Illustratie van: Fendt926Driver

Geachte Statenleden, Gedeputeerden, Gemeenteraadsleden en collega’s

Geachte Statenleden, Gedeputeerden, Gemeenteraadsleden en collega’s,

Nadat we als sector al 2 jaar lang de Zwarte Piet toegespeeld hebben gekregen (en nog steeds) door de overheid, media en RIVM is de oplossing volgens ons nabij. Als Farmers Defence Force Drenthe (FDF Drenthe) zijn wij van mening dat de agrarische sector niet het probleem, maar juist de oplossing is voor de grote en lastige vraagstukken waar o.a. Drenthe (Nederland) op dit moment voor staat.

Het continu sturen in een richting van zogenaamde kringlooplandbouw door de overheid, en zelfs door een aantal van onze eigen zogenaamde landbouw belangenbehartigers, om een op papier gecreëerd probleem op te lossen heeft erin geresulteerd dat de politiek en een klein deel van de burgers is gaan geloven in beweringen dat wij het in het verleden alles verkeerd hebben gedaan. Kringlooplandbouw is niet de oplossing. Maar wat dan wel?

Een kringloopmaatschappij is de oplossing!
Als je de gehele maatschappij in een kringloopmodel zou zetten, dan zal de landbouw in dit model maar een klein stukje innemen, echter wel het belangrijkste stukje. De landbouw zorgt voor voedsel, de landbouw kan voor groen gas zorgen, de landbouw neemt de stikstof- en CO2-uitstoot weer in zijn geheel op en neemt daarnaast ook nog een aanzienlijk groot deel van de stikstof- en CO2-uitstoot op van de rest van de maatschappij.

Kortom, er had nooit ingezet moeten worden op kringlooplandbouw maar op een kringloopmaatschappij. Als eerdergenoemde punten beter benadrukt worden in de maatschappij, dan wordt het nut van de landbouw in Nederland veel beter in beeld gebracht en zal dit voor meer waardering en een breder draagvlak voor de landbouwsector zorgen.

Echter, door de drang naar het innen van projectgelden en het meebewegen van diverse landbouwpartijen, met veelal groeperingen met linkse (propagandistische) ideeën waarin de boeren en hun belangen als ondergeschikt worden weggezet, zijn we momenteel in een situatie terecht gekomen waarin (negatieve) framing van de landbouw aan de orde van de dag is.

De oplossing?
Als FDF Drenthe willen wij inzetten op een langdurige oplossing voor de stikstofproblematiek (van en in de maatschappij), alsmede voor de Kaderrichtlijn Water, de klimaatopgave en de komende warmtetransitie, zodat wij allemaal een goed toekomstperspectief kunnen hebben met een bijbehorend goed verdienmodel voor alle inspanningen die wij dagelijks leveren voor het maken van (h)eerlijk voedsel voor de vele miljoenen mensen in dit land (en daarbuiten).

Wij zijn van mening dat we als landbouwsector, Provincie en Gemeenten de handen ineen moeten slaan en moeten gaan kijken naar realistische oplossingen om de vele miljarden uit Den Haag die beschikbaar worden gesteld op een juiste manier te gebruiken.

Wij zijn voorstander van het inzetten op de plaatsing van mestvergisters (die enkel bedrijfseigen mest gebruiken, dus geen mest van buitenaf en zonder input van andere afvalstromen van buiten het bedrijf) bij zoveel mogelijk veehouderijbedrijven en de daarmee gewonnen gasproductie terug te leveren op het bestaande gasnet. Nederland wil namelijk van het gas af, maar de huidige infrastructuur en het huidige elektriciteitsnetwerk zijn niet berekend op het verwarmen van alle woningen in Nederland door middel van elektriciteit. De grotere steden zijn waarschijnlijk wel op deze manier te verwarmen middels een warmtenet, maar voor de buitengebieden in o.a. Drenthe zal dit niet haalbaar zijn.
Door het groene gas afkomstig uit de Drentse landbouw kunnen deze dorpen en buitengebieden via het huidige gasnet verwarmd worden.

Mestvergisting reduceert de stikstofemissie uit de stal en bij het aanwenden op het land voor een aanzienlijk groot deel, wat de afwaardering van landbouwgrond naar landschapsgrond of zonering rondom Natura2000 gebieden overbodig maakt, aangezien het daarbij draait om emissie die vrij komt bij aanwending van de mest. Daarnaast kan met een goed verdienmodel van de gasproductie er nog een mestscheider en stikstofkraker achter geplaatst worden wat erin resulteert dat de Drentse landbouw op termijn kan produceren zonder of met een zeer beperktere inzet van kunstmest. Bij de productie van kunstmest zijn enorme hoeveelheden aardgas nodig. Bovenstaande zal tezamen met depositiebepaling in Natura2000 gebieden en het verwerken van de uitkomsten hiervan in de probleemsetting er toe leiden dat er grote stappen gezet kunnen worden richting de doelstellingen.
De Kritische Depositiewaarde behalen in de Habitats in alle gebieden is een utopie. Daarbij spoelt de stikstof in vergiste mest minder snel uit wat weer bijdraagt aan de waterkwaliteit, wat met het oog op de Kaderrichtlijn Water weer een groot voordeel is. Daarnaast reduceert mestvergisting ook het vrijkomen van methaan uit mest omdat dit opgevangen wordt en daarmee dus bijdraagt aan het verlagen van de CO2-uitstoot en dus het verminderen van het CO2 probleem.

Het is wetenschappelijk onderbouwd dat de veehouderij per saldo geen broeikasgassen uitstoot aangezien de uitstoot van methaan meer dan volledig wordt gebruikt tijdens de groei van de voedergewassen ten behoeve van het levensonderhoud van onze dieren.
Als wij deze groene methaan afvangen en leveren als gas aan de rest van de maatschappij dan zullen onze gewassen tijdens de groei grijze CO2 opnemen die afkomstig is van de uitstoot door de burger. Hiermee zorgen wij als landbouw voor het deels sluitend maken van een kringloopmaatschappij.

Daarnaast verwerkt de landbouw vele afvalstromen afkomstig uit de maatschappij door het te voeren aan onze dieren en wordt het zodoende weer omgezet in hoogwaardig voedsel, de uitstoot van methaan gaat hierbij weer in het gasnet terug naar de maatschappij.


Kortom, een kringloopmaatschappij sluitend maken, dat is waar het over zou moeten gaan!

Als FDF Drenthe zijn wij van mening dat:

· Bovenstaande oplossingsgerichte methode, tezamen met het onderzoeken (en meten!) van de daadwerkelijke neerkomende stikstofdepositie met herkomstbepaling een oplossing biedt met toekomstperspectief en een verdienmodel voor de agrarische sector;

· Bovenstaande oplossingsgerichte methode, tezamen met het onderzoeken (en meten!) van de daadwerkelijke neerkomende depositie en met kijken naar meerdere drukfactoren die de staat van de natuur beïnvloeden een oplossing biedt voor de natuur;

· Dat bovenstaande oplossingsgerichte methode de Provinciale maatschappij (de burger) een betaalbare oplossing biedt voor de grote vraagstukken waar men de komende jaren voorstaat.

Als FDF Drenthe vragen wij de Drentse politiek, Gedeputeerde Staten en de diverse fracties, maar ook de gemeentelijke politiek om samen met ons als landbouw de handen ineen te slaan en te gaan voor een rechtvaardige benadering en onderbouwing van de gestelde problemen en bovenstaande oplossing na te streven, een oplossing die ook op langere termijn houdbaar is. Wij willen nogmaals benadrukken dat de landbouw in de provincie de oplossing is en niet het probleem!

Als FDF Drenthe zijn wij ons er van bewust dat bovenstaande oplossing een flinke investering zal vragen. Echter, met de vele miljarden afkomstig uit Den Haag kan er wellicht een deel ingezet worden tezamen met de goede en constructieve wil uit de (Drentse) landbouwsector. Deze oplossing kan Drenthe de eerste echte circulaire provincie van Nederland maken.

Als FDF Drenthe geven wij hiermee een oplossing die zowel burger, provincie, gemeenten en landbouw economisch perspectief biedt en een uitkomst voor meerdere problemen is waar we als maatschappij de komende jaren mee te maken zullen hebben. Dit in tegenstelling tot eerdere plannen van collega landbouw belangenbehartigers, deze plannen bieden de landbouw geen perspectief en beperken het toekomstperspectief door beperking van gebruiksmogelijkheden van de grond en het beperken van de productiecapaciteit van het al bestaande bedrijf. Deze plannen zijn daarnaast uitsluitend houdbaar met langdurige subsidies of inkomensondersteuning voor een hele lange termijn.

Als FDF Drenthe streven wij naar gezonde landbouwbedrijven in de provincie Drenthe die structureel bijdragen aan het sluitend maken van de kringloopmaatschappij en daarnaast bijdragen aan een goede balans tussen maatschappij en natuur.
Wij vinden het belangrijk dat de jeugd van nu en de opvolger van morgen perspectief zien in de landbouw sector in Drenthe en er daardoor weer zin in krijgen om de (ouderlijke) bedrijven voort te zetten en daarmee het grote belang van de Drentse landbouw in de kringloopmaatschappij ook voor de toekomst te behouden. Zodat de burger van de toekomst er ook dan nog van zal kunnen profiteren.

Als FDF Drenthe zijn wij ons ervan bewust dat bovenstaande oplossing iets meer tijd kost dan Den Haag en de Provincie voor ogen heeft, maar om te komen tot realistische en goede oplossingen gaat zorgvuldigheid boven snelheid.

De huidige werkwijze om met stoom en kokend water gehaast te komen met oplossingen die het probleem enkel virtueel oplossen zijn door de maatschappij niet gewenst en daarnaast voor de langere termijn zeker niet houdbaar.

Als Drentse Statenleden en Gedeputeerden vertegenwoordigt u de Drentse bevolking waardoor u op uw positie gekozen bent. Zij hebben recht op een goede door de Drentse bevolking gedragen oplossing, ook al kost dit iets meer tijd dan de door landelijke politieke gestelde deadline.

Kringloopmaatschappij sluitend maken, dat is waar het over moet gaan!


Met vriendelijke groet,
Farmers Defence Force Drenthe

Deel dit topic

Reacties

Klavertje
Blablablabla mestvergisters blablablabla
Lelijke dingen
Koeien boertje
@Klavertje d'r hebben er veel al een ton achter de stal en je kunt beter een plan lanceren waar op geschoten kan worden dan zoals de Land Tuinbouw Ondergang achterover blijven leunen tot je gebeten bent.
En dan zeggen dat we een grote of kleine pleister willen hebben.
+1
Noorderling
Die investering kun je bij SBV al 50% en bij de groen economisch herstel al 150.000euro ontvangen.
Dan vraag ik me af, wat wil je dan?
Ken je de huidige wetgeving en mogelijkheden niet, wil je tegen een ander aantrappen omdat dat wel lekker voelt?

Ga uit van je eigen kracht, in plaats van je afzetten tegen een ander. Daarmee haal je alleen je eigen geloofwaardigheid onderuit. Kansen en mogelijkheden genoeg, moet je ze wel willen zien. Niemand neemt je aan je handje.
+1
Lulhann
Een goed stuk,vooral dat over kringloopmaatschappij!
Oplossingen met een verdienmodel moeten er komen.
Alle andere clubs hebben oplossingen waarbij boeren aan een subsidieinfuus komen te liggen om te blijven bestaan.
Goed clubje daar in drenthe
Lulhann
Die hebben goed in de gaten dat we der met alleen zeggen wat we niet willen er niet gaan komen en komen dan met een eventuele oplossingsrichtingen.
Heb een aantal kennisen in Drenthe wonen,allemaal lto leden,maar die zijn allemaal blij dat dit clubje mensen daar bij hun lto aan tafel zit.
Van-Epscheuten
In de brief staat dat stikstof uit digestaat minder uitspoelt dan uit conventionele mest. Kan iemand dat hier uitleggen, waarom dat zo is?
+2
Edvof
@Van-Epscheuten naar mijn weten juist het tegenovergestelde. Tijdens het vergisten breek je de koolstof af in de mest om methaan te vormen. Wat resulteert is diggestaat met een hoog aandeel ammoniakaal stikstof en laag aandeel organische gebonden stikstof. Dus een stikstof vorm die gevoelig is voor emmissie en uitspoelen.
Van-Epscheuten
@Edvof Zo redeneer ik ook in mijn hoofd, maar fdf denkt er dus anders over..
Lulhann
Wat vind @Jan cees vogelaar hier eigenlijk van?
+6
@Lulhann Wat ik zie is dat alle spelers met grote belangen bij die 25 miljard en bij grondhonger provincies en TBO’s vooral snel willen doorduwen.
RIVM en LNV willen UvA onderzoek niet afwachten.
Dat heeft een reden.

De afgelopen 30 jaar heeft niemand mij het wetenschappelijk bewijs dmv metingen kunnen aantonen welke stikstofdepositie afkomstig is van welke bron.
Tussen nu en 1 jaar komt dat inzicht er wel.

Ik begrijp dat er bestuurders zijn die de 25 miljard als redding zien voor hun organisatie immers er zal vast wat terechtkomen bij die organisatie van die 25 miljard.

Ik snap dat er bestuurders zijn die zelf pasmelder zijn en een direct persoonlijk belang hebben bij hoop op legalisatie van het eigen Pas probleem ook als daarvoor anderen moeten sneuvelen.

Ik begrijp dat er ook boeren en bestuurders zijn die denken en zeggen :”Ach er gaan misschien 4000 bedrijven van landbouw naar natuur zolang het mij maar niet treftt en ik daarna weer door kan is dat prima.

Wat ik niet begrijp is dat men die keuzen maakt zonder inzicht in hoe het nu werkelijk zit met stikstofdepositie op de natuur zonder dst men weet hoeveel stikstof zit er nu eigenlijk in die bodem in de natuur?
Zonder dat men weer wat is nu eigenlijk de herkomst van die stikstof op die natuur ? Is de herkomst Nox of Nh3?

Deze vragen beantwoorden kan binnen drie maanden Kosten voor dergelijk onderzoek op alle N2000 gebieden max € 10 miljoen en als je het onderzoek bij 16 N2000 gebieden doet dan weer je het ook wel voor de overige 145.
Slecht 1 miljoen euro en we weten of lnv provincies en coalitie/kabinet terrecht of onterecht dit stikstofbeleid met 25 miljard in gang zetten.

Nu mijn simpele vraag.
Waarom doet men dit onderzoek niet??

Personen, bestuurders en organisaties die hebben kunnen weten dat de besluitvorming in de gebiedsprocessen zal plaatsvinden terwijl de noodzakelijke gegevens niet aanwezig zijn bezigen zich bewust met onbehoorlijk bestuur.

Dus zet de stikstoftrein on hold tot die paar onderzoek zijn gedaan door een onafhankelijke partij
Iedereen die desondanks doordendert komt zelf juridisch onder de eigen stikstoftrein.
Lulhann
@jan-cees-vogelaar daarom vind ik het inhoudelijk een goed stuk,ze geven duidelijk aan dat er alleen een oplossing komt na meten met herkomsttypering en dat de kdw halen een utopie is.
En met de wetenschap dat men toch geld uit wil geven proberen ze dat om te zetten in een verdienmodel!
Daarnaast vind ik het stukje over kringloopmaatschappij de spijker op z'n kop.
[@Lulhan het verhaal is te lang max 2 a4 meer lezen politicie niet
producent
@jan-cees-vogelaar

volgens mij zijn het twee A viertjes
nitevd
Quote Reactie van @jan-cees-vogelaar:
Nu mijn simpele vraag.Waarom doet men dit onderzoek niet??

Omdat met het antwoord al van tevoren weet, want dat is net zo simpel als de vraag. Droge depositie van NH3 bestaat simpelweg niet en natte depositie van NH3 komt nagenoeg geheel op eigen erf neer.

Droge depositie van NOx bestaat daarentegen wel degelijk want is wel zwaarder dan lucht. Dus ook van vliegtuigen boven 900m. Als vliegveld Lelystad (inclusief laagvliegroute) open gaat dan vliegt alles in een tunnel tussen 1600m en 1900m naar Duitsland af en aan. Buiten de herrie daalt nagenoeg alle NOx neer en telt niet mee (behalve misschien als 'buitenland').
Tipo
Ja laten we het zo maar doen
een gemaakt probleem ombuigen naar
een verdienmodel ik ben voor
+3
KOC1981
Ik vind het zoiezo goed dat er een FDF afdeling is die zegt, we willen iets en dit is misschien een manier. Dat lijkt me altijd beter dan alleen maar nee roepen omdat dat lekker klinkt. Blijf echter met 2 vragen zitten:
* Wat met het verhaal van @JanCees over herkomsttypering?
* Waarom is het uit FDF mond een goed plan, en beschuldigd @Koeien boertje LTO nu weer van alleen maar achteroverhangen en niets willen. Terwijl normaal het geluid altijd is dat LTO te graag meewerkt en niet met oplossingen moet komen voor een niet bestaand probleem???
M.a.w. ik ben even de weg kwijt 😅

« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's stikstofdepositie , productiecapaciteit en farmers defence force geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!

REACTIES
16
DEELNEMERS
11
WEERGAVES
2.891