Mogelijke route om uit de stikstof impasse te komen

Mogelijke route om uit de stikstof impasse te komen

Fase 1 UvA rapportage gereviewed over emissie, droge en natte depositie. Daarnaast bodem analyseren over vermesting en verzuring en meenemen rapportage de Vries uit de jaren 90 tot 2011 waarbij er een dalende trend is waar genomen over vermesting en verzuring.

Fase 2 OPS model juist valideren aan de hand UvA rapportage

Fase 3 PAS knelgevallen legaliseren volgens SSC plan met vrijwillige opkoop latente ruimte.

Fase 4 juridische bandbreedte van onderhandelen vast stellen met in acht nemen van de TNO rapportage over onnauwkeurigheden en significantie 7 mol

Fase 5 N2000 herrangschikken tussen ongunstig, stabiel en gunstige staat van instandhouding..

Fase 6 Voor de N2000 gebieden met een ongunstige staat van instandhouding (SVI) onderzoeken welke drukfactoren onderhevig zijn aan de bijdrage van de ongunstige SVI.
Bij overbelasting stikstof bedrijven binnen straal 300 m rond N2000 verplaatsen.

Dit hoort de route te wezen waar ook belangen clubs zich aan zouden kunnen conformeren.

Deel dit topic

Reacties

John Spithoven
Volgende twee screenshots is belangrijke informatie waarom er grote risico's zitten aan emissie beleid.

(klik om te vergroten)

John Spithoven
@John Spithoven En de volgende

(klik om te vergroten)

+2
John Spithoven
Nu leek het dat het emissie beleid op 5 augustus uit de hoge hoed werd getoverd. Dat is niet zo. Vanaf 10 juni tijdens presentatie NPLG werd de emissie move gemaakt.
Zie het bewuste kaartje en de titel

39 ktom emissie beleid, 40 % over all
De verantwoordelijkheid verschuift naar de individuele veehouder.

Hij mag kiezen tussen harde maatregelen, lees staarten beleid

Of

Zachte maatregelen zoals innovatie of management maatregelen. Juridisch risico's worden handig afgewenteld.....

(klik om te vergroten)

+2
John Spithoven
@John Spithoven Dus in het emissie plan, waarbij ik net in het webinar van LTO zag dat zij daar kansen zien, de volgende gevolgen bijv voor mijn bedrijf
58 % emissie doelstelling waarbij ik of meer dan de helft van mijn koeien op mag ruimen of management/innovatie maatregelen nemen waarbij de MOB het werk afmaakt.
+2
marcel r
In fase 6: Bij overbelasting stikstof bedrijven binnen straal 300 m rond N2000 verplaatsen.
Zou het niet beter zijn om in deze gevallen de grens van N2000 300m op te schuiven en deze er op een andere plek bij N-2000 weer bij aan plakken.
Netto blijft het oppervlakte N-2000 dan gelijk en er hoeft geen miljoenen verslindende verplaatsing plaats te vinden.
Of dit juridisch kan weet ik niet.
Noorderling
@marcel r
Omdenken 👌
Doel en middel wordt nog wel eens verwisseld.
hans-hans
@marcel r goed bedacht , u/je hebt daar een goed punt
+1
nescio
@marcel r volgens mij heeft Nico Gerrits op foodlog wel eens aangegeven dat bij de aanwijzing van N2K gebieden bestaande economische activiteiten er geen hinder van mogen ondervinden. Dat zou betekenen dat deze 'bufferzone' van 300m binnen dat gebied valt en niet er buiten. Er is wel meer mis gegaan bij de aanwijzing van N2K gebieden.
Farma_boerke
@nescio Habitatrichtlijn artikel 2, lid 3: In de op grond van deze richtlijn genomen maatregelen wordt rekening gehouden met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, en met de regionale en lokale bijzonderheden.”

eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/…
+6
hans1980
LTO gaat met emissie aan de haal samen met lely rfc en rabo

De rest zijn extreem rechtse boeren (althans zo wordt het door media bewust gebracht)

5 jaar extra voor executie

En pas wordt gelegaliseerd wat toch al lang had gemoeten.

Dus wil je dit niet en wil je dat het stikstof beleid wordt herschreven natuurdoelen niet enkel stikstof omvatten er echt wordt gemeten?

Dan is er maar één oplossing en dat is Sjaak vd Tak een enkelband omdoen, stop vergaderen nu
John Spithoven
Overigens benoem ik in fase 3 de oplossing tot legaliseren PAS knelgevallen met latente ruimte.

Houdt er rekening mee dat als de nieuwe omgevingswet van kracht wordt, de latente ruimte mogelijk verloren gaat. Bedrijven worden dan elke drie jaar langs het omgevingsloket gestuurd, maar men de mogelijkheid heeft om niet gerealiseerde vergunning te ontnemen.
+3
John Spithoven
@John Spithoven

melkvee.nl/artikel/…

Dus depositie beleid is zo langzamerhand duidelijk. De stikstof professor Lantinga (de rest noemt zich stikstof professor maar is het niet) geeft aan dat droge depositie (60 % van totale depositie) niet bestaat aan de hand van wetenschappelijke proeven,

Daarom ook de move naar emissie beleid, de overheid zoekt een andere route om veestapel te halveren. Zie volgende voorbeeld waar het dan fout gaat.
Bijv 1 koe zorgt voor 27 kg NH3 emissie, beweiden, bemesten, kunstmest en stal. Stal is 50%
Beweiden en bemesten is nog steeds niet geregeld vergunning loos of met..,

Nav vorige week de move van 1 der belangen clubs.
Wat betekent 50 % emissie reductie voor het houden van een melkkoe waar maar 13 van de 27 kg NH3 vergund is?

Daarnaast komt emissie metingen op bedrijfsniveau steeds om de hoek kijken als borging voor emissie reductie. Een oudvoorman uit de glastuinbouw ziet dat als oplossing, niet wetende dat emissie meting in de glastuinbouw een simpel systeem is van een sensor en debiet meter in de gas afvoer van de stookketels of de WKK.
Emissie meting is veestallen is iets wat jaarlijks tonnen per stal kost. Niet praktijk rijp
sorry
Quote Reactie van @John Spithoven:
melkvee.nl/artikel/…Dus depositie beleid is z

zouden we geen deal kunnen sluiten met Agrio/melkvee zodat het artikel vrij voor iedereen te lezen is
John Spithoven
@sorry Net een verzoek gedaan bij Agrio.
John Spithoven
@sorry door je bij Agrio aan te melden voor een gratis vrijblijvend proefabonnement, kun je het artikel lezen.

Het artikel is voor iedereen een aanrader, omdat het alle ins en outs over depositie op een begrijpelijke manier weer geeft.
+10
rene-de-jong
Dit artikel in combinatie met de recente blog van Jaap Hanekamp en het artikel over de KDW van Nico Gerrits maakt in feite gehakt van ALLE gebiedsanalyses en de 'quick scan'.

Het blijkt namelijk dat we al jaren op of onder de KDW's zitten, de internationaal geaccepteerde KDW's wel te verstaan met een bandbreedte.

Dit betreft de NATTE (meetbare) depositie ca 1/3 deel
De overige 2/3 deel is de droge depositie die blijkens de bevindingen van o.a. Nico, Jaap Hanekamp en Santing niet KUNNEN bestaan, wat ook logisch is omdat NH3 vele malen lichter is dan lucht.

"De wetenschap moet rekenmodellen altijd valideren met daadwerkelijke metingen. Dit is precies een van de grootste kritiekpunten van het OPS-model, dat in Aerius wordt gebruikt. Het is een rekenmodel dat niet met metingen uit de praktijk geverifieerd is. Hoe anders is het in Denemarken gesteld. Daar hanteren ze het zogenaamde OML-Dep-rekenmodel (Operationeel Meteorologisch Luchtkwaliteitsmodel) voor de lokale depositie. Ook gebruiken de Denen meerdere rekenmodellen om een nog nauwkeuriger depositieberekening te maken. Het OML-Dep is in tegenstelling tot OPS wel degelijk gevalideerd door wetenschappelijk onderzoek"


Stenen vallen dus NIET omhoog.

Dit betekend dus dat er totaal geen (berekende) schade is aan de natuur door stikstof depositie.
En dit klopt volledig met de SVI die van ieder N2000 gebied bekend is; ca 80% van alle habitattypen op land verkeerd in goede staat.

Deze bevindingen maken dus (ook) gehakt van de redenatie van de 'minister' (D. Bal LNV uiteraard) over het TNO rapport.

Het nu nog volhouden van 'een stikstof probleem' is puur een politieke keuze, dit spel zal met alle dreigementen (onteigening etc.) tot de laatste snik doorgespeeld worden.
Er kan geen enkele boer onteigend worden met deze zwakke 'wetenschap'; het is zowat bewust schade berokkenen aan bedrijven en personen.
Met deze kennis op zak kun je ook iedere provincie afzonderlijk aanvallen; stel ze maar vast aansprakelijk.

Ik hoop dat belangenbehartigers nu eindelijk eens inzien dat er geen middenweg mogelijk is in dit dossier en dat het ook niet nodig is immers er is geen schade of causaal verband.
Snap je dit nog steeds niet, blijf dan bij de onderhandelingstafel weg aub.
+2
Spuit11
@rene-de-jong De collaborerende belangenbehartigers wisten dondersgoed wat er aan de hand was. Hanekamp en Gerrits bevestigden ieders vermoeden. Belangenbehartigers MOETEN, met de wetenschap van nu, laten zien aan welke kant ze staan.
Of ze laten zich misbruiken zonder draagvlak of ze gaan voor de waarheid.
+5
Ut Wief
Ik ben heel blij met dit nieuwe onderzoeksresultaat. Echt heel goed, en dank daarvoor.
Maar nu de tip: ik snap eigenlijk niet waarom je vasthoudt in fase 2 aan een model.
Het model moet uit het toestingskader, naar mijn idee. Alleen kwalitatief instandhoudingsdoelstellingen beoordelen. Zoals je in fase 5 en 6 ook aangeeft.

Een model kun je gebruiken voor productieverhoging, en grove inschattingen voor een idee hoe iets ongeveer zit in de landbouw of in de natuur, maar niet voor kleinschalige bronnen om vergunningen te toetsen. Echt nooit doen. Daar zijn modellen niet geschikt voor. Echt niet.

Zonder model kun je PAS legaliseren. Latente ruimte verkopen is een belang van mensen met latente ruimte. Beetje zelfde als dat de LTO wil vasthouden aan die 25 miljard, en zich in die bochten wringt. We moeten gaan voor modelloos werken, dan komen we echt verder voor de blijvers, de ondernemers die ons voedsel produceren, nu en in de toekomst.
(Ut Wief, is Irene van der Marel)
Zie ook mijn gesprek bij Ad Verbruggen, De Nieuwe Wereld:
rene-de-jong
@Ut Wief Irene, de COTAG palen meten de werveling en daaruit wordt de depositie gefantaseerd. (zie bijdrage van Wouter de Heij op foodlog.

Je hebt een punt dat je de natuur niet met een model moet meten zoals nu wordt gedaan met het huidige foute model Aerius en OPS.
Dit moet volgens de habitatrichtlijn met de SDF systematiek (*)

De droge depositie bestaat niet. (punt) er is hooguit wat directe opname door invang.

De gebiedsanalyses en quick scan (PSN) hangen volledig op deze foute aannames (onzin uit OPS/Aerius).

Dit wetende dan blijkt dat we reeds jaren onder de KDW zitten (de internationale KDW's met bandbreedte !).

Je moet goed weten dat de ambtenaren op LNV er alles aan doen om dit 'probleem' in stand te houden, dit doen ze namelijk al jaaaaren.

Meest recent het TNO rapport wat al in april uitgebracht is (vakkundig is achter gehouden) en waar deze ambtenaren enkele drogredenen MAKEN die de via ze minister naar buiten worden gebracht zodat deze bevindingen van TNO weer teniet worden gedaan.
Zo zijn er vele voorbeelden beschikbaar van deze MISLEIDING van het parlement.

(*) ook de SDF monitoring wordt genegeerd doordat deze ambtenaren een LANDELIJKE instandhouding nastreven met.....uiteraard allemaal DOELEN en zodoende de BEREKENDE schade.

Dit speeltje van deze LNV ambtenaren die de TBO's voorzien van poen en grond moet doorbroken worden anders komen we tot niets...! Het is eigenlijk waanzin dat er over een non probleem zo verschrikkelijk lang gesteggel is.

(*) de buren Dtsl hebben geen hogere KDW maar een hogere drempelwaarde 7 mol IPV 0,05
Die andere buren België is alleen Vlaanderen die onze malle systematiek over neemt, Wallonië is het een non probleem.
+1
sorry
Quote Reactie van @rene-de-jong:
Je moet goed weten dat de ambtenaren op LNV er alles aan doen om dit 'probleem' in stand te houden,

lto doet er ook alles aan om het stikstofsprookje in stand te houden, ze schrijven er niks over in de nieuwe oogst
rene-de-jong
@sorry Misschien wel ik vindt het in ieder geval niet zo slim om een emissie strop op te hangen.

Er is géén probleem in de natuur door stikstof. (punt)
Dit probleem wel in de lucht houden is een volledig politieke keuze door deze ambtenaren die het beleid beïnvloeden, daarom hamer ik daar zo op.

De 0,05 verhogen naar de 7 mol zoals Dtsl doet en TNO dus aangeeft maakt dat de PAS melders in één klap klaar zijn; hoe simpel !

Nee hoor; niet gewenst door D. Bal en co. via de minister.....
+1
hans1980
@rene-de-jong We moeten enkel de LTO zien te overtuigen .... en dat wordt een hele kluif
Ut Wief
Deze prikkebordlink wordt in You Tube, De Nieuwe Wereld, bij mijn podcastverhaal erbij gezet. Mogelijk krijgt het bereik op deze manier.
Ut Wief
Heb je een link naar het onderzoek?
sorry
.
Ut Wief
Dank!
Dit gaat over het checken van de validaties, die boven water kwamen na de WOB van Vogelaar. (En waar media en Kamer/kabinet niet naar gekeken hebben).

Dus voor het UvA onderzoek is het nog steeds wachten op de peer revieuw.
De UvA heeft doorgewerkt aan het werk van Lantinga en Sommers. UvA bevestigt dat, afhankelijk van de bron de droge depositie 300 tot 700 meter van een stal terecht komt. En bevestiging dat droge depositie maar een hele kleine fractie is van de natte depositie, omdat ammoniak lichter is dan lucht (anders dan NOx). Maar het wachten is nu nog steeds op de peer revieuw. Duurt al heel lang. Komt mogelijk eind dit jaar.
Ut Wief
Interessante aanvullende vraag uit de appgroepen: Van die 10 kg dus zeg maar 600 mol hoeveel is daar van NOx en hoeveel van NH3 afkomstig, weet jij dat?

Dat is afkomstig van ammoniak.
Dus ammoniak stijgt op, en komt neer als regen. Dat is de natte depositie.
Dat loopt via hogere luchtlagen.
Komt omdat ammoniak lichter is dan lucht.
Er is heel weinig droge depostie van ammoniak, het stijgt gewoon op. Dus droge depositie van ammoniak, daar heeft de UvA aan gemeten, dat is heel weinig en komt niet verder dan 300 tot 700 meter.
(Ik dacht dan John bedoelde dat de Peer revieuw er eindelijk was, maar duurt nog tot eind van dit jaar).
Dit zeggen Lantinga en Sommers, dat zijn een Wageningse een Deense onderzoeker, en de UvA is daarop verder gegaan.
In hogere luchtlagen verspreid ammoniak zich over hele grote gebieden. Nederland heeft daar geen invloed op.
En 10 kg/ha/jr is normaal.
De binding door vlinderbloemigen, ook in de natuur, is waarschijnlijk meer. Maar dat zou je ook eens moeten proberen te schatten (heel moeilijk).
Ga ervan uit dat 10 kg/ha/jr volslagen normaal is, en dat de natuur daar al eeuwen goed op gaat. Het is niet zo dat stallen nooit ammoniak hebben uitgestoten, dat dat een dingetje is van de moderne landbouw. Mensen en dieren stoten ammoniak uit.

In ieder geval gaat Aerius hier aan voorbij, en wordt de droge depositie van ammoniak overschat.
OPS modellert het meer als fijnstof, dat werkt heel anders. NOx kun je wel redelijk modelleren op deze manier, is een veel zwaarder molecuul. Maar ook dan is voorzichtigheid geboden, ziteen ook enorme haken en ogen aan, en een overschatting van de werkelijkheid zit in een klein hoekje. Zoals ik al zei: in ieder model kun je de wereld laten vergaan, maar in de werkelijkheid moet je kijken of het echt zo is.
Als buienradar zegt dat het regent, en je ziet dat het droog is, moet je ook niet beweren dat het regent.
spotmelker
@Ut Wief je stelt dat ammoniak grotendeels opstijgt en weer neerslaat als regen. Mijn vraag is of de stikstof die neerslaat daadwerkelijk in ( dezelfde) ammoniak-vorm neerslaat. M.a.w kunnen LNV, de minister of de Groot (de laatste doet me denken aan de Dik Voormekaarshow) dit ook bevestigen/bewijzen?
John Spithoven
Nog een aanvulling op basis van bovenstaande artikelen.

Er wordt gesteld dat van een stikstof deken geen sprake is. Ook van droge stikstof depositie op grotere afstand dan 300 m van de bron is geen sprake omdat dat plant fysiologisch niet mogelijk is.

Een plant neemt via de huidmondjes geen stikstof op onder een bepaalde waarde. Door RIVM wordt vastgesteld dat de ammoniak concentratie per M3 lucht gemiddeld 6.9 mg gram is. Proef ondervindelijk is vastgesteld dat een plant onder de 15 mg NH3 per M3 lucht geen stikstof opneemt.

Daarnaast werd vastgesteld dat ammoniak in een verticale kolom opstijgt, ook proef ondervindelijk vastgesteld.

Wat heeft generiek emissie beleid dan voor toegevoegde waarde, kortom doelen stikstof zijn een politieke keuze, geen natuurbescherming keuze.

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

John Spithoven
@John Spithoven sorry , het moet microgram wezen ipv milligram.
BertK
@John Spithoven Dat geldt dus ook voor die 6,9 in lucht
John Spithoven
@BertK ja, alle luchtconcentratie NH3 wordt in microgram weer gegeven. Een typefoutje van mij die ik iet kon herstellen....
Clickerdeclick
@John Spithoven
Hoe zit het met de nieuwe droge depositie meetunits die in 2021 zijn geplaatst? Is daar al meer over bekend qua resultaten?
rivm.nl/nieuws/…(%20NOx%20Stikstofoxiden).
+2
rene-de-jong
@Clickerdeclick

"Het RIVM breidt dit jaar de stikstofmetingen uit om de stikstofbelasting in Nederland nog nauwkeuriger in kaart te brengen."

Het RIVM bedoeld; we maken nog meer Totempalen genaamd COTAG zodat we nog meer onzin naar buiten kunnen brengen.

Er is namelijk geen enkele reden om aan te nemen dat de nieuwe COTAG palen wel een depositie zullen meten, het enige wat ze doen is een werveling bepalen en daaruit een depositie fantaseren.
Misschien dat ze nog nauwkeuriger kunnen fantaseren.......
+1
Farma_boerke
@rene-de-jong ongeacht het systeem, LML, MAN, COTAG , of wat dan ook geen enkel systeem is gevoelig genoeg om verstoringen in landbouwsysteem of industrie/mobiliteit waar te nemen.
Fosfaatreductie, MKZ ruiming, adblue/SCR of wat dan ook komt niet buiten de meet bandbreedte. Historische concentraties en berekende depositie komt niet overeen (continue model aanpassen naar wens).
Ook de 60% landbouwreductie sinds jaren 90 is onwaarschijnlijk. RIVM heeft de historie opgeplust nav emissiearm aanwenden mest. Dat moest terug te vinden zijn, dus historische data omhoog.

Model en metingen zijn ongeschikt.
Vario512
@John Spithoven Waarom is LTO nu zo maar overgestapt op emissiebeperking? Hebben ze dit ook met andere belangbehartigers besproken, of hebben ze dit met de LNV-ambtenaren bekokstoofd?

Hoe reageert Van der Tak op de kennis die nu naar boven komt? Komt LTO nog wel op voor de belangen van de boeren?
Newholland12
@Vario512 Waarom? Voor de Sphere.
+2
jan-cees
@Vario512 daar wordt door LTO niet op gereageerd. LTO directeur Hans van de Heuvel en LTO voorzitter van der Tak hebben de onverstandige route van het emissiespoor gekozen. In het emissiespoor (dierrechten zie nogmaals de bijlage welke ik eerder in ander topic plaatste) is het mogelijk voor de overheid om een generieke korting van circa 10% op te leggen zonder nadeel compensatie voor de boer.
Bij depositiebeleid moeten ze overgaan tot beperken van of innemen van een vergunning cq onteigening of vrijwillige opkoop met nadeel compensatie.
Het heeft er veel van weg dat de route van LTO beter is voor de overheid en bouwend Nederland dan voor de boer.
Ook Henk Bleeker NMV kruipt in deze keuze dichter tegen LTO route aan .

De LTO route om te verschuiven van depositiebeleid naar emissie is niet in het boerenbelang mijn indringend advies aan leden en bestuursleden en ketenpartijen maak dat de komende dagen duidelijk aan LTO en NMV en andere belangenbehartigers.

Het lijkt stil maar dat is het niet er vinden allerlei ( interne) verkenningen plaats die grote gevolgen kunnen hebben

(klik om te vergroten)

Twentsch Land
Hoe groot schat je de kans dat dit wordt doorgezet en wordt gezien als een groot deel van een oplossing @jan-cees
John Spithoven
@jan-cees Ook ik zie het beeld wat JC beschrijft.
Keuze emissie beleid is een historische vergissing. Fosfaatrechten 2.0
Jurisprudentie vanuit het NVV arrest bepaald dat een korting van 10% mogelijk is zonder nadeelcompensatie in het kader van regulering van het eigendom. Vanuit emissie beleid is het makkelijk over te stappen naar dierrechten waarna ze de gehele sector generiek kunnen aanpakken. Maar gezien het bovenstaande beschreven wijkt men wel stevig af van het doel.....de staat van instandhouding van de natuur.

Sector partijen, trap niet in de val!!!!!
Twentsch Land
Dierrechten afhankelijk van melkproductie .... dan kunnen we net zo goed de fosfaatrechten houden .... maar zoals jij en Jan Cees het omschrijven is het een verhaal dat fosfaatrechten feitelijk blijven maar we gaan het dierrechten noemen en dan mag er 10 procent generiek worden ingenomen...dus niet iets doel gericht direct voor de natuur ondanks het wel 10 procent mee snoept....en gve per HA en/of grondgebonden gaat het in deze niet over, wel is het zo dat grondgebonden iets toeneemt bij 10 procent korting ..... maar alles even bij elkaar is het voor een groot gedeelte een bedachte flauwekul.

@John Spithoven
BertK
@Twentsch Land Als het feitelijk hetzelfde blijft (dierrechten ipv fosfaat), gaat een rechter daar mee akkoord?
Twentsch Land
Dat is wel wat ik begrijp uit dat wat John en Jan Cees schrijven.

@BertK
+1
Vario512
Dat ammoniak-verhaal blijkt grote flauwekul te zijn.

Ik wil dus gewoon mijn roostervloer houden, voor het welzijn van mijn koeien. Op de Sphere zit ik helemaal niet te wachten.
Newholland12
@Vario512 Jammer. Vvd en cda zijn fan van rood speelgoed.
Vario512
Vvd en Cda moeten een keer normaal gaan doen.

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's bodem , stikstof , tno , de vries , Mol , ssc en verzuring geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!