Mob knalt emissie arme vloeren af

maatregel kan worden betrokken bij de passende beoordeling. De rechtbank acht een natuurvergunning dan noodzakelijk en is van oordeel dat de voersamenstelling in een voorschrift aan de vergunning zal moeten worden verbonden. Naarmate de agrariër meer vrijheid zal willen hebben, zal hij een buffer moeten aanleggen door minder dieren te gaan houden dan maximaal mogelijk is op basis van de Rav factor.

-
De met mest besmeurde oppervlakte per dierplaats. De wisselende oppervlakte per gehouden dier (afhankelijk van de veebezetting) is ook een oorzaak voor onzekerheid. Door het voorschrijven van een bepaalde oppervlakte per dierplaats kan deze onzekerheid worden weggenomen. Hierbij is wel van belang dat een agrariër niet verplicht kan worden om zijn volledige vergunning te gebruiken. Het voorschrift kan dan worden nageleefd door (afhankelijk van de veebezetting) delen van de stal af te sluiten voor de dieren zodat ze altijd dezelfde oppervlakte beschikbaar hebben. Hierdoor treden geen variaties op in de maximum emitterende oppervlakte. Gelet op het verschil tussen de oppervlakte in de stalbeschrijving en de oppervlakte bij vaststelling van de Rav emissiefactor zal een keuze moeten worden gemaakt en zal moeten worden bezien of deze keuze leidt tot een toename van de ammoniakemissie of niet. Met andere woorden, een agrariër kan er voor kiezen om een koe te houden op 4,5 m2 oppervlakte of op 5,5 m2 oppervlakte. Bij de keuze voor een grotere oppervlakte kan hij minder dieren houden. Naar het oordeel van de rechtbank kan het vastleggen van de oppervlakte per dier of dierplaats als beschermingsmaatregel worden aangemerkt. Deze maatregel kan worden betrokken bij de passende beoordeling. Zolang sprake is van een verschil tussen de Rav factor en de stalbeschrijving, is er onzekerheid en is een natuurvergunning noodzakelijk. In de natuurvergunning zal de oppervlakte per dier of dierplaats in een voorschrift aan de vergunning moeten worden verbonden.

-
Het onderhoud van de stal (schoonmaken) en de frequentie van de mestschuif. Verweerder en de agrariër kunnen ook kiezen voor verdergaande stalmanagement-maatregelen dan voorgeschreven in de stalbeschrijving. Bijvoorbeeld een hogere mestschuiffrequentie dan in de stalbeschrijving staat. Dit heeft een ammoniakemissiebeperkend effect. Ook dit zal moeten worden vastgelegd in een voorschrift omdat dit afwijkt van de aangevraagde stalbeschrijving. Deze maatregel kan als beschermingsmaatregel worden aangemerkt. Deze maatregel kan worden betrokken bij de passende beoordeling. Dan is een natuurvergunning noodzakelijk en zal de managementmaatregel in een voorschrift aan de vergunning moeten worden verbonden.Conclusie

13. Bij de toetsing aan artikel 2.7 van de Wnb kan niet zonder meer van de haalbaarheid van de in de Rav genoemde emissiefactoren worden uitgegaan. De rechtbank is naar aanleiding van de bevindingen in het StAB-advies over de totstandkoming van de Rav factor van oordeel dat verweerder in dit geval niet van de Rav factor voor stalsysteem A.1.13 kon uitgaan. Gelet op de algemene onderzoeksrapporten kan verweerder ook niet van een gecorrigeerde Rav factor uitgaan. Het staat niet vast dat het project met het aangevraagde emissiearme stalsysteem daadwerkelijk zal leiden tot een gelijkblijvende of lagere stikstofdepositie. Er zijn veel factoren van invloed op de daadwerkelijke ammoniakemissie in een aangevraagd project. Er kunnen meerdere beschermingsmaatregelen worden getroffen.

14. Het beroep is gegrond gelet op rechtsoverwegingen 4, 10 en 11 van deze uitspraak. De rechtbank ziet geen aanleiding voor een bestuurlijke lus maar volstaat met een vernietiging van het bestreden besluit. De rechtbank draagt verweerder op een nieuw besluit te nemen op de aanvraag van vergunninghoudster met inachtneming van deze uitspraak binnen zes maanden na verzending van deze uitspraak.

15. Omdat de rechtbank het beroep gegrond verklaart, moet verweerder aan eiseres het door haar betaalde griffierecht vergoeden. Omdat het beroep gegrond wordt verklaard, krijgt eiseres een vergoeding voor de proceskosten die zij heeft gemaakt. Verweerder moet die vergoeding betalen. De vergoeding wordt met toepassing van het Besluit proceskosten bestuursrecht als volgt berekend. De bijstand door een gemachtigde levert 3,5 punten op (1 punt voor het indienen van het beroepschrift en 1,5 punt voor het verschijnen op de zitting, 0,5 punt voor de reactie op het StAB-advies en 0,5 punt voor de overige reacties, met een waarde per punt van € 759,00, bij een wegingsfactor 1). Hiervoor wordt € 2.656,50 toegekend. De rechtbank kent daarnaast een vergoeding voor gemaakte deskundigenkosten toe van € 5.800,00, op basis van een ureninschatting van 48,50 uur vermeerderd met de duur van de zitting en een uurtarief van € 97,50 exclusief BTW. Het tarief en de gemaakte uren komen de rechtbank niet onredelijk voor.

nu Brabant eist om stallen aan te passen geeft dit grote onzekerheid dus aanvraag van nieuwe vergunning geeft de MOB de mogelijkheid een zienswijze in te dienen met alle gevolgen van dien

Deel dit topic

Reacties

+3
robbies
Het is drijfzand geworden hier in Brabant. Het ene been opheffen betekent dieper wegzakken met het andere.
+1
jan-cees
@robbies en je laarzen raak je al kwijt in de blubber
+1
jan 10
Elke boer die een emissie arme vloer in zijn stal gooit komt in de bijstand,omdat MOB gaat procederen tegen elke vergunnings aanvraag. \\voor mob is het uiteraard een inkomstenbron,vandaar dat ze doorgaan tot het einde.
brom
Boer in kwestie kan de MOB ook nog eens 5800 euro betalen
Vario512
Quote Reactie van @brom:
Boer in kwestie kan de MOB ook nog eens 5800 euro betalen

2656,50 + 5800 = 8456,50 euro, niet best.
hans1980
@Vario512 dat smaakt naar meer bij vollenbroek
Vario512
Vollenbroek heeft toch ook eens beweerd dat hij elke definitieve PAS-vergunning ook kon aanvechten. Dan wordt het helemaal leuk.
brom
@Vario512 het gaat om een PAS vergunning
hans1980
@brom Intern salderen is een dooren in her oog van vollenbroek
+2
Twentsch Land
Betreffende doet er goed aan de overheid aansprakelijk te stellen.....feitelijk zal een rechter er niet om heen kunnen om de overheid verantwoord te maken in deze.

@brom
achterhoeker2
@Twentsch Land Ja tuurlijk de overheid heeft het weer gedaan, de geldmachine die alles vergoed en financieel recht strijkt.
En wie mag al dat ongemak, emotioneel lijden weer betalen ?
+1
Twentsch Land
Als jij er maar voor zorgt dat jij voldoende belasting betaald mag jij ook helpen betalen 😉

@achterhoeker2
+2
achterhoeker2
@Twentsch Land Een melkveehouder met een bedrijf dichtbij een natura 2000 gebied, kan gebaat zijn, met een verkoop aan de overheid.
Het tenkoste van alles maar door willen gaan , weer nieuwe investeringen en nog meer regels.
Er komt een vracht geld "onze" kant op en dat kon weleens de laatste keer zijn.
De individuele boer moet zelf die afweging kunnen maken, zonder al dat geschreeuw erom heen.
hans1980
@achterhoeker2 Ja denk het ook ze willen ons weg hebben, technische maatregelen tegen stikstof of methaan willen ze niet het is een gevecht.
25 miljard om boeren uit te kopen (modern verjagen) fosfaatrechten afpakken en schuren slopen grond in natuur en huizenbouw
Johannushoeve cv
@hans1980 foutje het is geen 25 miljard. Maar 9 a 10 miljard. De rest is voor advies en verbeteren van de natuur .
Jean-PierreK
@Johannushoeve cv, dik 17 miljard, opkoop grond en afwaarderen grond moet je niet vergeten...
+3
jan-cees
@achterhoeker2 vertel waar is het wetenschappelijke onderzoek met de onderbouwing dat een veehouderijbedrijf zeg maar eens op 400 meter afstand van stikstofgevoelige natuur bijdraagt aan de depositie op die natuur?
Ik heb het nog niet gezien. Wel ambtenaren en ecologen die dat kakelen zonder onderbouwing en ministers en gedeputeerden en lto bestuurders en projectmedewerkers die de term piekbelasters nakakelen maar geen flauw benul hebben of die er eigenlijk wel zijn
achterhoeker2
@jan-cees vertel waar schrijf ik iets over depositie?
jan-cees
@achterhoeker2 Door te stellen dat een veehouder dichtbij natuur baat kan hebben bij verkoop.
Waarom een veehouder ver van een natuurgebied af dan niet?
achterhoeker2
@jan-cees Ja dat kan ook, maar daar kan een andere veehouder wat mee.
Je maakt er zo'n emotionele cq principiële toestand van.
Als de voorwaarden goed zijn ,wat kan het dan boeien of, en hoeveel depositie er is.
25 miljard is een bult geld dat kan voor sommige boeren een mogelijkheid zijn om redelijk comfortabel te stoppen.
+1
jan-cees
@achterhoeker2 Omdat als eenmaal de praktijk is dat bedrijven als "piekbelaster"worden aangemerkt en worden opgekocht het voor de veehouderij sector rampzalige gevolgen heeft.
De gevolgen voor andere bedrijven zijn nog meer "natuur"die dan kwetsbaar wordt ingetekend en de volgende boer is de sjaak en het gaat ontwrichtend werken in de grondmarkt.
We hebben behoefte aan meer landbouwgrond en ruimte niet aan minder.
Een gevolg van nog een keer 300.000 ha grond naar natuur de komende 20 jaar is dat de kritsiche massa voor met name de melkveehouderij kleiner gaat worden en daardoor de overblijvende bedrijven met de kostprijs in de markt te veel gaat afwijken van de concurenten in de markt waardoor de melkveehouderij en zuivelketen het heel zwaar gaat krijgen.

Alle individuele beslissingen hebben een groter gevolg dan alleen voor het individu
achterhoeker2
@jan-cees Mee eens ,maar de individuele boer zal dat lange verhaal over de gevolgen voor de blijvers en precedentwerking worst wezen als het bod acceptabel is.
Solidariteit met de sector is prima (maar niet ten koste van het individu)
+2
Frans1
@jan-cees idd, en daar hamert Caroline ook constant op in de kamer, maar geen mens daar die dat horen wil lijkt wel. Omdat de zgn oplossing al gereed is, incl een zak geld om het uit te voeren
+1
Jean-PierreK
@jan-cees , is dat niet een van de problemen van dit dossier? -> omgedraaide bewijslast, we moeten bewijzen dat ons handelen niet leidt tot verslechtering van natuur.
+1
jan-cees
@achterhoeker2 lto? Die wilde de pas
Vario512
Quote Reactie van @brom:
het gaat om een PAS vergunning

En was die al definitief/ onherroepelijk?
JohnDeere7serie
@brom verweerder is provincie Brabant
+1
hans1980
Zie dat de MOB een leuk verdienmodel heeft
Weidezicht
Wat is de basis in dit verhaal? Is dit vergunningsaanvraag? Of al een bestaande stal? Waarom heeft MOB rechtzaak aangespannen? Is het normaal dat je een vergoeding krijgt als je een rechtspraak aanspant?
brom
@Weidezicht vergunning aanvraag voor bestaande stal
Weidezicht
@brom dus stal gebouwd zonder Nb vergunning?, met pas melding? En nu alsnog een Nb vergunning aanvragen?
+1
brom
@Weidezicht nee heeft ergens in 2013 vergunning aangevraagd .maar was volgens provincie niet nodig
+2
brom
Heel het Brabantse beleid wordt een nachtmerrie voor de boeren.
+3
Twentsch Land
Je bedoelt ..... in Brabant begint het.

@brom
brom
JohnDeere7serie
@brom Brabant loopt achter, Rechtbank Noord-Nederland en Rechtbank Midden-Nederland hebben al hetzelfde uitgesproken, en bij beide loopt al een hoger beroep. Provincie Brabant zal ook in hoger beroep gaan.
hans1980
@JohnDeere7serie Speelt dit bij 1.13 of ook andere ?
brom
@JohnDeere7serie deze uitspraak is veel uitgebreider dan de andere zie toelichting stab deze zal in hoger beroep leidend zijn. Dus de uitkomst kan je al wel voorspellen
+4
hans1980
@brom Alle RAF vloeren worden aangevochten om intern salderen te kunnen stoppen
Extern salderen gaat met 30% korting

Boeren die dachten dat vollenbroek en wösten aan hun zijde stonden en dat ze Zandvoort en Schiphol konden stoppen hadden het mis!
Het is continue druk om van boeren af te komen
brom
Rechter spreekt van een passende beoordelingen. Ik heb mijn laten vertellen dat dat tussen de 1en 3 ton kost per bedrijf
BertK
@brom in plaats van intern salderen, kun je ook extra emissie rechten kopen, als je 10% reduceren moet, koop je 10% rechten bij en laat je die korten? Afhankelijk van wat die kosten is dat goedkoper? Wat kost andere vloer per koe?

Geen discussie over effectiviteit/rav codes
+4
KOC1981
@BertK Blijft 1 probleem, de provincie verplicht je tot het leggen van de vloer tegen 1-1-24

Velen hier lijken dat niet te beseffen. Zie het regelmatig terugkomen in discussies, met opmerkingen van: Daar kies je toch zelf voor om zo'n vloer te leggen of dan koop je toch rechten bij in plaats van zo'n vloer te leggen.

Maar die keuze is er niet. Het is gewoon een harde eis dat we tegen 1-1-24 alle vloeren hebben vervangen. Dus iedereen in Brabant wordt op deze manier vogelvrij verklaard en is het prijsschieten voor MOB.

Ik weet niet wat SSC hier in kan betekenen, maar het is wat Brabant betreft aardig stil vanuit hun kant. We hebben nog 628 dagen de tijd tot 1-1-24.
+2
John Spithoven
@KOC1981 Wordt aan gewerkt. Uitspraak van de meervoudige kamer biedt een basis.
+2
KOC1981
@John Spithoven Ik hoop dat er snel ruchtbaarheid aan gegeven wordt dan.
Je ziet, na de pasmelders, de volgende groep knelgevallen ontstaan.

Zoals ik het zie hebben wij 2 keuzes:
Optie 1: je vervangt je roosters en verder niets. Je benut je ruimte binnen je vergunning dan niet, en het wordt niet gerealiseerde latente ruimte
Optie 2: je vervangt je roosters en gaat intern salderen, bouwt een stuk aan de stal en gaat de vrijgekomen ruimte zelf benutten.

In beide gevallen heb je op een gegeven moment minder vergunningsruimte per dier dan in de oorspronkelijke situatie. Vanaf dan kan MOB de aanval inzetten. vloer wordt aangevochten/afgekeurd, en je kan je vroegere ammoniakruimte nogmaals gaan bijkopen.
+1
Twentsch Land
Een andere vloer leggen is geen klus van 1 dag ..... het zal door de aannemers.niet te realiseren zijn voor die datum alle stallen in Brabant te hebben voorzien van een nieuwe vloer.

@KOC1981
Mathijsen
@Twentsch Land Een andere vloer dan? Elke emissie arme vloer wordt aangevochten!
Daarna beginnen ze met bronscheiding aan te vechten
MOB heeft de tijd om veehouders te slopen en dat is ook haar doel
+3
bio boer
@KOC1981 ook idere veehouder net als ik zelf wil bouwen voor vervanging oude gebouwen zijn bij nieuwbouw verplicht emissie arm tebouwen traditionele vloer mag niet meer
ted9
@KOC1981 Asbest moest toch ook voor 2024😬
+2
achterhoeker2
@BertK Of stoppen en je vermogen ergens anders in beleggen, het houd een keer op er is ook nog zoiets als rendement.
Twentsch Land
Hou jij nog vermogen over als jij stopt ?

@achterhoeker2
+2
achterhoeker2
@Twentsch Land Ja eigenlijk wel, ( meer dan genoeg)
achterhoeker2
@achterhoeker2 En de meerderheid vd melkveehouders
bio boer
@achterhoeker2 straks zijn er geen kopers meer voor je boerderij als het zo even doorgaat 🙈
+1
achterhoeker2
@bio boer Daar maak ik me idd weleens zorgen over.
+2
weurding
@achterhoeker2 natuur heeft nooit genoeg
+3
MTSTAMMINGA
@bio boer Als de overheid stopt te kopen voor die onzin !!! daalt de grond snel weet ik uit levens ervaring 😬 😁
overstekend wild
@MTSTAMMINGA de oplopende rente zal ook wel een factor zijn die de grondprijs zal gaan bepalen
+2
-Jan-
Quote Reactie van @Twentsch Land:
Hou jij nog vermogen over als jij stopt ?

Op dit moment is uithoudingsvermogen belangrijk
+7
Frans1
@achterhoeker2 jij praat wel erg makkelijk over het afnemen van eigendom. Vrijwillig ok, maar het gaat veel verder, en dat is schandalig voor een probleem wat de politiek zelf veroorzaakt heeft
jan-cees
@brom klopt
+8
bio boer
Dit kun je ook van een snelweg zeggen je weet nooit exact hoe veel auto's er gaan rijden en met welke energie bron dus de uitstoot brekening zal nooit koppen bij een snel weg
brom
Deze is echt bizar beton producent maakt afspraak met RVO .

(klik om te vergroten)

diekman
@brom roversbende
Chocomel
@brom Ik heb in 2019 bezwaar gemaakt bij de provincie Noord Brabant op het verplicht toepassen van RAV vloeren. Daarbij heb ik bij de juriste van de Provincie mevr. Marie Louise van Bommel aangeven dat de totstandkoming van de RAV vloeren is gebaseerd op frauduleuze aannames door de producenten. Mijn bezwaar is destijds afgewezen, omdat ik zelf met documenten moest komen om deze fraude te bewijzen.
De volgende afwikkeling komt uit mijn bezwaarschrift:

Ik: "Bent u op de hoogte dat vrijwel alle emissiearme vloersystemen middels fraude aan hun huidige meetwaarden komen? Dit werkt hetzelfde als Volkswagen sjoemel software. Tijdens het meten van de emissie worden aanpassingen in veestapel en rantsoen doorgevoerd, zodat lagere emissies worden gemeten. Bent u er zich van bewust dat u als medewerker zich daarom actief bezig houdt met fraude en daarmee de negatieve gevolgen voor mij als ondernemer? Zijn daarnaast het Provinciebestuur en de Gedeputeerden zich bewust van het actief stimuleren van wetgeving die gebaseerd is op frauduleuze aannames?"

Antwoordt jurist Mr. M. van Bommel: "Het meten van innovatieve stalsystemen gebeurt via vaste protocollen en omvat alle seizoenen. Er wordt hierbij zorgvuldig gehandeld, waarbij ook regelmatig controles plaatsvinden. De kans op fraude is dan ook minimaal en bij ons ook niet bekend. Indien u bij uw standpunt blijft, vragen wij u dit verder te onderbouwen."
+1
brom
@Chocomel nu krijg je toch gelijk
brom
@Chocomel het bewijs is geleverd onder punt 10.3
Noorderling
Quote Reactie van @Chocomel:
Tijdens het meten van de emissie worden aanpassingen in veestapel en rantsoen doorgevoerd, zodat lagere emissies worden gemeten.

Het is in ieder geval niet geheel toeval dat die vloeren vooral in het zuiden getest worden met voornamelijk maisrantsoenen waarbij je heel gericht op eiwitbenutting kunt voeren. 100% grasrantsoen op extensief bedrijf wordt het kunstje al iets lastiger.

Hoe je dit dan per bedrijf weer gaat borgen wordt een grote klucht, niemand kan aantonen dat iets voor 100% waarheid is, zelfs metingen zijn te sturen en beïnvloeden. Hopelijk wordt de puinhoop zo groot dat alles voorlopig onhold komt te staan en niet een enkel bedrijf geofferd wordt.
Jean-PierreK
@Noorderling, dat geldt ook voor de meeste emissiearme vloeren volgens mij. Die liggen waarschijnlijk ook bij bedrijven in het zuiden. Daardoor zal ook uit het onderzoek van CBS komen dat er weinig stikstof in de mest zit. Ik ben benieuwd wat de uitslagen zijn van het meetnetwerk die recent opgezet is.
Noorderling
Quote Reactie van @Jean-PierreK:
Daardoor zal ook uit het onderzoek van CBS komen dat er weinig stikstof in de mest zit

Dat onderzoek zakt menig student nog mee.
Waarom is er geen correctie op spoelwater, regenwater, diercategorie, vloerbevochtiging etc?
Wie zegt dat mestmonsters uit de vloer met de betreffende stal zijn getrokken, mestscheiders?
Als daar wetgeving en conclusies aangehangen worden komen we dit dal ook voorlopig nog niet uit.

Zonder de massa te weten zegt concentratie ook niks. Aangezien alles niet gemeten en bemonsterd wordt is het toch op basis van een dag de vinger in de lucht steken, bepalen waar het hele jaar de wind vandaan komt lijkt me.
Jawis
@Noorderling de puinhoop is al zo groot!!!
+2
MTSTAMMINGA
stellingwerf.nl/regio/…

En deze strijd is al aan de gang zo lang ik weet !!! En gaat door want John Vollebroek heeft echt wel een opvolger
Jannus
Quote Reactie van @MTSTAMMINGA:
John Vollebroek heeft echt wel een opvolger

Als het maar iemand is met eelt in de handpalmen want daar dreigd een gebrek aan te omen
+1
kanniewaarzijn
@Jannus Er zal vast meer eelt op het zitvlak zitten.
oubi
@kanniewaarzijn en op de ziel.....
brom
Let op ook bestanden emissies arme vloeren moeten herzien worden.

Rechter schreef. Omtrent de discussie over emissies arme vloeren duidelijk te geven heeft de rechtbank uitgebreid advies in gewonnen. En is toen tot een oordeel gekomen

Hij zegt de vloeren worden gemeten met een ureum getal van 23 .maar als bijvoorbeeld je ureum stijgt tot 30 dan is de vloer geen 6 kg maar pakweg 9 kg en als het ureum zakt tot 15 .dan is de vloer 4 kg
hans1980
@brom Ja dat is met een traditioneel rooster vloer ook lijkt me
brom
@hans1980 klopt .provincie zal voer maatregeling moeten verbinding aan de vergunning

LET OP MET DEZE UITSPRAAK HEEFT MOB DE TEUGELS STEVIG IN HANDEN

ik zou graag een reactie van LTO zien op deze uitspraak
Twentsch Land
Voermaatregelen ..... hoe ?

Zal dan toch middels ureum in melk.@brom
+1
Farma_boerke
@Twentsch Land Wat is de onnauwkeurigheid op de ureum metingen.
Maw van regen weer in de drup...
+1
Twentsch Land
Ja dat denk ik ook maar hoe wil je het anders middels voer meten .... echt nauwkeurig kan volgens mij niet via voer .....ureum is wel deels bepalend in je mestaangifte.

@Farma_boerke
+1
Mkl87
@Twentsch Land hier weleens de melktank in 2 delen geladen en dus 2 keer gemonsterd. 1 monster ureum van 21 en de andere 24. Zo betrouwbaar zijn die cijfers
+5
wolfje
Mob knalt helemaal niks af, dat doet de rechter.
de overheid heeft er een bende van gemaakt door alles aan te wijzen als N2000 met bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen.
+1
brom
@wolfje als MOB er geen zaak van had gemaakt was het niet af geknald
+4
Hans van Bergen
En wie heeft dit hele circus verzonnen? Wie sloot gretig een convenant? O ja de ZLTO. De boeren zelf zoals ze zelf beweren.
brom
@Hans van Bergen daarom vraag ik hun reactie op de uitspraak
Jan-T
Quote Reactie van @brom:
tal-en-akker.nl/artikel/…

Mooi goede maatregel.
Dan gaar de melkprijs naar €. 1.20 per kg / ltr.
direct doen ben voorstander.
bio boer
@Jan-T denk het ook de wereld is groter dan nederland 🤣
+1
brom
Vanmiddag contact gehad met Herman litjens over de zaak omtrent boer in kwestie .bizar dat beton fabrikant invloed kan uit oefenen omtrent de RAV code

boer staat nu zonder vergunning
.provincie zal voer en besmeurde oppervlakte mee moeten nemen in de aanvraag .

nu bijna iedere boer in Brabant een nieuwe vergunning moet aanvragen geeft dat de MOB de kans om een zienswijze in te dienen met zeer grote gevolgen voor de boer

mijn rijst nu de vraag blijft zlto nog achter het Brabant,s belijd staan omtrent het emissie arm maken van stallen met grote gevolgen voor de boer of trekken ze de stekker er uit
oubi
@brom heel brabant aan de lelysphere.......
+1
Jawis
@oubi van de betonboer naar de robotboer
+1
brom
@oubi nee dat is rommel het is niets anders dan een chemische lucht wasser. Dat ding werkt op zwavelzuur en salpeterzuur. Wie wil die rommel op zijn grasland.
Ook vreet het de stal kompleet op zelfs gegalvaniseerde spanten gaan er aan .

Varkens boeren in Brabant zijn ze massaal aan het om bouwen naar biologische
+2
Noorderling
Quote Reactie van @brom:
salpeterzuur. Wie wil die rommel op zijn grasland.

Wat strooien we allemaal met kunstmest?
KAS is ook een deel ammoniumnitraat en zwavelzure ammoniak.
Niet veel anders dan wat uit een luchtwasser komt met een beetje kalk erbij.

Daar betalen we 1000euro per ton voor, en uit een luchtwasser is het troep?
brom
@Noorderling ik heb 4 afzonderlijke stallen 1 systeem kost 1,5 ton x4 =6 ton dus nooit rendabel
Noorderling
@brom
Dat is heel wat anders, het ging nu over bemesting en grasland. Waarom is het rommel en mag het onder een andere naam een vermogen kosten?
+1
brom
@Noorderling in het zuiden is met dat spul al jaren gewerkt
De laatste jaren konden de varkens het spul niet meer kwijt .heel het bodem leven gaat er aan
En je moet bergen kalk strooien
Varkens boeren zijn massaal over aan het stappen naar biologische wasser
hans1980
@brom wat is het verschil tussen biologische of chemische?
Twentsch Land
Het gaat er biologisch in en het komt er chemisch uit 🤔

@hans1980
+1
brom
@hans1980 een biologische lucht wasser gebruik geen zwavelzuur
+2
mrpieter
@brom biologische luchtwasser kan spuiwater met nitriet (als de nitraatbacterien niet goed werken) geven. Kom je pas achter als je het uitgereden hebt.
Vorig jaar hier een wei opnieuw kunnen inzaaien na uitrijden van spuiwater uit bio luchtwasser. Was net alsof iemand er met roundup over gegaan was.
hans1980
@mrpieter biologisch klinkt vriendelijker maar hoeft dus niet
bio boer
@mrpieter dat heeft potentie 🤣
Ard Eshuis
@brom En werkt niet.
+3
mrpieter
@brom bedrijf stoppen komt in brabant in enorme stroomversnelling.
Kleine loonwerker waar ik dit voorjaar zit wist er al 4 in klantenkring aan te wijzen die nu stoppen.
Paar jaar geleden eens met 18 boeren bij elkaar gezeten, toen de vraag kwam wie is er over 10 jaar nog boer gaven 5 aan nog door te gaan. Nu 3 jaar verder zijn er nog slechts 3 van de 18 boer....
ted9
@mrpieter Er zal wel vol op akkerbouw ingezet gaan worden door de stoppers. We weten allemaal wat dit voor de waterkwaliteit gaat betekenen.....
+1
weurding
@ted9 waarom? Denk je qua gewasbeschermingsmiddelen? Maisland voor veeteelt werd ook vaak meer mest op gepleurd dan strikt noodzakelijk, denk akkerbouw bemest preciezer wat een gewas nodig heeft. En die zwaar bespoten gewassen als bollen b.v. zie ik wel een keer verdwijnen
robbies
@weurding groenteteelt en boomteelt gebruiken kunstmest.
+1
KOC1981
@weurding Als ik hier zie wat er gebeurt in de aardbeien en de prei, zou niet graag het drainwater daarvan controleren. Tot in december wordt er kunstmest gestrooid op de prei, om hem mooi van kleur te houden. de aardbeien worden in een vochtig jaar zoals vorig jaar om de 2 dagen gespoten. Aardappels zal niet veel beter zijn.
weurding
@KOC1981 @robbies ok, hier zie je geen groenten bijna, meer traditioneel, graan bieten aardappelen, lelies wel steeds meer
George
Quote Reactie van @weurding:
hier zie je geen groenten

Ook omdat je daar vaak mee voor de gek wordt gehouden als teler en er geen flikker mee te verdienen valt. Als graanprijs dan redelijk is zoals afgelopen jaar en waarschijnlijk dit jaar moet je nogal gek zijn als je jezelf aan conserven gaat wagen. Bij maat van me vorig jaar al zijn uien en wortelen afgekeurd en hier bij buurman schorseneren ook geen succes.
Noorderling
Quote Reactie van @George:
jaar al zijn uien en wortelen afgekeurd en hier bij buurman schorseneren ook geen succes.

Misschien moet je nu wel telen wat een ander niet doet. Conserven zal nooit bijzonder worden, met andere gewassen kun je nog wel een klapper maken, om eventueel een gat te dichten. Zo hard is die wereld ook.
George
Quote Reactie van @Noorderling:
Conserven zal nooit bijzonder worden,

Nee maar dat was om Weurding aan te geven waarom je ze niet ziet , je wordt er te vaak mee voor de gek gehouden. Nu is dat over het algemeen wel het geval met alles wat we doen in de landbouw. Het mag voor de boer nooit teveel opbrengen.
+1
Noorderling
Quote Reactie van @KOC1981:
Aardappels zal niet veel beter zijn.

Ligt er wel aan met wat, veel gewassen kunnen niet tegen een overmaat aan stikstof. Gras en mais wel.
maar aardappelen blijven groeien en krijgen geen harde schil. Uien strijken ook niet met teveel stikstof, graan gaat legeren met teveel stikstof, gerst kan helemaal niks hebben. Het is nogal wat complexer dan "meer is beter".
Aardappelen spuiten ze elke 3 dagen met olie zodat luizen geen virussen over kunnen brengen. Lijkt allemaal verschrikkelijk maar het stelt weinig voor.
+1
George
@Noorderling Hier echt niet , ligt een beetje aan het weer en groeistadium . Maar meestal eens per week tegen Phytophthora.
Kars
@weurding preciezer bemesten een akkerbouwer? Nog weinig ervaring in de akkerbouw lees ik wel 😂😂😂
weurding
@Kars nee, maar weet wel dat je op gerst niet te veel mag gooien, maïs daarentegen kan wel wat hebben😅
+1
achterhoeker2
@weurding Op maïsland wordt echt niet teveel mest op gedaan, zeker niet met de huidige kunstmestprijzen.
Zo komen de praatjes in de wereld..
weurding
@achterhoeker2 zei ook werd...doelde ook meer op het verleden, zit het en der nog wel hoge voorraad in de grond
mrpieter
@ted9 bij ons in omgeving is de druk op de grond(prijs) erg hoog door boomteelt en fruitteelt (aardbeien en frambozen).
Die hoge grondprijs en met de aanpassing in nieuwe opkoopronde neig je toch wel snel naar sanering.
Wij zelf zitten aan ongeveer hectare aan staloppervlak. Met het verhogen van percentage bij vervangingswaarde en dan nog grond verkopen kan ik helemaal begrijpen dat mijn ouders zeggen van we pakken dat en jij gaat maar naar locatie elders.
+1
bio boer
@ted9 daar zal ook wel keer stokje voor gestoken worden blijvend grasland moet ook op pijl blijven
+1
brom
@brom nieuweoogst.nl/nieuws/2022/…

En wederom geen woord over de gevolgen van het vernietigen van de vergunning
bio boer
@brom jongvee moet ook emissiearm toch daar zijn nog niet eens officieele systemen voor die ook getest zijn met jongvee volgens mij dus daar is nog minder garantie op de werking
brom
@bio boer MOB heeft bij een boer zienswijze ingediend. Rechter zal binnenkort uitspraak doen over de vloer in de jongvee stal .aangezien dat er een uitspraak ligt van 8 april gaat deze ook onderuit
brom
LTO-ZLTO

boeren wachten op een uiteenzetting van de uitspraak. Welke gevolgen de uitspraak heeft op bedrijfs niveau.

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's ammoniakemissie , stikstofdepositie en stalsysteem geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!