Omtzigt: burgers slecht beschermd in 'rechtsstaat' Nederland

Persoonlijk vind ik dit een uiterst boeiend interview(gesprek), vaak kom je dus wéér op " eigenbelangen eerst " uit...………..Wij (boeren) met onze belangenorganisaties

b]Originele beschrijving[/b]

De rechtsstaat wordt met voeten getreden. Door de overheid. De belastingdienst houdt zich niet aan de wet en stuurt burgers het bos in. CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt maakt zich kwaad over het gedrag van de Nederlandse overheid. Ook EU-commissaris Frans Timmermans krijgt er van langs: "Timmermans staat gewoon campagne te voeren met de corrupte leiders van Malta." Roderick Veelo spreekt Omtzigt uitgebreid in De Buitenlucht.

Deel dit topic Omtzigt: burgers slecht beschermd in 'rechtsstaat' Nederland (rtlz.nl)

De rechtsstaat wordt met voeten getreden. Door de overheid. De belastingdienst houdt zich niet aan de wet en stuurt burgers het bos in. CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt maakt zich kwaad over het gedrag van de Nederlandse overheid. Ook EU-commissaris Frans Timmermans krijgt er van langs: "Timmermans staat gewoon campagne te voeren met de corrupte leiders van Malta." Roderick Veelo spreekt Omtzigt uitgebreid in De Buitenlucht.

laatste strijder

Reacties

+3
Pluto
De staat beschermd alleen zichzelf !!. Het is als een schaakspel waarbij na remise de overheid eindeloos met haar bestuurders door blijft schuiven in de hoop dat de tegenstander zand in de ogen krijgt . Corruptie afdekken vraagt veel kennis en heel veel geld . Zonder ons rechtssysteem is dit niet meer mogelijk . Het ozo fel in stand gehouden systeem van verdeel en heers begint scheuren te vertonen waarbij de aanstichters om het hardst schreeuwen wie er buiten beeld wil blijven .
+6
Jan S
Urgeda uitspraak is ook zo'n gevalletje van rechters die politiek bedrijven.
telegraaf.nl/nieuws/1692097176/…

De Hoge Raad bewijst Nederland een slechte dienst in de klimaatzaak van milieuclub Urgenda. Dat vindt advocaat Lucas Bergkamp. Volgens de specialist milieuaansprakelijkheid hebben ’s lands opperrechters ’met de blinddoek voor een klimaatactivistische positie overgenomen’. Dat is niet alleen schadelijk voor de democratie, na deze uitspraak is geen bedrijf of persoon nog veilig voor klimaatvervolging. „Dit opent een blik wormen.”
Het jaar 2019 stond bol van de demonstraties tegen het klimaatbeleid van de overheid.

Dertig jaar lang buigt de aan de Universiteit van Amsterdam en Yale University opgeleide arts en jurist zich al over Europese milieuwetgeving. Lucas Bergkamp, geboren in Den Bosch, kwam na een omweg via Washington in Brussel terecht. Daar werkt hij sinds 1990 voor het Amerikaanse advocatenkantoor Hunton Andrews Kurth. Vanaf het begin volgde hij de Urgenda-zaak tegen de Nederlandse staat.

De uitspraak van de Hoge Raad, vlak voor Kerstmis, dat Nederland in 2020 verplicht een kwart minder CO2 moet uitstoten dan in 1990, vervult de advocaat met zorg en onbegrip. „Het arrest staat vol gemeenplaatsen van het klimaatalarmisme en dubieuze stellingen.” Bergkamp ziet bij de opperrechters sporen van ’Messiaswaan’ – het idee dat zij de wereld kunnen redden. Met die politisering van het recht vallen de raadsheren volledig uit hun rol. Het gevolg: „Elke politieke partij wil straks invloed op benoemingen in dit rechtscollege.”

Hoe beredeneert de Hoge Raad haar steun aan Urgenda?

„Volgens de raadsheren is er sprake van ’een duidelijk en onmiddellijk gevaar’ voor het menselijk leven door klimaatverandering. Bovendien gaan ze akkoord met verbreding van ’het recht op leven’ met een nieuw ’recht op een veilig klimaat’. De Nederlandse Staat wordt zo verplicht tot forsere CO2-reductie. Maar het arrest staat vol drogredenen. Het is een exercitie in resultaatsgericht redeneren op basis van klimaatdogma’s.”

Recht op een veilig klimaat; dat klinkt als een aanwinst.

„Was het maar waar! Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens omvat het ’recht op leven’ en het ’recht op privé-leven’. Maar het rept met geen woord over ’veilig klimaat’ of zelfs maar ’klimaat’. Noch in het Verdrag, noch in de jurisprudentie van het Europese Hof is steun te vinden voor de conclusie dat een Staat verplicht zou zijn te zorgen voor een veilig klimaat. Het komt dus uit de hoge hoed van de leden van de Hoge Raad.”

Maar de Hoge Raad ziet wel een ’onmiddellijke’ klimaatdreiging.

„Daar valt wetenschappelijk veel op af te dingen. De ene stelling na de andere is onjuist, onvolledig, misleidend of reflecteert wanbegrip. Wat te denken van ’ieder land is verantwoordelijk voor zijn deel’ van de mondiale uitstoot. Dan heb je het VN Klimaatverdrag echt niet begrepen. Elk land onderhandelt individueel over een bijdrage. Binnen de Europese Unie sprak Nederland af dat 20% reductie in 2020 voldoende is. Dat weet de Hoge Raad ook, maar ze negeert het.”

De opperrechters noemen CO2 ’het belangrijkste broeikasgas’.

„Het is de vraag of de Hoge Raad begrijpt wat hij zegt. Methaan, CH4, is een veel sterker broeikasgas. Waterdamp is in omvang veel belangrijker. Het arrest ziet ook ’een lineair verband’ tussen fossiele brandstoffen en aardse opwarming. Ook dat is onjuist. De correlatie waarop de Hoge Raad wijst, is in geen geval lineair. Dit soort uitspraken toont aan hoe verdwaald de rechters zijn in deze problematiek. We zijn hier in wetenschappelijk niemandsland.”

Wat vindt u de grootste klimaatmisser in de uitspraak?

„De suggestie dat ’inadequaat klimaatbeleid in de tweede helft van deze eeuw zal leiden tot honderdduizenden slachtoffers’. Hier gaat de Hoge Raad vol op de alarmistische toer. Deze apocalyptische stelling gaat uit van het allerzwartste scenario op basis van de onbewezen veronderstelling dat niemand iets aan adaptatie of bescherming doet. En de Hoge Raad gooit klimaatverandering en extreem weer op één hoop, terwijl onzeker is dat het één tot het ander leidt.”
Lucas Bergkamp.

Toch accepteert de Hoge Raad deze ’klimaatfeiten’, omdat ook de Nederlandse Staat en Urgenda het er wel over eens zijn.

„De Hoge Raad had de feiten van de partijen nooit mogen overnemen, omdat het risico bestaat dat zij onder één hoedje spelen en de belangen van derden verkwanselen. Als de rechter zich al bevoegd achtte, had hij grondig onderzoek moeten doen naar de vraag: is er wel ’gevaarlijke’ klimaatverandering? Hij gaat nu volledig voorbij aan de politieke beïnvloeding van de klimaatwetenschap, die heeft geleid tot tunnelvisie en het onderdrukken van afwijkende meningen.”

Met ’derden’ bedoelt u de burger die opdraait voor snellere CO2-reductie?

„Ja, het is idioot dat de rechter het Nederlandse klimaatbeleid bepaalt in een burgerlijke rechtszaak tussen twee partijen die geen van beide het algemeen belang vertegenwoordigen. Urgenda is een actiegroep. En de Staat treedt op namens de zittende regering die zich al verbond aan klimaatdogma’s. Voor het algemeen belang was een veel bredere input van burgers en betrokkenen nodig geweest. Nu hebben de raadsheren gewoon met de blinddoek voor een klimaatactivistische positie overgenomen.”

Hoe verklaart u die opstelling van de rechters?

„De klimaatbeweging heeft zware psychologische druk op hen uitgeoefend. Ze zouden de laatste hoop zijn voor de mensheid. Dan bestaat het gevaar dat een rechter dat gelooft en zich overgeeft aan die Messiaswaan. Toen bleek dat de Hoge Raad zijn arrest ook in het Engels ging uitspreken, viel het kwartje: deze moedige rechters van de Nederlandse Hoge Raad gaan de mensheid van de klimaatcrisis verlossen. En ze roepen de rest van de wereld op om te volgen.”

Het is in lijn met Jaap Spier, voormalig advocaat-generaal van de Hoge Raad, die zich in 2016 ontpopte tot klimaatactivist. In een afscheidsinterview brak hij een lans voor ’juridisch activisme’.

„Rechters behoren hun eigen morele, ideologische en politieke overtuiging niet te laten doorwegen in rechterlijke beslissingen. Maar inderdaad, Spier sprak van ’het wetboek als breekijzer’. Dat lijkt mij een crimineel idee.”

Wat betekent dit arrest voor bedrijven en burgers?

„De uitspraak gooit olie op het vuur dat de klimaatbeweging heeft aangestoken. Door de horizontale werking van het ’recht op een veilig klimaat’ zullen ook private partijen voor hun bijdrage kunnen worden aangesproken. Dat opent een blik wormen. Het zet de sluisdeuren open voor allerhande schadeclaims en verbodsacties, die de economie kunnen platleggen. Maar dat is precies wat klimaatactivisten wensen.”

Waar stopt dit? Een persoonlijk CO2-budget voor iedere Nederlander?

„Daar wordt in juridische kringen wel over gespeculeerd. De grootste lasten komen dan te liggen bij minder welgestelden. Zij kunnen hun extra CO2-uitstoot boven hun budget niet afkopen. Wie dat niet kan, gaat enorme beperkingen voelen. Want een vliegvakantie kun je dan wel vergeten. Met deze Hoge Raad sluit ik in principe niets uit.”

U ziet de uitspraak ook als een probleem voor de democratie.

„Partijen die geen of een ander klimaatbeleid voorstaan, hebben na de Urgenda-uitspraak het gevoel dat er wordt valsgespeeld door instituties die onpartijdig moeten zijn. De Hoge Raad treedt ineens op als beslechter van politieke kwesties. Nu dat zo is, dreigt een politisering van de benoeming van deze raadsheren. Want elke partij zal willen dat zijn visie in de Hoge Raad wordt weerspiegeld. Willen we dat? Dat zijn Amerikaanse toestanden.”

Blijft het bij deze klimaatzaak?

„De Hoge Raad heeft de deur geopend voor allerlei vorderingen voor strenger, aanvullend of nieuw beleid. Mensenrechten genoeg. Maar stel je voor dat er vorderingen komen die op rechtse sympathie kunnen rekenen. Bijvoorbeeld, dat Nederland aan de 2% defensiebudgetnorm van de NAVO moet voldoen. Of dat een actiegroep gevaarlijke massa-immigratie wil voorkomen. Als de rechter die vorderingen afwijst, kunnen we dan nog zeggen dat we onafhankelijke, objectieve rechters hebben? Of wordt dan pijnlijk duidelijk dat de rechterlijke macht een illegitiem politiek beleid voert onder het mom van rechtspraak?”

Waartoe leidt ’het wetboek als breekijzer’?

„De Hoge Raad ziet de splinter in het oog van de politiek, die de ’klimaatcrisis’ niet goed zou oplossen. Maar niet de balk in het eigen oog: het ongrondwettelijk uitbreiden van de macht van niet door het volk gekozen rechters. Dat leidt tot slecht beleid waarvoor niemand verantwoording aflegt aan de burgers. Suiker in voeding, alcohol, vlees, vuurwerk, duivenmelken, autorijden, barbecueën; niets is veilig voor de activistische rechter. De kiezer staat buitenspel.”
+1
kanniewaarzijn
Quote Reactie van @Jan S:
Hoe verklaart u die opstelling van de rechters?„De klimaatbeweging heeft zware psychologische druk op hen uitgeoefend.

Die psychologische druk is niet nodig; de "recht"ers zijn zelf onderdeel van de klimaatbeweging. We weten toch allemaal dat de activisten van weleer zijn geïnfiltreerd in alle bestuurslagen en in de "recht"erlijke macht, hetgeen meteen iets zegt over de zgn. onafhankelijkheid.

Verder een bijzonder scherp stuk.
+7
Jan S
telegraaf.nl/watuzegt/2610470/…

Zo werkt de hersenspoeling van de NOS

We hoeven niet naar het buitenland voor nepnieuws: in het het NOS-journaal verdwijnt de journalistiek uit het nieuws en wordt kabinetsbeleid verpakt in sentiment aan de kijker opgedrongen.

Afgelopen woensdag begon het acht uur-journaal met een item over orgaandonatie. Als een spreekstalmeester bij een belangenvereniging scandeert Rob Trip: ‘Kinderen op de basisschool zouden al voorlichting moeten krijgen over orgaandonatie.’ Werkelijk? Wie vindt dat? Prompt verschijnt het blonde hoofd van een naamloze mevrouw in beeld. Zij vertelt dat het belangrijk voor ouders is om te weten hoe hun kinderen daarover denken. Het openingsdeuntje van het journaal jankt onderwijl door. De vraag rijpt waarom dit openingsnieuws is. Maakt de minister van Onderwijs budget vrij voor schoolvoorlichting? Luiden psychologen de noodklok over geestelijke problemen bij kinderen over donatiekeuzes?

Welnee. Trip verhaalt dat het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) pleit voor voorlichting van kinderen op heel jonge leeftijd. De blonde mevrouw verschijnt weer: ze blijkt Marion Siebelink van het UMCG. Nog steeds is onduidelijk waarom ze nieuwswaardig is. Als de NOS geen informatie verstrekt, biedt Google uitkomst: Siebelink blijkt programmamanager in het transplantatiecentrum van het UMCG en betrokken bij de Nederlandse Transplantatie Commissie. Al jaren promoot ze zelf ontwikkelde lespakketten voor de basisschool. Oud nieuws dus. Waarom komt de NOS er nu mee? Niks daarover. Het journaal gaat door met een emotionerende casus. Ineens zitten we in de achtertuin van ouders die vorige maand hun kind door een tragisch ongeluk verloren. Hartverscheurend. Vader en moeder vertellen bewonderenswaardig beheerst en rationeel over hun keuze voor orgaandonatie. Een besluit gebaseerd op gesprekken die ze met hun zoon hadden. Aangrijpend. De commentaarstem van het journaal voegt toe: ‘Tijmen doneerde acht organen.’
Beduusd

Ineens, nog beduusd door het schijnende verhaal, besef je hoe het journaal je bij de neus neemt met emotionele chantage. Want de overleden jongen doneerde zelf natuurlijk niets. Toch presenteert de NOS de donatie als zijn laatste wilsdaad, om de gevoelens van de kijker te bespelen. En die beduusde kijker, die nog steeds niet weet waarom de oude lespakketten van mevrouw Siebelink groot nieuws zijn, heeft daarvan niet terug. Wat kun je anders doen dan respect opbrengen voor deze ouders en hun keuze? Mensen die bovendien niemand iets willen opdringen, zo vrij van waardeoordelen spraken ze.

De inzet van deze casus waar je met goed fatsoen niets tegenin kunt brengen, toont de manipulatieve journalistiek van de NOS. Het tragische voorval wordt gebruikt als illustratie van het belang van een positieve donorregistratie. Het gaat de NOS hier om het overbrengen van schuldgevoelens: iedereen die deze ouders aanhoort en zelf anders overweegt, moet zich slecht voelen. Anders had het journaal ook anderen aan het woord gelaten die na gesprekken met hun kind ervoor kozen om niet te doneren. Ook dat was een goed voorbeeld geweest van het belang van zo’n gesprek. Maar de NOS vertaalt praten over donatie automatisch in overtuigen voor donatie. Terwijl er allerlei redenen zijn, ook levensbeschouwelijke, om niet te doneren. Respectabele keuzes, die mensen niet moreel minderwaardig maken. De NOS toont die niet.
Krakkemikkig

Wel komt in de laatste seconden van het item het eigenlijke nieuws: minister Bruins van Volksgezondheid lanceerde woensdag een campagne over orgaandonatie. Méér daarover vertelt het journaal niet. Wel verschijnt de minister in beeld om te bekennen dat hij met zijn kinderen niet over donatie heeft gepraat, maar dat hij zo’n gesprek op scholen aanbeveelt. Meer schuldgevoel, geserveerd door een mea culpa van een bewindsman die vast opgelucht was dat de NOS niet het echte nieuws bracht: namelijk dat er kritiek uit de Kamer kwam op zijn campagne met de titel ‘(Niet)kiezen is een keuze’. De cryptische titel en de inhoud zouden voor miljoenen mensen onduidelijk zijn. Waarbij ook de vraag rijst waarom het ministerie twee jaar voordat de nieuwe donorwet ingaat die iedereen automatisch donor maakt, nog geld spendeert aan een campagne die moet aanzetten tot registratie. Daar vraagt de NOS niet naar. Ook niet naar de krakkemikkige wet die niet valt uit te leggen. Alles rond deze omstreden wet lijkt vergeten. Om de overheid geen last te bezorgen, zet de NOS emotie in ter afleiding van het uitblijven van journalistieke vragen.

Na dat item vroeg ik me af waarom basisschoolkinderen lastig moeten worden gevallen met overheidspropaganda rond orgaandonatie die verpakt wordt als levensvragen die bij hun leeftijd zouden passen. Dag allemaal, zegt de juf, vandaag gaan we praten over je organen na je dood, zodat papa en mama dan makkelijk een keuze kunnen maken. Krankzinnig, maar daar komt het op neer.
Gestoord

Er zijn nauwelijks leraren te vinden voor het basisonderwijs. Scholen gaan over op vier lesdagen per week, en in de schaarse tijd die overblijft moet morele druk worden uitgeoefend op kleine kinderen over keuzes in verband met hun dood? Gestoord. De vrijheid van het kind om daar helemaal niet mee bezig te zijn, wordt geschonden door donorideologen die een wet promoten die een basaal mensenrecht schendt: de autonomie over het eigen lichaam. Schaam je, NOS-journaal, dat je kruiperig meewerkt aan deze hersenspoeling.
+1
Peterr
@Jan S

(klik om te vergroten)

NOS
+1
Jan S
@Peterr decorrespondent.nl/6073/…

Een stukje uit dit artikel:

Objectiviteit, want daar hebben we het over, is misschien wel de slechtst begrepen, hardnekkigste en gevaarlijkste illusie waar de journalistiek ooit in is gaan geloven. Slecht begrepen, omdat het altijd verward wordt met onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Hardnekkig, omdat het lui maakt en goedkoop is. Gevaarlijk, omdat het de grootste leugen is die je je publiek kunt verkopen. En een illusie, ja, omdat het niet bestaat.
De oorsprong van het objectiviteitsideaal

journalistieke objectiviteit is een regelrechte bedreiging van onze democratie.

En wel hierom.
1. Objectiviteit bestaat niet

Marcel Gelauff zegt dat hij niet wil dat zijn redactie ‘een standpunt’ inneemt over het nieuws. Als eerste verzucht ik dan: dat kan helemaal niet. Het is letterlijk onmogelijk de wereld te beschrijven zonder een idee te hebben van goed en kwaad, van relevant en triviaal, van waar en onwaar.

Achter ieder nieuwsbericht, ieder verhaal, ieder journaalitem, gaat een wereldbeeld schuil, gebaseerd op ontologische (wat is werkelijk?), epistemologische (wat is waar?), methodologische (hoe komen we erachter?) en morele (waarom is het belangrijk?) aannames. Of, om het iets Gelauffser te formuleren: al het nieuws komt voort uit een standpunt.

Waarom zijn graancirkels gemaakt door ufo’s nooit opening van het Journaal? Omdat de redactie het standpunt koestert dat ufo’s niet bestaan.

Waarom is de vertraging van de trein tussen St. Petersburg en Novosibirsk nooit opening van het Journaal? Omdat de redactie het standpunt koestert dat een vertraagde Russische trein er niet toe doet.

Waarom is het grootste en machtigste Nederlandse bedrijf ter wereld - olie- en gastransporteur Vitol - nooit opening van het Journaal? Omdat de redactie het standpunt koestert dat het bedrijf niets verkeerd doet.

Eerder schreven correspondenten Maurits Martijn en Tomas Vanheste een verhaal over Vitol: ‘Over deze Nederlandse oliereus is nog nooit een Kamervraag gesteld.’

En dus geldt andersom ook: waarom is een tweet van Donald Trump, een bombardement in Syrië, een beleidsvoorstel van Mark Rutte of chaos op Utrecht Centraal dan wél opening van het journaal? Omdat de redactie het standpunt koestert dat uitspraken van een Amerikaanse president, oorlogen in het Midden-Oosten, plannen van onze premier en oponthoud voor Nederlandse reizigers ertoe doen.

En waarom noemt het Journaal bommen van IS altijd ‘terroristische aanslagen’ en bommen van een westerse overheid ‘bombardementen’? Omdat de redactie het standpunt koestert dat dat is wat ze zijn.

En waarom brengt het Journaal de groei van onze economie altijd positief in plaats van als een ramp voor het klimaat, het milieu of het koraal in de zee? Omdat de redactie het standpunt koestert dat economische groei goed is.

Zeggen dat je als redactie ‘geen standpunt inneemt over het nieuws’ is dus, in de eerste plaats, de meest fundamentele misleiding die je je publiek kunt voorspiegelen.

Journalistiek is door en door moreel. Alle journalistiek begint en eindigt bij een opvatting over goed en kwaad

De rest van het artikel is ook zeer de moeite van het lezen waard.
Jannus
Quote Reactie van @Jan S:
Dag allemaal, zegt de juf, vandaag gaan we praten over je organen na je dood, zodat papa en mama dan makkelijk een keuze kunnen maken.

Vind het een beetje zwart gesteld,bepaalde onderwerpen kun je ook spelenderwijs als item bij mensen/kinderen brengen zodat ze daar hun eigen bewustwording over kunnen laten ontplooien.

Als dat in de media komt kan dat een overpeinzing zijn voor de ouders dat te doen of niet,van stilzwijgen wordt niemand beter maar bediscussiëren geeft ruimte tot nadenken voor ieder mens of kind en zijn er vragen dan kun je dat toelichten zonder dat het beïndoctrineerd wordt,daar ligt het gevaar.
+1
Jan S
Quote Reactie van @Jannus:
Vind het een beetje zwart gesteld,bepaalde onderwerpen kun je ook spelenderwijs als item bij mensen/kinderen brengen zodat ze daar hun eigen bewustwording over kunnen laten ontplooien.

Natuurlijk wordt het overdreven. Dit om het punt duidelijk te maken. Dat doen alle columnisten.
Wat betreft onderwijs op scholen. Deze is geenzins waardenvrij wat betreft leerstof. Het is geheel afhankelijk van de leerkracht om de kinderen het onderscheid tussen feiten en meningen te leren. Heel veel leerstof wordt geschreven op basis van politiek correct denken van gutmenschen.

Verder ben ik het geheel met je eens dat de kinderen zelf bewust moeten worden van feiten, meningen, waarheid en morele waarden. Je kunt ze natuurlijk wel helpen.
de Haas
@Jan S Het is niet alleen de NOS. Zelfs de kinderprogramma's zijn doordrenkt met hun gekleurde meningen. Je wilt niet weten wat voor vragen onze oudste kinderen (6 jaar!) hebben over stikstof, klimaat en vegetarische bullshit.
Jannus
Quote Reactie van @de Haas:
Je wilt niet weten wat voor vragen onze oudste kinderen (6 jaar!) hebben over stikstof, klimaat en vegetarische bullshit.

Heel herkenbaar,je kunt ervoor weg lopen of het verhaal vertellen en er bij vertellen dat elk verhaal een keerzijde heeft en dat ze dus niet op basis van 1 richting denken dat die ander gelijk heeft maar ook de keerzijde belichten,aanhoren en wederhoren en het gezonde verstand van je kinderen hun eigen waarde daarin laten vinden ook al doet het soms wel eens een beetje pijn,ze zullen zelfstandig hun bovenkamer moeten ontwikkelen en daar is Dr Google niet gelijk een hulp bij.

Sprak onlangs een man die merkte dat ik boer was en hij zei dat tie vegetarisch was en keek me aan,heb hem verteld dat als het voor hem een bewuste keuze was,wie ik dan was om hem daar voor aan te kijken en we dronken een glas en hebben bijna een uur staan praten
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!