Waarom zit het stikstofdossier muurvast? Omdat we niet lezen.....

Het stikstofdossier zit muur vast. 2 miljard investeringen aan stalsystemen trekken de vergunningverlening niet vlot. Ook allerlei sectorplannen zoals DE en CTM niet. Ze zorgen zelfs niet voor een verbetering van de natuurlijke kenmerken van een natuurgebied. Dat zal de komende weken ook meer en meer duidelijk worden.

Maar waar ligt dat aan? Op 21 mei 1992 is de habitatrichtlijn vastgesteld. Hieronder Artikel 6 lid 3. Deze bepaling zorgt er voor dat het stikstofvraagstuk nooit opgelost gaat worden.

En het wordt tijd dat iedereen eens goed kijkt naar dit artikel . Dus bestuurders en boeren lezen! En steek daarna alleen maar tijd om dit kabinet met hangende pootjes richting Brussel te laten trekken om het boetekleed aan te trekken en deze richtlijn werkbaar te maken.

Hieronder de passage:

3. Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied en onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden.

En komt hier geen verandering in, dan zal binnen afzienbare tijd het volk lijden

en de boeren hun akkers bewerken met paard en wagen om op die manier nog een schrale aalmoes van hun land te oogsten!

Deel dit topic

Reacties

John Spithoven
3. Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied en onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden.

Vooral dit laatste stukje zorgt dat er niets meer mogelijk is, zelfs een rondje rijden met de trekker niet.....
Kars
@John Spithoven instandhouding van de natuur is toch nooit realistisch. De natuur is toch nooit in evenwicht. Daarom zijn er ziektes en plagen om dat te herstellen.
Koers
@John Spithoven sterk punt John, vooral het woord 'zekerheid' is bepalend in de zin. Volgens mij kan dat o.b.v. de huidige modellen zo wie zo al niet verkregen worden.
Farma_boerke
@John Spithoven Interpretatie leesvoer: ec.europa.eu/environment/nature/…

Aan artikel 4 hebben we in Nld al helemaal niet getoetst, alles is hier sociaal of economisch ingeperkt in ons overvolle land. Waarom daar dan geen rekening mee houden, tenzij het uikomt (bv Hedwigepolder)?

"Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet worden gerealiseerd, neemt de Lid-Staat alle nodige compenserende maatregelen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. De Lid-Staat stelt de Commissie op de hoogte van de genomen compenserende maatregelen.

Wanneer het betrokken gebied een gebied met een prioritair type natuurlijke habitat en/of een prioritaire soort is, kunnen alleen argumenten die verband houden met de menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of met voor het milieu wezenlijke gunstige effecten dan wel, na advies van de Commissie, andere dwingende redenen van groot openbaar belang worden aangevoerd."
kanniewaarzijn
@John Spithoven Tenzij het de overheid goed uitkomt. GP?
cornelissen
Maar er zijn toch overgangsbepalingen? Want voor 1992 reed ik ook al met een trekker.
John Spithoven
@cornelissen Dat klopt, bestaand gebruik discussie
maar PBL vermeldt in haar rapport vorig jaar dat het bewerken van land eigenlijk ook vergunning plichtige activiteiten zijn.
Daarnaast is er voor beweiden en bemesten ook nog geen oplossing ondanks bestaand gebruik ten tijde van de aanwijzing N 2000 gebieden. Daarnaast loopt er een zaak in NB waarbij een veehouder een perceel grond gekocht heeft na het onherroepelijk worden van zijn Nbw. En burgers proberen daar het bewerken van het land onmogelijk te maken .

En industrie , verkeer , scheepvaart komen zoals het lijkt overal mee weg.
Taurus
En de boeren hun akkers bewerken met paard en wagen om op die manier nog een schrale aalmoes van hun land te oogsten!

Als we het goed willen doen moeten we dus ook nog de paardedrollen opvangen en mogen we zelfs niet even achter de wagen staan pissen op de akker....
BertK
Definieer significant?
BertK
@BertK Is KANS op verslechtering door een beetje extra stikstof significant?
BertK
Welke invloed heeft (gebrek aan) beheer van een gebied en hoe verhoudt dat zich tot instandhouding? Heeft stikstof een significante invloed als peil en bewerking niet op orde zijn?

Zoals al eerder gemeld, zijn veel natuurgebieden ontstaan door menselijk handelen en is er nog steeds een nevenfunctie!
bio boer
Natuur in standhouden valt niet mee lijkt mij de natuur is dynamisch
Farma_boerke
@bio boer Daarom kost het ons ook zoveel, ca 1000 euro per hectare per jaar.
Minder landbouwgrond en meer natuur gaat ons nog veel meer kosten op termijn, maar daar rekenen we nog niet aan.

En het beheer van de natuur wordt allemaal uit/aanbesteed
spotmelker
@John Spithoven Lezen is 1. Nadenken is 2 t/m 10. Als ze die zekerheid willen moeten ze alle in de lucht afspelende reacties en processen in beeld kunnen brengen. Dat lukte, lukt en zal nooit lukken. Ze moeten in DH en Brussel hun (vooringenomen) stommiteirenreeksen beëindigen, Saharazand erover!
John Spithoven
@spotmelker Wat er in artikel 6.3 staat is onuitvoerbaar.
brom
@John Spithoven en de MOB knalt vrolijk de vergunningen af .zo als nu het geval is in Brabant
Twentsch Land
Dat zelfs de normen nog te hoog zijn als de boeren zijn verdwenen zegt genoeg, het is de norm wat niet klopt !

Als ik Plasterk goed begrijp is er maar 1 oplossing en dat is naar Brussel om de normen bij te stellen, en waarom gebeurd dat niet ???

Omdat niet de natuur het probleem is om boeren weg te krijgen.
Kars
@Twentsch Land ik zeg altijd er is 1 simpele oplossing voor instandhouding van natuur.
Zet er een kas overheen!!!
Kunnen ze zelf gaan regelen zonder weersinvloeden.

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's natuurgebied en brussel geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!