Rijk en provincies eens over beleidsregels stikstofaanpak

Rijk en provincies eens over beleidsregels stikstofaanpak, volgende week nemen de 12 provincies een definitief besluit
Nieuwsbericht | 04-12-2019 | 16:12

Provincies en Rijk zijn het eens over eenduidige beleidsregels voor de vergunningverlening en stikstofaanpak. De beleidsregels zijn aangepast om ze beter te laten aansluiten op de praktijk. Volgende week nemen de twaalf provincies een definitief besluit.

Provincies en Rijk benadrukken dat bedrijven die hun bedrijfsvoering voortzetten zonder wijziging of vernieuwing van hun bedrijf waarvoor een nieuwe natuurvergunning nodig is, de mogelijkheid behouden om de volledig vergunde activiteit uit te voeren.

Bedrijven die wel een vergunning nodig hebben, bijvoorbeeld om uit te breiden, hebben twee opties om ervoor te zorgen dat de neerslag van stikstof niet toeneemt: intern salderen en extern salderen. Bij intern salderen maakt een bedrijf stikstofruimte vrij binnen het eigen project of op de eigen locatie. Bij extern salderen neemt een bedrijf stikstofruimte over van een ander bedrijf dat geheel of gedeeltelijk stopt.

Intern salderen
Provincies en Rijk nemen de ‘feitelijk gerealiseerde capaciteit’ als uitgangspunt voor intern salderen. Dat betekent dat initiatiefnemers de vergunde stikstofruimte van stallen of productiehallen die daadwerkelijk zijn gebouwd en in gebruik hebben genomen, kunnen inzetten voor nieuwe ontwikkelingen. Als een ondernemer minder gerealiseerd heeft dan in de vergunning staat, dan wordt het verschil in ruimte tussen vergunning en realisatie ingenomen bij een wijziging van de bedrijfsvoering. Wanneer een bedrijf echter aantoonbare stappen heeft gezet, of investeringen heeft gedaan om deze ruimte te vullen, zijn er mogelijkheden om daarvan af te wijken. Dat geldt ook voor bedrijven die innovatieve stikstofemissie reducerende technieken toepassen, projecten die noodzakelijk zijn voor de realisatie van doelen in een Natura 2000-gebied en voor projecten van algemeen belang of voor de nationale veiligheid, zoals dijkaanleg.

Extern salderen
Bij extern salderen is stikstofdaling het uitgangspunt. Hierbij hebben kabinet en provincies afgesproken hetzelfde uitgangspunt voor extern salderen te hanteren: de ‘feitelijk gerealiseerde capaciteit’. Die ruimte mag een bedrijf dat stopt met haar activiteiten (saldogever) overdragen aan een bedrijf dat stikstofruimte nodig heeft (saldo-nemer). De saldonemer mag 70% van de overgedragen stikstofruimte benutten; de overige 30% komt ter beschikking van de natuur, samen met de niet-gerealiseerde capaciteit in de vergunning.

In gebiedsprocessen moet de komende tijd duidelijk worden op welke wijze daling van stikstofdepositie in natuurgebieden exact vorm gaat krijgen. In sommige gevallen zal – beargumenteerd en onder strikte voorwaarden - een afwijkend percentage gehanteerd moeten worden om tot voldoende daling van stikstofdepositie te komen. Dit kan zowel omhoog als - wanneer de omstandigheden dat toelaten- omlaag afwijken.

Koppeling met dier- en fosfaatrechten losgelaten
Bij intern en extern salderen is in de nieuwe provinciale beleidsregels de koppeling met dier- en/of fosfaatrechten losgelaten. Dit is een verantwoordelijkheid van het Rijk. Het kabinet besluit over het innemen van dier- en/of fosfaatrechten bij extern salderen en streeft ernaar dit op 1 februari afgerond te hebben. Tot die tijd is extern salderen met veehouderijen nog niet mogelijk. Provincies en Rijk vinden het niet wenselijk dat er met schaarse stikstofruimte wordt gespeculeerd. Afspraak is dat er instrumentarium ontwikkeld wordt om dit te voorkomen.

Belang van bronmaatregelen
Rijk en provincies zijn het erover eens dat er bronmaatregelen nodig zijn om de stikstofdepositie te laten dalen en de juridische houdbaarheid te borgen. Hier worden de komende tijd nadere afspraken over gemaakt.

Definitie
Nederland zat na de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op 29 mei deels op slot. Op 4 oktober heeft het Rijk voorwaarden gesteld voor het op gang brengen van de vergunningverlening. Op 8 oktober hebben de twaalf provincies in de rol van bevoegd gezag voor de wet Natuurbescherming beleidsregels vastgesteld om de vergunningsverlening weer op gang te brengen. Toen bleek dat de provinciale beleidsregels op onderdelen verschilden met de definitie die het Rijk hanteerde. Ook bleek de koppeling met dier- en fosfaatrechten – een verantwoordelijkheid van het Rijk - voor verwarring te zorgen.

Gesprekken met de sectoren
Rijk en provincies hebben vervolgens gezamenlijk geconstateerd dat deze situatie onwenselijk is. In de weken daarna zijn er juridische analyses uitgevoerd, hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden tussen Rijk en provincies met de verschillende sectoren. Tot slot zijn casussen uitgebreid onderzocht. Dit heeft geresulteerd in de herziene set beleidsregels. Deze moeten nog worden bekrachtigd door de 12 colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies. Naar verwachting gebeurt dat op 9 en 10 december aanstaande, waarna de beleidsregels gepubliceerd worden.

Deel dit topic

avs

Laatste  |  

Reacties

Tommie1
Bron?
Mkl87
@Tommie1 ministerie LNV
+2
pietjepuk
Met het meeste kan ik wel leven. Vindt alleen als wij gaan investeren in ammoniak reductie dat de vrijgekomen ruimte verkoopbaar moet zijn. Zoals het nu lijkt gaat dit niet gebeuren of je moet de fosfaatrechten mee weggeven.
hans1980
@pietjepuk fosfaatrechten staan volgens mij los van ammoniak enkel bij extern?
Tommie1
@hans1980 Het kabinet besluit over het innemen van dier- en/of fosfaatrechten bij extern salderen en streeft ernaar dit op 1 februari afgerond te hebben. Tot die tijd is extern salderen met veehouderijen nog niet mogelijk.
de hoef
Quote Reactie van @Tommie1:
innemen van dier- en/of fosfaatrechten

prima toch of stikstof verkopen of fosfaat
pieta
@de hoef Vind ik niet. Moet gewoon los van elkaar zijn. Vleeskalveren/geiten mogen dan hun ammoniak verkopen en hebben geen dierrechten.
de hoef
@pieta waarom moet een ex veehouder dan twee keer verkopen
pieta
@de hoef Waarom niet. Zij willen het hebben. Wij hebben het. Wat denk je van de stoppers van vorig jaar? Die kunnen toch ook twee keer verkopen.
weurding
@de hoef omdat het kan?
+2
pietjepuk
Quote Reactie van @hans1980:
osfaatrechten staan volgens mij los van ammoniak enkel bij extern?


ja als bijvoorbeeld een fabriek jaarlijks 10000 kilo ammoniak uitstoot. Zij passen het productieproces aan waardoor ze nog maar 7000 kilo ammoniak uitstoten kunnen ze 3000 via extern salderen verkopen aan bv de bouw. Bij de veehouderij kunnen we een emissiearme vloer leggen maar niets verkopen dmv extern salderen zonder dat wij fosfaatrechten in moeten leveren.
de hoef
Quote Reactie van @pietjepuk:
verkopen aan bv de bouw. Bij de veehouderij kunnen we een emissiearme vloer leggen maar niets verkopen dmv extern salderen zonder dat wij fosfaatrechten in moeten leveren.

dus we moeten nog een keer naar den haag of den bosch
+2
mlkvhoudr
@de hoef zal wel bosch beton worden.....
weurding
@de hoef laatste nieuws nog niet gehoord?advies om 2 week eten in te slaan gaat al rond
de hoef
@pietjepuk dus jij hebt gebouwd wat vergunt was
pietjepuk
@de hoef vergunning aangevraagd aan de hand van bouwtekening dus komt overeen. bij jou niet dan?
de hoef
@pietjepuk we hebben wel boksen genoeg op de tekening maar de koeien niet ,we waren mooi op weg in 2016 maar toen kwam de korting
Tommie1
@de hoef Als een ondernemer minder gerealiseerd heeft dan in de vergunning staat, dan wordt het verschil in ruimte tussen vergunning en realisatie ingenomen bij een wijziging van de bedrijfsvoering.
Staat er toch bij jouw, niks aan de hand.
hans1980
Wat gebeurd er nu met PAS boeren?
pietjepuk
@hans1980 ‘feitelijk gerealiseerde capaciteit’ Ik vermoed dat dit ook gaat gelden voor die 10 duizenden fabrieken die nog geen vergunning hebben.
kwarkje
Lijkt mee te vallen, maar!!!
In de beleidsregel van 8 oktober stond in dat je op het moment dat je een nieuwe vergunning aanvraagt moet rekenen met de normen van het besluit huisvesting van 1-1-2018
Dit betekent dat je van een vergunning met bijvoorbeeld 11kg ammoniak per koe direct terugvalt naar 8,6, DE REST WAS VOOR CAROLA!!
Dus 100 koeien keer 11 is 1100 kg oude vergunning
Nieuwe aanvraag: wat je overhoudt is 860 kg
Daarmee mag je verder rekenen
Laten ze nu net niks geregeld hebben voor weiden en bemesten
Dus volgend jaar allemaal onschuldig een nieuwe vergunning aanvragen om te bemesten en weiden
Carola nog even het besluit emissie arme huisvesting aanscherpen en klaar is de soap
Zie ik het goed???
Twentsch Land
Zou het niet weten ... er is gezegd dat voor weiden en bemesten een vergunning moet worden aangevraagd......dit hoeft niet te betekenen dat je een nieuwe Nb vergunning moet aanvragen...kan ook een vergunning zijn naast je Nb vergunning.

@kwarkje
kwarkje
@Twentsch Land nee, het is een nieuwe nb aanvragen
Koeien boertje
@kwarkje dat wordt gewoon een papier die je digitaal moet ondertekenen en 100 of 200 euro moet kost en klaar
kwarkje
marcel r
P
+1
marcel r
Als een ondernemer minder gerealiseerd heeft dan in de vergunning staat, dan wordt het verschil in ruimte tussen vergunning en realisatie ingenomen bij een wijziging van de bedrijfsvoering.
Dat wordt procederen.
Ik heb gekochte ruimte in mijn vergunning, aantoonbaar ecologisch onderbouwd, zodat het geen negatief effect op N-2000 heeft.
Dit gaan ze mij niet afnemen.....
kwarkje
@marcel r procederen is leuk voor je erfgenamen
John Spithoven
Er liggen weer nieuwe beleidsregels. Ook komt er een Spoedwet ter,stemming vandaag. Ook krap 50 voorgestelde wijzigingen op deze spoedwet komen ter stemming. Daarnaast een vrachtje moties.

Beleidsregels waar 11 van de 12 provincies achter staan, dus wederom een wankel evenwicht voor solide beleid.

Daarnaast wordt meer en meer duidelijk dat de emissies lang niet allemaal in beeld zijn en ook niet vergund.

Tot nu toe geen oplossing voor bedrijven met een omver geschoten PAS melding. Ondanks dat over ruim twee maanden het nieuwe mest seizoen begint, geen oplossing voor mest uitrijden en beweiden

Door dit alles weet de overheid niet hoeveel emissie er is. Daardoor en ook door een niet werkend model weet men niet hoeveel depositie er is In absolute en relatieve zin kan het aandeel van de veehouderij compleet anders zijn.

Sorry mensen maar in deze gecreëerde chaos kan ik er geen zinnig woord meer over zeggen.
mlkvhoudr
@John Spithoven de 12e provincie is dat friesland?
+1
John Spithoven
mlkvhoudr
@John Spithoven Dat betekent denk ik dan ook dat het beleid strak gaat worden als noordbrabant er ook mee akkoord is
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!