Alle waarschuwingen van SSC ten spijt, dit zijn de gevolgen van de wet Stikstof reductie en natuurherstel.

Alle waarschuwingen van SSC ten spijt, dit zijn de gevolgen van de wet Stikstof reductie en natuurherstel.

De afgelopen weken ben ik hier weinig geweest. Enerzijds druk met de zaak koemonitor en de Autoriteit Consument en Markt, anderzijds teleurgesteld in politiek en ook diverse belangenbehartiging.
De wet Stikstofreductie en Natuurherstel is door de tweede kamer en de komende dagen ook door de eerste kamer. Een wet die niet alleen de veehouderij zal vernietigen, maar ook de complete economie.

SSC heeft vele memo's op laten stellen, allen gedeeld met belangenbehartiging en politiek. Velen hebben niet de moeite genomen om kennis te nemen van inhoud en vooral de waarschuwing. Als laatste hebben we een eenvoudig schema opgesteld waarbij duidelijk werd dat deze wet zorgt dat eerst de KDW gehaald zal moeten worden alvorens er nieuwe depositie vergund kan worden. Niemand heeft daar iets mee gedaan, sommige waren zelfs opgelucht met de wet, omdat ze dachten dat de PAS meldingen werden geholpen.

En de wet is nog niet door de eerste kamer heen en de linkse politiek vraagt al om uitvoer van de wet, oftewel eerst de realisatie van de KDW, alvorens er een nieuwe activiteit plaats mag vinden. Lees hieronder de acties van PvdD.


tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/…

021Z00304

(ingezonden 11 januari 2021)

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de koehandel met Nieuwkoopse ‘stikstofruimte’


1. Kent u de berichten ‘Boeren willen stikstofrechten verhuren aan de Rotterdamse haven’ en ‘Zuid-Holland komt met aparte beleidsregels voor Nieuwkoop’? 1) 2)

2. Kunt u bevestigen dat het vooral voor het Natura 2000-gebied de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck van groot belang is dat stikstofemissie wordt gereduceerd door de Nieuwkoopse veehouderij? Welke andere Natura 2000-gebieden worden (sterk) overbelast door de uitstoot van deze veehouders?

3. Kunt u bevestigen dat in de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck onder andere veenmosrietland voorkomt, waarvan de veilige grens voor stikstofdepositie ligt op 714 mol N/ha/jaar (de kritische depositiewaarde), wat inhoudt dat de stikstofdepositie daar eigenlijk onder zou moeten blijven? 3)

4. Kunt u bevestigen dat de gemiddelde stikstofdepositie in Nederland in 2018 ruim 1.700 mol N/ha/jaar was? Wat is de huidige stikstofdepositie rond de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck? 4)

5. Beaamt u dat de stikstofreductieopgave om de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck weer in gunstige staat van instandhouding te brengen zeer groot is?

6. Kunt u bevestigen dat het PAS-arrest van het Europese Hof van Justitie duidelijk heeft gemaakt dat wanneer Natura 2000-gebieden een (veel) te hoge stikstofbelasting hebben, maatregelen voor stikstofreductie aangemerkt moeten worden als maatregelen om te voldoen aan de verplichtingen van artikel 6, lid 1 en 2 van de Habitatrichtlijn (en dus volledig ten goede moeten komen aan de natuur), en daarmeeniet ingezet mogen worden als mitigerende of compenserende maatregel voor nieuwe projecten (artikel 6, lid 3 en 4 van de Habitatrichtlijn)?

7. Kunt u bevestigen dat de PAS-uitspraak van de Raad van State daaraan heeft toegevoegd dat het (toch) deels uitgeven van deze ‘stikstofwinst’ (bijvoorbeeld door salderen)alleen is toegestaan wanneer de naleving van de verplichting van artikel 6, lid 1 en 2 van de Habitatrichtlijn op een andere wijze is verzekerd? 5)

8. Kunt u bevestigen dat met de nieuwe wet Stikstofreductie en natuurverbeteringniet is verzekerd dat de instandhoudingsdoelstellingen voor de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck gehaald zullen worden? Zo nee, kunt u het tegendeel aantonen?

9. Deelt u het inzicht dat, zolang de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck zo sterk overbelast zijn met stikstof, het zeer onverantwoord is – en bovendien juridisch niet te verdedigen – dat ‘stikstofwinst’ die behaald wordt door maatregelen weer uitgegeven wordt aan nieuwe activiteiten?

10. Bent u bereid de Nieuwkoopse veehouders het eerlijke verhaal te vertellen, namelijk dat de uitstoot op korte termijn ten minste zal moeten halveren en dat deze reductiegeheel ten goede moet komen aan de natuur, en hen niet langer stroop om de mond te smeren door naar hun alternatieve ‘oplossingen’ te kijken?

Deel dit topic

John Spithoven

Reacties

John Spithoven
Zie de afbeelding van SSC die eind november met velen is gedeeld met daarin de waarschuwing.

(klik om te vergroten)

(klik om te vergroten)

jan.1
Dat wordt buigen of barsten!
BertK
@jan.1 Graag! Dan weten we waar we aan toe zijn.

Wil wel eens zien hoe ze dat rond den Haag oplossen. Landbouw maar 15-20 procent aandeel en zit op minimaal 5 km afstand. Ben benieuwd of ze den Haag of Europoort gaan slopen.
J Andringa
Wat een intens giftige reactie van de pvdd
Ritchie
@J Andringa

Die lachen zich dood.

Vind het wel opvallend dat een partij met een paar zetels eisen gaat stellen aan de minister en een toon aanslaat alsof zij het ff gaan bepalen.
+2
John Spithoven
@Ritchie Dit kabinet heeft de mogelijkheden gecreëerd om dit mogelijk te maken. BEWUST!!!
Mars2
@John Spithoven Lto en agractie dachten een oplossing voor de melders te zien in deze wet.
J Andringa
@John Spithoven waarom zou het bewust zijn? Kan het niet net zo goed complete onkunde zijn?
+5
John Spithoven
@J Andringa Net zoals in 2014, toen het toenmalige kabinet gewaarschuwd werd voor de onhoudbaarheid van de PAS, werd ook nu het kabinet gewaarschuwd.

En door dezelfde persoon, Franca Damen.
Maar ze denken, en dachten toen ook , de oplossing te hebben.

Er is maar 1 oplossing, naar Brussel, nieuw natuurbeleid met een nieuw ONDERBOUWD nul punt.
+1
Ritchie
@John Spithoven

Sja wat ik er zo uit opmaak zijn die mensen in Nieuwkoop als eerste ten prooi gevallen aan de grondhonger. Er zullen er vast nog heel veel volgen, veehouderij wordt op deze manier buitenspel gezet en zo hebben ze de grootste grondgebruiker (landbouw) in de houdgreep.

Het was wachten op de manier waarop ze al die huizen en nieuwe infrastructuur gingen mogelijk maken, en het is zoals het onze overheid betaamt verschrikkelijk kafkaësk.
+1
boer.
@John Spithoven maar zo krijgt de haven.en de industrie ook geen stikstof.
Totale economie zit op slot
Zwaagdijk
@boer. dat gebeurt niet, daar wordt hoe dan ook een mauw aangepast v
+1
kanniewaarzijn
@Zwaagdijk Klopt. Stikstof is alleen schadelijk als het van de landbouw komt.
+2
Jean-PierreK
Wassenberg weet de antwoorden op zijn vragen waarschijnlijk al. Antwoord op bijvoorbeeld vraag 4 van Wassenberg is 1357 mol in 2018, waarvan overigens 364 uit het buitenland. Dus bij halveren van alle Nederlandse bronnen komt de depositie nog op zo'n 860 mol uit. Dus de kans is groot dat voor die soort de depositie voorlopig niet op het gewenste niveau komt ongeacht halvering. De totale invloed van de Nederlandse landbouw is daar 573 mol. Dus zelfs als alleen de hele landbouw uit Nederland zou verdwijnen inclusief akkerbouw dan nog is er volgens de berekeningen in de andere sectoren een reductie nodig om de 714 mol te halen. Vermoedelijk zal het antwoord van de minister dus zijn: "We staan voor een grote opgave. We kunnen niet alles in een keer bereiken. Dat verleasen is tijdelijk. En het verleasen leidt daarna tot een afname van de uitstoot doordat 44% naar de natuur gaat. Dit is een slimme methode waarbij zowel bedrijfsleven als landbouw samen ruimte maken voor natuur. Dat zou de heer Wassenberg moeten omarmen"
John Spithoven
@Jean-PierreK De eerste de beste rechter dwingt de staat te handelen volgens de habitat richtlijn art 6 lid 1 en 2. Ten minste als deze wet ook door de eerste kamer komt.
+2
John Spithoven
Het verbaast mij enorm hoe laconiek hier gereageerd wordt op deze aanval van links. De uitspraak 29 mei 2019 van de RvS op dezelfde artikelen in de habitat richtlijn zorgde voor chaos.

Ander half jaar rijden we met trekker langs de weg. LC , onderhandelingen enz. Er zijn zelfs belangenpartijen verheugd met de nieuwe wet. De PAS meldingen zijn gered.
Bijdragen van onze juristen over haalbaarheid wet worden niet serieus genomen. Ook een advies van de RvS over deze wet niet.

En de wet is nog niet door de eerste kamer heen en er wordt al voorgesorteerd op de herhaling van zetten van de rechtelijke macht.

Kabinet, Politiek en belangenbehartiging worst toch is wakker!!!
+1
BertK
@John Spithoven Ze snappen zelf niet meer dat ze met elkaar verantwoordelijk zouden moeten zijn voor deze onbegrijpelijke wetgeving rondom N2000, laat staan dat ze de complexe regelgeving begrijpen.
Haalbare doelen zijn geen voorwaarde voor wetgeving, dus regeren kan op basis van emotie.

Helaas.
+5
horstink
@John Spithoven Ik las gisteren een stuk van Nico Gerrits, de overheid met haar ambtenarenkorps weigert verantwoording te nemen voor 20 jaar falend natuurbeleid. Daar zit het probleem. In het stuk toont hij wederom aan dat de modellen waarmee de depositie in Nederland berekend wordt rammelen. Én ze hebben grote foutmarges én zijn niet door metingen in de praktijk geijkt. Ze rekenen alleen maar naar de 'gewenste' uitkomst toe.
Net over de grens worden de doelen (met een andere rekensystematiek) bij dezelfde daadwerkelijke depositie wel gehaald en is de staat van instandhouding van de te beschermen natuur wel goed.
Hier moeten we onze energie op richten! Maar hoe??? Ik denk dat alleen kamerleden à la Pieter Omtzigt de regering kunnen dwingen deze dwaling te corrigeren en de verantwoordelijke ambtenarenkliek aan te pakken. Kamerleden zitten er om met de journalistiek het beleid te controleren, deze stikstofwet is een brevet van hun onvermogen! Ofwel ik hoop dat Jancees deze rol kan gaan vervullen. De lat ligt hoog, maar mijn stem kan hij krijgen wanneer hij hier een goed plan voor maakt waarbij hij moet zorgen de juiste mensen uit regeringspartijen mee te krijgen! De eerste klap moet wel raak zijn!!
+1
Mars2
@horstink aub niet. Vogelaar was architect van het plan van het landbouwcollectief.
Nu wil hij de landbouw grondgebonden maken.
Hij is te gevoelig en neemt te graag een standpunt in wat goed is voor meer voorkeursstemmen.
Het landbouwcollectief is aan zet.
+2
horstink
@Mars2 Hebt u een ander persoon in gedachten die een dergelijke rol als kamerlid kan gaan vervullen?! Die al behoorlijk ingewerkt is in deze materie?! Maar ik zie ook wel dat een goede coach naast Jancees voor een juiste timing van uitspraken gewenst zou zijn. Na een eerste uitglijder wordt hij niet meer serieus genomen. Maar hebt u een alternatief?! ik hoor het graag.
Mars2
@horstink Een alternatief is er niet.
+3
bertusvds
@horstink Roelof Bisschop heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van de bedenkingen van Nico Gerrits op foodlog

+1
nico-vanrooij
@bertusvds Goed dat Roelof Bisschop kamervragen heeft gesteld. Ik denk dat langzaam de deksel van de beerput komt. Op Foodlog zijn ook weinig reacties gekomen van juristen en ecologen gekomen op het artikel van Nico Gerrits.
Ik denk als we blijven ageren met de juiste deskundigen (o.a. Nico Gerrits) het net rond deze soap zich gaat sluiten.
+1
Zwaagdijk
@nico-vanrooij martin Luther king, I have a Dream!!
kanniewaarzijn
@nico-vanrooij Dan loop je tegen het volgende struikelblok aan: de "recht"erljike macht. Ook daar is het vergeven van de natuur- en milieuvriendjes (de activisten van weleer), die in de "recht"erlijke macht geïnfiltreerd zijn.
JanCees
@bertusvds die vragen zijn al een keer of vier gesteld de afgelopen jaren
+3
bertusvds
@JanCees leer van de "tegenstanders" alleen met herhalen,herhalen,herhalen, zullen ze het een keer door hebben. kijk hoe ze de nertsen weg hebben gekregen, blijven drammen en herhalen,herhalen,herhalen. dus dat die vragen al 4 keer zijn gesteld betekend dat die vragen op geschroefd moeten worden tot 40 keer en daar hebben we de hulp van elk politiek vertegenwoordiger met een warm hart voor de boeren bij nodig !
+1
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @bertusvds:
elk politiek vertegenwoordiger met een warm hart voor de boeren

Ehhhh......
+4
JanCees
@bertusvds warm hart heb je niks aan die lopen er genoeg. De ballen om daadwerkelijk stappen te zetten en tegen onzin te stemmen ipv meegaan met coalitie en achteraf janken
overstekend wild
@bertusvds die gigantische miskleun heeft Carola net aan een meerderheid in de 2e kamer geholpen.
bertusvds
@overstekend wild die meerderheid was er ook zonder de sgp al, maar voor de rest wel met je eens. misschien probeert hij het hier een beetje goed mee te maken. het kan niet vaak genoeg verteld en gevraagd worden in de kamer
+1
JanCees
@John Spithoven Johnde geschiedenis gaat zich herhalen.
Belangenbehartigers die denken dat ze goed hebben gedaan en ondertussen de strop om de boerennek nog strakker getrokken.
Kamerleden die blij zijn dat ze nog op hun stoeltje zitten en de ballen en inzicht missen om deze ellende te stoppen.
Een beperkt aantal mensen die het zien en zich er sterk voor maken en proberen het ten goede te keren.
Voor de rest is men ook hier bezig met minder ter zaken doende discussies en gaat de trein volop door.
Coen
@John Spithoven , politieke onwil, Veehouderij moet en zal halveren.
Gerrit v Schaick
@John Spithoven "Het verbaast mij enorm hoe laconiek hier gereageerd wordt op deze aanval van links."

Eigenlijk lees ik ook niets wat we nog niet wisten. Dat veel van de Kdw's onhaalbaar zijn weten we al een tijd. Al die doelen vastleggen in een wet is gewoon dom. Dat gaat nog een hoop gedoe geven. Maar wat doe je eraan? Onze belangenbehartigers moeten samen optrekken met de bouw? Klinkt leuk. Maar onze eigen belangenbehartigers kunnen niet eens met elkaar door een deur. Ik vraag me echt af hoe dat verder moet zo.
De vragen van PvdD zijn pijnlijk maar leggen wel de vinger op de zere plek. Hopelijk komt dat besef ook nog eens bij de juiste personen binnen. Wel typisch dat ze jou net de veenmos rietlanden eruit pikken. Deze doen het volgens de gebiedsanalyse en sdf ondanks de hoge berekende depositie prima daar.
John Spithoven
@Gerrit v Schaick Gerrit, ook mij/ons verbaasd het enorm dat niemand reageert.

Er is geen 1 politieke partij of belangenbehartiging die opstaat en hier een punt van maakt. Ze lijken zich te berusten in het feit dat de veehouderij op zijn retour gaat. Je betaald toch contributie ? Wat ook opvalt is dat op de PvdD na, niemand het dossier goed kent of stukken leest.
Het is leuk om voor de bühne te roepen dat de PAS meldingen gered zijn, maar ten eerste zijn er veel meer knelgevallen en ten tweede vraag ik het mij af of iemand, ook industrie, gebaat is met deze wet.

En over samenwerking van belangenbehartiging. We hebben 6 of 7 partijen die iets in de melkvee belangen doen. Er is er niet 1 die 25 % vertegenwoordiging heeft.

Laten we dat dan is afspreken voor het volgende dossier. Transparantie over vertegenwoordiging en minimaal 25 % achterban vertegenwoorden. En anders niet aan tafel bij minister. Dat had al veel ellende voorkomen.
+1
John Spithoven
@John Spithoven En over dat laatste, de vertegenwoordiging, nog een punt. Alleen organisaties met democratisch gekozen bestuurders mogen aan tafel schuiven. Ik zie hier en daar binnen organisaties steeds meer communistische vormen ontstaan van benoemingen door benoemde🤔. Leden zijn daar de zeggenschap volledig kwijt.

Maar nu weer stikstof. Volgens mij nog een week tot de eerste kamer stemming , dus laat je invloed gelden.
crisis
Quote Reactie van @John Spithoven:
Alleen organisaties met democratisch gekozen bestuurders mogen aan tafel schuiven.

Bijzonder uit jouw mond.
John Spithoven
@crisis Vertel....

Omdat ik voorzitter ben van een door ons zelf opgerichte stichting met aangeslotenen/ donateurs?

Dat heeft weinig met een vereniging te maken. Het is vrijwilligerswerk en als men vindt dat ik weg moet, geen probleem... draag maar een vervanger aan.
crisis
Quote Reactie van @John Spithoven:
Vertel

Zowel SSC als NMV voldoen niet aan jouw eigen voorwaarde.
+1
John Spithoven
@crisis SSC is geen belangenbehartiging en zit niet aan tafel. En onderhandelt ook niet. Onderzoeken op het gebied van stikstof alleen juridische toetsing.

NMV worden bestuurders democratisch gekozen op een ALV. Zelfs in corona tijd.

En ze voldoen niet aan een 25 % vertegenwoordiging. Net zoals geen 1 organisatie. Er zullen dus democratische allianties/ fusies moeten plaats vinden. Ook moet er transparantie komen over vertegenwoordiging. Clubs met een ledenaantal minder dan de plaatselijke biljartvereniging zitten te onderhandelen namens de sector. Dat kan toch niet.
kanniewaarzijn
@John Spithoven Nee natuurlijk kan dat niet!
crisis
Quote Reactie van @John Spithoven:
niemand het dossier goed kent of stukken leest

Eerste afrekenmoment is 2025. Jij/mevrouw Damen meent dat dit morgen is.
John Spithoven
@crisis Deze opmerking kan ik niet helemaal plaatsen bij vaststelling van een wet waarbij we midden in dat proces zitten.
crisis
Quote Reactie van @John Spithoven:
Deze opmerking kan ik niet helemaal plaatsen

Jij meent dat volgens wetsvoorstel niets kan, tot reductiedoelen gehaald zijn.

Reductiedoelen liggen verder in de tijd.
BertK
@crisis Niet op basis van wetsvoorstel. PvdD stelt dat je van de besparing door Nieuwkoopse boeren niets naar haven kan schuiven omdat winst te klein is voor natuur (habitatrichtlijn).
Als je daar consequent in bent, is alle salderen onmogelijk!
John Spithoven
@BertK Klopt, daar gaat de discussie over.

Er wordt net gedaan door kabinet of met de wet stikstof reductie en natuurherstel het stikstof probleem is opgelost.

En dat is de vraag, waarbij PvdD, maar ook Franca aangeeft dat er volgens de richtlijn eerst de doelstelling van de KDW gehad moet worden alvorens je nieuwe depositie toe staat.
BertK
@John Spithoven En dat gaan we onmogelijk halen.
crisis
Quote Reactie van @John Spithoven:
volgens de richtlijn eerst de doelstelling van de KDW gehad moet worden alvorens je nieuwe depositie toe staat

Verschil van inzicht. Doelstelling 40% kdw halen staat voor 2025. Nieuwe depositie is geen issue. Geen toename van depositie. Er wordt zelfs vergund hier en daar op passende beoordeling met kleine toename. Getoetst bij RvS.
BertK
@crisis 40% van wat? Hexagonen zal misschien wel gaan, van stikstofgevoelige N2000 zal lastiger zijn als er ergens een stukje met lage KDW in ligt. Juist die stukjes hebben bescherming nodig, zijn zeldzaam?
+1
crisis
Quote Reactie van @BertK:
40% van wat?

Stikstofgevoelige hexagonen. Dus veel hexagonen met hoge kdw bij tekenen.
crisis
Quote Reactie van @John Spithoven:
Er wordt net gedaan door kabinet of met de wet stikstof reductie en natuurherstel het stikstof probleem is opgelost.

Niks opgelost. Alleen vooruit geschoven en verergerd.
boer.
@John Spithoven natuurherstel kun je ook anders oplossen
Beter onderhoud (,maaien en afvoeren) 110 kg N per ha
Aantal ganzen terug brengen naar Europese norm. 3,5 N per gans
+1
Boerbakje
@John Spithoven blijkbaar hebben pasmelders nog veel invloed binnen de belangen behartigers.
+1
John Spithoven
@Boerbakje Er zijn belangenbehartigers die alleen maar gegaan zijn voor de meldingen. En hebben daar de Nbw vergunde voor geofferd.
jg
@John Spithoven Hoezo opgeofferd ?
J Andringa
@John Spithoven voor zover mij bekend heb ik nog niks geofferd van mijn gerealiseerde capaciteit aan melders
+1
John Spithoven
@J Andringa Ik ook niet.

Vooropgesteld, de PAS knelgevallen moeten opgelost worden

Maar ik zal het simpel houden.

Als je door de uitspraak RvS niets hebt, en het nu bij wet geregeld wordt dat je de zaken op orde krijgt, heb je niets te verliezen.

Als je een Wnb hebt en de wet of richtlijn regelt dat je moet afstaan , hetzij voor halen KDW ( Franca en of PvdD) of leveren voor legalisering heb je alleen maar te verliezen.

Als je als bestuurder belang hebt bij legalisering , zet je daar vol op in en je laat het ook nog in de wet vast leggen heb je in ieder geval goed om je eigen belang gedacht
Jean-PierreK
@John Spithoven, is dat straks een gevolg van de wet stikstofreductie of is het nu ook al zo dat de KDW eerst gehaald moet worden (volgens FD en PvdD)?
+1
jg
@John Spithoven Geschiedenis herhaalt zich.
+1
J Andringa
@John Spithoven Verbeter me maar als ik er naast zit, maar het is toch zo dat het bij wet geregeld is dat Pas melders gelegaliseerd worden door:
warme sanering varkenshouders
Opkoop piekbelasters
En ACD toets (moet nog overlegd worden door Brussel)

Waar komt er dan in beeld dat wnb houders moet leveren voor KDW en legalisering pas en melders? Ik begrijp je punt wel hoor, maar je koppelt het verhaal van Franca Damen en pvdd aan de stikstofwet van Schouten en die koppeling heb ik mijn vraagtekens bij
+1
John Spithoven
@J Andringa Stikstofwet is erkenning van de tot standkoming van de KDW in 2002. Ook erkenning van het OPS model.

SRV levert geen N op. De eerste tranche mag niet gebruikt worden en daarboven wel, maar de definitieve stoppers is veel minder dan verwacht.

Opkoop op deze manier gaat geen hond aan mee doen, niet vrijwillig ten minste. Tenzij je 70 bent geen opvolger en verrot bedrijf.

Nodig aan de andere zijde zijn

Drempelwaarden bouw
Natuurherstel
PAS legalisering.

Waar komt die vergunde ruimte vandaan?
J Andringa
@John Spithoven Dat er veel minder definitieve stoppers zijn wist ik niet ( Ik hoopte tocht op wat 70ers met een verrot bedrijf) En waar de ruimte vandaan moet komen was me bij voorbaat al een raadsel. Ik hoop dan altijd dat ik er te dom voor ben en de heren en dames op de daarvoor verantwoordelijke posities wel weten wat ze doen, en dat vertegenwoordigers van Christelijke partijen geen valse getuigenis afleggen.

Maar los daarvan... moet je toch toegeven dat jou theorie ook een aanname is, sowieso een gegronde aanname dat wil ik niet bestrijden. Het is een best aannemelijke gevolg op wat er zich nu plaatsvind maar nog niet een 100% gegeven.
+2
JanCees
@J Andringa Zoals gewoonlijk heeft John het scherp leestip neem de Memoire van Toelichting even goed door. Geen garanties voor oplossen Pasmelders en dat is dezelfde loze belofte van december 2019. Er is nog een mogelijkheid en dat is dat de omgevingswet niet door de Eerste Kamer komt dat zet ook stikstofwet stil.

www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/13/memorie-van-toelichting-wijziging-van-de-wet-natuurbescherming-en-de-omgevingswet-stikstofreductie-en-natuurverbetering
Vario512
@JanCees Wat is je advies voor pasmelders en onder pas-vrijgestelde-bedrijven?
Zelf regelen middels extern salderen of 2 a 3 jaar op legalisering van de overheid wachten.
JanCees
@Vario512 Als je het kan regelen dan regelen alhoewel ik betwijfel of dat binnen huidige wet al kan.
@John Spithoven Is dit een LTO bestuurder waar je op doelt ??? Worden we weer bedonderd door LTO .
crisis
Quote Reactie van @John Spithoven:
Als je als bestuurder belang hebt bij legalisering , zet je daar vol op in en je laat het ook nog in de wet vast leggen heb je in ieder geval goed om je eigen belang gedacht

Als een bestuurder de vergunningen voor elkaar heeft. Dus geen belang bij legalisering PAS-melders. Steekt daar geen energie in. Steekt geen poot uit om legalisering geregeld te krijgen. Ben jij dan tevreden over de opstelling van een bestuurder?
+2
BertK
@BertK Stikstofclaim zal nog wel een poosje in de lucht gehouden moeten worden.

(klik om te vergroten)

Rechtbank 13 Dec 2019
jg
Kijk op Telegraaf.nl, veel druk op woningmarkt. Niet landbouwers redeneren dan dat het logisch is dat huizenbouw voor landbouw moet gaan .
ted9
@jg Vooral als ze elke keer de leugen horen dat wij hier de grootste expoteur van voedsel zijn.
Mars2
John, de doelstelling in de wet is duidelijk

Allereerst regelt de wet dat de totale uitstoot van stikstof flink omlaag moet. In 2025 moet 40 procent van de natuur die gevoelig is voor stikstof weer gezond zijn. In 2030 is dat 50 procent en in 2035 zo’n 74 procent.

Zijn de gebieden vastgelegd?
Dus weet je zelf de antwoorden wel.
+1
BertK
Wat voor de Nieuwkoopse boeren geldt, geldt voor de rest van de boeren ook, maar ook voor verkeer, industrie, etc.

Als lease of verkoop niet mag zolang de KDW niet (bijna) bereikt is, mag intern salderen ook niet?
John Spithoven
@BertK Klopt Bert,

Artikel 6 lid 1 en 2 van de habitat richtlijn schrijft voor eerst de gestelde doelen hadden alvorens nieuwe ontwikkelingen.
+3
Arend Praas
@John Spithoven wanneer gaat de 1ste kamer over de stikstof wet stemmen. En kunnen we nog partijen overtuigen om tegen te stemmen
John Spithoven
@Arend Praas Vandaag internet consultatie en ik dacht de 24ste stemmen.
worteldoek
@John Spithoven Beste John, als het kabinet demissionair wordt naar aanleiding van de toeslagenaffaire, mogen er dan nog wetten worden aangenomen via de eerste kamer?
John Spithoven
@worteldoek Die vraag heb ik mijzelf gisteren ook al gesteld....
@John Spithoven Ja de kans is HEEEEEEEL groot dat het kabinet valt,
Jawis
@BertK ga er maar vanuit dat verkeer en industrie ontzien worden.....als de landbouw kapot is zal men zich in den haag op de borst slaan en onder het mom van beter ten halve gekeert... feest vieren omtrent de ontstane reductie.....
jan w
@Jawis
Dan gaan we richting de toeslagenaffaire, I&R fraude.
Verstand komt met de jaren, zegt men wel.
Maar bij sommigen nooit.
+3
rene-de-jong
Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de koehandel met Nieuwkoopse ‘stikstofruimte’

Opzouten met de boeren en het vee want.......... VEENMOSRIETLAND (RIET) heeft een BEREKENDE overschrijding van de KDW

zie opmerking 3
"3. Kunt u bevestigen dat in de Nieuwkoopse Plassen & De Haeck onder andere veenmosrietland voorkomt, waarvan de veilige grens voor stikstofdepositie ligt op 714 mol N/ha/jaar (de kritische depositiewaarde), wat inhoudt dat de stikstofdepositie daar eigenlijk onder zou moeten blijven? 3)"

BEREKEND dus het zal wel slecht zijn....... maar NIETS is minder waar want juist dit Habitattype: H 7140 gaat het goed mee KLASSE A in het SDF van Nieuwkoopseplassen 228 hectare maar liefst.
natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx/…

Bij WET kunnen dus alle "dierenvrienden" nu "schade" claimen en bij WET moet handhaving plaatsvinden, ook "mensenvrienden" zouden dit kunnen maar goed.

De waanzin van het externe salderen heeft de Partij tegen de dieren gelijk in maar de natuur en de BIODIVERSITEIT schiet er niks mee op om aan de KDW onzin te voldoen.
BEMESTING (slootbagger) is nodig volgens de gebiedsbeschrijving.
natura2000.nl/gebieden/zuid-holland/…

Hét "natuurlijke kenmerk" H7140 (grootste opp.) gaat het dus prima mee op de plekken waar het origineel stond en staat, er is uiteraard meer gewenst van deze natuur op boerengrond en dat kan nu prima geregeld worden met deze nieuwe aanwinst : Stikstofwet

Hoezo; rechtsongelijkheid en Hoezo juridische chaos ?
+1
nieuwoord
@rene-de-jong dat het veenmos het goed doet heeft meer met onderhoud als met de KDW te maken. We maken ons hier al jaren sterk om de natuurclubs hun werk goed te laten doen. Want anders gaan ze achterover zitten en zegen als het mis gaat . Zie je wel te veel stikstof.Terwijl veenmosrietland ontstaan is DOOR beheer
Hans van Bergen
@rene-de-jong Deze vragen komen rechtstreeks van Johan v vollenhove
+1
Weertje
Een ding is nu duidelijk de pas melders kunnen pas gelegaliseerd worden als de doelen berijkt zijn
+1
John Spithoven
@Weertje Volgens de richtlijn ( En ongetwijfeld bij rechter worden afgedwongen) dienen bronmaatregelen, reductie maatregelen enz eerst gebruikt worden om doelstellingen , zeker op regionaal niveau, te halen. De bestuurder die nu nog durf te verkondigen dat we moeten reduceren omdat we zelf voor de oplossing kunnen zorgen, is gewoon bezig met veekrimp.
+1
Weertje
@John Spithoven de bestuurder snappen het niet wat zij doen is Russisch roulette
burg
@John Spithoven Welke actie onderneemt SSC in dit verhaal om het politiek urgent te maken? Zijn genoeg industriele bedrijven (amercentrale, olam, tata ed.) die momenteel gelegaliseerd worden door interne saldering. Juridisch aanvechten lijkt mij dan de weg
BertK
@Weertje Doelen gaan niet gehaald worden zolang ze niet bijgesteld worden. Wanneer gaat er gehandhaafd worden? Zolang er niet gehandhaafd wordt, ga ik niet minder dieren houden. Als er gehandhaafd wordt, rest er niets anders dan de gang naar de rechter.
jan w
@BertK
Waar kan men op handhaven?
JanCees
@jan w als doelen niet worden gerealiseerd komen er generieke kortingen
BertK
@JanCees per sector? Allemaal 40 procent, ongeacht lokatie?
JanCees
@BertK dat beslissen ze dan
+1
Weertje
@JanCees degene die de zaakjes oporden hadden zijn de lul
+1
Weertje
@JanCees klopt het zelfde als met de p regten. Een of andere waakhond heeft er in het verleden al voor gewaarschuwd maar niemand nam hem serieus
Henk2
@John Spithoven als ik Nico Gerrits zijn verhaal goed begrijp is het ook in het belang van bouwend Nederland om dit stikstofverhaal op te lossen en bied dit stuk voldoende aanknooppunten.
Is dat lijntje al gelegd?
John Spithoven
@Henk2 Ja, bestuurders en advies van ons hebben een lijntje.
BertK
Stikstofreductie is nodig om de stikstofgevoelige natuur te beschermen, uitgaande van te veel stikstofdepositie.
In het Westland is een CO2 netwerk aangelegd om planten extra hard te laten groeien. Welke invloed heeft de extra CO2 in de lucht op onze stikstofgevoelige natuur? CO2 die samen met NOx ontstaat bij verbranding van fossiele brandstoffen?
Mars2
De wedstrijd is gespeeld. Enkele clubs met onbekend ledenaantal hebben feest gevierd.
Hun pas melders worden gered.
jg
@Mars2 Is dat ook mogelijk?
Mars2
@jg Dat is een vraag voor de feestvierders.
crisis
@Mars2 Welkom terug Ronald.
Maaslander
Durft @Agractie NL @Agractie Nederland zijn rol hierin te publiceren?
matt
Door het aftreden van het kabinet Rutte III speelt de vraag op hoe het nu verder moet de aanpak van de stikstofcrisis. De wetswijziging ligt nu voor aan de Eerste Kamer.
De Tweede Kamer ging in december akkoord met de wetsvoorstellen van landbouwminister Carola Schouten voor stikstofreductie en natuurherstel. Zij sloot met de coalitie een akkoord met oppositiepartijen SP, SGP en 50Plus. Over het wetsvoorstel wordt, als alles doorgaat, eind februari in de Eerste Kamer gestemd.

• Lees ook: Kabinet Rutte III treedt af om toeslagenaffaire
'Wij zullen ons beraden hoe wij richting het kabinet moeten reageren, nu het kabinet gevallen is', zegt LTO-bestuurder Trienke Elshof in een reactie op het aftreden van het kabinet. 'Maar waar het in ieder geval niet toe mag leiden, is dat de onzekerheid voor de zogenoemde PAS-melders nog langer duurt dan nu.'

Na een lobby van LTO is in de wet opgenomen dat alle PAS-melders voor 2023 worden gelegaliseerd. 'Gelukkig is dat vastgelegd in de nieuwe wetgeving. Als er een nieuw kabinet komt, is het maar de vraag hoe dat allemaal verder gaat. Dat is heel onzeker. Het staat niet per definitie vast dat er een coalitie komt die de landbouw beter gezind is', aldus Elshof.

Boeren in de knel
Met de PAS-uitspraak van de Raad van State kwamen ruim 3.300 PAS-melders, grotendeels boeren, in de problemen. Feitelijk zijn bedrijfsactiviteiten nu illegaal, omdat ze geen vergunning hebben, waarover ze volgens de nieuwe situatie wel zouden moeten beschikken. Ook de groep ondernemers die zonder melding erop mocht vertrouwen in een legale situatie te zitten, kwam in de knel.

Nu het kabinet demissionair is, bepaalt de Tweede Kamer welke onderwerpen controversieel worden verklaard. Daarvoor zijn geen meerderheden nodig. De ministeries dragen de onderwerpen die mogelijk controversieel zijn aan. Acht een deel van de Kamer een onderwerp controversieel dan wordt dit over de verkiezingen getild en overgelaten aan een nieuw kabinet.

Ook de Eerste Kamer kan onderwerpen controversieel verklaren. Of dat voor de wetswijzigingen voor stikstofreductie en natuurherstel gaat gebeuren, is nu nog onduidelijk. Bij de laatste twee kabinetsbreuken heeft de Senaat alle lopende wetten gewoon afgehandeld, laat een woordvoerder van de Senaat weten.

Winstpunten voor sector
Elshof: 'Het klinkt aantrekkelijk dat de nieuwe wetgeving niet doorgaat. Maar er zaten in de wet nu juist een paar zaken in die een verbetering waren ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van de minister. Er wordt nu bijvoorbeeld verplicht getoetst aan economische haalbaarheid van de stikstofregels. Ook wordt gekeken naar de stikstofdepositie die afkomstig is uit het buitenland. Dat zijn allemaal winstpunten voor de sector. Bovendien, nog langer onzekerheid is hoe dan ook schadelijk voor onze sector.'


Wat een tegenstelling weer in de belangenhartiging ssc @John Spithoven wil deze wet voorkomen,en lto pleit juist voor deze wet.

Wat is de prijs die we gaan betalen om de pas melders te legaliseren,uiteidelijk
Een generieke korting als de kdw,s niet gehaald worden in 2030?
Mars2
@matt Ja
matt
@Mars2 ze flikken het gewoon weer opnieuw
Mars2
@matt Op deze manier wordt gewerkt aan de grondgebondenheid van lto en Dhr Vogelaar.
Jean-PierreK
@matt, in het wetsvoorstel kan ik niet ontdekken dat er in 2030 geen KDW overschreden mag worden. Wel moet de emissie fors omlaag. Forser dan in het oorspronkelijke wetsvoorstel.

Schijnbaar wilden de coalitiepartijen een zekere reductie. Het lijkt erop dat PVV en FVD geen vieze handen wilden maken door een enigzins acceptabel alternatief aan te bieden. Terwijl er een veel extremer alternatief klaar lag. Dan kun je de partijen in de coalitie het kwalijk nemen dat zij een forse (onhaalbare?) reductie verkiezen boven niets doen. Wetend dat niets doen ten koste kan gaan van bedrijven die ook alles volgens de toen geldende regels hebben gedaan.

Komt deze analyse in de buurt van de werkelijkheid, @JanCees? Ja21 geeft aan wel een alternatief te willen zijn over rechts, betekent dit dat Ja21 in die situatie mogelijk een andere koers gekozen zou hebben? Indien dat het geval is kan ik me voorstellen dat de stikstof wet als controversieel betiteld wordt; immers dan is er wellicht zicht op een alternatieve meerderheid. Bij komende verkiezingen verandert de verhouding in de eerste kamer namelijk niet, daarvoor had de coalitie steun nodig. Ja21 is vrij goed vertegenwoordigd in de 1e kamer.
matt
@Jean-PierreK dat er in 2030 geen KDW overschreden mag worden

Okay maar er staat dat in die wetdat de pasmelders,gered gaan worden
Met mijn boerenverstand denk ik dan dat,ze die ruimte bij de andere boeren,af gaan nemen.
JanCees
@Jean-PierreK stikstofwet conroversieel wordt lastog hij is al door de Tweede Kamer maar als eerste kamer omgevingswet kan stoppen stopt stikstofwet ook die is onderdeel van de omgevingswet. Verder worden de KDWvastgesteld door de TBO's en de provincies en staan dus als zodanig niet in de stikstofwet. Wel staat er in dat ze moeten worden gehaald maar de kdw als zodaning zelf niet
+3
rene-de-jong
@matt
eerstekamer.nl/begrip/controversiele_onderwerpen/
"Controversieel verklaard worden die voorstellen en onderwerpen waarvan redelijkerwijze verwacht mag worden dat behandeling met een ander kabinet tot een andere uitkomst zal leiden."

Wat zou de Senaat (de Eerste Kamer) beslissen als zij er van op de hoogte zijn dat het parlement tot twee maal toe onjuist is geïnformeerd en ook de ABvRvS haar taak heeft verzaakt.

Het gaat hierbij over het begrip "natuurlijke kenmerken" van Art 6 lid 3 HRL waar het HvJEU heel duidelijk over heeft beslist in meerdere Arresten.
De EU Commissie Milieu heeft daar ook twee maal een MENING over gegeven en twee maal daar bij UITDRUKKELIJK aangegeven dat uitsluitend het HvJEU een bindende uitspraak kan doen. (zie bijlagen)

Nico Gerrits heeft naar aanleiding van die tweede brief (18 november 2015) aan deze EU Commissie uitleg gevraagd en ANDERMAAL geven ze aan dat zij NIET bevoegd zijn, de antwoorden zijn als informeel te beschouwen... (zie bijlage)

Dit was op 1 april 2011 en op 18 november 2015 waarbij dhr. Falkenberg (2011) en dhr. Notaro (2015) beide een MENING geven die geheel anders is dan het HvJEU besliste.
Deze meningen van de Commissie Milieu zijn door LNV dus twee maal doorgestuurd naar het parlement waarbij het parlement dus NIET beschikte over de juiste uitleg van de Arresten van het HvJEU aangaande "natuurlijke kenmerken"

Het HvJEU is duidelijk over "natuurlijke kenmerken" : Alleen die H-typen en soorten die REDEN waren om het gebied aan te wijzen dienen beschermd te worden, alleen als andere H-typen of soorten nodig zijn om de "natuurlijke kenmerken" in stand te houden dienen ook die beschermd te worden.
Al die plukjes natuur van 0,1 en 0,4 ha. en zelfs h-typen die NIET aanwezig zijn in het gebied hoeven NIET beschermd te worden.

Dit in combinatie met de absurde waarden voor "stikstofgevoeligheid" uitgedrukt in KDW maakt dat we hier een stikstof crisis hebben en in Duitsland of België NIET.

De werkelijke staat van de natuur welke via de VERPLICHTE SDF cijfers gemeld moet worden aan Brussel geeft juist voor de "natuurlijke kenmerken" UITMUNTENDE cijfers aan.
Bijvoorbeeld de Veluwe:
natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx/…
Hiermee is de relatie met berekende schade ofwel KDW eigenlijk volledig uit te sluiten.

De plukjes natuur van 0,1 of 0,4 krijgen vaak mindere scores in dit systeem en dat heeft 2 redenen;
- ze horen NIET thuis in dat gebied
- ze horen ook niet thuis in het SDF systeem
- soms zijn ze zelfs niet eens aanwezig (zie voorbeeld 0,0 hectare H6410 op Veluwe)

De AbvRvS maakt dezelfde blunder en heeft lak aan de Arresten van het HvJEU en bekrachtigd de onjuiste informatie voorziening van het parlement met enkele uitspraken.
De AvRvS had hier natuurlijk op moeten treden en de Arresten moeten lezen, ook hadden ze hier de brieven van Falkenberg en Notaro beter moeten lezen.

Al deze handelingen worden benoemd in de Rapporten van Arcadis en Witteveen & Bos, net als het rapport wat in 2011 verscheen naar aanleiding van exact dezelfde vragen.
In het laatste rapport wordt het GROTE verschil in opvatting van het HvJEU met de EU Commissie wel "ontdekt" door Backes en Kaajan (de juridische achterban) echter Arcadis benoemd (bewust ??) NIET dat het HvJEU natuurlijk het laatste woord heeft en dat AvbRvS ook contrair (tegengesteld) handelt met het HvJEU.

De uitkomst van de Kamervragen van de SGP deze week zijn dan ook zeer voorspelbaar.

Je ziet het pas als je het door hebt....

Nico Gerrits heeft dit op foodlog perfect verwoord: Stikstofwet neemt rechtsongelijkheid en juridische chaos voor lief.
Een perfecte titel voor de door Nederland zelf gekozen stikstofcrisis.
foodlog.nl/artikel/overzicht/…

(klik om te vergroten)

Falkenberg 2011

(klik om te vergroten)

Nicola Notaro 2015

(klik om te vergroten)

Antwoord op vragen Nico Gerrits '16 n.a.v. '15
matt
@rene-de-jong ik zal er straks eens proberen in te duiken.
Albert Altena
Mensen die praten over emissie willen minder vee.
Met praten over vermindering van deposito in natuur lijdt hun luxe eronder.
+1
John Spithoven
De habitat richtlijn stamt uit 1992. Lees Artikel 6. Er staat instandhoudingsverplichting en er mag geen verslechtering plaats vinden vanaf 1992. De oppervlakte N gevoelige gebieden is van de jaren 90 tot heden toegenomen van 80.000 ha naar 200.000 ha. De KDW 's , die als graadmeter voor de kwaliteit van de habitat typen geldt is met een waardeloze onderbouwing tweede helft jaren 2000 vastgesteld. Diverse rapportage nadien geven aan dat er een verslechtering van de habitat typen plaats vindt in 75 % van de gebieden volgens door Nederland uitgevoerde toetsing.

Wat is nu volgens de richtlijn de te volgen weg?

Zit Franca, PvdD en ik dan fout of niet?

Lezen lezen.....! Vooral art 6

eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/…
Jean-PierreK
@John Spithoven, volgens mij is de KDW niet de graadmeter voor de kwaliteit van habitats. De verhouding tussen de depositie en de KDW geeft aan of stikstofdepositie een risico vormt voor dat habitat. (los van de discussie of de KDW correct is). Daarnaast zijn er nog tal van risicofactoren voor de habitats. Deze blijven nog onderbelicht echter ook daar wordt de druk opgevoerd.
Voor een aantal van deze andere risicofactoren is het juist wenselijk dat grasland dus veehouderij rond de gebieden is. Denk aan verdroging en waterkwaliteit.

Kortom het is van belang dat na de emissiereductie voldoende graasdieren over blijven. Althans zo zie ik het. Die zienswijze biedt juist kansen voor ons als melkveehouders.
John Spithoven
@Jean-PierreK Ik begrijp je opmerkingen , behalve je eerste gedeelte. Zie afbeelding

(klik om te vergroten)

Jean-PierreK
@John Spithoven, we bedoelen waarschijnlijk het zelfde alleen zoals je het opschrijft klopt het volgens mij net niet. De graadmeter voor de kwaliteit van een habitat is de rapportage van ecologen. De KDW wordt gezien als grenswaarde van de depositie waaronder deze factor geen groot risico vormt voor het bij deze KDW horende habitat.
burg
@JanCees U gaf toentertijd aan dat er als ik het goed heb al een 600 ton NOx in aerius was ingerekend voor toekomstige ontwikkelingsruimte, deze ruimte zou eigenlijk alle problemen oplossen. Waar is deze ruimte gebleven? Als deze in aerius ingerekend was zou deze ook in de huidige depositiebelastingen worden weergegeven terwijl deze er niet is... om hoeveel depositie gaat dit en is deze uit de recente depositiebelastingen al uitgefilterd?
JanCees
@burg 6 miljoen kg stikstofruimte dat is het getal wat er aan buffer in aerius zat in 2018/2019 hoeveel dat nu is heb ik geen recent beeld van
burg
@JanCees maar als die in aerius zat word de depositie daarvan ook meegerekend qua belasting terwijl deze er niet is.
JanCees
@burg Nee dat weer niet depositie wordt per hexagoon vanuit alle geregistreerde emissie berekend dus bijvoorbeeld de Pasmelders zitten wel in de emissie en depositie in de huidige berekeningen maar omdat het een papieren kwestie is in ons vergunningensysteem wordt hun huidige emissie bij de vergunning aanvraag als niet bestaand gezien en als extra nieuwe emissie. Wat dus echt niet het geval is maar in de juridische "werkelijkheid" wel zo werkt
@JanCees Moeten we niet stoppen met deze ONZIN. ???
+1
kanniewaarzijn
@Detukkeroettwente Tuurlijk moeten we dat, maar dan zijn ze hun sturingsmiddel kwijt voor de herinrichting van Nederland. Dus gaat niet gebeuren!
burg
Dat is me helder met vergunningverlening, maar als die 6 miljoen kg als emissie in aerius staat zou deze ook doorgerekend moeten zijn in de huidige depositie net zoals melders ed. Dat ze voor vergunningsverlening niet vergund kunnen worden snap ik alleen zou die dan wel meedragen voor overbelasting van kdw
« Terug naar discussielijst

Deel ook jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!