De Tweede Kamer heeft meerdere moties aangenomen over het stikstofbeleid

De Tweede Kamer heeft meerdere moties aangenomen over het stikstofbeleid. Een overzicht.

- De ministers moeten langs de grens met Duitsland zich op de hoogte stellen van de verschillen in beleid aan weerszijden van de grens en aan de Kamer voorstellen doen om die verschillen zo klein mogelijk te maken.

- Het kabinet moet met voorrang uitvoering geven aan de legalisatie van de PAS-melders.

- De ministers moeten ruimte geven aan initiatieven uit de agrarische sector om door middel van innovatieve emissiereductie en externe saldering oplossingen te vinden voor de stikstofproblematiek

- De regering moet werk maken van een uitwerking van de kringlooplandbouw naar doelen op gebied van voer, mest en water. Daarbij moeten niet-vrijblijvende afspraken worden gemaakt waaraan verwerkende industrie, toeleveranciers en supermarkten meedoen, en die ervoor zorgen dat de omslag mede leidt tot een eerlijk verdienmodel.

- Koplopers in de kringlooplandbouw, zoals biologische en natuurinclusieve kringloopboeren, moeten worden ondersteund, zodat ze hun bedrijf zoveel mogelijk binnen de gebiedsgerichte aanpak kunnen voortzetten.

- De teelt van vezelgewassen voor isolatie- en bouwmaterialen moet worden gestimuleerd en gecertificeerd.

Bijdragen aan transitie
- De regering moet onderzoeken hoe banken, leveranciers en afnemers met langlopende contracten zijn te verplichten bij te dragen aan de transitie in de landbouw. Volgens het parlement is het ‘niet eerlijk om alleen boeren en belastingbetalers te laten opdraaien voor de kosten van de stikstofcrisis’.

- Minister Staghouwer moet ruim voor Prinsjesdag duidelijk maken hoe hij perspectief met een verdienmodel kan bieden aan de landbouw. De minister moet alleen politieke keuzes voor de toekomst van de landbouw duidelijk maken en ‘toekomstvaste’ bedrijfsplannen uitwerken.

- De regering moet een plan maken voor een landelijk dekkend meetsysteem voor de uitstoot en neerslag van NH3 en NOx. Daarbij moet de regering samenwerken met RIVM, Wageningen UR, OnePlanet en TNO.

- De regering moet duidelijk maken hoeveel effect klimaatmaatregelen voor verkeer en industrie hebben op de stikstofreductie. Als dat niet leidt tot een evenwichtige bijdrage van industrie en mobiliteit, moeten eventueel extra maatregelen worden getroffen voor die sectoren. De Kamer zegt dat elke sector zijn aandeel in de stikstofemissies in gelijke mate reduceert. De regering moet bij de klimaat- en energieverkenningen (KEV) over 2022 aangeven of en hoeveel de stikstofdoelstellingen per sector moeten worden bijgesteld.

Digitaal dashboard
- Er moet een digitaal dashboard worden ingericht waarmee iedereen op inzichtelijke en transparante wijze per gebied kan zien wat de staat, de opgave en de voortgang van het natuurherstel is.

- Het kabinet moet met de sector onderzoeken welke innovaties succesvol zijn of grote potentie hebben om de stikstofemissie te beperken; tegelijk moeten de juridische onzekerheden van innovaties op de lijst voor emissiearme technieken (Rav-lijst) in beeld worden gebracht en worden weggenomen.

- De regering moet de provincies kaarten met doelstellingen geven die uitgaan van een hogere generieke reductie van 12 kiloton ammoniak. Op die kaarten kunnen ammoniakemissies uit industriële bronnen ook worden getekend.

- Het toezicht op vergunningen voor de industrie moet verbeteren en de overheid moet net zoveel informatie verzamelen over de industrie als nu al over de landbouw beschikbaar is, als het gaat om de stikstofuitstoot.

- Er moet een plan van aanpak komen voor grote verpachters, waaronder Rijksvastgoedbedrijf en terreinbeherende organisaties, om perspectief te bieden aan pachters die willen omschakelen naar extensieve en natuurinclusieve productie.

- De regering moet provincies stimuleren binnen de gebiedsgerichte aanpak te gaan werken met ‘Maatwerk met Meetwerk’, zoals dat ook gebeurt in Lieftinghsbroek. Daarbij werken boeren overheden en natuurorganisaties samen en zien ze wat het effect van de maatregelen is.

Regie bij provincies
- De provincies moeten de regie krijgen bij de uitvoering van het stikstofbeleid en de verdeling van geld tussen investeringen in innovatie, verplaatsing van bedrijven en opkoop. Daarbij moeten de landelijke stikstofdoelen wel overeind blijven, net als de opgaven voor klimaat, water en natuur.

- Bij de begroting moet de regering met een complete gereedschapskist komen voor innovaties, managementsmaatregelen per grondsoort, verplaatsingsregelingen zonder beroepsverbod en regelingen voor langjarig agrarische natuurbeheer.

- Er komt een duidelijk aanspreekpunt voor boeren in de gebiedsgerichte aanpak, zodat zij kunnen worden geholpen om de omslag te maken en waar juridische en financiële knelpunten worden opgemerkt en zo mogelijk worden weggenomen.

Deel dit topic

Reacties

Grasbaal
@jancees zitten hier ook aangenomen Ja21 moties tussen?
cornelissen
@Grasbaal neen ,alleen verworpen motie s samen met van der Plas. Motie herijken Natura 2000 gebieden, motie spoedwoningbouw, motie KDW er uit halen, motie gevolgen voor het platteland,motie aanpassen stikstofbeleid, als ik er geen vergeten ben , alles verworpen.
+2
hypotheekboer
@cornelissen zelfs de door JA21 ingediende motie welke door de VVD leden op het partijcongres goedgekeurd is, is afgewezen. Dan moet je dus concluderen dat NL door Kaag D33 geregeerd wordt.

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's samenwerken , natuurbeheer , kringlooplandbouw , verdienmodel , stikstofbeleid , tweede kamer , bouwmaterialen , overzicht , stikstofuitstoot , staghouwer en pas-melders geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!