Van der Tak: 'Ik wil boeren en tuinders meenemen in de transitie'

Sjaak probeert zieltjes te winnen voor een slecht akkoord. Gebruikt daarbij angst als middel. "Want kabinet gaat anders zelf maatregelen nemen." Sjaak ziet het verkeerd. Kabinet gaat niets doen. Kabinet gaat vooral veel ruzie maken. CDA gaat zichzelf niet volledig opheffen. En zelf als het CDA dat al doet en het kabinet komt zelf met strenge maatregelen, dan nog hebben ze niet de uitvoeringskracht om voordat er nieuwe verkiezingen zijn ook maar een begin te maken met de uitvoering. Er gaat enorme maatschappelijke onrust ontstaan, met betogingen, blokkades omgekeerde vlaggen etc. En het ministerie en RVO en NVWA gaan volledig vast lopen in de uitvoering als boeren zich massaal verzetten. Ook juridisch gezien gaat het volledig vast lopen met duizenden boeren die tegen ieder besluit in bezwaar en beroep gaan. Het kabinet weet dat ze het niet zonder medewerking van de sector kunnen. Sjaak moet dan ook ophouden met bukken en angstzaaien. [quote]LTO Nederland-voorman Sjaak van der Tak is duidelijk over het nut van het Landbouwakkoord waar hij nu al zes maanden over onderhandelt. 'Zonder akkoord komt er een hardere kabinetslijn.' Toch lijkt een uitkomst nog ver weg.[/quote]

Wie gaat de zure boodschap van Sjaak en Roy brengen..?.

Onder het motto van een broedende kip moet je niet storen is er in de nacht voor Hemelvaartsdag een uilskuiken uitgebroed.....en waar normaal gesproken op Hemelvaartsdag vroeg in de ochtend er altijd gestart wordt met dauwtrappen, waren Mark en vrinden druk in de weer met het opstellen van het geboortekaartje......van een .... uilskuiken. Normaal moet een geboorte gevierd worden en worden er geboortekaartjes rond gestuurd. Nu is dat anders. Sjaak en Roy zijn naarstig op zoek naar een boodschapper.....nadat woensdag het eerst de beurt was aan alle vakgroepvoorzitters, wilde het nog niet lukken met de boodschap. Loyaliteit was er alleen aan Sjaak, niet aan hun leden en afdelingsbesturen.Missie mislukt voor Sjaak. Dan maar leessessies organiseren voor andere belangenorganisaties op donderdag. En weer niet gelukt. Overal wel ronkende persberichten maar de boodschap over hoe de veehouderij in transitie wordt geleid wil niet landen. Ook mij is bewust of onbewust de boodschap ter ore gekomen. Maar Sjaak, dit zuur ga je zelf maar aan de boeren vertellen. En zuur is de boodschap.... .zeker voor de melkveehouderij blijft er over 12 jaar in 2035 maar heel weinig perspectief over.....

LTO: ‘De Groot (D66) moet uitspraak terugnemen’

LTO is verbolgen over de uitspraken van D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot in de Telegraaf van vandaag waarin hij met betrekking tot het Landbouwakkoord stelt dat de handtekening van LTO ‘niets’ waard is. Dat is opnieuw een respectloze uitspraak van de landbouwwoordvoerder van de tweede coalitiepartij van Nederland. LTO eist dat deze uitspraken worden teruggenomen. Het is onwerkelijk om met een kabinet te onderhandelen over herstel van vertrouwen en een wenkend toekomstperspectief als één van de coalitiepartijen zich op deze manier uitlaat. De uitspraken van De Groot zijn wat LTO betreft extra opvallend omdat D66 vóór een eerdere motie om tot een Landbouwakkoord te komen heeft gestemd. Bovendien is de partij onderdeel van het kabinet-Rutte IV dat vorig jaar de aanbevelingen van Johan Remkes onomwonden heeft overgenomen. Aanbevelingen die als essentie hebben: werken aan het herstellen van vertrouwen, verbeteren van het gesprek tussen overheid en de agrarische sector, en het schetsen van een wenkend toekomstperspectief. Het (proberen te) komen tot een Landbouwakkoord is daarbij een essentieel middel en is door het kabinet stevig opgepakt. Dat vervolgens op deze manier over een van de onderhandelende partijen in dat akkoord wordt gesproken, is ronduit ongepast. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak: “Veel mensen werken op dit moment keihard om te komen tot een akkoord dat stappen zet in het herstellen van vertrouwen én een wenkend perspectief moet bieden voor boeren en tuinders. Of dat gaat lukken is zoals bekend lastig; op de inhoud schuurt het en dat hoort ook zo in een volwassen proces. Maar als een coalitiepartij zich niet meer op de inhoud maar op een van de deelnemers van het akkoord stort, dan kan ik dat niet anders dan ernstig noemen. Het schaadt het aanzien van de politiek. Deze onnodig polariserende en grievende uitspraken moeten van tafel worden genomen door D66, door Kamerlid Tjeerd de Groot.”

De NMV trekt een streep

Persbericht De afgelopen 3 maanden heeft de Nederlandse Melkveehouders Vakbond constructief input geleverd voor het landbouwakkoord. Samen met andere melkveehouderij-organisaties hebben we eisen op tafel gelegd die naar onze mening voor het boeren-inkomen en het voortbestaan van de melkveehouderij essentieel zijn. Deze eisen zijn: - Behoud van het areaal en van de functie agrarische grond. - Verruiming van de mogelijkheden om dierlijke mest toe te passen (bikkelhard nodig als gevolg van het verdwijnen van derogatie). - Geen invoering van een maximum GVE-norm, omdat daardoor een groot aantal bedrijven direct in grote (financiële) problemen komt. NMV stond en staat voor diversiteit van bedrijven. Hoewel er lopende de besprekingen op punten wel van enige beweging in onze richting sprake was, bleef dat onvoldoende en kwam er niks concreet op papier te staan. Daar komt nog eens bij dat op inwilliging van onze principiële eisen, in 2023 een oplossing (legalisatie) voor PAS-melders, interimmers en niet-melders, plus KDW uit de wet, geen enkel zicht is gekomen. Het werd daarom tijd om een streep te trekken. Om die reden hebben we als NMV twee weken geleden minister Adema om echte garanties gevraagd en een ultimatum gesteld. Afgelopen maandag heeft de minister ons laten weten die garanties niet te kunnen geven. Dat is voor ons reden onze activiteiten in verband met het landbouwakkoord te staken. NMV blijft op alle genoemde breekpunten strijden voor het belang van haar leden melkveehouders. We blijven van de overheid eisen dat ze de problemen oplossen, zodat melkveehouders duidelijkheid over grond, verdienvermogen en vergunningen krijgen en dat ze perspectief hebben en houden!

Voelt u zich niet vertegenwoordigd bij de opstelling van het Landbouwakkoord? Maak bezwaar!

Stikstofclaim wijst landbouwers op de grote gevolgen van het Landbouwakkoord. De uitgangssituatie stond al bij aanvang vast en daaraan bleek niet te tornen. Dit is niet wenselijk en niet acceptabel. Daarbij vertegenwoordigen de ‘sector vertegenwoordigers’ aan tafel, bij lange na niet de sector. Stikstofclaim heeft een voorbeeldbrief beschikbaar gesteld waarmee boeren kenbaar kunnen maken dat zij zich niet vertegenwoordigd voelen door de bestuurders die het Landbouwakkoord opstellen. Onderaan dit bericht kunt u de voorbeeldbrief downloaden. Zoals jullie wellicht allemaal meegekregen hebben is het tekenen van het Landbouwakkoord aanstaande. Dit heeft voor ons als landbouwers grote gevolgen. Ook al worden die gevolgen nog lang niet door iedereen overzien, het zal in de komende tijd blijken. Het lijkt erop dat het in stand houden van de coalitie en het uitvoeren van het NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied) van groter belang is dan het waarmaken van een goede toekomstbestendige landbouw en landbouwkundig gebruik van onze eigendommen. Het NPLG gaat de inrichting van het landelijk gebied bepalen waarbij overgangsgebieden bij N2000 gebieden en gedwongen extensivering van veenweidegebieden een enorme impact gaan hebben. Om te komen tot een goed landbouwakkoord moet je met een gelijk speelveld beginnen. Dat is hier niet aan de orde geweest. De kaders van de gesprekken stonden vooraf al vast want immers, de doelen waren reeds omschreven in de kamerbrief: – Natuur: de hoofddoelstelling van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen (VHR) is het op termijn realiseren van een gunstige staat van instandhouding voor alle beschermde habitattypen en soorten. Hiervoor is in het NPLG de landelijke doelstelling opgenomen dat in 2030 van het stikstofgevoelige areaal binnen Natura 2000-gebieden 74% onder de KDW moet zijn gebracht. Zoals aangegeven in de appreciatie van het advies van de heer Remkes neemt het kabinet zijn aanbevelingen over als het gaat om de KDW en het jaartal 2030. In de brief over het NPLG die ook vandaag naar de Tweede Kamer is verzonden staan de bredere doelen voor natuur toegelicht. – Water: de Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft voor dat uiterlijk 2027 Nederland alle maatregelen moet hebben genomen die nodig zijn om te komen tot gezonde aquatische ecosystemen. Onderdeel hiervan is de implementatie van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (inclusief addendum) (Kamerstuk 33 037, nrs. 431 en 437), de derogatiebeschikking en het uitvoeringsprogramma gewasbeschermingsmiddelen. De Minister van Infrastructuur en Water heeft vandaag separaat de Water en Bodem Sturend-brief aan de Tweede Kamer aangeboden, waarin in dit Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 30 252, nr. 775 hoofddoel nader is uitgewerkt. – Klimaat: om de nationale klimaatdoelstelling van ten minste 55% emissiereductie in 2030 te realiseren heeft de landbouw een indicatief restemissiedoel van 18,9 Mton CO2eq. in 2030 en het landgebruik een indicatief restemissiedoel van 1,8 – 2,7 Mton CO2 eq. in 2030. Hierbij is voor de veehouderij en akkerbouw (mestaanwending in de akkerbouw) een emissiereductie van 5 Mton CO2 eq. in 2030 gekoppeld aan de gecombineerde aanpak in het landelijk gebied. De doelen voor 2030 zijn een tussenstap op weg naar het uiteindelijke doel: Nederland klimaatneutraal in 2050. De uitgangssituatie is dus allesbehalve wenselijk en niet te accepteren. Dat is op zich al frustrerend maar wat ook met name frustreert is het optreden van de deelnemers van het Landbouwakkoord. Zij doen zich voor als sectorvertegenwoordigers en spreken ‘namens de sector’. Het percentage dat deze partijen vertegenwoordigt is bij lange na niet “de sector”. Daarom hebben wij, als Stichting Stikstofclaim, gemeend u te moeten informeren over bovenstaande. Maak uw bezwaar kenbaar Tevens willen wij u erop wijzen dat wanneer u zich niet vertegenwoordigd voelt door partijen die aan tafel zitten bij het Landbouwakkoord u dit middels bijgaande brief kenbaar kunt maken. Vul bijgaande brief aan met de datum en uw eigen gegevens (deze zijn geel geaccentueerd), onderteken de brief en stuur deze per mail naar: landbouwakkoord@minlnv.nl. Download de voorbeeldbrief hier: https://www.stikstofclaim.nl/wp-content/uploads/2023/04/Inzake-Landbouwakkoord.docx Gezien het vervolg van de besprekingen morgen en de naderende climax is het belangrijk dat u dit zo spoedig mogelijk doet. Het bestuur Stichting Stikstof Claim

Een landbouw akkoord.......voor onze boeren? ....of voor het redden van banken en het kabinet.

Er is veel te doen over een aanstaand landbouw akkoord. Maar schieten wij boeren er wat mee op, of is er een schaduw agenda. Het landbouw akkoord moet invulling geven aan de afspraken in het coalitieakkoord kabinet omtrent Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en stikstof doelen. Dus herverdeling van eigendom en onhaalbare doelen van een gecreëerd probleem genaamd stikstof. Deze week was er veel reuring over een vermeend deelakkoord melkveehouderij wat geen deelakkoord mag heten. De meeste sectoren hebben inmiddels een overeenkomst. Op een aantal punten is er geen overeenstemming bereikt. De punten grondbeleid, pas melders, financiering en verdienmodel worden op het menu gezet van de hoofdtafel. Komende weken worden cruciaal. Gaan landbouw partijen akkoord met een invulling van overgangsgebieden bij N2000, beekdalen en opgeven van de helft van de veenweidegebieden? Gaan normen van 1 gve per ha landschapsgrond het verdienmodel van de veehouderij wezenlijk veranderen? En hoe gaat de gedwongen afwaardering van het eigendom? Een veel gehoord argument waarom we als sector hier alleen maar winst uit kunnen halen is dat de grond voor de sector behouden blijft. Natuurlijk is dat onder het Didam arrest 1 groot kul verhaal. Het Didam arrest bepaald nl dat de overheid bij uitgifte van grond iedereen een gelijke kans moet geven , dus naast agrarische partijen ook geïnteresseerde ngo's als bijv Natuurmonumenten. Dan een ander verdienmodel. Waardering voor de ondernemers die beleving goed kunnen verwaarden, maar de markt raakt op een keer verzadigd. Wat rest zijn de grillen van de internationale handel die wrs geen respect heeft voor overgangsgebieden, landschapsgronden enz. En produceren voor de binnenlandse markt binnen de open grenzen van de EU is helemaal een farce. Dan financiering en pas melders in 1. In volgende link wordt duidelijk dat banken per 1 Jan 23 met Basel 4 te maken hebben. Extra internationale voorwaarden aan hun beheerde portefeuille maken dat financieringen meer en meer gewaardeerd worden op rendement. Daarnaast is het financieren van illegale situaties not done. https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/05/01/nvb-voorzitter-basel-iv-maakt-verdienmodel-nog-urgenter Dan rijst ook de vraag wat is de rol van de banken in het landbouw akkoord? Zitten zij te wachten op landschapsgrond en overgangsgebieden? Op extensieve veehouderij met een laag rendement? Op pas melders die door de overheid in de steek gelaten worden? Basel 4 gaat een hele grote stem krijgen in het landbouw akkoord. Veel van de 25 miljard zal verdwijnen in de zakken van de bankiers ter compensatie voor afwaardering pas melders en landbouw grond. Door Basel 4 zullen ook veel pas melders vermorzeld worden. Vreselijk!!!!! Dan rest de vraag, voor wie zitten Sjaak v d Tak en Roy Meijer nog aan tafel? Voor onze boeren? Zoals ze dat zo mooi vanmiddag in Buitenhof zeiden?... Of voor een bank met het hoofdkantoor in Utrecht, waar naar verluidt een schaduw overlegtafel plaats vindt. Of voor het vermijden van de val van het kabinet, om BBB op die manier dwars te zitten en het CDA of de eigenwijze Kaag te redden..... Een spreekwoord zegt....bezint eer ge begint ...maar begonnen zijn ze al lang en het is meer de vraag hoe verlaten ze de tafel? Op tijd of te laat..... Gelukkig is het volgende week Pasen, het feest van het nieuwe licht, van vergeving en verzoening........

Ambtelijke blunder fosfaatrechten afgewenteld op boeren

Door een ambtelijke blunder kregen vleesveehouders in 2018 óók fosfaatrechten in handen. Dat was niet de bedoeling, ze waren alle bestemd voor de melkveehouderij. Ambtenaren verzwegen de fout zoveel mogelijk, waardoor de melkveehouderij met onnodige problemen werd opgezadeld. Dat blijkt uit stukken die met een beroep op de Wet Open Overheid openbaar werden gemaakt. In januari 2018 werd het fosfaatrechtenstelsel voor de melkveehouderij van kracht. Dit stelsel moest de mestproductie vanuit de melkveehouderij onder het fosfaatplafond brengen. Met de invoering van het stelsel werd meteen een generieke korting van 8,3% toegepast; veel boeren werden gedwongen een aantal koeien te laten slachten. Door een ambtelijke blunder belandde een deel van de fosfaatrechten in handen van vleesveehouders. De betrokken ambtenaren herstelden hun fout niet direct, maar bagetelliseerden het probleem. Tegen de minister, de Tweede Kamer en ook Brussel werd de indruk gewekt dat het om slechts 100.000 - 200.000 rechten zou gaan. Het bleek echter om veel meer te gaan. Toen vleesveehouders in het geweer kwamen en een rechtszaak wonnen, kregen zij maar liefst 750.000 rechten in handen. Nog altijd zit er een lek in het systeem. Download het artikel: https://stichtingagrifacts.nl/wp-content/uploads/2023/03/Ambtelijke-blunder-bij-fosfaatrechten-bracht-melkveehouderij-onnodige-problemen.pdf

Afpersing / Afdreiging

Vorige week hadden wij een incident met een bedrijf, ik ga het bedrijf zeker niet noemen, maar ik wil uitsluitend het probleem aankaarten. Ik was in discussie met een partij over een factuur, ik was tot de conclusie gekomen dat het bedrag (deels) onterecht in rekening was gebracht. Ik kan/kon dat schriftelijk goed onderbouwen (naar mijn idee) en ik stuurde daar een WhatsApp-bericht over met een afbeelding dat het technisch (naar mijn idee) niet mogelijk was. Toen wou de directeur van het bewuste bedrijf (waar is ook het bericht naar gestuurd had), mij opbellen. Daar had ik op gezegd dat ik het liefst schriftelijk onderbouwing wilde, vanwege het feit dat we mondeling al meerdere gesprekken hadden gehad en er niet uitgekomen waren. Nog geen half uur later stond de bewuste directeur met twee medewerkers bij de deur en begon gelijk te dreigen '''van als het bedrag niet overmaakt dan slaan we je in elkaar''. Met een wijzende vinger en met gebalde vuisten liep hij op me af met drie man sterk en draaide als het ware helemaal door. Ik heb ook de politie nog gebeld en hen de camerabeelden (van de beveiligingscamera) nog laten zien, zij konden natuurlijk niks doen zeiden ze. Toen heb ik het bedrag maar overgemaakt, terwijl ik kon onderbouwen dat ik mijn recht stond. Ik heb zo iets nog nooit meegemaakt, maar zijn er mensen hier die vaker zo iets meegemaakt hebben? Alvast bedankt.

Duitse wetenschappers melden doorbraak in methaanreductie drijfmestopslag.

Mest zonder methaan Met een eenvoudige methode kunnen wetenschappers van de universiteit van Bonn voorkomen dat mest uit koeienstallen het voor het klimaat schadelijke methaan produceert. Maar een Duitse verordening verhindert het grootschalige gebruik ervan. Door Sebastian Tittelbach Felix Holtkamp is onderzoeker op de Univesiteit Bonn. Op de Frankenforst-campus van de universiteit van Bonn produceren koeien veel mest. Een eenvoudige oplossing is volgens de onderzoekers uit Bonn calciumcyaanamide. Dat is een chemische stof die al meer dan 100 jaar als meststof wordt gebruikt. Door vloeibare mest te roeren, onderbreekt calciumcyaanamide het proces waarbij bacteriën en schimmels de mest afbreken. Het is belangrijk dat de gebruikte calciumcyaanamide zoveel mogelijk vrij is van nitraatstikstof, anders wordt in plaats van methaan distikstofoxide geproduceerd, dat nog schadelijker is voor het klimaat. De wetenschappers verwachten extra kosten van ongeveer een halve cent per liter melk. Toch kunnen boeren de resultaten van de laboratoriumtests niet op hun bedrijf gebruiken. Manfred Trimborn van het instituut voor landbouwtechniek van de universiteit van Bonn noemt als reden de afvalwaterbeschermingsverordening. Deze verordening bepaalt dat vloeibare mest bijzonder veilig moet worden opgeslagen zodra er iets aan wordt toegevoegd. Trimborn kan de verordening niet begrijpen, want na een half jaar opslag is de calciumcyaanamide in de mest niet meer aantoonbaar. Promovendus Felix Holtkamp ziet een taak weggelegd voor het Bondsministerie voor Milieu: "Natuurlijk zou de politiek snel moeten reageren om de klimaatverandering nu en niet over vijf jaar te stoppen." Het Bondsministerie van Milieu heeft nog niet geantwoord op een vraag van de WDR over deze kwestie.

Lelystad Airport heeft meer stikstofrechten gekocht dan nodig en geeft deel terug

Bij de aankoop van drie boerderijen in Gelderland heeft Lelystad Airport meer stikstofrechten verworven dan dat het zelf nodig heeft voor de eerste uitbreidingsfase. Die rechten wil de luchthaven daarom weer teruggeven aan agrarische bedrijven zoals PAS-melders. Dat zei algemeen-directeur Jan Eerkens van Lelystad Airport donderdag tijdens een bijeenkomst in de nieuwe terminal van het vliegveld. Daar werd de aftrap gegeven voor het jubileumjaar, omdat de luchthaven dit jaar 50 jaar bestaat. Eerkens bevestigde daarbij dat hij de overtollige stikstofruimte wil aanbieden aan agrarische bedrijven in Flevoland en Gelderland, die sinds 2019 in onzekerheid verkeren over hun uitstoot. Dat jaar vernietigde de Raad van State de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), waarmee eerdere kabinetten de uitstoot op termijn pas wilden compenseren. Natuurvergunning De aankoop van de boerderijen ligt gevoelig. De Tweede Kamer wil dat de koop ongedaan wordt gemaakt, de provincie Gelderland wil niet dat Gelderse boerderijen een probleem bij de buurprovincie oplost terwijl er binnen de eigen grenzen ook een stikstofprobleem is. Met de opkoop van de stikstofrechten hoopt Lelystad Airport te hebben voldaan aan de voorwaarde om een natuurvergunning te kunnen aanvragen. Directeur Eerkens en eigenaar Luuk van Hooijdonk van vliegbedrijf Wings over Holland zeiden beiden dat er snel duidelijkheid moet komen of Lelystad opengaat voor vakantievluchten. “We staan als bedrijf maar ook als luchthaven op een T-splitsing. We kunnen niet linksaf, we kunnen niet rechtsaf, we weten niet wat er gaat gebeuren. Diep in mijn hart hoop ik dat de grote luchtvaart niet komt, maar als die er komt weet ik het liever vandaag dan morgen,” aldus Van Hooijdonk.

Nieuwe reacties

Jan Cees Vogelaar. on Twitter

Met welk mandaat zitten Agractie, LTO, NAJK en NMV om tafel bij het Landbouwakkoord? LTO heeft leden met inschrijving KvK . Hoeveel dat wordt binnenkort iets duidelijker en de te grote broek die LTO aantrekt ook. Dus LTO heeft mandaat zij het veel kleiner dan LTO wil doen geloven en onvoldoende om namens een sector afspraken te maken NAJK heeft geen bedrijven als lid en heeft dus geen enkel mandaat. NMV kent circa 1500 leden melkveehouders en heeft dus beperkt mandaat. POV en NAV zijn beiden ledenorganisaties . POV zal het grootste deel van de varkenshouders organiseren. NAV niet de meeste akkerbouwers. NAV verwelkomde in 2017 het 3000 ste lid en er zijn circa 17.000 bedrijven met (deels) akkerbouw. DDB heeft geen bedrijven als lid Dan blijft over Agractie die namens boerenachterban zegt te spreken. Maar probeer maar eens lid te worden van Agractie. Dat gaat niet. Donateur kun je wel worden. Agractie zit dus aan de hoofdtafel bij het Landbouwakkoord te onderhandelen namens een aantal donateurs niet namens boerenleden. Agractie is geen ledenorganisatie en heeft derhalve geen enkele representiviteit of mandaat. Dit is natuurlijk ook allemaal bekend bij de bestuurders die aan tafel zitten en bij de overheid. Het zogenaamde Landbouwakkoord kan dus nooit namens de primaire sectoren worden afgesloten vanwege de geringe vertegenwoordiging.

CDA wil weer verbinden: "Dit jaar is ommekeer nodig"

De landelijke politiek is de verbinding met de samenleving verloren en het CDA wil die "ontrafelende saamhorigheid" aanpakken. Op een CDA-congres ter gelegenheid van de aftrap van de Provinciale Statenverkiezingen zei partijleider Hoekstra dat er een "ommekeer" nodig is: het CDA wil weer een partij voor "heel Nederland" zijn.Voorafgaand aan het congres in Amersfoort, flyerend op de Hilversumse markt, zei Hoekstra tegen de NOS "ruiterlijk te erkennen" dat het CDA ook decennia heeft meebestuurd. Desondanks is volgens hem nu een koerswijziging nodig.Eerder deze week presenteerde het CDA al het plan Voor Heel Nederland. Daarin staat het voorstel om de ongelijkheid aan te pakken, volgens de partij een grote oorzaak van onvrede onder burgers, zowel in de stad als op het platteland. Volgens Hoekstra, die niet alleen op het platteland maar "zelfs in het centrum van Amsterdam" het afgelopen jaar omgekeerde vlaggen zag hangen, moet 2023 het jaar van de ommekeer worden.Verplichte dienstplichtOm die ommekeer en het gevoel van saamhorigheid te versterken wil het CDA dat jongens en meisjes minimaal één jaar dienstplicht gaan vervullen. Hoekstra zegt dat jongeren in dit land "geweldige individuele vrijheden" hebben waar best zo'n dienstjaar tegenover mag staan. "Dat past in een lange traditie. Lubbers pleitte er eerder voor, en ook Balkenende en Buma, en ik vind dat de tijd nu is gekomen om het in de volle breedte in te voeren", aldus Hoekstra, verwijzend naar voorgaande CDA-leiders.Om de samenleving verder leefbaar te houden herhaalde Hoekstra ook het al eerder geuite CDA-pleidooi voor een hardere aanpak van het migratieprobleem. "Als we de grenzen binnen Europa open willen houden, moeten ze om heel Europa heen dicht."Hoekstra zei in zijn toespraak opnieuw voorstander te zijn van "realistisch stikstofbeleid" waar goede natuur en een "fatsoenlijke toekomst voor onze boeren" hand in hand gaan. Hij ging er verder niet op in hoe dat er precies moet uitzien. Het stikstofbeleid blijft een heikele kwestie voor het CDA: deze zomer nam Hoekstra enigszins afstand van de stikstofdeadline van het kabinet, maar hij zei tegelijkertijd vast te houden aan de kabinetsdoelen om de uitstoot te reduceren. In steeds meer provincies verzetten CDA-bestuurders zich nu tegen het landelijke stikstofbeleid.'Eigen Kracht'Nu de BoerBurgerBeweging BBB het in al die onrust over het stikstofbeleid in de peilingen goed lijkt te doen en het CDA op verlies lijkt te staan, vindt Hoekstra het voor het CDA vooral van belang om "gewoon van de eigen kracht te blijven uitgaan". Hij erkent dat het CDA geen makkelijk jaar achter de rug heeft, maar volgens hem leven we ook in een tijd waarin "verantwoordelijkheid nemen niet altijd tot waardering leidt". Hoekstra is naar eigen zeggen optimistisch en denkt dat "degelijke bestuurders en verstandige beslissingen" uiteindelijk het best zijn voor Nederland.Hoekstra verwees in zijn speech ook nog naar de "linkse wolk", waarvoor VVD-leider Rutte en VVD-Eerste Kamer-lijsttrekker Schippers waarschuwden nu GroenLinks en PvdA verder gaan samenwerken . "Het CDA zoekt naar oplossingen die de samenleving voor heel Nederland versterken. Nederland is niet gebaat bij kunstmatige spelletjes over linkse of rechtse wolken."Wat doen Statenleden en gedeputeerden in provincies precies? En hoe hebben de landelijke partijen de campagne afgetrapt? In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen bezoeken Herman, Marleen en Xander in Rondje Binnenhof ook wat provincies.

Snappen we het lobbyen in Brussel nog?

https://www.ad.nl/nieuws/ https://www.pzc.nl/politiek/snappen-we-het-lobbyen-in-brussel-nog-soms-zijn-wij-nederlanders-degenen-die-niet-luisteren~a4470b34/ Snappen we het lobbyen in Brussel nog? ‘Soms zijn wij Nederlanders degenen die niet luisteren’ Mest, stikstof, pulsvissen – telkens krijgt Nederland het deksel op de neus in Brussel. Snappen we de EU en de techniek van lobbyen nog wel? ,,In Brussel is veel veranderd, in Den Haag te weinig.” Hans Nijenhuis 29-01-23, 17:30 Laatste update: 17:41 Eerst even een misverstand uit de weg ruimen. Wie je ook spreekt in Brussel – ambtenaar of politicus, Nederlander of Belg – als het over Nederland gaat zeggen ze: Nee, Nederland is in Europa níet het braafste jongetje van de klas. Niet het land dat zich als enige aan de regels houdt. En trouwens ook niet het enige land dat op de vingers wordt getikt. ,Dat beeld bestaat, maar het is echt totale onzin”, zegt Bas Eickhout. Hij is van GroenLinks, maar zit al zo lang in het Europees Parlement, bijna veertien jaar inmiddels, dat hij van links tot rechts respect geniet. ,,Wij zijn gewoon een van de vele lidstaten die geitenpaadjes zoeken voor regels waarmee we het moeilijk hebben”, zegt hij. ,,En in Nederland heeft dat meestal te maken met ruimtegebrek en landbouw, omdat we een klein dichtbevolkt land zijn met heel veel economische activiteit. We lopen tegen grenzen aan en proberen die steeds maar op te rekken.” En, verrassing, daarvoor vindt Nederland in Brussel best een luisterend oor. De Europese Commissie, het ambtelijk apparaat dat toeziet op de naleving van de regels die de 27 EU-landen met elkaar hebben afgesproken, heeft Nederland vaak genoeg een uitzondering op de regels gegeven. Zoals met de mest, inderdaad. Uitzondering op mest Voor wie er deze week nog niet genoeg over heeft gelezen: Europa, ook Nederland, maakt zich zorgen over de kwaliteit van het bodem- en drinkwater. Daarom zijn er al in 1991 regels opgesteld over de hoeveelheid mest die mag worden gebruikt. Nederland bedong en kreeg een uitzondering. In jargon: de derogatie. De uitzondering is herhaaldelijk verlengd, maar wel onder voorwaarden: Nederland zou stappen nemen om de kwaliteit van het grondwater te verbeteren.

Misschien iets om over na te denken. Vooral tijdens de provinciale verkiezingen

Ik neem aan dat een ieder ondertussen wel wakkerder is dan een paar jaar terug. Velen zullen nog volop in bedrijf zijn. Passen zich met elke regel weer aan. Anderen zijn gestopt door ouderdom, geen opvolger of een goed aanbod voor de stikstofrechten. Wat de reden ook maar mag zijn. Vandaag vond ik het zo’n dag weer eens wat van me te laten horen. Persoonlijk zit ik meer in het politieke gebeuren dan alle cijfers, regels en wetten waar Jan Cees en Spithoven zich mee bezig houden. Graag deel ik mijn analyse met jullie van wat ik denk, ik lees, ik hoor of zie gebeuren. Niet dat het voor waarheid moet worden gelezen maar misschien wel om over na te denken…. Vooral met het oog op komende provinciale verkiezingen. (De foto is ons protestbord waar via de weg, de burger mooie gesprekken mee ontstaan) Onlangs was in Davos de Wef bijeenkomst. Niets geheimzinnigs meer aan. Ook sommige elite laten zich hier steeds meer uit. Zo wordt steeds duidelijker dat ze het over de onnuttige eters hebben. Hiermee bedoelen ze de burgers die er zijn maar niet meer nodig zijn. Door technologie, wetenschap, computers. De elite ziet een wereld voor zich zelf waarin ze zelfvoorzienend zijn, in evenwicht met de natuur. Om dit te bereiken spreken ze in Davos over een soort fort voor hun zelf. Er zijn in Amerika al vele tunnels ontdekt met goed voedsel voor jaren. De nutteloze eters zullen buiten dat fort elkaar wel aanvallen en opruimen is de gedachte. Er zijn nu eenmaal te veel mensen. Ik denk dat dit ook de reden is dat we zoveel vluchtelingen Nederland in laten. Ondanks dat we vol zitten en ons Land systeem dit niet aankan.(Onderwijs, vervoer, werk, onderdak etc.) Ik neem het de vluchtelingen niet kwalijk. Als een land hun de mogelijkheid bied dan maak je daar gebruik van. Ondertussen komt Tristate city of wel de 15 minuten steden (op internet wel te vinden) steeds dichter bij. Terwijl de boeren zich druk maken om de derogatie, en of krekelmeel in onze voeding. Hebben veel gemeentes onlangs hun handtekening gezet in de voorbereidingsfase om de 15 minuten steden te realiseren. Friesland komt er in het algemeen nog goed van af. Zouden ze misschien straks van het wolven hek om Friesland een elite hek maken? Zodat ze hun fort hebben…. Op de Waddeneilanden vestigen zich al veel elite in al of niet vakantiehuizen. Er wonen hier weinig mensen, vruchtbare grond en een vliegveld te Leeuwaren. Ik denk dat dit in grote lijnen het idee is of was van het Wef. Misschien dat er al boeren zover zijn om ook te kunnen denken dat de oorlog in Oekraïne met Rusland alleen maar is gedaan om het als reden te gebruiken om de plannen door te drukken. Of dat er al boeren zijn die de oversterfte zien. Was dat vaccineren wel zo’n goed idee? Of nog een stapje verder… Wat Fvd allemaal vertelde, daar is toch wel veel van uit gekomen. Vandaag las ik het bericht dat je bij Picknick nu kunt aangeven of je je producten uit Nederland wil hebben of uit Duitsland. Het zelfde Hak potje kost hier gauw 50 cent duurder. Het zijn kleine berichtjes. Maar vaak werkt het uit in het puzzelstukje wat ontbrak. (Wat me ook bij staat is dat de familie van minister van stikstof van der Wal Picknick hebben opgezet maar dit kan ik fout hebben. Hoewel het me niets zou verbazen) Zoals de melk, de eieren, het vlees elders te halen. De meest consumenten hebben er geen probleem mee. Als het goedkoper is…. Wat ik maar duidelijk wil maken met mijn schrijven, en wat ik al jaren probeer te vertellen. Wij de boeren kunnen niet tegen de Wef plannen op met al onze argumenten, al onze rechtszaken, al onze cijfers en vooral al onze goede bedoelingen. Dit plan is allemaal zo perfect uitgewerkt. Er zijn personen in het verhaal die het WEF plan proberen te dwarsbomen. Die precies weten wat er gaande is. Denk aan Trump, Musk, Poetin (Hoewel die ook gebruik kunnen maken van de ontstaande situatie) of dichter bij huis de BBB of Forum voor Democratie. Bij het Wef ging alles achter de schermen. Tot een paar jaar terug ze het moment vonden om door te pakken. We kregen de zogenaamde covid, de lockdowns de vaccinaties de leugens de milieuproblemen, de vogelgriep, de oorlog, het geld uit geven en de vluchtelingen. Nu komt de uitrol met digitaal geld, Co2 taks, 15 minuten steden, overname land en schulden, controle noem het maar op. Alles verloopt redelijk volgens plan. Daarom…. De enige mogelijkheid om iets te redden van deze richting is wijs te stemmen. In de peilingen lees ik dat in Friesland, Drenthe en Groningen de BBB als beste uit de bus komt. In de rest van Nederland lijkt toch weer de VVD boven aan te staan… Dan denk ik, mensen werk aan de winkel daar. Andere kant moet ik ook denken… Misschien wil de mens deze controlestaat wel. Je hoeft zelf niet meer na te denken… Misschien is dat juist wel heel fijn??? Het is een fascinerende tijd.

Mijn perspectief brief......

Iedereen wordt gevraagd om een perspectief brief te schrijven of te kletsen over een landbouw akkoord.....maar mij word niets gevraagd 😁😁😁 Dus dring ik mij hier maar op met mijn visie op het perspectief.... We beginnen maar om de huidige situatie in kaart te brengen. En omdat stikstof nu eenmaal de stok is die ons regeert, is dat ook mijn vertrekpunt. Volgens de geleerden spoelt stikstof uit, spoelt stikstof af en daalt stikstof neer in de natuur. Eerst de huidige uitscheiding maar in kaart brengen. Zie afbeelding. Dit komt cbs mineralen stromen Eerste rij: totale stikstof uitscheiding Tweede rij: weidemest Derde rij : alle stalmest Alles uitgedrukt in stikstof Er is volgens cbs 1.8 miljoen ha landbouwgrond en is er een stikstof uitscheiding van 471 miljoen kg. Dat is 261 kg N per ha...... Nu de situatie vanaf 2026, verlies derogatie en 42 % areaal nutriënten verontreinigde gebieden, geeft de volgende rekensom. (170 x 58)+(136x42)/1000= 155 kg per ha De gemiddelde plaatsingsruimte per ha wordt dus 155 kg N per ha Dus er is een gat te dichten tussen 261 en 155 190 miljoen kg bij de gewenste grondgebonden veehouderij (geen mineralen concentraat als kunstmest vervangers bijv) 40 % krimp En als het areaal de komende jaren nog eens krimpt met een aantal honderd duizenden ha dan wordt dit percentage nog iets hoger. Een perspectief brief, een landbouw akkoord......gaat me niet lukken 🙃

Boeren in Noord-Holland extra hard geraakt door nieuwe stikstofmaatregelen

Boeren in het grootste deel van Noord-Holland worden extra hard geraakt door de nieuwe stikstofmaatregelen die landbouwminister Adema afgelopen vrijdag heeft aangekondigd. "Dit is landbouwkundig volledig tegenstrijdig, dat krijg je als je iemand naar Brussel stuurt die niet weet wat hij doet", zegt melkveehouder Gerard Veldt uit Castricum. "Ze hebben Adema bij de ballen en ons ook" Maar in Brussel zijn ze al langer ontevreden over de waterkwaliteit in landbouwgebieden in Nederland. De minister is daarom gesommeerd op 1 januari 2023 de beperkingen al in te voeren. "Ze hebben Adema bij de ballen en ons ook. We worden eigenlijk gechanteerd", zegt Jack Rijlaarsdam, deskundige in het stikstofdossier voor belangenorganisatie LTO in Noord-Holland. "Als we namelijk niet luisteren wordt de hele derogatie niet meer afgegeven en is er ook geen afbouwfase meer." Eén van de maatregelen voor een betere waterkwaliteit is dat op drie meter brede stroken langs waterwegen niet meer bemest mag worden. "En we hebben natuurlijk veel water in Noord-Holland", zegt Rijlaarsdam, die zelf ook melkveehouder is in Stompetoren. "Dat kost mij vier à vijf procent van mijn grond die ik niet mag bemesten." Melkveehouders kunnen zo minder mest kwijt en akkerbouwers hebben ingezaaide stroken waar de gewassen niet van bemest kunnen worden.

Rutte: achteraf gezien zat kabinet fout met mestregels

ANP - Het kabinet heeft verkeerd ingeschat hoe Brussel zou omgaan met de mestregels voor boeren, erkent premier Mark Rutte. "Achteraf gezien is het fout en blijkt dat de ruimte waarvan we dachten dat-ie er was, er niet was", zei hij tijdens zijn wekelijkse persconferentie. "Er was de gedachte: je kan iets meer tijd pakken." De strengere regels voor het uitrijden van dierlijke mest, gaan al in op 1 maart, in plaats van volgend jaar. Dit terwijl landbouwminister Piet Adema in zijn brief van begin december nog sprak van een "overgangsjaar". Daarop is bezorgd gereageerd door de Europese Commissie. Adema moest halsoverkop terugkomen van de internationale Grüne Woche in Berlijn om de beslissing te bespreken in de ministerraad. De bewindsman gaf vrijdag toe dat Nederland toch een "geitenpaadje" heeft gezocht, en Brussel op zijn beurt weinig ruimte laat. Volgens linkse partijen is het logisch dat de Europese Commissie geen coulance verleent. "Hoe vaak kun je verrast worden door Brussel?" vraagt GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet zich af. Het kabinet zoekt "de randjes en de geitenpaadjes op", volgens PvdD'er Leonie Vestering. "En dan ga je nat." Vertrouwen Rutte erkende tijdens zijn persconferentie dat er "weinig vertrouwen in Nederland" is in Brussel. Dat zei stikstofminister Christianne van der Wal de afgelopen maanden ook meermaals. "Nederland, we geloven je niet meer", is de boodschap die zij steeds uit Brussel hoort. Juist op het gebied van natuur moet Nederland "eerst leveren". In een stikstofdebat in juni noemde de bewindsvrouw de argwaan van de Commissie jegens Nederland zelfs al in de context van derogatie-kwestie, zoals de mestuitzondering werd genoemd. "Europa gunt ons niets meer", zei Van der Wal toen. Hoewel verschillende partijen uit de Tweede Kamer dus vinden dat het kabinet de blokkade van de Europese Commissie had moeten zien aankomen, is het volgens Rutte "niet te garanderen dat het - ook in de toekomst - een keer zo gaat".

cs-agrar


Topics
48
Reacties
8.500
Volgers

Over mij

Leeftijd: 122jr
Laatst online: 6u geleden

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering