Overheid houdt grootste stikstofbron buiten stikstofbeleid

Natuur krijgt stikstof aangevoerd vanuit de lucht (afkomstig vanuit landbouw, industrie, logistiek). De omvang van deze bron wordt tot op de gram becijferd, elk jaar opnieuw. Maar natuur krijgt óók stikstof aangevoerd vanuit de eigen bodemvoorraad. Verstoring van de natuurbodem, zoals wateronttrekking en ontbossing, jaagt de vrijgave van stikstof uit de bodemvoorraad aan. De omvang van deze substantiële stikstofbron wordt niet in beeld gebracht, maar juist buiten beeld gehouden. Dit is merkwaardig, aangezien deze stikstof net zo goed van invloed is op stikstofgevoelige natuur.

Farmers Defence Force wist in april een grote hoeveelheid metingen in Drentse natuurgebieden in de openbaarheid te krijgen, middels een WOB-procedure. Uit deze metingen blijkt dat niet stikstofdepositie, maar de aanvoer van stikstof uit de eigen bodemvoorraad de grootste stikstofbron is.
Overheid houdt grootste stikstofbron buiten stikstofbeleid

Bron

Overheid houdt grootste stikstofbron buiten stikstofbeleid
stichtingagrifacts.nl

Deel dit topic

Nieuwsgrazer

Reacties

BertK
Afbraak van organische stof is een serieuze stikstofbron, zeker ook in natuurgebieden. Wellicht zijn er grote verschillen tussen gebieden, maar belangrijk is dat de willekeur aan consequenties voor de individuele (vee)bedrijven in geen verhouding staan tot de afgedwongen emissievermindering (= inkomensdaling).

In de Zuid-Hollandse duinen worden nog een beetje extra voedingsstoffen aangevoerd door water uit de rivieren in het grondwater te pompen (via de Biesbosch).
+2
BertK
Compliment weer!
rene-de-jong
Pluim voor de FDF die dit boven tafel heeft weten te krijgen !

prikkebord.nl/topic/246615/…
veld-post.nl/artikel/…
op Boerderie.nl ook heel vaak genoemd, maar de redactie van Boerderie.nl is kritische reacties beu.

Ruud van Diggelen wenst overigens zelf geen medewerking te verlenen, hij is medeondertekenaar richting de overheid, mogelijk heeft hij een vooruitziende blik want het vervolgrapport (op dat van 2010) is nog steeds NIET gedaan dus of er VERZURING, VERMESTING door depositie is opgetreden is blijkt nog niet uit dit onderzoek.

Zou de volgende 'fact' gaan over 'Oude' Bossen die zijn geplant op de meest schrale grond die je maar kunt vinden.......
De klaagzang over de 'Oude' Eiken zal dus nog wel enkele honderden jaren aanhouden om de eenvoudige reden dat op klapzand niks wil groeien...

Eén klik op Google is daarvoor al genoeg: google.com/search/…

Want baron Van Heeckeren-Van Enghuizen kocht het gebied in 1841 wsl voor een prikkie

(klik om te vergroten)

Klagen dat aardappels op het strand niet willen groeien......

(klik om te vergroten)

Kasteel Bouvigne (Mast Bosch Breda) met rondom kerngezonde bomen
BertK
@rene-de-jong Eigenlijk is oa de gemelde (1%) afbraak van de bodemvooraad geen nieuws, net zoals de in het artikel genoemde natuurlijke verrijking van de bodem als je tenminste een beetje opgelet hebt op de landbouwschool.

Ben benieuwd naar de reactie van LNV en RIVM vooral in verhouding tot het depositiemodel Aerius om natuurkwaliteit te monitoren
Vdejong
@BertK helaas voor de onderzoekers zijn ze waarschijnlijk nooit naar de landbouwschool gegaan.😀
+2
MaFlodder
Geweldig werk van FDF(Drenthe) en Staf! Alles wat er nu zo krampachtig als oplossing bedacht is en deels zelfs al in de wet is aangenomen, zoals reductie van 26% veehouderij, (als het aan LTO ligt nóg meer..) biedt geen oplossing!. 100km/pu rijden? Onzin! Trap het gas maar weer in! Emissie arme stallen, bullshit! Eruit met die bomvloer! Uitkoop veehouderijen? Het had niet eens een optie mogen zijn om boerengezinnen van hun gronden te verjagen! , Bye bye emissie arme maatregelen en andere reducerende onzin trucjes! Waterschappen, natuurorganisaties, provincies en andere overheden kunnen hun borst nat maken! De onderste steen komt boven!
Noordoost
@MaFlodder Ja dat hebben ze daar in Drenthe erg goed gedaan💪🏻, alle lof voor diegenen.
En uiteraard ook voor Staf 👌🏻
Ben heel benieuwd wat Sjaak nu met het plan Verhagen gaat doen, kan wat mij betreft zo de prullebak in
+2
pa
Quote Reactie van @MaFlodder:
De onderste steen komt boven!

SUCCES
+10
JanCees
2021Z10554

(ingezonden 11 juni 2021)

Vragen van het lid Eppink (JA21) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de onthulling dat de overheid vastlegging van stikstof door bodemleven, de grootste stikstofbron, buiten het stikstofbeleid houdt.


1. Hebt u kennisgenomen van de publicatie van Stichting Agrifacts (Staf) waarin wordt gesteld dat de overheid de grootste stikstofbron buiten het stikstofbeleid houdt? 1)

2. Was u op de hoogte van de in de publicatie genoemde metingen door de Universiteit van Antwerpen?

3. Als u niet van deze belangwekkende metingen op de hoogte was, hoe kon dat het geval zijn?

4. Is de wetenschappelijke analyse van Staf feitelijk correct dat de verschillende zogenoemde natuurbodems behalve stikstofdepositie ook stikstofvastlegging vanuit de lucht (N2) kennen door bodemleven (bacteriën en andere bodemorganismen)?

5. Indien de analyse van Staf juist is, hoeveel kilogram stikstof aanvoer per hectare per jaar is hiervan het gevolg voor respectievelijk droge heide, natte heide, droge bossen zonder productie, droge bossen met productie, vochtige bossen zonder productie, vochtige bossen met productie, bloem- en kruidenrijk weidevogelgrasland, schraalgrasland en zandverstuivingen?

6. Klopt het dat afbraak van de bodemvoorraad stikstof (afbraak van organische stof) een belangrijke bron is van de toevoer van stikstof naar stikstofgevoelige natuur?

7. Om hoeveel kilogram per hectare per jaar gaat het bij achtereenvolgens droge heide, natte heide, droge bossen zonder productie, droge bossen met productie, vochtige bossen zonder productie, vochtige bossen met productie, bloem- en kruidenrijk weidevogelgrasland, schraalgrasland en zandverstuivingen?

8. Wordt de omvang van de stikstofbron onder vraag 7 gemeten of in kaart gebracht voor de verschillende habitats binnen natuurgebieden?

9. Als het antwoord op vraag 8 bevestigend luidt, kunt u die gegevens beschikbaar stellen?

10. Als het antwoord op 8 bevestigend luidt, waarom neemt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en u deze aanvoer niet mee in de aanvoer van stikstof per hectare voor stikstofgevoelige vegetaties?

11. Kunt u de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk informeren of de bevindingen van de Universiteit van Antwerpen ook opgaan voor de natuurgebieden in de overige provincies?

12. Onderkent u dat de bevindingen van de Universiteit van Antwerpen van grote betekenis zijn voor de toekenning van de uitstoot van stikstof uit verschillende bronnen en kunnen leiden tot het bijstellen van tot dusver gehanteerde aannames?

13. Bent u bereid om naar aanleiding van het onderzoek van de Universiteit van Antwerpen in alle stikstofgevoelige gebieden vergelijkbare bodemanalyses te laten uitvoeren?

14. Als de analyse van Staf inzake het jaarlijks vrijkomen van 30 tot 250 kilo stikstof per hectare uit de bodemvoorraad (afbraak organische stof) juist is, welk effect hebben dan de huidige stikstofregels zoals snelheidsbeperking en veehouderij op de staat van instandhouding van de natuur?

15. Worden de stikstofwinsten zoals deze in bestaande door de overheid gehanteerde modellen worden berekend, tenietgedaan door de grotere toestroom van stikstof uit de bodem zoals nu berekend door Staf, waardoor er geen meetbaar effect zal zijn van het maatregelenpakket voor landbouw, verkeer en industrie?

16. Hoe verhoudt de aanvoer van stikstof uit de bodemvoorraad zich tot de kritische depositiewaarde van de vegetatie?

17. Bent u bereid, gezien deze nieuwe informatie en de grote gevolgen van de inzichten die uit deze nieuwe wetenschappelijke benadering voortvloeien, om op zeer korte termijn een nadere studie uit te laten voeren, door een ander instituut dan het RIVM of Wageningen University & Reasearch (WUR) naar deze materie, bijvoorbeeld het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) van de Universiteit van Amsterdam?

18. Bent u bereid antwoord te geven op iedere vraag afzonderlijk?1) Stichting Agrifacts, 10 juni 2021, ‘Overheid houdt grootste stikstofbron buiten stikstofbeleid’, stichtingagrifacts.nl/overheid-houdt-grootste-stik…
Weidezicht
@JanCees paar weken geleden had je ook zo n vragenlijst. Is daar al antwoord op?
JanCees
@Weidezicht ja afgelopen week en de minister drasit er weer omheen en jokt een beetje dus kijken we naar vervolgvragen
j h p
@JanCees @John Spithoven Deze natuur stikstof emissie zal toch ook geheid een nooit erkend gevolg hebben op het nitraatgehalte in grond- en oppervlaktewater.
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @JanCees:
door een ander instituut dan het RIVM of Wageningen University & Reasearch (WUR)

Vooral dit is belangrijk.
Bennie Stevelink
Als ik een liter water uit een emmer haal waar tien liter inzit en ik gooi die liter weer terug in de emmer, komt er dan meer water in de emmer? De water hoeveelheid in de emmer blijft dus hetzelfde.
Als ik een liter water bij de koeien uit de drinkbak haal en gooi dat bij de genoemde emmer in, zal er nadien elf liter in de emmer zitten. De water hoieveelheid neemt dus toe.

Dit principe geldt dus ook voor stikstof in een natuurgebied.
MaFlodder
@Bennie Stevelink Als ik een druppel water op een brandend N gebied drup. Wat gebeurt er dan? Helemaal niets! Met 1 druppel water is geen brand te blussen! Een druppel op een gloeiende plaat doet niets! Daar heb je ontzettend veel liters voor nodig. Liters die de veehouderij niet bezit. De veehouderij zal die brand dus nooit kunnen blussen!
+1
kanniewaarzijn
@MaFlodder Bennie zal (net als de LTO) zijn uiterste best doen om de "problemen" in stand te houden. Bespaar je dus de moeite om er überhaupt op te reageren.
John Spithoven
@Bennie Stevelink Een wat eenvoudige redenatie. Bij jou watervoorbeeld is er ten alle tijde water beschikbaar is de hoeveelheid van jouw gesloten systeem.

In (natuur) bodems hopen zich grote hoeveelheden stikstof op, ontstaan uit bijv organisch materiaal (bladeren, hout enz). Deze stikstof is niet ten alle tijde beschikbaar, maar alleen tijdens het afbraakproces, mineralisatie. Dus de stikstof komt alleen vrij bij bepaalde omstandigheden, zoals temperatuur, zuurstof (bijv door grondwaterpeil daling) En dat kan op zo'n moment in grote hoeveelheid vrijkomen waarbij bijv een depositie vanuit de veehouderij van ruim 10 kg N per ha in het niet valt. Door mineralisatie bij gunstige omstandigheden kan er enkele 100den kg N per ha vrijkomen.

Maar die stikstof die jij in je voorbeeld vergelijkt met water, is niet altijd beschikbaar, alleen bij gecreeerde gunstige omstandigheden.

Vergelijk het met veengrond. Veenweideboeren bemesten hun percelen ook veel minder terwijl zij dezelfde opbrengst hebben. Komt dit door de depositie? Nee, dat komt door omstandigheden die de mineralisatie van het organisch materiaal versnellen .
BertK
@John Spithoven Ontwatering van veen is een belangrijke oorzaak van inklinking en mineralisatie. In een natuurgebied met veen is de ontwatering soms minimaal, maar ook dat veen breekt af, al staat het onder water!
Van-Epscheuten
@BertK Als het veenpakket onder water staat, gebeurt er niks toch? Anders zou het veenpakket de tand des tijds, nooit kunnen hebben doorstaan.
BertK
@Van-Epscheuten Ook onder water gebeurt er wel wat, wel minder. Daar waar aanwas groter is dan afname wordt het niet minder. Ook waterplanten groeien en gaan dood.
MTSTAMMINGA
@Van-Epscheuten De pratijk is in een veen gebeid Water wordt riet land ,riet land wordt grasland Dit gaat langzaam en regelt de natuur !!
+3
John Spithoven
@Bennie Stevelink En om dan nog iets verder te redeneren in alle plannen die voorbij komen.
In de twee plannen van afgelopen weken (Zuivelplan en plan Verhagen/vd Tak) wordt aan de belastingbetaler 16,6 miljard euro gevraagd. Daarmee berekenen de plannenmakers dat er netto in de veehouderij een depositie daling zal worden gerealiseerd van 276 mol N per ha jaar. (zuivelplan 15,3 kton=111 mol en Verhagen/vd Tak 165 mol ). Die 276 mol depositie daling is 3.86 kg N per ha per jaar.

Dus van de belastingbetaler wordt verwacht dat zij of hij 16,6 miljard euro in de veehouderij kiepert in ruil voor een reductie van de stikstofdruk van 3,86 kg stikstof per ha per ha. Maar de plannenmakers kijken niet naar de 100den kg stikstof per ha per jaar die vrijkomen bij afbraakprocessen.
En na 10 jaar en 16,6 miljard euro verder is de staat van de N gevoelige natuur nog steeds slecht. Hoe kan dat nu , zegt de belastingbetaler., we blijven niet investeren in die veehouderij. En zo creeer je vanzelf een haat klimaat tegen de veehouderij.

(ps dit allemaal berekent in de schijnwereld van modellen. Enkele miljoenen (depositiemeting met isotopen) zorgen voor een meer solidere benadering van de problematiek.)
+2
John Spithoven
@Bennie Stevelink En Bennie, om nog een keer terug te komen op je voorbeeld.

Je stel een norm van 4 liter water, maar je hebt er 10 in het systeem. Zijn de normen dan haalbaar?

Oftewel als norm voor het redden van de natuur stel je een KDW vast ( subjectief ) . Maar het systeem zelf, de kringloop in de natuur zorgt dat je die norm nooit haalt. Enkele % stikstof via depositie spelen dan nauwelijks een rol bij het halen van de KDW. Door de beheerder als katalysator van de mineralisatie zorgt zij zelf dat de door haar gestelde doelen niet gehaald wordt. Het beetje veehouderij depositie doet daar weinig verandering in brengen.
puntertje
@Bennie Stevelink Bennie man, maak je zelf niet zo belachelijk als je mist waar het echt over gaat.
+3
weurding
@Bennie Stevelink wij hebben 10 liter emmers, dus je mag er bij gooien wat je wil, meer gaat er niet in🤭
Albert Altena
@Bennie Stevelink Water wordt ook verdampt in natuurgebieden.
Maar als er alleen gekeken wordt in een regenmeter wat er valt, is dat een vertekend beeld.
+3
Bekkink
Het grote probleem is: de mens!
Niet de koeien
Niet de varkens
Niet de kippen
Niet de natuur
Maar de mens!!!
Afgelopen decennia zijn daar de meesten van bij gekomen hier in Nederland.
Dus stop met deze onzin.
+3
arie.j
Quote Reactie van @Bekkink:
Dus stop met deze onzin

Alles waar je tegen bent als onzin betitelen is óók onzin.
Kempenaar
Ben benieuwd hoe vollenbroek hier naar kijkt ,had hier waarschijnlijk niet op gerekend
marcsterreborn
@Kempenaar je denkt toch niet dat Vollenbroek hier van opkijkt? Die verbaast zich niet meer over de pseudo wetenschappers van STAF
kanniewaarzijn
@marcsterreborn Nee, voor de echte onvervalste "wetenschap" moet je bij de WUR zijn 😂 😂 😂
+3
Jaap40
@marcsterreborn blij dat STAF bestaat.

Wat is uw motivatie om STAF, als Pseudo wetenschap, voor de schenen te schoppen?
+1
George
Quote Reactie van @Jaap40:
Wat is uw motivatie om STAF, als Pseudo wetenschap, voor de schenen te schoppen?

Zo zijn linkse mislukte journalistjes nu eenmaal.
+1
kanniewaarzijn
@George Niet journalistjes, maar LTO-ers. @marcsterreborn kan er (net als onze Bennie) niet zo goed tegen dat de milieuleugenaars worden ontmaskerd. Zij zullen hoe dan ook hun best doen om de "problemen" in stand te houden.
Bennie Stevelink
In mijn laatste column in Nieuwe Oogst merk ik op: “verschillende organisaties in de landbouw zijn al 2 jaar bezig om het stikstofprobleem van tafel te krijgen of te decimeren tot een onbetekend iets”.
Het bovenstaande is de zoveelste poging, nadat alle eerdere pogingen mislukt zijn. Je weet nooit hoe een koe een haas vangt, maar op grond van de voorgaande pogingen heb ik er weinig vertrouwen in.
robbies
Quote Reactie van @Bennie Stevelink:
Het bovenstaande is de zoveelste poging, nadat alle eerdere pogingen mislukt zijn.

Is dat zo?
+2
Kars
@Bennie Stevelink dacht dat de overheid steeds nieuwe problemen maakt die vooral op de veehouderij betrekking hebben. Als nu met stikstof zeg 25% stopt en er ruimte komt om alle wensenlijstjes van belangen groepen te vervullen dan hoor je eerste jaren niks meer. Tot de eerste rupsjes nooit genoeg weer beginnen en het volgende veehouderij probleem wordt verzonnen voor de volgende 25% boeren.
+4
MaFlodder
@Bennie Stevelink FDF/STAF proberen te voorkomen dat de sector moet leveren voor iets waar zij niet verantwoordelijk voor is. Dit doen ze door de FEITEN boven water te krijgen. Vraag je je niet af waarom provincie Drenthe geen medewerking wilde verlenen en er een WOB verzoek aan te pas moest komen? LTO en NAJK wisten hiervan. Roy Meijer zat er zelfs met zijn schijnheilige vrome rotkop bovenop. Hoe kun je dan versneld met een eigen plan komen om de sector toch te decimineren?!! Terwijl je weet dat het geen enkel ander belang dient dan die van overheden. Laten we vooral niet vergeten dat dit niet de eerste keer is dat LTO de sector bij voorbaat al te grabbel wil gooien. Destijds hadden ze ook het grootste woord over de vermeende kalverfraude. We weten allemaal hoe dat is afgelopen. Bennie, blijf lekker slapen en kruip maar lekker bij je LTO vrienden onder de warme deken. De wekker zal vanzelf afgaan. De warme comfortabele deken zal opengegooid worden, waardoor iedereen zal zien wie vriend of vijand van de sector is.
+3
Bekkink
@Bennie Stevelink de koeien, varkens, kippen zijn niet het probleem. De grote hoeveelheid mensen is het probleem. En die willen onze grond hebben.
« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

Hebben de thema's ammoniakrechten geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!