiezen wie onze nieuwe premier gaat worden. Wanneer we met zijn allen denken dat het spelletje ‘’alle ballen op Pieter” het beste is voor ons land dan kunnen we hem misschien beter direct op de hoogste positie kiezen. Jammer overigens dat het cda dat zelf niet gedaan heeft. Dat had flink wat zetels opgeleverd. Voor aanstaande woensdag is mijn gedachte niet realiseerbaar omdat we te weinig tijd hebben om de stembiljetten nog aan te passen. Voor degenen die wel gaan stemmen natuurlijk weer een stemadvies: -Wil je hetzelfde als nu, stem op Rutte -Wil je iets geheel nieuws, Stem Wilders -Wil je het nog vervelender voor de boeren? Dan stuur je flink naar links - Wil je af van de spreadsheetmaatschappij, stem Baudet -Wil je een heel nieuwe landbouw zonder verdienmodel, stem Tjeerd -Wil je kringlooplandbouw, dan heb je veel keuze -Wil je 1.5 koeien per hectare (vogelaar zegt wel 2.5 maar het wordt een politiek compromis, vergeet dat vooral niet) of een luchtwasser op je rundveestal en als varkensboer weggesaneerd worden door te weinig verwerkingscappaciteit, Stem Vogelaar. Ik wens iedereen veel succes woensdag. Elke keuze is een goede keuze wanneer je er goed over nagedacht hebt. Ik ga douchen. Is wel nodig zo langzamerhand.

nuance

Ik weet ook wel dat dit een open sollicitatie is om alle mogelijke drek over mijzelf af te roepen, toch kan ik het niet laten. Las net de topic over Rutte 3, maar ook in andere topics zie ik echt tenenkrommende, ongenuanceerde bullshit voorbij komen. Een aantal voorbeelden: iemand zegt dat Rutte en co opgehangen moeten worden op het Binnenhof. Dit is gewoon crimineel, zou vervolgd moeten worden wegens opruiing. Sterker nog, als ik het nog eens zie, doe ik persoonlijk aangifte. Iemand stelt dat het Nederlandse recht-systeem door en door corrupt is. Je hebt niet het flauwste idee waar je het over hebt. Iemand heeft het over Vernederland. Hoe dom kun je wezen. Nederland is een fantastisch land om in te wonen, te werken, te leven. In een hoge mate van veiligheid, zekerheid en sociale zekerheid. In alle vrijheid om je mening te geven. In een fijn werkende democratie, met een onafhankelijke pers en een onafhankelijke rechtspraak. Niet voor niets jaren achtereen bij de top 3 van landen waarin mensen het gelukkigst zijn. Natuurlijk gaat niet alles perfect, worden er fouten gemaakt, maar het hoort bij een democratie om dat aan de kaak te stellen en om daar van te leren. Zoals ook zal gebeuren met de kindertoeslag-affaire. Het enige wat deze democratie deels mist zijn de burgers die het waarderen, die zich goed laten informeren, die eens een krant lezen of een goed tv programma kijken, die niet alleen vertrouwen op internetinfo, die eens over de grens kijken, die verder kijken dan hun eigen boerenerf groot is, die beseffen dat de waarheid heel wat gecompliceerder is dan het lijkt.

Jumbo-topman Frits van Eerd vroeg wakker, maar niet boos om boerenactie: 'Ik begrijp ze'

Frits van Eerd heeft er geen moeite mee dat boeren zijn vrouw en hem maandagmorgen al vroeg wakker maakten. “Ik schrok helemaal niet, toen er om tien voor zes werd aangebeld”, vertelt de topman van het Veghelse supermarktconcern Jumbo. Zijn vrouw en hij voelden zich niet overvallen. “Nadat ik was aangekleed hebben we in alle rust met elkaar gepraat, maar in mijn eentje krijg ik het ook niet gefixt.” Al langer actieBoeren waren maandagmorgen eerst naar het distributiecentrum van de winkelketen in Veghel gereden. Ze voeren al langer actie om van de supermarktenbranche een betere prijs te krijgen voor hun producten. Volgens hen voldoet die in de verste verte niet aan de huidige eisen. Nadat de politie de actievoerders bij het distributiecentrum had weggestuurd, gingen ze naar het huis van de 53-jarige Van Eerd. Waar onlangs landelijk heisa ontstond nadat boeren de woning van D66-fractievoorzitter Rob Jetten hadden opgezocht, haalde de Jumbo-directeur zijn schouders op over een mogelijke schending van zijn privacy. “Mijn vrouw en ik staan meestal niet laat op, de wekker staat in de regel op halfzeven. Nu waren we tegen zessen wakker, omdat er toen werd aangebeld”, doet Van Eerd luchtig over het verrassingsbezoek. 'Erg ongeduldig'De supermarktbaas toonde alle begrip voor de standpunten van de actievoerders. “We proberen met zijn allen aan een nieuwe, duurzame wereld te werken. Met diverse belanghebbenden dus. Ik dacht een geschikte datum te hebben gevonden in januari om bij elkaar te komen. Maar de boeren zijn erg ongeduldig geworden.” Kees Schoenmakers bijvoorbeeld, peinst er niet over om zolang te moeten wachten op een gesprek. “We kunnen het hier in Veghel lang volhouden”, aldus de Vessemse boer, die nog deze week een afspraak wil maken. “Zolang die er niet ligt, gaan we niet naar huis.” Hij was wel ingenomen met de coöperatieve houding van Van Eerd: "Dat siert hem, dat had ik niet verwacht." Overigens protesteerden boeren maandagmorgen ook van vier tot tien in Breda. Bij het distributiecentrum van Jumbo werden urenlang de in- en uitgangen van het gebouw voor vrachtwagens geblokkeerd. LEES OOK: Boeren maken eind aan bezetting van distributiecentrum Jumbo in Breda Winkelpersoneel Jumbo komt verhaal halen bij actievoerende boeren Boeren bezoeken Jumbo-topman Frits van Eerd thuis: 'Het was een goed gesprek'

Minister Schouten roept boeren op: stop met protesten bij distributiecentra

Minister Schouten van Landbouw roept boeren op te stoppen met de acties bij distributiecentra. Dat zei ze vrijdag na de ministerraad tegen Hart van Nederland. De actievoerders blokkeren op verschillende plaatsen in Nederland centra van supermarktketen Jumbo. “Ik zie dat andere partijen gedupeerd worden door die acties en ik zou echt willen oproepen om dat niet meer te doen”, zegt minister Schouten. “Dit gaat om mensen die gewoon hun werk doen, die supermarkten bevoorraden, vrachtwagenchauffeurs die niet meer weg kunnen. Je mag demonstreren, maar dat doen we volgens de regels. Daar lijkt hier geen sprake van.” https://twitter.com/johanbarendregt/status/1337362815397539841

Ieren gaan voortaan Hollandse kaas maken vanwege Brexit

Ieren gaan voortaan Hollandse kaas maken vanwege Brexit Ierse kaasfabrikanten zien de Brexit met angst en beven tegemoet omdat hun belangrijkste afzetmarkt, het Verenigd Koninkrijk, onbereikbaar dreigt te worden als er geen akkoord komt. Dan zal de export van kaas naar de Britten gepaard gaan met een invoerheffing van 56 procent. Daarnaast gaat de export zoveel bureacratische rompslomp opleveren dat het lijkt op de uitvoer van producten naar China in plaats van naar een buurland. Dat is extra lastig omdat de winstmarges op kaas klein zijn en ieder obstakel die doet verdampen. Het belangrijkste product van de Ierse kaasmakers is nu cheddar, maar die kaassoort vindt alleen in Ierland en het Verenigd Koninkrijk op grote schaal aftrek. Als dat laatste land wegvalt, zal er dus overgeschakeld moeten worden op andere kaassoorten om de export ter waarde van 250 miljoen euro overeind te houden, aldus The Journal. De Ieren willen met behulp van het Nederlandse familiebedrijf Royal A-ware overschakelen op de productie van Hollandse kazen die in e rest van Europa afgezet kunnen worden. Daarmee worden ze een concurrent voor Nederlandse kaasmakers die ook getroffen worden door de Brexit. Niet alle Ieren zijn even blij met de plannen. Milieubeschermers willen de nieuwe fabriek tegenhouden omdat intensieve veeteelt die de benodigde 450 miljoen liter melk moet leveren enorm bijdraagt aan het verergeren van de klimaatcrisis. Daardoor zouden de doelen die voor Ierland gesteld zijn in het Akkoord van Parijs in gevaar komen. Alleen deze fabriek zorgt al voor verhoging van de ammonia-uitstoot met 2,5 procent. https://www.youtube.com/watch?v=kJPatu0D1tI&

Friese boer kandidaat voorzitterschap LTO

Bron:LC Friese boer kandidaat voorzitterschap LTO Veehouder Broer Roorda: ,,Kontribúsje is fansels serieus jild.’’ ‘Contributie kan lager als LTO zich puur richt op behartigen van belangen’ GROU Broer Roorda in Grou heeft gesolliciteerd naar het voorzitterschap van boerenorganisatie LTO Nederland. AAN DIRK VAN DER MEULEN De 57-jarige Friese melkveehouder (150 melkkoeien, circa 70 hectare) is daarmee de tweede die zijn kandidatuur publiek heeft gemaakt. Eerder meldden de ervaren boerenbestuurders Jan Cees Vogelaar uit Lelystad en Jaap Haanstra uit Luttelgeest dat ze gezamenlijk de kar willen trekken bij de grootste boerenorganisatie van Nederland. Het voorzitterschap van LTO is vacant geworden door het plotselinge vertrek van Marc Calon. De Groninger bestuurder en akkerbouwer stapte 13 mei per direct op, omdat hij onvoldoende draagvlak ervoer bij de achterban. Roorda toonde zich destijds zeer ingenomen met het vertrek van Calon. In deze krant verklaarde hij dat hij zijn lidmaatschap van LTO zou hebben opgezegd als Calon was aangebleven. De Grouster melkveehouder wil aan de bak met drie actiepunten: LTO moet weer de prominente landbouworganisatie van Nederland worden, een forse verlaging van de contributie en een afbouw van de Europese landbouwsubsidies. Bij het eerste punt is van belang dat LTO afscheid neemt van de federatiestructuur met LTO Noord (de negen ‘noordelijke’ provincies), ZLTO (Brabant, Zeeland) en LLTB (Limburg), vindt Roorda. ,,Dy struktuer is net mear fan dizze tiid.’’ Roorda denkt dat veel boeren de LTO de rug hebben toegekeerd vanwege de hoge contributie. Zelf moet hij jaarlijks circa 1000 euro overmaken naar de belangenorganisatie. ,,Dat is fansels serieus jild.’’ Een verlaging van de contributie is mogelijk als de LTO zich puur richt op belangenbehartiging en afscheid neemt van overbodige organisaties zoals LTO Projecten. ,,Der wurdt sein dat dy harsels finansjeel rêde kinne, mar dêr leau ik gjin barst fan.” Daarnaast moet de landbouw af van de subsidieruif, betoogt de Friese melkveehouder. ,,It fersteurt de merk en liedt allinne mar ta hegere prizen foar lân en fosfaatrjochten.” Zijn sollicitatie ontstond min of meer bij toeval. Roorda meldde zich als kandidaat voor de ledenraad van LTO Noord, maar werd afgewezen. ,,Dan jou ik my op foar it foarsitterskip’’, zei Roorda gekscherend. De LTO-organisatie vatte het verzoek echter serieus op en paar dagen later volgde het bericht van zijn officiële aanmelding. ,,En doe tocht ik: wêrom ek net?” Roorda heeft vooral bestuurlijke ervaring op regionaal niveau. Zo was hij vier jaar voorzitter van de toenmalige afdeling Mid Fryslân en actief voor het Wetterskip Fryslân en de ruilverkavelingscommissie de Oude Jokse . Een vertrouwenscommissie zal in september gesprekken voeren met de kandidaten. Daarna volgt in oktober een voordracht aan de ledenraad die begin november zal stemmen. LTO Nederland hoopt zijn nieuwe voorzitter op 10 november te kunnen presenteren.

Het best haalbare

[b]Reactie Bennie Stevelink op dit onderwerp: https://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2020/8/Te-veel-besturen-of-te-weinig-boerenbestuurders-621280E/ , hier legt hij zijn vinger precies op de zere plek waar het nu op vast loopt in de agrarische belangenbehartiging: [/b] Vergaderboer, je vergeet één oorzaak: we hebben met grote veranderingen te maken in de landbouw. Veranderingen die boeren niet willen omdat die het bestaan moeilijker maken en veel aanpassingen eisen. De meeste boeren willen graag bij het oude blijven. Het liefst willen ze terugkeren naar de situatie van de jaren zeventig. Van belangenbehartigers zoals LTO wordt geëist dat die de veranderingen tegenhouden. Dat nieuwe eisen van tafel geveegd worden. Maar dat gaat niet. Het best haalbare is een zo gunstig mogelijke regeling. Daar is een deel van de boeren niet tevreden mee: zij eisen dat de verandering in zijn geheel van tafel gaat. Een zo gunstig mogelijke regeling treffen betekent dat je een verandering accepteert en niet bestrijdt. Dat maakt deze boeren woedend en daarom haten zij LTO. Om de zoveel jaar wordt er weer een nieuwe organisatie opgericht die de veranderingen van tafel zal vegen. Nog niet één organisatie is daar in geslaagd. Als ze enig resultaat halen is het een zo gunstig mogelijke regeling binnen de verandering: precies hetzelfde als LTO. Andere organisatie leveren geen ander resultaat en een andere voorzitter bij LTO levert ook geen ander resultaat. De fout van LTO is niet dat zij niet leveren wat een deel van de leden eisen, want niemand kan dat leveren, de belangrijkste fout van LTO is dat zij niet weet om te gaan met het onvermogen van een deel van de boeren om veranderingen te accepteren en deze emoties niet voldoende weet te managen. Ze hebben te veel de neiging om over de genoemde emoties heen te stappen. Het belangrijkste kenmerk van alternatieve organisaties is dat zij voorgaan in de emoties van de boeren, dát wordt gewaardeerd, ook al is het beleidsmatige resultaat nul.

duitser


Topics
4
Reacties
1.343
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 58min geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering