Meststoffenbalans Natuurmonumenten

Deel dit topic

Reacties

Jawis
Niet te lezen
+1
Kars
@Jawis Men is druk bezig met de voorbereidingen voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Het wordt ook wel Droomvisie 2050 genoemd. Of is het eerder een nachtmerrie?

Eind februari leek het erop dat we een vroeg voorjaar zouden krijgen. De eerste bieten zijn gezaaid, maar de meesten vonden het nog te vroeg. De maartse buien zorgen ervoor dat we ons nog even bezig kunnen houden met verkiezingen en alle andere politieke zaken die op ons afkomen. De verkiezingen zijn achter de rug. Ik hoop dat de BBB de mogelijkheid krijgt om de agrarische sector te redden voordat onze huidige ministers onherstelbare schade veroorzaakt hebben.

Voorbereidingen NPLG
Zo is men hier druk bezig met voorbereidingen voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Alle belangengroepen met belang op ruimtelijke ordening, zoals gemeenten, waterschap, milieugroeperingen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en ook een vertegenwoordiger namens alle agrariërs, mogen meedenken hoe onze streek er uit moet komen te zien. Droomvisie 2050 wordt het hier genoemd.

Kort samengevat komt het erop neer dat iedereen aan mag geven hoeveel ruimte men nodig denkt te hebben om zijn toekomstige doelstellingen te bereiken. De landbouw mag meedenken welke ruimte opgeofferd wordt. Als de agrarische sector aan kan tonen dat we verantwoord produceren, mogen we op de overgebleven gronden professioneel blijven produceren.

Droom kan nachtmerrie worden
Wensen zijn onder andere meer ruimte om te bouwen, voor natuur en recreatie en meer waterberging. Verder droomt men ervan dat unieke producten uit de Hoeksche Waard met een eigen streeknaam via korte ketens in Rotterdam voor een goede prijs verkocht kunnen worden. Een mooi plan. Het nadeel van dromen is dat je soms met een nachtmerrie wakker word. In een tijd waarin biologische telers meer verdienen als ze hun producten gangbaar afzetten, wordt de droom voor de gemiddelde Hoeksche Waardse teler om producten in de korte keten af te zetten zeker een nachtmerrie.

Verantwoord produceren
Verder is het toch wel vreemd dat de agrarische sector aan moet tonen verantwoord te produceren, terwijl andere instanties dat niet hoeven. Een collega heeft grond in het natuurgebied. Bodemonderzoek wijst uit dat de grond extreem veel fosfaat bevat. Logisch als de gans die van oorsprong een trekvogel is en door beleid van Natuurmonumenten veranderd is in een standvogel, bij ons foerageert en vervolgens massaal in het natuurgebied ontspant. De uiterwaarden lopen bij hoog water onder en de mest spoelt mee in het oppervlaktewater.

Of bijvoorbeeld de overstort van rioolwater. Bij calamiteiten loopt dat nog steeds de sloot in, terwijl wij de plicht hebben ervoor te zorgen dat er bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen niets in het oppervlaktewater komt. Ook al doe je er alles aan en gaat er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch iets fout, krijg je een boete.

Ik heb er geen problemen mee dat wij ons moeten verantwoorden, maar waarom moeten andere organisaties dat niet? Hoe is de meststoffenbalans bij Natuurmonumenten als je alles eerlijk berekent?
+1
Kars
@Kars de verantwoording van tbo s wordt niet openbaar gemaakt. Daarom snap ik heel dit landbouwakkoord niet. Een akkoord om je sector te decimeren. Langzaam ten onder was een gezegde onder boeren het wordt de waarheid met LTO aan de onderhandelingstafel.
PieropdenAcker
@Kars rijksfinancien.nl/memorie-van-toelichting/2023/…

Duurzame veehouderij

In 2023 wordt € 154,7 mln. gereserveerd voor ondersteuning gericht op de verdere verduurzaming van de veehouderij en het verminderen van stikstofdepositie met het beëindigen van veehouderijbedrijven. Het gereserveerde bedrag zal onder andere worden ingezet voor:

• Voor de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) is in totaal € 172 mln. gereserveerd voor de periode 2020-2030. In 2023 is er circa € 29 mln. beschikbaar. Het doel van de Sbv is het ontwikkelen en toepassen van integrale, brongerichte technieken en managementmaatregelen in zowel bestaande als in nieuwe stalsystemen, gericht op de reductie van broeikasgas- en stalemissies, waaronder ammoniak, methaan, lachgas en fijnstof. Dit draagt zowel bij aan de gezondheid en het welzijn van mens en dier als aan de realisatie van klimaat- en milieudoelen.

• In 2023 wordt de uitvoering van de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv) afgerond. Hiervoor is in 2023 € 7,3 mln. gereserveerd. Met de Srv ontvangen deelnemende varkenshouders een subsidie voor het beëindigen van hun bedrijf(slocatie). De Srv is gericht op de reductie van geuroverlast en draagt daarnaast ook bij aan reductie van andere emissies, waaronder stikstof en broeikasgassen.

• Er is in 2023 circa € 2 mln. beschikbaar voor het stimuleren van emissiearm veevoer. Uit onderzoek is gebleken dat het eiwitgehalte in veevoer verlaagd kan worden zonder dat dit leidt tot gezondheidsrisico’s voor de dieren of productieverlies. Onbekendheid met de mogelijkheden en ook vrees voor productieverlies weerhoudt vele boeren ervan de stap naar een lagere eiwitinput te zetten. Agrariërs zullen echter zelf de stap moeten zetten naar eiwitarmer veevoer. Dit wordt gestimuleerd door ervaringen van individuele agrariërs of ervaringen door middel van lerende netwerken intensief te delen, waar gewenst met behulp van bedrijfsadviseurs (programma Innovatie op het boerenerf – zie hiervoor artikel 23). De verlaging van de eiwitinput vergt voortdurende begeleiding van praktijkonderzoek, waarbij ook diergezondheid en dierenwelzijn veel aandacht zullen krijgen om het vertrouwen te geven dat de verlaging zonder risico’s kan worden ingezet.

• Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord landbouw en landgebruik (Kamerstuk 32 813, nr. 342) is € 7,5 mln. begroot. Dit budget is beschikbaar voor het terugdringen van broeikasgasemissies in de veehouderij. Een deel van deze middelen, €4 mln., zullen worden ingezet voor een aantal gerichte activiteiten zoals de integrale aanpak van methaan en ammoniak via het dier- en voerspoor. De aanpak is gericht op een efficiënte inzet van middelen voor kennisontwikkeling, kennistoepassing en kennisverspreiding, gevolgd door implementatie en monitoring. Een centrale rol hierbij is weggelegd voor onderzoek op een netwerk van praktijkbedrijven en de verspreiding van resultaten via demonstratiebedrijven. Ook wordt € 3 mln. ingezet voor het uitvoeren van onderzoek, pilots en demo’s gericht op emissiereductie vanuit stallen en mestopslagen. Tot slot is in 2023 € 0,5 mln. begroot voor extra uren weidegang. Weidegang is een belangrijke maatschappelijke wens die breed gedragen wordt in de samenleving. De inzet op het vergroten van het aantal uren weidegang draagt hier aan bij en levert daarnaast een bijdrage aan de reductie van ammoniakemissie.

• In 2023 is er € 1 mln. gereserveerd voor diverse subsidies voor projecten intensieve veehouderij. Daarnaast is separaat budget gereserveerd van € 0,5 mln. ten behoeve van de subsidie voor zeldzame huisdierrassen (melkvee).

• In 2023 wordt de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) opengesteld. De regeling biedt veehouders een subsidie om hun veehouderijlocatie of bedrijf op vrijwillige basis te beëindigen. Doel van de regeling is om een blijvende reductie van stikstofdepositie op stikstofgevoelige en overbelaste Natura 2000-gebieden in Nederland te realiseren. Naar verwachting worden de aanvragen in 2023 ingediend en beoordeeld. Veehouders weten dan ook in 2023 of ze mee mogen doen aan de regeling. Voor de regeling is in 2023 circa € 104 mln. beschikbaar (inclusief uitvoeringskosten).
PieropdenAcker
@PieropdenAcker 10000 euro per melkveehouderij

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's natuurmonumenten geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
5
DEELNEMERS
3
WEERGAVES
980
TREFWOORDEN