CBb kent boer ruim 2.000 kilo fosfaatrecht meer toe

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft een melkveehouder deels in het gelijk gesteld. De boer heeft recht op 6.024 kilo fosfaatrechten in plaats van de aan hem toegekende 3.891 kilo. Door die situatie dreigt een gedwongen faillissement en dat gaat te ver, oordeelt het CBb.

Door de veehouder zo weinig fosfaatrechten toe te kennen ontstaat voor de boer een ‘individuele en buitensporige last’ en handelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in strijd met artikel 1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, stelt het CBb in een recente uitspraak.

Quote:
‘Het met terugwerkende kracht verlagen van het fosfaatrecht leidt ertoe dat eveneens met terugwerkende kracht een deel van de bedrijfsvoering onder een economisch delict komt te vallen.’

Deel dit topic CBb kent boer ruim 2.000 kilo fosfaatrecht meer toe (boerderij.nl)

CBb oordeelt dat situatie voor boer met te weinig fosfaatrechten niet mag leiden tot faillisement.

Nieuwsgrazer

Reacties

+1
jg
Door dit soort uitspraken wordt de kans op generieke kortingen weer groter. Dus bij de volgende generieke korting zal iedereen weer bezwaar gaan maken. Gebed zonder end .Overheid weet niet meer waar men mee bezig is.
+5
matt
@jg eerst uitgedeeld toen weer ingevorderd met terugwerkende kracht,En nu weer teruggekregen.
En in de tussentijd waarschijnlijk een economisch delict gepleegt,nou ik wil niet ruilen.

Rest mij niets anders dan deze boer te feliciteren,met zijn verworven fosfaat.
Adaptief boeren
@matt dat van dat economisch delict werd ook door CBb als onaanvaardbaar aangemerkt
+1
matt
@Adaptief boeren kritisch staat er,maar het is natuurlijk onaanvaardbaar wat
Lnv hier geflikt heeft.
Maar ze komen er gewoon weer mee weg,gewoon elders wat fosfaat weghalen en het is weer opgelost.
+4
slagroomvla
Quote Reactie van @jg:
Overheid weet niet meer waar men mee bezig is.

Dat idee heb ik ook steeds meer, overschrijders kunnen rustig hun gang gaan, er wordt toch niet gehandhaafd. Carola is de rit aan het uitzitten om straks ergens burgemeester te worden, maakt verder ook maar een afgematte indruk met wat nietszeggende visie's en de bekende open deuren...
+1
Dirk van Zetten
@jg gefeliciteerd, alleen jammer dat deze boer niet gewoon 600.000 euro krijgt ipv fosfaatrechten, nu betalen alle koeienboeren dit ipv alle belastingbetalers....
co co
@jg je ziet dat verkeerd carola heeft de rechten die bestemt waren voor de knelgevallen verprutst aan vleesvee . een terechte uit spraak . en ja als je eens wat uitspraken bestudeert vindt ik een ding raar verschillende verzoeken zijn door de rechter afgewezen om dat men op 2-7-2015 niet in bezit was van een NB vergunning voor het aantal dieren . zelfs de commissie calden stelde dat als voorwaarde . en ja LNV heeft nooit hier op gecontroleerd . en ja als dat gebuurt was mmmm dan weet ik het wel . de rechter stelde dat als voorwaarde dat er voldoende vergund recht aanwezig is
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @co co :
als je eens wat uitspraken bestudeert vindt ik een ding raar verschillende verzoeken zijn door de rechter afgewezen om dat men op 2-7-2015 niet in bezit was van een NB vergunning voor het aantal dieren

Heb je een link naar dergelijke uitspraken van de rechter?
buorman
@Jack Rijlaarsdam
ook wel benieuwd naar, zeker nu de Rvs de PAS meldingen als niet rechtsgeldig heeft beoordeeld
buorman
@co co
m.i. betrekt de rechter hier het wel of niet hebben van de benodigde vergunningen, bij haar besluit of het hier gaat om een buitensporige disproportionele last of een ondernemersrisico.
En aangezien hier al geïnvesteerd is voordat de benodigde vergunningen aanwezig waren, word dit gezien als [bewust genomen] ondernemersrisico
co co
@buorman lees het verweer van RVO goed om dat er niet voldoende vergund recht aanwezig is op 2-7-2015
buorman
Quote Reactie van @co co :
om dat er niet voldoende vergund recht aanwezig is op 2-7-2015


Valt dit volgens het college onder ondernemersrisico en niet onder buitensporig enz, de boer/appelant heeft gewoon rechten gekregen voor de dieren die op 2/7/15 aanwezig waren los van het feit of hier wel of niet de benodigde vergunning voor aanwezig was zoals Jack ook al schreef.
Verderop schrijf jij dat er wel een NB verg aanwezig was, echter uit deze uitspraak blijkt alleen dat er een melding is gedaan in 2010, en in 2011 een bouwvergunning is toegekend voor het oprichten van een koeienstal met ruimte voor 90 melk- en kalfkoeien en 139 stuks jongvee.
Die 90 is mss een tikfout, maar pas in 2016 is er een NB verg afgegeven voor de beoogde aantallen, en dus redeneert het college dat hier sprake is van ondernemersrisico ipv buitensporige enz.
co co
@buorman Publicatie besluit: Staatsblad 2006, 390 (5 september 2006)
In werking: 6 december 2006
Vervallen: 1 januari 2013

Deze 8.40-AMvB is niet meer in werking. Hij is vervangen door het Activiteitenbesluit.. dat gaat over een bouwvergunning en niet over een nb vergunning bouwvergunningen vallen onder het Activiteitenbesluit heeft niets te maken met een nb vergunning dus hij heeft in 2010 aanvragen en in 2011 verleend
co co
Quote Reactie van @buorman:
Valt dit volgens het college onder ondernemersrisico en niet onder buitensporig enz, de boer/appelant heeft gewoon rechten gekregen voor de dieren die op 2/7/15 aanwezig waren los van het feit of hier wel of niet de benodigde vergunning voor aanwezig was zoals Jack ook al schreef.

buorman daar gaat deze uit spraak niet over het gaat over toekennen van extra rechten
buorman
@co co
2.1
Appellant voert, samengevat, aan dat het bestreden besluit een (onaanvaardbare) inbreuk maakt op zijn eigendomsrecht. Het fosfaatrechtenstelsel vormt voor hem een individuele en buitenproportionele last in de zin van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EP

4.2
Bij de beoordeling komt gewicht toe aan alle omstandigheden van het geval, onder meer de omstandigheid dat getroffen bedrijven legaal zijn uitgebreid en investeringen hebben gedaan op grond van de door de overheid verleende vergunningen voor het houden van een specifieke aantal melkkoeien en jongvee.
...
Al deze omstandigheden spelen een rol bij de vraag of er sprake is van een onevenredige last.

4.3

Naar het oordeel van het College draagt appellant niet een individuele en buitensporige last ten gevolge van het fosfaatrechtenstelsel. Hij beschikte op 2 juli 2015 namelijk niet over de vereiste vergunningen voor het houden van het beoogde aantal dieren. De Nb-vergunning is pas op 19 mei 2016 verleend.
Daarmee is appellant met het aangaan van de door hem gestelde financiële verplichtingen vooruitgelopen op het verkrijgen van de benodigde vergunning voor rechtsgeldige uitbreiding. Appellant draagt als uitgangspunt de gevolgen van dat door hem genomen ondernemersrisico en dan is, zoals volgt uit de uitspraak van 9 januari 2019, ECLI:NL:CBB:2019:7, in beginsel geen ruimte om een schending van

artikel 1 EP aan te nemen.
co co
Quote Reactie van @buorman:
. Hij beschikte op 2 juli 2015 namelijk niet over de vereiste vergunningen voor het houden van het beoogde aantal dieren. De Nb-vergunning is pas op 19 mei 2016 verleend.
. dus hij had geen vergunning voor het beoogde aantal dieren dat wil niet zegen dat hij geen nb vergunning had
Jack Rijlaarsdam
@co co Dank voor de link. Nuttige info: de melkveehouder had op 2 juli 2015 geen NB-vergunning, dit is voor de rechter de reden dat hij geen knelgeval is, blijkbaar geen reden om de toegekende rechten in te vorderen. Rechten toekennen zonder onderliggende NB-vergunning wordt in dit vonnis gewoon geaccepteerd, anders dan jij beweerde.
co co
@Jack Rijlaarsdam deze man had wel een nb vergunning maar was niet toereikend voor 190 mk
co co
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
Rechten toekennen zonder onderliggende NB-vergunning wordt in dit vonnis gewoon geaccepteerd, anders dan jij beweerde.

daar gaat deze rechtszaak niet over . het gaat over het bij krijgen van rechten . maar als er wel rechtszaken over aangespannen worden ben ik er toch niet gerust op het is immers een eis van uit Brussel . stuk uit de beschikking . Dit gebeurt om vast te stellen of de toekenning van rechten op basis van 2 juli 2015 overeenkomt met hun verwachte behoeften. Een percentage van deze boerderijen zal ook ter plekke geïnspecteerd worden. Er zal gekeken worden of de productiecapaciteit die benodigd is voor het rechtvaardigen van de toekenning nog steeds aanwezig is
+1
co co
@Jack Rijlaarsdam weet je wat het is jack jij bent een brave boer geweest eerst je vergunningen op zak dan pas bouwen . je had beter wel kunnen bouwen zonder de benodigde vergunning . dan was je nu rijkelijk beloond met rechten . en ja op allen twee overtredingen staat de zelfde straf . maar de ene overtreding wordt op gecontroleerd. de ander NIET . dat vindt ik raar .
Jack Rijlaarsdam
@co co In principe heb je natuurlijk gelijk maar je weet ook dat principes in de politiek doorgaans ver zijn te zoeken. Ik zie daarom geen controle op NB-vergunningen met bijbehorende gevolgen plaats vinden. Dat gun ik ook niemand, er is al fosfaatellende genoeg onderweg.
demelkboer
@Jack Rijlaarsdam je kunt het ook anders zien: er was geen houdbaar toetsingskader op 2 juli 2015. Het toetsingskader v a n voor 2 juli voldeed ook niet. Waar je eigenlijk op terug moest vallen was de situatie van voor 2008. Dat was de habitat richtlijn echter zijn er in die periode allerlei milieu vergunningen en amvbs adfgegeven. Die kun je dus eigenlijk allemaal in trekken , kijken wie dan nog de stal vol heeft
co co
@demelkboer jawel het activiteitenbesluit ( bouwvergunning) daar in staan de aantal dieren vermeld die je mag houden . dus was het heel simpel op te vragen ( zelf in het bezit van het ministerie ) hoe veel dieren je op 2-7-2015 rechtmatig mocht houden . en dit hier boven beschreven heeft niets te maken met een NB vergunning
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @demelkboer:
er was geen houdbaar toetsingskader op 2 juli 2015

Met andere woorden: jij pleit voor vernietiging van het stelsel van fosfaatrechten en kiest voor tijdelijke anarchie. Het is een mogelijkheid. Dit soort scenario's heeft RFC waarschijnlijk af willen dekken met het melkreguleringsplan.
co co
[@Jack Rijlaarsdam dus RFC had een verwerkings- probleem ??
Elvis
@co co
Quote:
rfc had een verwerkings-probleem

rfc had een verwaardingsprobleem
+2
co co
@Jack Rijlaarsdam klopt. maar die ellende is veroorzaakt dat en niet naar het vergunde recht is gekeken op het activiteitenbesluit voor het aantal dieren . immers een overtreding op het activiteitenbesluit wordt ook betitelt al een economische delicten.

Ja, tegen een overtreding van een voorschrift van het Activiteitenbesluit kan strafrechtelijk worden opgetreden.

Het Activiteitenbesluit is een AMvB als bedoeld in artikel 8.40, eerste lid van de Wet milieubeheer.

Overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens de Wet milieubeheer, artikel 8.40, eerste lid worden, op grond van artikel 1a onder 1° Wet op de economische delicten (WED), aangemerkt als een economisch delict. Tegen een economisch delict kan strafrechtelijk worden opgetreden .

als ze dat gedaan hadden konden de knelgevallen geholpen worden plus die 8,3 % terug gedraaid worden. maar als je nu te weinig rechten hebt slingeren ze je op de bon . dus de
ene overtreding wordt beboet de andere niet . en ja in het tweede kwartaal van 2015 zij er 930000 dieren aangevoerd waar zijn die heen gegaan ?? dat is toch +- 3 miljoen P rechten . gelukkig heb ik er niets mee van doen
+2
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @co co :
als ze dat gedaan hadden konden de knelgevallen geholpen worden

Jij wilt degenen die wel de dieren daadwerkelijk hadden, maar niet de goede vergunning, simpelweg afslachten om knelgevallen die de dieren (nog) niet hadden, maar wel de ambities, een vliegende start te geven. Wellicht heb je juridisch gezien gelijk, maar moreel is het geen schoonheidsprijs.
DeBoerin
Quote Reactie van @Jack Rijlaarsdam:
Wellicht heb je juridisch gezien gelijk, maar moreel is het geen schoonheidsprijs.

Maar met je aan de wet houden afgestraft worden , terwijl de overheid beleidsregels aan zijn laars lapt...................hoe noem je dat dan ?
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @DeBoerin:
terwijl de overheid beleidsregels aan zijn laars lapt...................hoe noem je dat dan

Zeker niet best, maar nog geen reden om te pleiten een deel van m'n collega's een mes in de rug te steken.
co co
@Jack Rijlaarsdam nee dat wil ik niet .ik wil er mee aangeven dat heel het fosfaat geburen een grote rotzooi is . en ja als jij het goed keurt dat de anticiperders een vliegende doorstart krijgen die op 2-7-2015 veel meer dieren aangevoerd hebben dan het activiteitenbesluit toe staat. snap ik je niet . . en niet allen de knelgevallen zijn hier de dupe van ook die 8,3 % afroming . LTO had hier een stokje voor moeten steken dat anticiperen niet beloont werd . en nogmaals aanvoer tweede kwartaal 2015 93000 dieren +- 3 miljoen P RECHTEN . hier onder een stuk uit de Kamerbrief dat anticiperen niet beloond mag worden.

De wet waarmee het stelsel van fosfaatrechten wordt
geïntroduceerd treedt op een later moment in werking en zal teruggrijpen op het
referentiejaar 2014 en de peildatum van 2 juli 2015. Hiermee wordt voorkomen
dat anticiperend gedrag wordt beloond, dat had kunnen plaatsvinden gedurende
de periode dat duidelijk werd dat een rechtenstelsel zou worden ingevoerd tot het
moment dat de wet die dit regelt in werking treedt. Het stelsel zal voorzien in een
nader uit te werken knelgevallenvoorziening om ondernemers te compenseren die
onevenredig benadeeld worden door de toepassing van het referentiejaar en de
peildatum.
kwarkje
@co co Carola had het beter zelf kunnen corrigeren. Had ze een goed puntje op haar CV kunnen zetten.
cornelissen
Quote Reactie van @co co :
LTO had hier een stokje voor moeten steken dat anticiperen niet beloont werd

Die schuift het op het advies van de landsadvocaat om maar 2 juli 2015 te nemen als enige datum om zekerder te zijn van de derogatie en zo te horen aan het verhaal van J. Verstraten zal daar niet iedere bestuurder rouwig om zijn, sterker nog, dat paste verschillende kennelijk erg goed.
+1
co co
@cornelissen dat zo iemand nog bij LTO zit .schande voor de sector

. Dit melde Josl in het door mij (kuilhapper) gestarte topic over de peildatum destijds;

Quote:
Ik zat er net zo in als jij Hans, dat het referentiemoment al lang achter ons lag. Totdat ik hoorde dat onder de bestuurders NZO en het kringetje daaromheen diverse harde groeiers zaten die hun schaapjes op het droge hebben.
Dus heb ik de gok genomen en 30 veel te dure vaarzen gekocht eind mei, voor wat het waard is.
Of het goed uitpakt weet ik niet, ik voel me er enigszins schuldig onder maar weet ook dat ik aan de verkeerde kant zit als het om een knelgevallenregeling gaat en dan blijft er niet veel keus over.Wel gewoon nederlandse vaarzen. Bij de verkoper gaan ze er nu niet af ( want hij had ze in 2014 ook al) en hij heeft eerst de vaarzen verkocht en straks kan hij nog de rechten verkopen. En bij mij komen ze er waarschijnlijk niet voor 100% bij. prikkebord.nl/topic/81478/…

Zat Jos ook bij de regiegroep besprekingen? Wat toevallig dat de peildatum zo goed uitpakt voor alle lto/nzo bestuurders.. Laat de rest daar maar lekker voor inleveren! Wat een misselijke vertoning...
kuilhapper

Masterclass anticiperen door Josl/Jos Verstraten! (prikkebord.nl)
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @co co :
snap ik je niet

Zo moeilijk is dat niet te snappen, hoor. Ik heb de knop voor mezelf omgezet, heb een hekel aan zelfmedelijden en sectoraal gezien: laat valsspelers blij zijn met hun voordeel. Ik vind de schade die goedwillende veehouders, die vaak zelfs het advies kregen met vergunningaanvraag te wachten op de PAS, wordt aangedaan niet opwegen tegen de genoegdoening bij de valsspelers.
co co
@Jack Rijlaarsdam door wie worden dat geadviseerd ? en ja als ondernemer neem je zelf beslissingen.

en het gaat mijn niet om de PAS. ik heb het over het aantal dieren wat staat op de bouwvergunning . en ja de knelgevallen en de niet grondgebonden boeren gun jij weel een mes steek in de rug . ik denk dat deze groep boeren groter is jack . en sectoraal had lto hier voor moeten zorgen
+4
robbies
@co co en @de jonge de collega's die onder de PAS vallen waren op 2 juli 2015 gewoon in orde. PAS was op dat moment de van kracht zijnde wetgeving. Dat de hele wet niet deugt en later is afgeschoten, ligt buiten de schuld van de betreffende ondernemers.
buorman
Quote Reactie van @co co :
en ja als ondernemer neem je zelf beslissingen.

Dat was het college in die uitspraak die jij hier neer zette dus ook van mening:
Ondernemersrisico
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @co co :
de knelgevallen en de niet grondgebonden boeren gun jij weel een mes steek in de rug

Je kent mijn situatie? Rechten toegewezen om de nieuwe stal voor 40% te vullen en op papier niet-grondgebonden door uitruilconstructie. Ik vraag geen medelijden, ik red me wel en ga zeker geen hoop vestigen op juridische haarkloverij. Ik heb gewoon de indruk dat er nu op zaken gehamerd wordt uit misgunning, niet om naar een oplossing toe te werken. Jammer van de energie.
de jonge
@Jack Rijlaarsdam het is toch ook krom, er zijn zat die gewacht hebben totdat ze de benodigde vergunning hadden en dat duurde geen 2 weken,en er zijn die gewoon de stal overvol geknald hebben zonder vergunning en daarvoor beloond zijn dmv extra fosfaatrechten tov de vergunning die ze hadden. wat heeft een vergunning dan nog voor waarde in dit land..ze hadden tijd genoeg(een jaar uitstel mbt de invoering van het stelsel van fosfaatrechten) en mogelijkheden genoeg om te controleren of de evt toe te wijzen fosfaatrechten in overeenstemming kwamen met de vergunningen. nu is het in feite illegale staatssteun wat ze toepassen.
co co
@de jonge juist de jonge . gij snap het
co co
@Jack Rijlaarsdam hee jack al 3 uitspraken gevonden waar het verweer van RVO . er was geen vergund recht aanwezig om rechtmatig dieren te mogen houden . de rechter is daar mee in gegaan .
Coen
@co co , en toch terecht?
aantallen in de Omgevingsvergunning achteraf rechercheren en corrigeren met Fosfaatrechten (aantallen * melkgift-forfait)
oubi
@Coen je vergeet de nb-vergunning. Als daarop wordt gecontroleerd dan kan de hele korting van tafel; kunnen ze zelfs rechten extra rechten toewijzen aan bedrijven die het op orde hadden.
+1
co co
@Coen ja zo zie ik dat ook coen . en ja ik vindt het raar dat als je een economisch delict pleegt en dat dan beloond wordt met rechten . en ja het gaat mijn niet om een paar dieren meer . het gaat er mijn om die willen en wetens veel meer dieren hadden staan op 2-7-2015 en ja de overheid vraagt regelmatig gegevens op bij boeren met het verzoek ze op testuren .waarom hebben zij niet de gegeven op gevraagd hoe veel dieren je rechtmatig mocht houden op 2-7-2015 op het activiteitenbesluit. en die vergeleken met het toe te kennen rechten . ik zie het zo mensen die een rijbewijs hebben behaald mogen geen auto rijden . en mensen de geen rijbewijs hebben mogen gewoon rijden en krijgen geen bekeuring .
+1
Jack Rijlaarsdam
Quote Reactie van @co co :
de rechter is daar mee in gegaan

Kan ik de 8,3% korting er alvast bij melken?
buorman
@co co
Ik neem aan dat je de linkjes hier even neerpleurt?
jg
@co co Dat wordt een stroom aan rechtszaken.
demelkboer
@jg ik las dat er 3000 meldingen onder de PAS waren gedaan. Laat daarvan 1000 van koeije boeruh zijn. Da's weer een 1000 rechtzaken er bij
+2
Coen
@demelkboer , minimaal een zelfde aantal heeft op 2 juli 2015 meer fosfaatrechten gekregen dan er toen dieren vergund waren, wanneer gaan ze die recercheren en corrigeren?
de jonge
@Coen klopt,als ze bij de bezwarenbehandeling naar de vergunningen gaan kijken hoort er ook naar gekeken te zijn bij de toewijzing op 1-1-2018 voor een ieder die fosfaatrechten toegewezen heeft gekregen, ze willen nu met 2 maten meten en dat moet niet mogen
+2
co co
Nee niet op 1-1-2018 maar op 2-7-2015 wat er toen vergund was . en als er meer dieren staan dan de vergunning groot is zijn ze illegaal. dus meer rechten gekregen dan de vergunning groot is . zijn in mijn beleving illegaal verkregen rechten
de jonge
@co co 1-1-2018 is de wet ingegaan op basis van 2-7-2015. ik bedoel te zeggen dat de rechten die op 1-1-2018 zijn toegewezen op basis van 2-7-2015 ook op 2-7-2015 vergund moesten zijn anders is het illegale staatsteun. we bedoelen denk ik hetzelfde alleen zeggen we het anders,ha
co co
@de jonge klopt
Elvis
@Coen op je milieuvergunning staat niet hoeveel je productie per koe is of mag zijn dus is er ook geen koppeling met met p op de peildatum
+1
demelkboer
@Coen ik denk niet. Ik denk dat ze (rvo) het liefstcsnel een eind breien aan deze soap
de jonge
@co co carola heeft gezorgd door de vrijstellingsregeling dat er niet nog meer fosfaatrechten naar vleesvee gingen. op 1-1-2018 is de wet wel degelijk ook voor vleesveehouders ingegaan, alle dieren die vielen onder code 100 101 en 102. gelukkig dat het cbb dat ook heeft begrepen.
pietjepuk
@de hoef Zit die boer niet bij jouw in de buurt. Komt uit Duitsland.
de hoef
@pietjepuk geen idee
die uit duitsland melkt buffels tegenwoordig
pietjepuk
@de hoef kwam eerst uit denemarken. je hebt een pb met het artikel. mag het van co hier niet plaatsen
weurding
@pietjepuk vraag je daar eest naar dan?
pietjepuk
@weurding Heb al een paar keer een persoonlijke toespraak gehad dat ik geen artikelen mag kopiëren. Anders kun jijl het wel effe uitproberen. Je kopieert iedere dag een artikel van de boerderij en plakt het hier weg. Dan zal ik bij houden na hoeveel dagen dat je geblokkeerd wordt
weurding
@pietjepuk ik heb geen abo op die onzin
+1
de hoef
Arend en ik rijden gewoon effe bij co aan ,jammer dat het ijs op was @pietjepuk
de hoef
@pietjepuk krijg hem niet geopend ook
KOC1981
Blijft nog steeds een zware dobber volgens mij 6000kg fosfaat voor een stal van 169 koeien en een plan voor 200 koeien.
bij een productie van boven de 10.000kg, moet hij een kleine 50kg per koe= 10.000kg hebben.
nu dus 169 * 50 = 8450kg das al een 2500kg ( x 160euro = 400.000 euro) dat hij nog tekort komt en dan mag hij geen jongvee houden.

spijtig genoeg krijgt hij fosfaatrechten toegewezen en niet gewoon 5ton van de staat.
Adaptief boeren
@KOC1981 betrokken veehouder had veel meer rechten geëist, maar dat wijst het college beroep bedrijfsleven af als eigen risico
+3
de hoef
@Adaptief boeren mooi dat hij het krijgt,ik gun het hem
Jaap40
@de hoef dit is natuurlijk een uitspraak wat een voorbode is voor anderen die nog aan het procederen zijn. Lijkt er dus sterk op dat er nog meer bedrijven nog fosfaat rechten gaan 'krijgen' of vergoed worden.
+2
de hoef
@Jaap40 ik hoop het,ik gun niemand een faillissement,heb respect voor starters,
achterhoeker2
@KOC1981 ja hoor, de eiser krijgt 2000 kg fosfaat erbij en dan nog klagen ook?
demelkboer
Deze bier valt onder de starters regeling. De angst dat dit een precedent is voor anderen die hun stal niet vol hebben is dus niet gegrond.
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

Hebben de trefwoorden ver , landbouw , cbb , lnv , natuur , bedrijfsleven , bedrijfsvoering , melkveehouder , boer , uitspraak , fosfaatrechten , kracht , faillissement en 1 geen geheimen voor jou? Dan kunnen we jouw kennis en inzicht goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!