Schuitemaker stopt de verkoop en productie van de Innovado-voerrobot

Door de vorming van SVgroup (fusie tussen Schuitemaker en Veenhuis) in 2019 is de focus volledig op voederwinning en bemesting gelegd. Schuitemaker stopt hierdoor definitief met de verkoop en productie van de autonome voerrobot. https://d3ncyx4db87lab.cloudfront.net/05/58/360/141096.-detail.jpg Door de vorming van SVgroup (fusie tussen Schuitemaker en Veenhuis) in 2019 is de focus volledig op voederwinning en bemesting gelegd. Schuitemaker stopt hierdoor definitief met de verkoop en productie van de autonome voerrobot. Focus op groeisegmenten De toenemende groei in de segmenten voederwinning en bemesting leidt ertoe dat de focus is komen te liggen op de ontwikkeling, productie en verkoop van machines in deze segmenten. De komende jaren zal SVgroup dan ook gebruiken om haar productiefaciliteiten, fabrieksinfrastructuur en productiecapaciteiten aan te passen om de toekomstige groei te kunnen waarborgen. Innovado De Schuitemaker Innovado is een zelfrijdende mengwagen. Het unieke concept van de Innovado is het volledig automatisch halen, mengen, verdelen en aanschuiven van het voer. Met de Innovado is Schuitemaker de eerste fabrikant, die alle processen van het voeren combineert in één systeem. De voerrobot is ontwikkeld om een volledig automatische oplossing te bieden om zo de efficiëntie en het werkplezier te vergroten. Bron: SV Group

Volendammer jurist haalt uit naar stikstofbeleid: ‘Wat hier gebeurt is echt super-onrechtmatig’

Jurist Martin Schilder bekritiseert het in zijn ogen ‘onrechtmatige’ overheidsbeleid tegenover boeren en vissers. En de huidige stikstofaanpak van de Nederlandse regering. De Volendammer weet alles over de Europese wetgeving achter Natura2000, alsmede over de Europese landbouw- en visserijwetgeving met betrekking tot de voedselvoorziening. Volgens hem wordt voedsel nog duurder met elke boer en visser die de overheid saneert. Schilder vond dat het tijd werd voor actie en werkte het hele kermisweekend door om een wetenschappelijk artikel te schrijven over deze kwestie. Dat artikel staat nu op de agendering van verschillende juridische tijdschriften die volgens hem veel gelezen worden in politiek Den Haag. De jurist promoveerde twee jaar geleden op het onderwerp ‘De gevolgen van de verhandelbaarheid van visrechten’. Naast dit thema bijt hij zich nu ook vast in de stikstofproblematiek, werkt hij voltijds als universitair docent, als onderzoeker aan de Open Universiteit en als freelance consultant bij Deloitte. Schilder licht toe waarom hij niet langer wilde wachten met het schrijven van zijn artikel: ,,De laatste tijd kreeg ik steeds verzoeken of ik wat wilde zeggen over dit veelbesproken thema. Eerst wilde ik dit niet, maar ik werd later toch overtuigd. Ik heb ervoor gekozen om het onderwerp in eerste instantie op een algemene manier te benaderen. Als er dan commentaar op komt, kan ik altijd nog de diepte ingaan.” Afgelopen week sprak de Raad van State zich uit tegen de uitbreidingsmogelijkheden van emissie-vrije stallen. In een eerder Nivo-artikel had Schilder het al over de grote invloed van NGO’s, vaak organisaties die opkomen voor de natuur. ,,Deze rechtszaak is aangespannen door de NGO’s. De Raad van State is in het verleden al een paar keer de mist ingegaan. Onder andere op het gebied van de toeslagenaffaire en andere onderwerpen. Deze uitspraak neigt wederom naar een bepaalde partijdigheid qua wetenschap en jegens een bepaalde sector. Dit onderwerp hoort helemaal niet daar te liggen, maar bij de Hoge Raad. Die moet uitleg geven over de verordeningen over landbouw en visserij ten opzichte van Natura2000.” ‘De situatie is nu zo krom dat zowel de politiek als de rechtspraak regeert onder druk van NGO’s’ Schilder bestudeerde vorige week nog eens de nieuwste wetgeving op deze terreinen. Hij haalt enkele gegevens aan die er zijn over de landbouwsector in Nederland en de hele EU. ,,Nederland had in 2021 een recorduitvoer van 105 miljard euro. Een zeer groot aandeel van de voedselproductie op ons continent neemt Nederland voor zijn rekening. Dat kan zij door alle kennis en ‘knowhow’ die het bezit. Onze boeren voorzien ook delen van Afrika van voedsel en verspreiden informatie om dit werelddeel groener te krijgen. Worden onze agrariërs gesaneerd, dan stijgen de toch al hoge voedselprijzen met nog eens honderd procent. Dat kan ik je garanderen. Dit blijkt ook uit alle berekeningen van het LEI (Landbouw Economisch Instituut) en WUR (Wageningen University Research).” De Volendammer rechtsgeleerde ontkent niet dat de Nederlandse stikstofuitstoot hoog is. Maar dit is volgens hem voornamelijk te wijten aan de dichtheid van de bevolking ten opzichte van de dieren. Hij ziet andere oplossingen voor het omlaag brengen hiervan dan de sanering van bedrijven. ,,Een groot deel van de emissie ontstaat door het voedsel dat de dieren krijgen. Ze krijgen nu voer, gemaakt van palmolie en vismeel. Terwijl een koe gewend is om gras te eten, geen vismeel. Dat doen ze om de varkens en koeien sneller te laten groeien. Ze geven daardoor meer melk en worden sterker, groter. Door ander voer te geven, kun je een groot deel van de stikstofuitstoot verminderen. De regering wil niks horen over eventuele alternatieven en dat is zeer kwalijk.” De regering stelde eerder dat dergelijke innovaties niet genoeg bijdragen aan het terugdringen van deze emissie. Volgens Schilder worden deze inzichten vooral ‘gepropageerd door de NGO’s’. Hij is bezig met een onderzoek over deze organisaties dat volgens hem meer teweeg gaat brengen dan alle eerdere Nederlandse affaires bij elkaar. Nu al ziet hij dat deze natuurclubs een ‘verdienmodel’ zijn geworden. Schilder heeft ‘op zich wel vertrouwen’ in de onafhankelijke rechtspraak. Alleen merkt hij dat het recht soms op een verkeerde manier wordt toegepast. Hetgeen volgens hem nu ook aan de orde is in het stikstofdossier. Zijn conclusie is niet mals. Namelijk dat de centrale en decentrale overheden zich niet houden aan de uitvoering van de Europese landbouw- en visserijverordeningen. ,,Zij laten de Natura2000-richtlijn prevaleren boven die verordeningen, terwijl dit andersom hoort te zijn. De situatie is nu zo krom geworden dat zowel de politiek als de rechtspraak regeert onder druk van de NGO’s. Minister Van der Wal gaf dit zelfs toe. Zij zei: ‘Als we niet snel een overeenkomst met de boeren bereiken, dan worden er rechtszaken tegen ons aangespannen door de NGO’s’. Ze zijn bang voor deze organisaties en het ambtenarenapparaat lijdt daar ook onder. Door de rechtszaken die voortdurend worden gestart.” ‘De overheid speelt met vuur, want de steeds hoger oplopende voedsel- en energieprijzen veroorzaken armoede en armoede leidt tot grote economische en maatschappelijke problemen’ Volgens Schilder valt de boeren en vissers eveneens wat te verwijten. Enigszins geagiteerd vertelt hij over waar zij het in zijn ogen laten liggen. ,,Zij doen helemaal niks op juridisch gebied. Terwijl ik al heel lang zeg dat ze rechtszaken moeten aanspannen. Als ze dat doen, dan staan ze sterk. Nu doen ze domme dingen, zoals wegen stil leggen. De Natura2000-wetgeving beslaat niet meer dan dertig pagina’s. De Europese verordeningen over landbouw en visserij bestrijken tienduizenden pagina’s. Die ‘overrulen’ de natuurbeschermingswetten. In mijn stuk leg ik uit hoe een overheidsbeleid tot stand komt en waar men rekening mee moet houden als dit een eenmaal loopt. Ook verwijs ik naar documenten die beschrijven hoe de Nederlandse overheid zich ten opzichte van de landbouw en visserij dient te gedragen.” De jurist onderbouwt dit door een recent advies van onder meer het Europees Economisch Sociaal Comité van het Europese Parlement. ,,Dergelijke EU-documenten en regelgeving worden geschreven door de hoogste ambtenaren en hebben rechtstreekse werking. Daar staat letterlijk in dat juist nu alle boeren en vissers omvangrijke financiële steun moeten krijgen. Deze twee belangrijke documenten kun je zo opzoeken. En wat doen ze? Ze doen precies het tegenovergestelde.” Schilder gaat met zijn uitspraken in tegen breedgedragen opvattingen bij sommige delen van de samenleving en bij de regering. De jurist twijfelt desondanks niet aan zijn gelijk op dit punt. ,,Anders zou ik dit niet doen. Wat hier gebeurt is echt super-onrechtmatig, voor honderd procent. De overheid speelt met vuur, want de steeds hoger oplopende voedsel- en energieprijzen veroorzaken armoede en armoede leidt tot grote economische en maatschappelijke problemen. Hopelijk helpt dit artikel om boerenorganisaties en de vissers op de juiste manier in beweging te krijgen.” Bron: NIVO

Doorbraak of een list?

Deze week hebben sector partijen voor het eerst gezamenlijk overleg gehad met gespreksleider Remkes over het stikstof dossier. Aan dat gesprek zaten vooraf voorwaarden verbonden. De kdw van tafel was er daar 1 van . Naar nu (achteraf)blijkt is er aan de voorwaarden niet voldaan. In een gezamenlijk statement valt op te maken dat er toch enige toenadering vanuit het kabinet Rutte lijkt te komen. Maar is dat zo? Ik zal het proberen uit te leggen. Het kabinet wil kijken naar een andere berekeningswijze van de kritische depositie waarde (KDW) Deze waarde is vastgesteld naar aanleiding van onderzoek op laboratorium niveau bij welke stikstof gift een habitat type nadelige zou kunnen ondervinden. Wederom een sur realistische benadering. De KDW, een grenswaarde , waarbij een habitat type nadelige gevolgen zou kunnen ondervinden, is voor sommige habitat type zo laag vast gesteld, dat de depositie bijdragen vanuit het buitenland (NOx) al zorgen voor een overschrijding. Doelen van 2030 uit het regeerakkoord zijn daarom ook nooit te halen. En daar is een list voor bedacht. In de technische briefing 16 juni 22 van PBL en RIVM is daarover gesproken. Men heeft het daar over de KDW-T. Wat is het voorstel? Men stelt voor om de KDW, daar waar deze voor een habitat type onder de 1000 mol per ha zit, op te hogen tot 1000 mol, zeg maar 14 kg N per ha. En dat tegen het licht van een achtergrond depositie van 22 kg N per ha en een veehouderij aandeel daarin van rond de 10 kg N per ha. En laat nu net toevallig de kabinet doelstelling 74 % depositie reductie wezen. Of te wel het verschil tussen de achtergrond depositie en de KDW-T. Dus met een andere berekeningswijze, lees de KDW-T, worden de doelen in 2030 gehaald. Waarom deze tussen stap? Men verwacht dat de NOx depositie vanuit het buitenland door de NEC richtlijn fors gaat dalen . (verwachting 🤪) En dan is nog iets opvallends. In een rapportage okt 21 schrijft het RIVM in opdracht van het kabinet dat de vergunning verlening makkelijker kan als de achtergrond depositie onder de KDW zit. Men gaat er vanuit dat er in die situatie geen passende beoordeling (lees Aerius berekening) meer gedaan hoeft te worden. Dus de list waar sector partijen NIET in moeten trappen, is de zogenaamde toenadering van de heer Rutte met tassen draagster v d Wal. Want Rutte heeft maar 1 moto!!! Des te meer veehouders er verdwijnen des te eerder gaat de BV Nederland weer draaien. Overigens zegt Rutte ook steeds tegen sector partijen " Ik kan de KDW niet uit de wet halen, want die heb ik nodig bij de vergunning verlening. Niemand snapt waarom hij dat zegt, tenzij je zijn agenda begrijpt.

Lely is een pracht bedrijf

Lely. Lely is een pracht bedrijf. Maakte ooit prima rotorkopeggen en geweldige maaiers en fantastische schudders. Heb ze alle drie gehad en jaren met plezier mee gewerkt. Lely is de ontwikkelaar van het automatische melken’ En veroorzaakte daarmee voor een positieve trendbreuk waardoor zowel welzijn van de boer als de koe op vooruit zijn gegaan. De ontwikkelingen in stalmanagement en voermanagement en de daarbij behorende oplossingen zijn ook supergoed voor boeren en koeien. Echter niet alles wat ze in de markt zetten is zo geweldig. De Lely Orbiter (verwerker van dagverse melk eventueel per koe) lijkt leuk maar is bij de huidige melkprijzen geen winstmaker. Maar veel beroerder nog er zijn bewindslieden die het zien als de nieuwe toekomst voor de gehele (zeer sterk gekrompen) melkveehouderij. Dat is natuurlijk een utopie. Net zo goed als dat de Lely Sphere als een oplossing voor het stikstofvraagstuk zal zijn. Het stikstofvraagstuk vraagt maar beperkt om technische oplossingen maar vraagt vooral om goed beleid op basis van degelijk onderzoek gebaseerd op metingen en niet op basis van onderbuikgevoelens. Dat Lely een beetje gebruik probeert te maken van die onderbuikgevoelens om de eigen handel aan te prijzen en niet om de overheid te wijzen in de grote onjuistheden in het beleid zegt mij dat Lely (een club is die prima techniek maakt) waarvan de top meer oog voor eigen belang dan voor boeren belang heeft. Jan Cees Vogelaar

Opinie | Stikstofboeren moeten eens in de spiegel kijken

Stikstofcrisis - De plannen van het kabinet om de stikstofuitstoot te verminderen maken boerenbedrijven stabieler in de toekomst, schrijft Jur Jacobs. In 2018 waren er grootse protesten van de Nederlandse vissersvloot. Schepen voeren over ’t IJ in Amsterdam en op de Dam werden dode vissen gedumpt. De ‘aanlandplicht’ werd ingevoerd. Daarvoor mocht vis, die na de vangst onder de maat bleek te zijn, weer overboord gegooid worden. Dit werd verboden, want een deel van deze bijvangst gaat dood overboord en de EU wilde vissers dwingen tot selectievere vangstmethoden. De vissers protesteerden massaal omdat de hele vloot zou verdwijnen. Ook de tussenhandel en visverwerkers zouden failliet gaan. Jur Jacobs is boer en ondernemer. Op dit moment is het ook spannend in de agrarische sector. Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) en Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ChristenUnie) hebben bekendgemaakt dat de stikstofemissies verlaagd worden; tussen de 12 en 70 procent voor agrarische bedrijven. Hoe dichter bij een natuurgebied, des te groter de verlaging. Want klimaat, waterkwaliteit en biodiversiteit lijden eronder. Protestacties Boeren zijn boos; er staan grootse protestacties gepland op 22 juni en boeren hebben al op de stoep gestaan bij Van der Wal. Maar de plannen van de ministers zijn erg goed nieuws. De grootste vervuilers zijn in de meeste gevallen gangbare veehouders. Zo’n boer kan met de huidige plannen kiezen: stoppen, of de bedrijfsvoering kleinschaliger maken met meer ruimte voor natuur; een boerderij die zich bezighoudt met kringlooplandbouw, of regeneratief boert. En als een boer kiest voor optie één, komt er waarschijnlijk een nieuwe boer op die plaats die zich gaat bezighouden met deze toekomstbestendige manieren van boeren. Veel boeren waren hun tijd vooruit en zijn uit het gangbare systeem gestapt, ook wel ‘toekomstboeren’ genoemd. Zij maken gebruik van de bodem en putten de grond niet uit, door bijvoorbeeld minder dieren te houden. Dit is niet alleen goed voor de bodem, maar ook voor de autonomie van boeren. Landschappen worden diverser, boeren hebben meer perspectief en er is een sterkere verbinding tussen stad en platteland. Daardoor hebben ze ook een stabieler inkomen en zijn ze beter in staat crises op te vangen. Want nu hebben we de stikstofcrisis, volgend jaar een droogte en het jaar erop weer een andere crisis. Boeren die op deze manier werken hebben zich al meerdere malen bewezen; bij bijna de helft is het bedrijfsresultaat hoger dan dat van hun collega-boeren. Groter en meer Want de boeren die nu protesteren zijn veelal gangbare boeren van de andere kant van het spectrum: zij kiezen voor groter en meer. Zij hebben de afgelopen jaren niet nagedacht over toekomstige crises. Ze hebben wel meer koeien, meer melk en meer opbrengst. En dus ook meer uitstoot, meer stikstof, kunstmest of krachtvoer en meer vervuiling. Het is niet zo erg dat deze manier van boeren wat minder wordt en dat meer boeren gaan investeren in natuur, bodem en biodiversiteit. En weerbaarder worden voor crises, en een stabieler inkomen krijgen. Want dát zijn eigenlijk de plannen van beide ministers. En die vissers uit 2018? Die zijn niet gestopt. Die hebben nieuwe netten en vangstmethoden ontwikkeld met minder bijvangst en nog steeds opbrengst. Dus deze protesterende boeren kunnen misschien ook over een paar jaar zeggen: die plannen waren eigenlijk zo gek nog niet.

De eerste ammoniak-aangedreven, emissievrije tractor is gepresenteerd

Amogy Inc., een pionier op het gebied van emissievrije, energierijke ammoniakstroomoplossingen, kondigde vorige week de succesvolle demonstratie aan van de allereerste ammoniak-aangedreven, emissievrije tractor. De demonstratie vond plaats op 25 mei in het Advanced Energy Center, gelegen in het Research & Development Park aan de Stony Brook University in Stony Brook, New York. [b]Elektriciteit opwekken met ammoniak[/b] ​Amogy’s efficiënte ammoniak-naar-stroomtechnologie werd met succes geïntegreerd in een middelgrote standaardtractor van John Deere. Het unieke systeem bestaat uit een standaard vloeistofopslagtank en zeer efficiënte ammoniak-kraakmodules die zijn geïntegreerd in een hybride brandstofcelsysteem, dat gedurende meerdere uren per tankbeurt consistent primair vermogen kan leveren. Daarom behoudt het baanbrekende voertuig de functionaliteit en de duur waarop operators vertrouwen om landbouwtaken te ondersteunen, wat nooit is aangeboden met andere alternatieve energieoplossingen. De ammoniak-aangedreven trekker werd voor aparte periodes gereden, met tussendoor een tankbeurt. Het tanken van een tractor met vloeibare ammoniak is snel en eenvoudig, vergelijkbaar met het tanken van gas of diesel.​ [b]Koolstofvrije ammoniak als brandstof[/b] “We zijn verheugd om voor het eerst onze emissievrije ammoniakstroomoplossing in actie in een tractor te demonstreren. Ammoniak is een levensvatbare emissievrije brandstof voor alle zware voertuigen, maar vooral voor boeren en landbouw, waar de gemakkelijk beschikbare chemische stof al tientallen jaren als meststof wordt gebruikt”, zegt Seonghoon Woo, CEO van Amogy. [i]“Amogy loopt voorop bij de inspanningen om koolstofvrije ammoniak als toonaangevende brandstof voor deze voertuigen te ontwikkelen. Ammoniak biedt een hoge energiedichtheid en er zijn tal van bestaande infrastructuren, zoals pijpleidingen, terminals en opslagmethoden, in de VS en wereldwijd, om een ​​dergelijke transitie te ondersteunen.”[/i]

Waarom??

Waarom? De eerste vraag die opkomt wanneer ik hier inlog. Waarom op heeeeel veeeeeel vlakken 1 licht ik toe Waarom wordt er bijna dagelijks de aanval geopend op andere mensen, partijen of verenigingen. Er zijn tal van redenen voor Ik kan er de hele dag over typen, maar ga lekker andere dingen doen met mijn spaarzame tijd. Het punt wat ik er uit wil lichten: WAAROM deed JC een aanval op SJAAK?? Sjaak zat in Buitenhof en maakte een paar foutjes. Dat is niet handig. Hij hoort te weten waar het over gaat en zijn functie op die manier stevig neer te zetten. En dan komt er een aanval van JC op de persoon SJAAK. JC reageert niet wanneer je kritische vragen stelt. Misschien dat dit de manier is om uit te zoeken wat zijn motivatie was. JC heeft een flinke carrière achter de rug en goed zijn best gedaan voor de sector Laat dat duidelijk zijn Maar, ook jc is niet zonder fouten Ik kan mij goed de uitleg aan de pers herinneren in Nieuwspoort waar het ging over het aandeel van de Nederlandse landbouw in de stikstofcrisis Dat ging niet goed. Vergeleken met de fouten van Sjaak ga ik niet zeggen wie de grootste of domste fout maakt Is ook niet relevant inzake deze topic Het gaat er mij om dat er een keer nagedacht wordt voordat je op basis van een foutje iemand probeert te beschadigen Iedereen maakt fouten en hoe meer je doet hoe groter de kans is

Stikstofblunder van der Tak in BuitenhofTV

In Buitenhof vanmiddag werd door de presentator Jan Pieter Hagens de bewering gedaan dan 61% van de stikstofemissie uit de landbouw komt en daarmee de landbouw dus ook de grootste veroorzaker zou zijn van het stikstofprobleem. Sjaak van der Tak had daar geen weerwoord op. Om te beginnen komt de 61% uit een briefing van TNO aan de Tweede Kamer twee jaar geleden. TNO erkende na kritiek van Staf dat bij de 61% aandeel landbouw de emissie vanuit de scheepvaart buiten beschouwing was gelaten en het gaat over cijfers 2016/2017. De huidige cijfers t/m 2019 zijn 51% aandeel landbouw en 49% overige sectoren alles omgereken naar kg stikstof. Niet al die stikstof vanuit de landbouw valt in de natuur. Sterker nog uit onderzoek van Sommers (Denemarken) en Jan Klaas Santing (Dwingerelveld) komt naar voren dat de meest ammoniak uit de veehouderij na circa 300 meter niet meer in de lucht meetbaar is . Deels komt dat door verdunning maar grotendeels ook doordat het als depositie is neergedaald op bodem en gewas. De zogenaamde "peikbelasters" vanuit de landbouw op natuur bestaan dus nauwelijk immers er staan maar weinig veehouderijbedrijven binnen de 300 meter van de x&y coördinaten van stikstofgevoelige natuur. In Nederland heeft de landbouw circa 54% van de grond in gebruik. De landbouw is dus ook de grootste ontvanger van stikstof ook de stikstof die door andere sectoren is veroorzaakt. Alle discussie alleen op emissie zetten is een discussietruck van journalisten ,ambtenaren en politicie. Het gaat er om welke emissie geeft welke depositie op welk gebied en dat is iets anders dan LTO nu doet. Namelijk meebewegen met de overheid zonder te weten waar ze het over hebben.

Denk dat een ieder dit eens moet lezen (Boerderij)

‘Wie houdt z’n verstand er nog bij in Europa?’ Redactie Erwin Van De Wolfshaar varkenshouder Het toekomstbeeld van de agrarische sector lijkt in heel Europa naar links te draaien. In Duitsland waren er op 26 september verkiezingen. 16 jaar lang was Frau Merkel de leider bij onze oosterburen. De CDU van Merkel werd de grote verliezer, ondanks dat het nog 24,1% van de stemmen haalde. De winnaars werden de centrumlinkse SPD met 25,7% en Die Grünen met 14,8% van de stemmen. De nog te vormen coalitie zal waarschijnlijk leiden tot een verhoging van het minimumloon, hogere belastingen voor Nederlandse bedrijven in Duitsland, maar vooral een steeds groenere en linksere kijk op de agrarische sector. Zorgen maken over voedsel Het toekomstbeeld van de agrarische sector lijkt in heel Europa naar links te draaien. Niemand lijkt zich zorgen te maken over voedsel, terwijl het voeden van 10 miljard mensen wel de grootste uitdaging ooit gaat worden. In China weet men wel beter. Het land koopt momenteel alle granen van de wereld op. Voedsel geeft rust onder de bevolking en dat kan China wel gebruiken ter voorbereiding op wereldoorlog III. Mensen met verstand van zaken worden niet gehoord en de emotie regeert China wil Taiwan inlijven als Chinese provincie. Taiwan produceert 80% van alle computerchips. Het is daarmee de meest strategische plek op aarde en China zal er met de VS om gaan vechten. De VS trekt zich niet voor niks terug uit Afghanistan en China weet dat het alleen oorlog kan voeren als er genoeg voedsel is. Het is Stratego voor gevorderden! Wetenschappelijke onderbouwing Hier in Europa zijn we met heel andere zaken bezig. We maken ons druk om 100 kilometer per uur op de snelweg, stikstof van een buitenlopende koe en genderneutrale toiletten. De duurzame ‘plofkip’ mag hier niet meer, maar import ervan uit Oekraïne is geen probleem. Wie houdt er nou wie voor de gek? Waar China gericht van bovenaf zijn plan trekt, laten wij ons leiden door influencers en kleine groepjes burgers, die schreeuwen zonder wetenschappelijke onderbouwing. Mensen met verstand van zaken worden niet gehoord en de emotie regeert. Een paar procent van de mensen is tegen zwartepiet en die verdwijnt. Een paar procent is tegen vlees eten, maar krijgt de 95% vleesliefhebbers wel op de knieën. En het meest tragische is de situatie in Engeland. Een door extreem rechts aangedragen referendum tegen buitenlanders zorgde in 2020 voor een brexit en een leegloop van buitenlandse medewerkers. Nu staat men een jaar later in de grootste crisis ooit met lege tankstations en supermarkten en een agrarische sector die de varkens en kippen dood moeten spuiten omdat er geen personeel is dat de varkens wil slachten. Het verstand zal weer moeten gaan regeren in Europa Wij sluiten ‘schone’ kerncentrales en zien de stroom en gasprijzen exploderen, terwijl China nieuwe kolenmijnen opent. China boycot Spanje en laat de Europese varkensprijzen kelderen. Het verstand zal weer moeten gaan regeren in Europa, anders worden we een armzalige speelbal van China.

Schouten: 'Stikstofprobleem zit in depositie en niet in bodemvoorraad'

Stichting Agrifacts stelde onlangs dat de overheid in het stikstofbeleid ten onrechte geen rekening houdt met de hoge voorraad stikstof in de boden en het het stikstofleverende vermogen van natuurbodems. De fractie van de PVV in de Tweede Kamer stelde er vragen over aan minister Schouten van LNV. De minister stelt dat de publicatie van Stichting Agrifacts geen reden geeft om te twijfelen aan de wetenschappelijk onderbouwing van het stikstofbeleid. Een hoge voorraad stikstof in de bodem wil niet zeggen dat de stikstof daadwerkelijk beschikbaar is voor planten, aldus Schouten. In een hoogveenvegetatie gelden bijvoorbeeld zeer stikstofarme omstandigheden, terwijl in de ondergrond een veenpakket aanwezig is met een enorme hoeveelheid stikstof. Die stikstof is echter vastgelegd in het veen en niet beschikbaar voor de planten - tenzij het veen gaat veraarden als gevolg van grondwateronttrekkingen in de omgeving. Verdroging van met name veenbodems, waarin veel stikstof is vastgelegd, heeft tot gevolg dat zuurstof gaat reageren met de vastgelegde stikstof, waardoor die stikstof beschikbaar komt voor de planten. De extra stikstofbeschikbaarheid door verdroging is daarom een groot probleem voor stikstofgevoelige natuur. Dat betekent echter niet dat de depositie vanuit de lucht kan worden gebagatelliseerd, stelt Schouten. De minister benadrukt dat het oplossen van verdroging een tijdelijk bruikbare maatregel is om de natuurkwaliteit toch te verbeteren, ondanks een overbelasting door depositie van stikstof. Zij acht het echter niet zinvol om eerst veel meer stikstofmetingen te doen naar het stikstofleverend vermogen van de bodem. Het is volgens haar duidelijk dat de huidige depositieniveaus voor stikstof schadelijke effecten met zich meebrengen. Ook is voor Schouten duidelijk welke maatregelen nodig zijn om die effecten zo snel mogelijk teniet te doen. bron: Ministerie van LNV,

Gelderland handhaaft niet bij boeren die wachten op stikstofvergunning

De provincie Gelderland treedt niet op tegen boeren die na de stikstofuitspraak zonder vergunning zitten. Daarmee reageert de provincie op een handhavingsverzoek van milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB), die wil dat de provincie optreedt tegen de bedrijven die na uitbreiding meer stikstof uitstoten zonder daarvoor een vergunning te hebben. Boeren konden onder de vorige regeling, het Programma Aanpak Stikstof (PAS), uitbreiden met alleen een melding. Wie bijvoorbeeld een nieuwe stal bouwde, moest een melding doen als dat een kleine toename van de stikstofuitstoot tot gevolg had. Nu de PAS van tafel is, zijn die meldingen niet langer genoeg en is een vergunning nodig. MOB verzocht om handhaving bij vijftig vooral agrarische bedrijven. De provincie gaat dat verzoek niet uitvoeren, schrijft Omroep Gelderland. Gedeputeerde Peter Drenth zegde dat de boeren woensdag tijdens het protest toe en tijdens een Statenvergadering herhaalde Gedeputeerde Jan Markink die belofte. "Deze bedrijven zitten in het traject van legalisatie en dan gaan wij niet handhaven." Passende vergunning De provincie werkt aan een regeling om deze bedrijven te helpen en ze een passende vergunning te geven. De MOB stelt dat per bedrijf moet worden gekeken of er gelegaliseerd kan worden. "En niet in het algemeen. Als er een afname is van stikstof ben je makkelijker klaar. Als er toename is, is er een groter probleem", zegt Valentijn Wösten die optreedt namens de MOB tegen Omroep Gelderland "Er kan alleen een vergunning worden verleend als er geen significante negatieve gevolgen voor de natuur optreden." Het handhavingsverzoek zette kwaad bloed bij landbouworganisatie LTO, die spreekt van juridisch activisme. "Het gaat om bedrijven die buiten hun schuld geen passende vergunning hebben en die bij wet de toezegging hebben dat zij die alsnog voor uiterlijk eind 2024 krijgen." Overigens moet de provincie officieel nog een besluit nemen. "Formeel moet er nog gereageerd worden, maar dit is de lijn. De minister heeft toegezegd dit te gaan oplossen en tot die tijd gaan wij niet handhaven", aldus een woordvoerder. Wösten van de MOB zegt dat daarmee de kous nog niet af is. "Wij kunnen nog in bezwaar gaan."

Op weg naar een ontspannen Nederland: De reconstructie.

In onderstaande uiteenzetting geven een een reconstructie weer van het tot stand komen van het vandaag te publiceren rapport: Naar een ontspannen Nederland. In de media wordt dit gepresenteerd als zijnde een rapport geschreven door de heren Erisman en Strootman. Op basis van een bron , die een week geleden bij ons met bewijzen kwam over het werkelijke verhaal. Wat volgende was de publicatie in de Telegraaf. Reconstructie van tot stand komen van het plan 'Naar een ontspannen Nederland ' 31 maart presenteert een initiatief groep een 7 punten plan 'Regie op Ruimte' olv Cees Veerman Zie screenshot wie er in deze initiatief groep zitten. De voorstellen zijn door Cees Veerman en Wim Lageweg besproken op het ministerie. Ook met belangenbehartiging. Lees onderstaand voortgangsbericht. https://transitiecoalitievoedsel.nl/voortgangsbericht-dit-gebeurde-er-na-onze-oproep-regie-op-ruimte/ Er is toen de vraag gesteld het plan verder uit te werken. Lageweg,, Strootman, Poppe en Erisman schrijven aan het stuk ' Naar een ontspannen Nederland '. Cees Veerman koppelt notities terug met het demissionaire kabinet en overlegt over de koers. De notitie wordt 2 weken geleden besproken met de Lugt, Keurentjes, Kemp en v d Tak. De eerste twee zitten ook in de initiatief groep regie op ruimte. De laatste twee wijzen het plan af, maar worden wel binnenboord gehouden. Week geleden lekt de notitie naar de pers. Een paar dagen later lekt via een ander kanaal nogmaals de notitie, met een toegift van de bron. De initiatief groep is op de hoogte van de voorstellen, staat te lezen in het voortgang bericht. Het meest opvallende aan het plan 'Naar een ontspannen Nederland ' is het leeg ruimen van de Gelderse vallei en groene hart. Daarnaast valt de socialistische ondertoon op in het plan. Beschrijving betrokken personen Lageweg: vanuit transitie coalitie voedsel het oliemannetje. Poppe, Strootman en Erisman: Voeren de opdracht uit die is ontstaan na overleg overheid. De Lugt: voor het voortbestaan van Cosun is het van belang dat goede akkerbouw grond in Nederland beschermt blijft van stikstof, klimaat, water en ruimte opgave Keurentjes: Vanuit RFC is er een voortdurend probleem met het verwaarden van de te grote stroom melk. Veerman: Onduidelijk, hoewel hij ambitie heeft om in een volgend kabinet wederom minister van LNV te worden. V d Tak: Begrijpelijk dat hij op de hoogte is, maar brengt hem in een moeilijke positie, nu leden van de initiatief groep, zoals Huibers, besloten hebben om de,Gelderse vallei leeg te schuiven. Kemp: Onduidelijk. Staat niet achter plan , blijft wel zitten en wordt gebruikt als opvulling. En zo dacht men tot een plan te komen met de boodschap ' In overleg met sector partijen hebben we besloten onder invloed het socialistische gedachtegoed, de Gelderse vallei en het groene hart leeg te schuiven. Wat rest na alle commotie, een aantal prominenten hebben gespeeld in de zandbak......

Zijn we inmiddels allemaal wakker ?

𝗕𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮'𝘀! Zijn we inmiddels allemaal wakker na alle berichtengevingen van de laatste tijd? 𝙇𝙏𝙊 𝙚𝙣 𝙉𝘼𝙅𝙆: LTO kwam een aantal weken geleden al met een plan om de boerenstand eens even flink uit te kunnen dunnen en kreeg daarbij de volledige steun van NAJK. Beide partijen zien het liefst dat boerenbedrijven rondom de N2000 gebieden het veld gaan ruimen. Waarom? Omdat deze zogenaamde belangenbehartigers van onze sector, niet ónze belangen behartigen, maar het belang van LNV en daarmee verraden ze hun eigen sector. Huichelaars! '𝙎𝙖𝙢𝙚𝙣 𝙬𝙚𝙧𝙠𝙚𝙣 𝙖𝙖𝙣 𝙧𝙚𝙜𝙞𝙚 𝙤𝙥 𝙧𝙪𝙞𝙢𝙩𝙚' Alsof het plan van LTO al niet schadelijk genoeg zou zijn voor de sector, zijn ook nog eens de desastreuze gevolgen van het plan 'regie op ruimte' van voormalig landbouwminister Cees Veerman en andere voorname boer-wegpestende- organisaties naar buiten gekomen. Ook dit plan zal vele slachtoffers brengen in de sector. Het zal de doodsteek betekenen voor vele bedrijven in het Groene Hart en de Gelderse vallei. Het mooie boerenlandschap van de Gelderse Vallei zal opgeofferd worden om er een venix locatie van te maken. Boerenbedrijven op zandgronden zullen worden opgeruimd en degene die nog wel mogen blijven, zullen worden gedwongen om natuurinclusief te gaan boeren. Daarnaast hangt ons allen een generieke krimp boven het hoofd, waardoor de overblijvende boeren mee zullen gaan betalen aan het opkopen van collega bedrijven!!! Dit bloedgeld willen wij toch zeker niet aan onze handen hebben??!!! 𝘽𝙚𝙞𝙙𝙚 𝙥𝙡𝙖𝙣𝙣𝙚𝙣 𝙝𝙚𝙗𝙗𝙚𝙣 𝙜𝙚𝙚𝙣 𝙥𝙤𝙨𝙞𝙩𝙞𝙚𝙛 𝙚𝙛𝙛𝙚𝙘𝙩 𝙤𝙥 𝙙𝙚 𝙣𝙖𝙩𝙪𝙪𝙧! Bovenstaande plannen zouden een positieve bijdrage moeten leveren aan de natuur. Hiermee zou voorkomen moeten worden dat de natuur verder achteruit gaat en de natuur zich weer kan herstellen. Onzin! Hier speelt een dubbele agenda! Dat weet iedereen met ook maar een greintje boerenverstand!! Om dit te doorzien hoeft er eigenlijk maar 1 vraag gesteld en beantwoord te worden: 𝘽𝙤𝙚𝙧𝙚𝙣𝙫𝙚𝙧𝙨𝙩𝙖𝙣𝙙 De veehouderij heeft namelijk al jarenlang enorm veel gereduceerd, maar dan nog blijft de natuur drastisch achteruit gaan wordt er gezegd. Dat geeft al aan dat reductie vanuit de veehouderij geen effect heeft op de staat van de natuur. Hoe kunnen de boer-wegpestende-organisaties en overheden dan nog steeds moord en brand blijven schreeuwen dat het juist de boeren zijn die dit veroorzaken??!! 𝙑𝙚𝙧𝙯𝙬𝙚𝙜𝙚𝙣 𝙧𝙚𝙨𝙪𝙡𝙩𝙖𝙩𝙚𝙣 𝙫𝙖𝙣 𝙗𝙤𝙙𝙚𝙢𝙤𝙣𝙙𝙚𝙧𝙯𝙤𝙚𝙠 𝘿𝙧𝙚𝙣𝙩𝙝𝙚 In een kluis met 3-dubbele hangsloten bleek onlangs een belangrijk rapport weggestopt te zijn van een bodemonderzoek dat uitgevoerd is door de Universiteit Antwerpen in opdracht van de provincie Drenthe. FDF Drenthe heeft de kluis gekraakt en STAF heeft het rapport geanalyseerd. De resultaten van dit bodemonderzoek bevestigen dat boer-wegpestende-organisaties en overheden het spoor volledig bijster zijn en een route kiezen waar de natuur niet bij gebaat is! In plaats van te wijzen naar de boerensector zouden zij eerst eens naar zichzelf in de spiegel moeten kijken! Hoe kunnen zij überhaupt nog gewetenloos in de spiegel kijken in de wetenschap dat ze voorbij gaan aan belangrijke feiten en daarmee  boerengezinnen onterecht kapot maken!!! 𝘿𝙪𝙗𝙗𝙚𝙡𝙚 𝙖𝙜𝙚𝙣𝙙𝙖 Dit kan maar één ding betekenen. Zij dienen niet het boerenbelang en houden er een dubbele agenda op na!!! Pikken wij dat zomaar?! Laten we het gebeuren dat onze mensen, boerengezinnen, huis en haard moeten verlaten, terwijl tegelijkertijd niet Nederlanders met open armen ontvangen worden in dit land?? 𝙂𝙚𝙣𝙤𝙚𝙜 𝙞𝙨 𝙜𝙚𝙣𝙤𝙚𝙜!! Dit pikken we toch zeker niet langer? Genoeg is genoeg! Hier zullen we ons met alles wat we in ons hebben tegen moeten verzetten! Als eenheid!! Voor onze toekomst!! ❗❗𝟳-𝟳-𝟮𝟬𝟮𝟭❗❗ 🅐🅒🅣🅘🅔🅓🅐🅖 🚜🚜🚜🚜🚜🚜🚜🚜 🤝🤝𝗦𝗮𝗺𝗲𝗻 𝘀𝘁𝗲𝗿𝗸🤝🤝 🔥🔥ALL4️⃣ONE🔥🔥

Column Bennie Stevelink: 'LTO heeft terecht leiding genomen bij stikstofprobleem'

[quote]Ik was blij verrast toen ik zag dat LTO een akkoord had gesloten met milieu- en natuurorganisaties[/quote] DOOR BENNIE STEVELINK Verschillende organisaties in de landbouw zijn al bijna twee jaar bezig het stikstofprobleem van tafel te krijgen. Maar ze zijn er niets mee opgeschoten, ze hebben zelfs eerder achteruitgeboerd. Het is ook niet te verwachten dat men het probleem van tafel krijgt of kan decimeren tot een onbelangrijk iets. De emissie, dus de uitstoot, staat wel behoorlijk vast en kan ook goed worden gemeten. et twistpunt is de depositie, oftewel het deel van de emissie die in de natuur terechtkomt. Ook kan de schadelijkheid van de depositie op de natuur nog een twistpunt zijn. Naar deze twee punten wordt nog onderzoek gedaan. Mijn verwachting is dat het allemaal weinig zal uitmaken. Misschien zal blijken dat ammoniak veel minder ver neerslaat. Dat is voordelig voor een boer die wat verder van een natuurgebied afligt. Er wordt minder depositie aan hem toegerekend. Voor een boer die dicht bij een natuurgebied zit, is het juist nadelig. Aan hem wordt meer depositie toegerekend. Voor de sector als geheel is het dus lood om oud ijzer. Voor de ene boer een plus, voor de andere een min en voor de sector als geheel blijft het bij hetzelfde. Ondertussen wordt in Den Haag aan een nieuw kabinet gewerkt waarvan op dit moment nog onduidelijk is hoe het eruit gaat zien. Er is een reële kans dat het CDA daar geen deel van uitmaakt. Drie partijen, PvdA, D66 en GroenLinks, die voor de verkiezingen met elkaar wedijverden over wie de hoogste inkrimping van de veestapel kon claimen, vormen op dit moment een gezamenlijk blok binnen de formatie. Tegen deze achtergrond is het onverantwoord om het stikstofprobleem aan de politiek over te laten en als landbouworganisatie aan de zijlijn toe te kijken. Met uitzondering van LTO Nederland zijn vrijwel alle andere organisaties uit de onderhandelingen weggelopen. Ik was dan ook blij verrast toen ik vorige week een mail kreeg waarin werd meegedeeld dat LTO een akkoord had gesloten met een aantal andere organisaties, waaronder ook milieu- en natuurorganisaties. Vooral het feit dat het akkoord is gesloten met milieu- en natuurorganisaties is van groot belang om de linkse partijen binnen de formatie in de goede richting te krijgen. BENNIE STEVELINK, MELKVEEHOUDER IN DEURNINGEN

jammermaarhelaas


Topics
0
Reacties
109
Volgers

Over mij

Woonplaats: Dinxperlo
Leeftijd: 50jr
Laatst online: 5d geleden

Kleine landbouwer

Bedrijven

Ervaring

Ik heb ervaring met de volgende machines:

Merk / type Waardering