Column: Onteigeningsstok gaat zijn werk wel doen

Maandag viel het O-woord. Onteigening van landbouwbedrijven voor stikstofreductie is niet langer taboe. Een kleine reconstructie laat zien dat hier bewust op is aangestuurd.

Deel dit topic Column: Onteigeningsstok gaat zijn werk wel doen (melkvee.nl)

Maandag viel het O-woord. Onteigening van landbouwbedrijven voor stikstofreductie is niet langer taboe. Een kleine reconstructie laat zien dat hier bewust op is aangestuurd.

Nieuwsgrazer

Laatste  |  

Reacties

+2
Frans Z.
Boevenbende.
+1
John Spithoven
Middels dit opiniestuk hebben we gezamenlijk geprobeerd de realiteit van vandaag de dag in het stikstof dossier weer te geven. Waarbij ieder zijn rol duidelijk wordt, maar ook een ieder in zijn waarde laat.
En omdat we met deze gang van zaken en afgelegde weg het probleem niet oplossen , zal er gezamenlijk opgetrokken moeten worden waarbij een ieder, en vooral de veehouders, in zijn waarde gelaten moeten worden. De slogan van de mp. was "de boeren het de oplossing in de hand". Betrek ze er dan ook bij ipv achterkamertjes politiek gedoe.....
+2
familie pelle
@John Spithoven
Quote:
. zal er gezamenlijk opgetrokken moeten worden

Als dit je “bewijsmateriaal “ is dat lto een medeschrijver is van het onteigeningsplan dat is het wel heel summier. Ik lees vooral dat lto en agrinl zijn misbruikt door “regie op ruimte “.
John Spithoven
@familie pelle Geen open discussie voeren, geen LC, maar wel achterkamertjes politiek.

En de twee belangen club worden netjes weergegeven in dit stuk.
Voor bewijsmateriaal , een 🍮 doen?
+1
familie pelle
@John Spithoven even resumeren;

Na de publicatie van het nrc schreef jij het volgende;
Quote:
. Uit correspondentie, die in ons bezit is, blijkt dat het leegruimplan geschreven is in opdracht van Agri Nl en LTO, mede gefinancierd door LNV.

Op de vraag of je dit kon onderbouwen schreef je dat je “onderliggende correspondentie” naar een journalist hebt gestuurd. Dat blijkt nu dhr . Ellenkamp te zijn.

In het stuk wordt geenszins geschreven dat lto of agrinl opdrachtgever zijn van het onteigeningsonderzoek. Ik citeer dhr ellenkamp:

“ Poppe kreeg in 2020 een opdracht van AgriNL, een samenwerking van LTO Nederland en multinationals zoals Vion, Plukon, Agrifirm, Avebe, Cosun, FrieslandCampina en ForFarmers. Ze vroegen Poppe een gebiedsindeling te maken en met hen de kosten te schatten van een nieuwe ronde landinrichting.”

Vervolgens heeft “ regie op ruimte” dit onderzoek gekaapt voor hun onteigeningsonderzoek dus zijn lto en agrinl geen medeschrijver maar zijn ze slechts misbruikt door regie op ruimte.

Zo wordt het beschreven door dhr. Ellenkamp. Waar zit Ik ernaast?
John Spithoven
@familie pelle Als Agri Nl een opdracht geeft tot landinrichtingsplan waarbij diverse dossiers ( klimaat, stikstof enz) in verwerkt worden , dan had je kunnen bedenken dat uitwerking niet zonder dwang gaat. Dat van begin af aan betrokken personen tot en met de doorrekening PBL betrokken zijn gebleven, hadden ze zien aan komen wat de richting werd. Dit blijkt ook uit mails.
+3
familie pelle
@John Spithoven in tegenstelling tot waar jij lto en agrinl van beschuldigde komt het onteigeningsonderzoek overduidelijk uit de koker van het ministerie;
Dhr ellenkamp schrijft;

“ En zie daar dat de ministeries van LNV en Financiën onteigening als maatregel opneemt om door te laten rekenen.”

In het landinrichtingsplan van lto en agrinl werd helemaal niet gesproken overonteigening. Dit plan is wel misbruikt door poppe hetzij het pbl voor hun onteigeningsonderzoek. Zo wordt het beschreven.
+1
John Spithoven
@familie pelle Een onderdeel van de landinrichtingswet is in een uiterste geval de mogelijkheid onteigening. Anders is herinrichting toch ook niet mogelijk.
+2
familie pelle
@John Spithoven
Quote:
. Een onderdeel van de landinrichtingswet is in een uiterste geval de mogelijkheid onteigening. Anders is herinrichting toch ook niet mogelijk.

John, ik heb veel respect voor je tomeloze inzet voor de sector maar je probeert nu de “meubelen” te redden.
Nogmaals je citaat;
Quote:
. Uit correspondentie, die in ons bezit is, blijkt dat het leegruimplan geschreven is in opdracht van Agri Nl en LTO, mede gefinancierd door LNV.

Nu nuanceer je het dat als gevolg van het landinrichtingsplan van lto en agrinl dit tot gevolg kan hebben. Dat is volstrekt iets anders dan meeschrijven aan een “leegruimplan” . Bovendien is onteigenen bij landinrichtingsplannen inderdaad al lang mogelijk.
Uit het stuk van dhr ellenkamp blijkt heel duidelijk dat het landinrichtingsplan van lto en agrinl is gekaapt door regie op ruimte en niet zoals jij stelde dat lto en agrinl opdrachtgevers zijn. Of je zat ernaast of dhr ellenkamp heeft je mailcorrespondentie verkeerd geïnterpreteerd.
Daarnaast snap ik ook niet welk belang lto of agrinl heeft bij een” leegruimplan.”
slagroomvla
Agractie en LTO wisten toch van niets? waren nergens bij betrokken...
@slagroomvla commisie nijpels.. versnellingsagenda duurzame veehouderij.. lees en huiver .. en concludeer. namen van mensen die aan tafel zaten staan er bij. ik zeg niet dat ze allemaal slechte bedoelingen hebben gehad, misschien wel de juiste maar ze hebben er niet dwars voorgelegen in 2016 ( iets met kleine lettertjes of technisch lezen hoe je het maar wilt noemen. )
+1
John Spithoven
Deze week, op zwarte maandag werd de veehouderij sector opgeschrikt door een tweetal studies PBL waarbij onteigening als middel genoemd wordt om doelen te bereiken.

Het artikel start over een opdracht van Agri Nl over een onderzoek naar mogelijkheden landinrichting, als antwoord op een aantal vraagstukken. Partijen hadden kunnen weten dat landinrichting het instrument onteigening in zich heeft om doelen te realiseren.

(klik om te vergroten)

+8
marcsterreborn
@John Spithoven Kortom er is weer van alles uit de kast gehaald om LTO in het verdomhoekje te plaatsen....
+7
familie pelle
@marcsterreborn en zo komt het door John bepleitte LC 2.0 verder weg dan ooit.
+2
KOC1981
@familie pelle Dat heb ik dus ook nog altijd niet begrepen. Hij pleit iedere keer voor een collectief. Maar meestal, vaak nog in hetzelfde bericht, schoffelt hij al 1 of meerder partners, die nodig zijn in dit collectief, onderuit.
Twin Guard
Door deze studies lijkt het onmogelijk voor Pas melders om nog een vergunning te verkrijgen als je met je bedrijf in of tegen de zes deelgebieden ( kaart "Naar een ontspannen Nederland") zit. Deze bedrijven zijn voor de overheid de eerste prooien om te saneren ondanks alle beloftes.
+2
John Spithoven
Vooropgesteld : Ik wil niemand of geen 1 organisatie in het verdomhoekje zetten.
En ja, dit soort ontwikkelingen brengen een LC verder weg. Is dat mijn schuld? Die kwalificatie mogen jullie aan de boodschapper geven ......

Maar mogen zelfbenoemde personen of organisaties zich het recht toe eigenen om zonder enig mandaat , in een anonieme omgeving sturend optreden over jullie en mijn eigendommen?
Voor zover de schetste dilemma's onderbouwd zijn met feiten zal er op een democratische wijze in alle openheid een richting aan dossiers gegeven kunnen worden. In de reacties in het artikel geeft de heer Poppe aan dat van begin af aan alle genoemde organisaties betrokken waren. Leden werden dat niet van in kennis gesteld. Van begin af aan lag het woord landinrichting op tafel. Dat er een instrument in de landinrichtingswet zit om doelen te verwezenlijken dat onteigening heet , is over het hoofd gezien en is nu een zure appel.

De discussie over vorming van een LC wordt al een tijd gevoerd maar wil niet vlotten . Daar doet dit opiniestuk niets aan af. En ook ligt dat niet aan mij, ben ik niet bezig om wie dan ook de vernieling in te helpen, maar wordt er door de betrokkenen zelf een milieu geschapen dat ze die richting op gaan.

Wat of wie heeft als individu nog invloed op organisaties die over ons beslissen. Ik noem Agri Nl, Boerenraad, Transitie coalitie voedsel, Boerennatuur maar ook LTO. Het democratisch gehalte holt van ons af!!!
+2
John Spithoven
Naar aanleiding van deze discussie, zal ik hier een summier aangeven waar we nu staan.

29 mei 19 PAS uitspraak. Gevolg is dat er onder de veehouders twee groepen zijn ontstaan. De bedrijven met een Nbw vergunning en bedrijven zonder. Wat we tot nu toe onderzocht hebben is dat vergunning (gerealiseerde staarten) van de eerste groep veel rechtszekerheid biedt. De tweede groep kun je opdelen in verschillende sub groepen. Bedrijven die na het aanwijzingsbesluit (1994, 2000 of 2004) niet gegroeid zijn, hebben van rechtswege recht op een vergunning op basis bestaand gebruik. Door diverse uitspraken na 29 mei 19 is dit nu verworden tot een positieve weigering. Deze biedt minder rechtszekerheid van een Nnw vergunning. En daar heeft SSC nu een procedure over lopen. Dan de tweede sub groep. Dat zijn de PAS meldingen en vrijstellingen. Door het kabinet is beloofd middels de wet stikstofreductie en natuurherstel (Wsn) dat zij binnen 3 jaar meer rechtszekerheid krijgen. We zien nu dat de legalisering plaats vindt of middels intern salderen met als rechtszekerheid een positieve weigering of middels staarten via een opkoopregeling. Een soort extern salderen. Deze laatste zullen meer rechtszekerheid krijgen dan de eerste legaliseringsgroep. Omdat het proces van legalisering traag verloopt en niet zonder risico's is (handhavingsprocedures) heeft SSC hier een aansprakelijkheidsprocedure lopen.
Dan de laatste sub groep. Dat zijn de lopende aanvragen die door de PAS uitspraak 29 mei 19 door de RvS nietig zijn verklaard. Zij hebben niets geen rechtszekerheid en zullen op basis van eigen middelen op basis van intern en of extern salderen zelf voor legalisering moeten zorgen. Onrechtvaardig maar juridisch is daar de vinger tot op heden nog niet achter te krijgen.
Door de PAS uitspraak 29 mei is ook beweiden en bemesten een illegale activiteit geworden. Meermaals heeft LNV belooft met een vrijstelling te komen. maar tot op heden blijft het bij beloftes. Ook hier loopt een aansprakelijkheidsstelling van SSC.

Reden van de ontstane situatie waarin we als Nederland verkeren is de Nederlandse interpretatie van de Brusselse Habitat richtlijn en dan met name artikel 6. Andere lidstaten hanteren een andere interpretatie, een mogelijkheid die Brussel toestaat.

Om uit de impasse te komen heeft het kabinet een wet laten aannemen door 2de en 1ste kamer, de wet stikstofreductie en natuurherstel. Daarin worden doelen gesteld mbt het halen van kritische depositie waarden in 2030 in 50 % van het N2000 areaal met een outlook naar 2035 van 74%. Om de doelen in 2030 te halen zal de emissie met 26% moeten afnemen. Daarnaast moet er een vrijstelling komen voor de bouw en moeten PAS meldingen en vrijstellingen gelegaliseerd worden. De route om deze doelen te halen worden niet expliciet benoemd in de wet. De RvS heeft het kabinet daar ook al op gewezen. De Wsn gaat per 1 januari 2022 onder de omgevingswet vallen. Daarin worden de doelen uit de Wsn omgezet in omgevingswaarden. De overheid verplicht zich daarmee om maatregelen te nemen die zorg dragen dat de voortgang gemonitord en de doelen gehaald worden. Duidelijk is wel dat met generiek beleid niet overal het gewenste resultaat behaald wordt. Er zal een gebiedsgerichte aanpak moeten komen (daar komt het landinrichtingskonijn uit de hoge hoed). Daarnaast zullen er emissie maatregelen moeten komen om de N deken te verdunnen (generiek beleid)(zachte maatregelen) en maatregelen die zorgen voor opnieuw uit te geven N ruimte (staarten reductie, harde maatregelen, drempelwaarde bouw en PAS knelgevallen).

En nu zijn we aan beland over welk spoor we gaan bewandelen om de doelen te bereiken. En daar ontstaat ook de ruis op de lijn. Er liggen twee sectorplannen, Duurzaam evenwicht en Coalitie toekomstgerichte melkveehouderij. Beide heeft oa LTO zich sterk voor gemaakt. Deze plannen sturen hoofdzakelijk op generieke stal, bemesting en voermaatregelen. Bron maatregelen. Grote probleem is de juridische houdbaarheid maatregelen en de inzetbaarheid(zachte maatregelen, alleen voor de deken). En in door de overheid bestempelde overbelaste gebieden zullen deze plannen volgens de overheid onvoldoende zijn.

Daarom zijn wat zelfbenoemde clubs het stikstofdossier wat breder aan het trekken (klimaat, ruimte, biodiversiteit) en komen zij in middels een getrapte structuur bij het plan 'Naar een ontspannen Nederland' . Dit plan, of voorlopers daarvan, waarbij Erisman, Strootman, Lageweg, Veerman en Poppe een meer duidelijke gebiedsaanpak prediken, is door LNV mede gefinancieerd en is op dit moment door het PBL doorgerekend. Er wordt hierin veel meer gestuurd op de probleemgebieden, die door bovengenoemde personen zo worden gekenmerkt. En in een brief , die door Poppe is opgesteld, naar aanleiding van vragen van SSC, wordt duidelijk dat deze denkrichting zijn oorsprong vindt vanuit de opdracht die is afgegeven door Agri nl. Door deze laatste organisatie wordt in 2020 namelijk gevraagd om een nieuwe landinrichtingsronde in Nederland op te starten die diverse vraagstukken op gaat lossen.

En zo zitten we in een discussie waarbij we een probleem proberen op te lossen, dat nog nooit met feiten is onderbouwd.......
+1
Gerrit v Schaick
@John Spithoven als er geen problemen zijn is er ook niets op te lossen en hebben al deze mensen niets te doen. Gewoon blijven hameren op volledige nbw naar de prullenbak en opnieuw beginnen met een wet die verder kijkt dan stikstof alleen. Die stuurt op beheer en die realistische doelen heeft. Onhaalbare doelen haal je niet door erg je best te doen en er een bak geld tegenaan te gooien. Die blijven onhaalbaar en vroeg of laat komt er weer een mob of een urgenda je humeur verpesten.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @John Spithoven:
dat nog nooit met feiten is onderbouwd.......

Het gaat in dit land al lang niet meer over feiten!
mlkvhoudr
@John Spithoven John Nederland raakt overvol, respect voor je werk en je inzet maar ik blijf het eens met de titel van remkes rapport : niet alles kan.....

Jij bent met je organisatie 1 van de noodzakelijke stokken die we als sector nodig hebben naast praten, overleggen, aanpassen en een pro actieve houding om de problemen in de toekomst voor te zijn
+2
robbies
@mlkvhoudr
Quote:
problemen in de toekomst voor te zijn

werkelijke problemen of gecreerde problemen?
mlkvhoudr
@robbies voor sommigen is het nooit genoeg wat je ook doet dus het adaptief vermogen van mensen houd wel een keer op

Je kunt je niet eindeloos blijven aanpassen dan houd het gewoon een keertje op met de bedrijfsvoering, dat vinden ze ook niet erg als je daar voor kiest

Werd hiermee wakker vandaag, heb het war meewarig zitten lezen......

nu.nl/klimaat/6156450/…

Gidsland wensdenken
weurding
@mlkvhoudr terug naar 13 miljoen inwoners, minder uitstoot, minder consumptie/verbruik, hoe moeilijk kan het zijn🤭
+2
mlkvhoudr
@weurding schaf jij vast een selectie poort aan word gouden handel 😎
T60401
@mlkvhoudr hier mee komen we al een heel eind. 😅

(klik om te vergroten)

lichtsensor
Twentsch Land
Niet alles kan !

Je bedoelt vol is vol ?

@mlkvhoudr
mlkvhoudr
@Twentsch Land ja wat mij betreft hoort er ook een discussie bij inderdaad hoe vol willen we dit land proppen, natuurlijk heb je ook krimp gebieden maar waar ik woon word het als maar drukker
Twin Guard
@John Spithoven En met welke feiten kunnen we terugslaan als de overheid met de onteigeningsstok komt. Is er juridisch iets te doen aan de onderbouwing van de KDW? Deze rammelt ook nogal. En gaat het onderzoek van de UVA iets toevoegen om duidelijkheid te krijgen over hoever nh3 zich verspreid vanaf de bron/boerderij? Volgend jaar is hiervan de afronding. Is er misschien al een analyse bekend welke richting het opgaat? Als hierdoor de 46% eens veel lager blijkt hebben we iets.
+1
January
Nu heb je de kans geld vangen en weg wezen er zijn in Europa veel betere plekken om te boeren
+1
weurding
@January dat moet men eerst willen en er ook nog geschikt voor zijn, men denkt vaak datgene wat men niet lezen/begrijpen kan in een vreemde taal dat men er ook niet aan hoeft te voldoen😅
diezel
Onteigeningsprocedure van 6 maanden????? 😡
Recentelijk werden zij wederom het middelpunt van de aandacht toen uitlekte dat er verregaande plannen bestaan om Nederlandse boeren te onteigenen. Voor Sven aanleiding om de problematiek rondom het onderwerp eens opnieuw te behandelen, want voor hem staat de boerenstand als laatste écht gewortelde groep in de samenleving symbool voor de menselijkheid die in het huidige tijdsgewricht zo ernstig bedreigd wordt.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!