Van der Tak: 'Ik wil boeren en tuinders meenemen in de transitie'

Sjaak probeert zieltjes te winnen voor een slecht akkoord. Gebruikt daarbij angst als middel. "Want kabinet gaat anders zelf maatregelen nemen." Sjaak ziet het verkeerd. Kabinet gaat niets doen. Kabinet gaat vooral veel ruzie maken. CDA gaat zichzelf niet volledig opheffen. En zelf als het CDA dat al doet en het kabinet komt zelf met strenge maatregelen, dan nog hebben ze niet de uitvoeringskracht om voordat er nieuwe verkiezingen zijn ook maar een begin te maken met de uitvoering. Er gaat enorme maatschappelijke onrust ontstaan, met betogingen, blokkades omgekeerde vlaggen etc. En het ministerie en RVO en NVWA gaan volledig vast lopen in de uitvoering als boeren zich massaal verzetten. Ook juridisch gezien gaat het volledig vast lopen met duizenden boeren die tegen ieder besluit in bezwaar en beroep gaan. Het kabinet weet dat ze het niet zonder medewerking van de sector kunnen. Sjaak moet dan ook ophouden met bukken en angstzaaien. [quote]LTO Nederland-voorman Sjaak van der Tak is duidelijk over het nut van het Landbouwakkoord waar hij nu al zes maanden over onderhandelt. 'Zonder akkoord komt er een hardere kabinetslijn.' Toch lijkt een uitkomst nog ver weg.[/quote]

Wie gaat de zure boodschap van Sjaak en Roy brengen..?.

Onder het motto van een broedende kip moet je niet storen is er in de nacht voor Hemelvaartsdag een uilskuiken uitgebroed.....en waar normaal gesproken op Hemelvaartsdag vroeg in de ochtend er altijd gestart wordt met dauwtrappen, waren Mark en vrinden druk in de weer met het opstellen van het geboortekaartje......van een .... uilskuiken. Normaal moet een geboorte gevierd worden en worden er geboortekaartjes rond gestuurd. Nu is dat anders. Sjaak en Roy zijn naarstig op zoek naar een boodschapper.....nadat woensdag het eerst de beurt was aan alle vakgroepvoorzitters, wilde het nog niet lukken met de boodschap. Loyaliteit was er alleen aan Sjaak, niet aan hun leden en afdelingsbesturen.Missie mislukt voor Sjaak. Dan maar leessessies organiseren voor andere belangenorganisaties op donderdag. En weer niet gelukt. Overal wel ronkende persberichten maar de boodschap over hoe de veehouderij in transitie wordt geleid wil niet landen. Ook mij is bewust of onbewust de boodschap ter ore gekomen. Maar Sjaak, dit zuur ga je zelf maar aan de boeren vertellen. En zuur is de boodschap.... .zeker voor de melkveehouderij blijft er over 12 jaar in 2035 maar heel weinig perspectief over.....

LTO Ledenbrief Landbouwakkoord

Beste leden, Vòòr Hemelvaartsdag had er een concept-landbouwakkoord moeten liggen. Maar tijdens de laatste hoofdtafel, vorige week woensdag 17 mei, constateerden we dat de teksten zoals die op tafel lagen opnieuw onvoldoende waren. Wat volgde was een 24-uurs vergadermarathon waarbij zelfs minister-president Mark Rutte in de loop van de nacht aanschoof. Het laat zien hoeveel belang het kabinet eraan hecht om met agrarische partijen tot een landbouwakkoord te komen. Tegelijkertijd zaten de onderhandelingen inhoudelijk muurvast. Thema’s Wat LTO betreft zijn er vier onderwerpen waarop nog forse stappen moeten worden gezet: - Financiering van landschapsdiensten. LTO vindt het van belang dat landschapsdiensten en agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) wordt vastgelegd in langjarige contracten (met een looptijd tot 18 jaar), waarbij de financiering ook langjarig verzekerd is. - Bescherming van boeren die door willen gaan. - Mest en grondgebondenheid. LTO is voorstander van beleid dat kijkt naar bedrijfsspecifieke emissies. Die kunnen worden gemeten en daarop kunnen boeren sturen. Wat ons betreft moet dit worden uitgewerkt in een ‘afrekenbare stoffenbalans’: laat boeren en tuinders weten welke doelen ze moeten bereiken en geef hen ruimte om daar zelf invulling aan te geven. Dit thema is aan de onderhandelingstafel nog volop in beweging. Het kabinet kijkt helaas naar de introductie van nieuwe, sturende middelvoorschriften als GVE- en graslandnormen. Wij vinden dat het kabinet volledig op het verkeerde spoor zit met die norm. - Het proces rondom de PAS-melders en interimmers. Zoals bekend: voor LTO is het een harde randvoorwaarde dat PAS-melders en interimmers zicht hebben op legalisatie. Hoe verder Hoewel de voorstellen op deze thema’s nog niet voldoende zijn, heeft het kabinet ervoor gekozen om nu al een (eerste) doorrekening uit te laten voeren door o.a. het Planbureau voor de Leefomgeving. Dit zal twee à drie weken in beslag nemen – en pas daarna komt de hoofdtafel weer bijeen. Wat LTO betreft moet dat dan ook echt de laatste sessie zijn. We hebben al tweemaal eerder afgesproken dat we ‘ja’ of ‘nee’ zouden zeggen tegen een concept-landbouwakkoord – driemaal is scheepsrecht. Tegelijkertijd zullen we ook de komende weken in gesprek blijven; met andere agrarische organisaties, met het ministerie van LNV en ook intern met onze eigen sectoren en vakgroepen. Voor dit moment is het kabinet aan zet. Om tot een conceptakkoord te komen dat we daadwerkelijk aan onze leden voor kunnen leggen, moeten nog forse stappen gezet worden. Als wij van mening zijn dat het akkoord onvoldoende is, zullen we het niet aan u voorleggen. We hopen dat het kabinet deze handschoen oppakt en bouwt aan een akkoord dat boeren en tuinders werkelijk perspectief biedt, en zo bijdraagt aan het herstel van vertrouwen. Met vriendelijke groet, Sjaak van der Tak Voorzitter LTO

Zelfmoord

Las bericht dat jonge boer uut het leven is gestapt, weet de reden niet maar gesuggereerd wordt dat dit te maken heeft met het landbouw beleid en wat nog komen gaat. Wens familie kracht en sterkte bij het verlies van hun dierbare. Mag hopen dat dit geen trend wordt geen overspannen of geestesziek van landbouw beleid, we worden op tientallen manieren beschuldigd en beschimpt terwijl we tot voorkort voedsel producent en landschap onderdeel waren . Laten we ons de put in praten en afmaken? Mag hopen dat we allemaal of respectvolle manier blijven strijden voor ons bestaan en ons boerenleven! Succes en sterkte collega's!

Overleg over landbouwakkoord onder hoogspanning, Rutte in de nacht aangeschoven

Betrokken organisaties hebben in Den Haag urenlang onderhandeld over het akkoord. Op een landgoed aan de rand van Den Haag wordt door partijen nog altijd gesproken over een landbouwakkoord. Rond 01.00 uur schoof ook premier Rutte aan. Een betrokkene zegt tegen de NOS dat hij erbij is gekomen in een ultieme poging om tot een akkoord te komen. Aan tafel zitten ook nog landbouworganisatie LTO en minister Adema. Anderen partijen zitten elders in het gebouw en wachten de uitkomst af. Het overleg is al uren gaande. Hoe het er precies voor staat, blijft onduidelijk. Zowel LTO als de minister sprak vorige maand over het belang om er medio mei uit te komen. Volgens bronnen rondom de onderhandelingen is er duidelijkheid over de beperkingen en verplichtingen die boeren zullen worden opgelegd, maar is minder helder hoe het verdienmodel voor boeren er dan uit moet zien. Daarnaast zou er nog discussie zijn over het eventueel vastleggen van een maximumaantal koeien per weiland. Eerder lekte er al een nota van het ministerie van Landbouw, waarin staat dat de minister verwacht zo'n 6,7 miljard euro nodig te hebben om de maatregelen uit het landbouwakkoord uit te voeren. Of het kabinet zo'n bedrag wil betalen en hoe dat geld dan verdeeld wordt, is nog niet duidelijk. Andere maatregelen die naast het maximum aantal koeien besproken worden, zo blijkt uit het document, zijn technische maatregelen zoals emissiearme stallen, het aanpassen van veevoer, minder gewasbeschermingsmiddelen, meer mestverwerking en emissiearm uitrijden van mest en maatregelen zoals het verhogen van het waterpeil en duurzaam bodembeheer. Ook is er nog discussie over de productierechten van boerderijen die ermee stoppen. Zo is het de vraag of het recht om dieren te houden in dat geval kan worden overgedragen op iemand anders dan directe familieleden.

VIDEO: Hoe gaat het nu met Karst Tamminga?

[quote]Je krijgt meer spijt van de dingen die je niet geprobeerd hebt dan wel hebt geprobeerd[/quote] Ik ben vorige week op de koffie geweest bij de naamgever van het Prikkebord Karst Tamminga [@MtsTamminga], Karst heeft in 2019 een hersenbloeding gehad en na intensieve revalidatie runt hij met beperkingen zijn melkveebedrijf met ruim 200 koeien zo goed en kwaad als het kan. Met hulp van een vaste melker, de buren en andere losse medewerkers lukt dit. In deze video verteld hij zijn toekomstvisie en heeft nog een goed advies voor jonge melkveehouders die twijfelen of ze in deze barre tijd nog wel melkveehouder willen worden. https://www.youtube.com/watch?v=qNu0Fo3HZ0M

Proef met koeien in het bos blijkt succes: "versterkt de biodiversiteit"

De proef om koeien in het Kuinderbos te laten grazen, blijkt een succes. Drie jaar geleden werd een kudde jonge Jersey-runderen voor het eerst het bos ingestuurd in de hoop zo meer biodiversiteit te creëren. Die hoop blijkt gegrond: volgens Staatsbosbeheer zijn er inmiddels meer verschillende soorten planten en dieren waar te nemen. Woensdagochtend is het alweer de vierde keer dat biologische boer Jelle Hakvoort zijn koeien voor het seizoen het bos in loodst. Wie denkt dat herkauwers enkel en alleen in de wei thuishoren, heeft het mis. "Ze lopen op hun gemak het bos in", ziet Hakvoort met een tevreden blik. "Ze zoeken gelijk het voedsel op. Het is niet dat ze onwennig zijn, van: wat is dit, dit is eng. Nee, ze laten zien dat ze hier eigenlijk wel thuishoren." Terwijl de koeien opgewekt het bos inhuppelen, legt boswachter Harco Bergman uit wat de impact is van de kudde op waar het allemaal voor bedoeld is: de biodiversiteit. "Als we hier geen vee zouden hebben, zouden braamstruiken deze plek helemaal gaan vullen", vertelt Bergman vanaf een open plek in het bos. "Nu de koeien er doorheen lopen, eten ze alle spruitjes van de struik, waardoor het hier open blijft. Daardoor kan de zon op de grond komen." En dat zonlicht op de bodem is weer goed voor de verscheidenheid in plantengroei. Boswachter Bergman wijst spontaan wat verschillende soorten aan. "Er staat hier hondsdraf, kleefkruid, akkerhoornbloem." Ook insecten profiteren van de begrazing Het is overigens niet alleen de flora die wel vaart bij de kudde in het bos. Ook het insectenleven is diverser geworden, zo constateert Bergman. "Er komen vijftig verschillende soorten libellen voor in het Kuinderbos waaronder een aantal hele zeldzame. Zo versterkt het de biodiversiteit van het Kuinderbos." En dus lijkt er een win/win-situatie te zijn gecreëerd: niet alleen krijgt de biodiversiteit een impuls, ook het humeur van de koeien in het bos wordt er beter op, getuige huppelsprongetjes die ze geregeld maken. "Als ze jeuk hebben, schuren ze lekker tegen een boom", zegt boswachter Bergman. "Wil je in de zon staan, ga je in de zon staan. Wil je in de schaduw, zoek je een paar bomen op. Eten is er genoeg. Moet je kijken, je ziet hoe vrolijk ze zijn." Afhankelijk van het weer en of er deze zomer droge perioden zijn, zal de kudde tot en met de herfst in het bos te vinden zijn.

De NMV trekt een streep

Persbericht De afgelopen 3 maanden heeft de Nederlandse Melkveehouders Vakbond constructief input geleverd voor het landbouwakkoord. Samen met andere melkveehouderij-organisaties hebben we eisen op tafel gelegd die naar onze mening voor het boeren-inkomen en het voortbestaan van de melkveehouderij essentieel zijn. Deze eisen zijn: - Behoud van het areaal en van de functie agrarische grond. - Verruiming van de mogelijkheden om dierlijke mest toe te passen (bikkelhard nodig als gevolg van het verdwijnen van derogatie). - Geen invoering van een maximum GVE-norm, omdat daardoor een groot aantal bedrijven direct in grote (financiële) problemen komt. NMV stond en staat voor diversiteit van bedrijven. Hoewel er lopende de besprekingen op punten wel van enige beweging in onze richting sprake was, bleef dat onvoldoende en kwam er niks concreet op papier te staan. Daar komt nog eens bij dat op inwilliging van onze principiële eisen, in 2023 een oplossing (legalisatie) voor PAS-melders, interimmers en niet-melders, plus KDW uit de wet, geen enkel zicht is gekomen. Het werd daarom tijd om een streep te trekken. Om die reden hebben we als NMV twee weken geleden minister Adema om echte garanties gevraagd en een ultimatum gesteld. Afgelopen maandag heeft de minister ons laten weten die garanties niet te kunnen geven. Dat is voor ons reden onze activiteiten in verband met het landbouwakkoord te staken. NMV blijft op alle genoemde breekpunten strijden voor het belang van haar leden melkveehouders. We blijven van de overheid eisen dat ze de problemen oplossen, zodat melkveehouders duidelijkheid over grond, verdienvermogen en vergunningen krijgen en dat ze perspectief hebben en houden!

Column: Waarom hebben mannen tepels?

Door Piet Hermus, Wat is dat nou voor rare vraag? Hoewel, is die vraag wel zo gek? Waarom hebben wij mannen ze eigenlijk? Wij hebben ze niet nodig. Mannen zijn toch het sterke geslacht? Zou het? De man is biologisch evolutionair gezien de afgeleide van de vrouw en is hiermee eigenlijk het zwakke geslacht. Wij mannen missen een staartje in het chromosoom, XY in plaats van XX. Vrouwen kunnen kinderen baren. Als ik ons zie, dan weet ik het antwoord deels; Mannen zijn eigenlijk gemankeerde vrouwen. Waar wil ik naar toe met mijn verhaal? Mij valt op dat mannen gemiddeld genomen zich meer misdragen, gewone mannen, maar ook leiders. Kijk naar de criminaliteitscijfers. Wie voeren er oorlog? Wie zijn er doorgaans hooligan? Wat een geld kost dat allemaal. Dan het hebben van zorg. Vrouwen hebben een andere manier van zorg hebben dan mannen. Vrouwen gaan voor echte zorg, zoals voor hun gezin en omgeving, mannen meer voor hun eigen gewin, hun bling-bling, zoals trekkers, tanks, auto’s. Het ego van mannen is nogal groter. Al die mannen, die opper-apen, overal in besturen, van overheden, bedrijven, landbouworganisaties, milieuorganisaties! Al die macho's en mindere macho’s. Al die ego’s, moedwillig voor onrust zorgend, zoals bij dat landbouwakkoord en vervolgens weghollen. Waarom kozen mensen Caroline? Ze kozen een mens, een zorgzame moeder, die haar zwaktes toonde, gewoon sprak, geen kil iemand. Geen mannetjes met hun maniertjes en ego, zoals eerder het geval was, die brengen de oplossing niet, de vrede niet. Opper-apen bij Greenpeace, Milieudefensie, Shell, Tesla, in politieke partijen, boerenoptoerleiders, al die boerenmessiassen ineens de laatste jaren. Al die Trumps, Poetins, Palmens, Samsommen, Baudets, Olffen, van Meijerens, Koffemannen, Thijssens, De Grooten, Musken, Vollenbroeken, Vogelaars, Polsen, Klavers, Ruttes, Van den Oevers, van Maanens, Verdaasdonken, Van den Houtens en vele andere mannetjes. Dat soort ego’s is hooguit empathisch en zorgzaam voor de eigen groep, maken zichzelf tot hogepriester en anderen tot schuldigen. Ik word cynisch van die maatschappelijke macho’s met hun maniertjes. 8 jaar gelden liep ik mee met een klimaatmars van Urgenda, een organisatie met een kern sterke vrouwen, moeders met zorg destijds, omringd door mannen die het snapten. Bij Caroline denk ik iets soortgelijks te zien met een kern sterke vrouwen. Uiteraard zijn dat ook geen heiligen, maar godzijdank missen ze wel die mannetjesmaniertjes. Dus stel ik me soms de vraag; 'Waarom hebben mannen tepels?’ Wat doe je ermee? Piet Hermus, akkerbouwer, Zevenbergschen Hoek

mlkvhoudr


Topics
8
Reacties
3.340
Volgers

Over mij

Leeftijd: onbekend
Laatst online: 4u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering