Waarom en hoe de melkveehouderij in het moeras van fosfaatrechten kwam, Deel 2

Met deze titel begon ik bijna twee jaar geleden hier op het prikkebord. Als toenmalig NMV bestuurder had ik geconstateerd dat er iets vreselijk mis was met de manier hoe de fosfaatrechten uitgedeeld waren. Ook over de aantallen had ik mijn bedenkingen. Op persoonlijke titel haal ik deze topic weer aan omdat er ontwikkelingen zijn geweest afgelopen week.

Afgelopen dinsdag 16 april 2019 was er een uitspraak van het CBb , die tot de uitspraak kwam dat intrekken fosfaatrechten bij jongvee van vleesvee onterecht was. De rechters spraken een vonnis uit waarbij ze aangaven dat de definitie omschrijving die voor jongvee geld binnen de fosfaatwetgeving onjuist is. Omdat de meststoffenwet als basis dient voor de fosfaatwetgeving, oordeelden de rechters dat de definitie omschrijving voor jongvee van de meststoffenwet ook voor de fosfaatwetgeving gebruikt dient te worden. Ten tijden van het ontstaan van het fosfaatplafond in 2002 waren er voor jongvee 6 verschillende categorien. Te weten 101, 102, 103, 104, 124 en 125. In het melkveefosfaatplafond van 2002 zitten de codes 100, 101 en 102.

In 2004/2005 heeft het CDM de codes 124,125, 103 en 104 geheel of gedeeltelijk bij de codes 101 en 102 gevoegd. Dus vallen er vanaf dat moment meer dieren onder het melkvee voor jongvee, en dus ook op de peildatum 2 juli 2015.

Hieronder de passage van het CDM en de verwijzing naar de staatscourant die de rechters aanhaalde.

wur.nl/upload_mm/f/…

3.2 Jongvee (Categorie 101/102) Aan de categorie 101 (vrouwelijk jongvee < 1 jaar) werden toegevoegd de categorieën 103 (stieren voor de fokkerij < 1 jaar) en 124 (overig vleesvee < 1 jaar). Aan de categorie 102 werden een deel van categorie 104 (fokstieren van 1-2 jaar) en categorie 125 (overig vleesvee > 1 jaar) toegevoegd. Bij deze categorieën verandert er weinig. Alleen het geboortegewicht is iets verhoogd en de kwaliteit van ruwvoer is aangepast aan de te verwachten ontwikkelingen, zoals weergegeven in Hoofdstuk 2 Voor categorie 102 is uitgegaan van afkalven op een leeftijd van 26 maanden en is de voederbehoefte berekend over het trajet 13 t/m 26 maanden (426 dagen) en vervolgens teruggerekend naar een periode van 365 dagen. Als gevolg van herberekende voeropnames, P gehaltes in voer (zie Hoofdstuk 2), en P vastgelegd in het dier komen de P2O5 uitscheidingen van met name jongvee > 1 jaar hoger uit dan de WUM 2002 cijfers. De geschatte gemiddelde mestuitscheidingen van N en P2O5 worden weergegeven in de tabellen 8 t/m 11.

zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2005-226-p6-…

Wat de uitspraak voor gevolgen heeft kan ik niet inschatten. Ik heb de afgelopen jaren vele malen aangegeven dat er veel meer dieren onder de 2 juli 2015 teldatum zijn gedrukt dan dat er in 2002 bij het ontstaan van fosfaatplafond. Door de uitspraak van het CBb is nu ook bewezen dat er gerommeld is. Het is alleen nog veel massaler dan dat ik aangegeven had. Ik schat in dat de korting voor een groot gedeelte niet nodig was geweest, zoveel fosfaat betreft het.

Nu is het nieuws afgelopen dinsdag naar buiten gekomen. Op de Boerderij na is er niet veel aandacht aan besteed in de media. Zowel LNV, als de diverse belangenorganisaties zijn niet/ nog niet met een reactie gekomen. Toch heeft de rechter aangetoond dat er met fosfaat, met een dagwaarde van rond de 600/700 miljoen euro is gerommeld en dat individueel mensen daar vreselijk het slachtoffer van geworden zijn.

Ik heb bewust een aantal dagen gewacht met deze topic, in afwachting van een reactie van de gevestigde orde, maar die bleef uit. Toch vond ik dat ik het hier moest melden.
John Spithoven

Laatste  |  

Reacties

siebes
Was inderdaad correct aangegeven door je.en ook nu een goede weergave. Grote vraag is en blijft hoe we dit onrecht aanpakken. Dit gaat iedereen aan!
Elvis
@siebes je denk dat er iemand (lto nmv grondig)is die enige invloed op deze klucht heeft?
+1
JanCees
John,
Zoals toen en ook nu heb je gelijk voor zover ik in CBS cijfers kan terug zien loopt het verschil op tot circa 4 a 4,5 miljoen kg fosfaat dus die 700 miljoen zit bij de huidige BB notering aardig in de richting.
De korting is dan ook een overbodige geweest.

Het blijft als een paal boven water staan dat de betrokkenen zowel LNV/NZO/NAJK/NMV en LTO en de Tweede Kamer in 2016 de blik op oneindig en het verstand op nul hadden staan.
Bij LTO en NMV zie ik herstel bij NZO en LNV zie ik vooral vasthouden aan volslagen idioot stelsel wat met de week idioter en complexer en dus onhoudbaar is.
Dat LNV dit zo doet kan ik me voorstellen om allerlei redenen.
Binnen de NZO heeft men geen verstand van zaken en als je kijkt naar herkomst medewerkers NZO dan is de NZO eerder verlengstuk LNV dan behartiger van belangen van de gehele zuivelsector.

Bij Tweede Kamerleden zie ik spijt van toen genomen besluiten maar geen actie om te komen tot aanpassingen. Melkveehouders zijn geen politieke crisis waard en dus blijft het bestaan
+2
de Haas
@JanCees vooral je laatste alinea. In wat voor een bananenrepubliek leven we als men dit allemaal laat gebeuren. Zo rolt de politiek dus.
Diepe respect voor @John Spithoven , meer gelijk als dit zul je voorlopig niet krijgen. Wat zal het frustrerend voor je zijn geweest, vanaf dag 1.
Veenprut
John,
Bedankt hiervoor en ik denk dat je ook zeker de juiste procedure volgt op deze manier......
Ik mag nu wel aannemen dat de politici die zich wel bezig houden met deze problematiek nu de komende week keihard gaan rammelen aan alle stoelpoten die er in politiek Den Haag en met name bij LNV te vinden zijn!
Met deze uitspraak van de rechter komen we alweer veel sterker te staan en moet er nu doorgepakt worden.
robbies
Quote Reactie van @Veenprut:
Met deze uitspraak van de rechter komen we alweer veel sterker te staan en moet er nu doorgepakt worden.

Dat waag ik te betwijfelen. De uitspraak van het CBB maakt dat juist de vleesveehouders onder het fosfaatrechtenstelsel vallen en dus zijn we als melkveesector zwakker komen te staan. De totale hoop van fosfaatrechten wordt - ook al is het onterecht - niet groter.

Ik ben het met @JanCees eens; de melkveehouderij is geen politieke crisis waard. Wellicht dat de belangenbehartiging nog iets kan ondernemen, maar die zijn zich alweer en masse op de volgende crisis aan het werpen. Het stelsel van rechten was de gewenste oplossing van de belangenbehartiging en daar zullen we het nu voorlopig mee moeten doen. Pas als de hele polonaise met CBB-uitspraken voorbij is weten we hoe toekomstbestendig het fosfaatrechtenstelsel is.
+1
overstekend wild
@robbies of juist dat het P plafond opgehoogd dient te worden met ruimte uit de categorie overig
robbies
@overstekend wild dat betekent dat de MSW die begin 2020 ingaat ook herschreven moet worden. Daar zitten immers de sectorplafonds ook in opgenomen, net als in de derogatiebeschikkingen. Dat gaat niet gebeuren.
christo
@robbies Dan is het oorlog.
Todi
John de CBb heeft uit spraak gedaan over jongvee dat op papier bij melkvee staat en niet op vleesvee.
+3
John Spithoven
@Todi Ik adviseer je de uitspraken, inclusief de doorverwijzing naar de diverse staatscourantstukken, door te nemen. Heeft mij 4 avonden gekost. Dus succes. Dan snap je het probleem.
hans1980
@John Spithoven en er is volgens mij niets te verdelen enkel stelen van niet grondgebonden bedrijven

Weet niet maar financieel is dit echt niet fraai blijven investeren om maar niet te krimpen bizar en waarvoor? Hobby dieren vleesvee en jongvee??

Hadden ze gewoon niet een fabrieksquotum moeten instellen?
John Spithoven
@Todi Ik zie je vraag ook in een andere topic.

De uitspraak ging erover dat de rechter be beslist heeft dat volgens de definitie beschrijving van de meststoffen wet jongvee van vleesvee, niet bestemd voor de melkproductie, gewoon rechten moeten krijgen en hebben. Dus geen vrijstellingen.

Want zegt de rechter ten tijde van de meststoffen wet (voor 2004/2005) wordt de omschrijving van jongvee voor melkvee veel ruimer dan na 2004/2005. En omdat de fosfaatwetgeving gebaseerd is op de meststoffen wet geldt die omschrijving.

En in de meststoffen wet staat dat jongvee voor melkvee de volgende codes bevat. 101, 102, 103, 104, 124 en 125..

Het melkveefosfaatplafond uit 2002 bevat alleen 100, 101 en 102 en in 2004/2005 zijn de codes 103, 104, 124 en 125 geheel of gedeeltelijk onder 101 en 102 geschoven.

Let wel ik geef niet aan dat er ruimte komt bij de huidige vorm van de wet. Ik en ook de rechter, geven aan dat de wet niet goed in elkaar zit.

Als je op basis van melkveefosfaatplafond 2002 de melkveehouderij wil beteugelen , is de meststoffen wet een verkeerde basis. Dat zegt de rechter.
jg
@John Spithoven Wat zouden de redenen kunnen zijn dat de bestuurslaag niet in actie komt ?
Todi
De regel @John Spithoven Het jongvee waar het geschil op ziet valt op grond van artikel 1 eerste lid msw onder de definitie van melkvee.. Ik lees hier dat het pinken waren die eigenlijk aan de melk moesten komen maar toen geslacht zijn. Het waren dus geen vleesvee dieren.
+1
John Spithoven
@Todi
uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument/…

Ik heb hem ook 3 keer moeten lezen voordat het kwartje viel. Vooral 5.5 in de uitspraak is van belang.

5.5
Uit het voorgaande volgt dat de interpretatie van het begrip “melkvee” die verweerder in de Beleidsregel en, in vervolg hierop, in het bestreden besluit heeft gegeven, een beperking is van de in de Msw vastgelegde definitie. Dat sprake was van een aanvankelijk onduidelijk begrip, zoals verweerder stelt, blijkt niet uit de wetsgeschiedenis. Bovendien geldt dat de Beleidsregel slechts betrekking heeft op de toepassing van de voor het fosfaatrechtenstelsel relevante bepalingen van de Msw en dus niet op de overige bepalingen daarvan. Dit gegeven duidt er veeleer op dat verweerder in de loop van de tijd een gewijzigde visie heeft ontwikkeld op de gewenste reikwijdte van het fosfaatrechtenstelsel. Voor zover dat het geval is, is de aangewezen weg om dat inzicht te effectueren die van een wijziging van de wet. Uit de tekst van de wet, noch uit de wetsgeschiedenis kan immers worden afgeleid dat de wetgever heeft beoogd ruimte te scheppen voor een nadere invulling van de term “melkvee” bij (wetsinterpreterende) beleidsregel. Het College zal zich bij de beslechting van voorliggend geschil dan ook niet baseren op artikel 3 van de Beleidsregel maar vasthouden aan de tekst van de wet.

Blijft ingewikkelde kost. Maar de rechter geeft aan dat er in interpretatie van de definitie omschrijving in de meststoffenwet (MSW) een gewenste reikwijdte is ontwikkeld.
siebes
@John Spithoven er zijn dus besluiten genomen op basis van verkeerde uitgangspunten(bewust of onbewust). Ik ben bang dat dit nergens aan te vechten valt en dat politici inderdaad de handen er niet aan willen branden.
Conclusie is dus inderdaad dat het fosfaatplafond, met bijtelling van vleesvee waarschijnlijk net wel of net jiet is overschreden.
De CBS gegevens zoals die gepresenteerd worden kloppen dan ook niet. Hier moet actie op worden genomen.
Melkveehouder.
@siebes gelet de rechtsoverweging 5.5. in de uitspraak kan ik me voorstellen dat het Europese Hof, onder andere, het niet eens is met de wijze van uitvoering van het fosfaatrechtenstelsel (onterechte korting), en wellicht nu ook met de totstandkoming van het fosfaatrechtenstelsel. De peildatum, de datum waarop de overschrijding van het NATIONALE fosfaatplafond heeft plaatsgevonden, klopt nu niet meer. De basis van het stelsel, de peildatum, kan niet overeind blijven. Links- of rechtsom klopt deze niet (meer).Ik ben geen jurist, maar het zou me niet verbazen dat het huidige fosfaatrechtensysteem hiermee aan het wankelen gebracht kan worden.

@John Spithoven. Hoe zie jij dit?
John Spithoven
@Melkveehouder. Ik zou mijn mening kunnen geven, maar ik hoop dat je snapt dat dat als voorzitter van STAF gevoelig ligt.

En op persoonlijke titel: Ik ben blij dat ik niet in de schoenen sta van onze minister. Ze gaat een moeilijke tijd tegemoet, waarbij het bijna onmogelijk wordt om de juiste beslissing te nemen.
j h p
@Melkveehouder. Rechters kijken vooral naar hoe de procedures zijn gevolgd.
Nou, ze zijn nog niet uitgewerkt, overheden houden wel van breien.
siebes
@John Spithoven en de gve reductieregeling, klopt die dan ook nog wel???
christo
@siebes Wat denk je zelf?
putjesschepper
@John Spithoven verwacht u nog dat er wat gaat veranderen in deze chaos?
christo
@putjesschepper Ik verwacht dat de spanning nog iets hoger op gaat lopen wanneer Brussel aangeeft dat rechten voor vleesvee ongeoorloofde staatssteun is. Het is geduld hebben tot het geduld bij sommige politici opraakt.
+2
de jonge
@christo het is geen ongeoorloofde staatssteun. dat is onderhand meermaals aangegeven.
christo
@de jonge Het is nog niet 1 keer aangegeven. Het wachten is op antwoord van de EC. In de staatssteunbeschikking staat een heel verhaal over de productie van melk en de markt van melk. Er is geen enkel woord over vleesproductie opgeschreven.
hans1980
@christo net hebben vleesvee houders een beschikking moeten ze die straks inleveren ?
Moet het nog zien
christo
@hans1980 Ik zie een mogelijk probleempje. Een oplossing heb ik nog niet bedacht. Maar staatssteun is wel een dingetje.
de jonge
@christo Verweerder stelt zich verder ten onrechte op het standpunt dat sprake is van ongeoorloofde staatssteun als de fosfaatrechten niet worden ingetrokken. De toekenning van fosfaatrechten houdt weliswaar in dat er staatssteun wordt verleend, maar gelet op de goedkeuringsbeschikking van de Europese Commissie van 19 december 2017 (State Aid SA.46349 (2017/N); goedkeuringsbeschikking) is deze staatssteun rechtmatig. Daarom biedt ook de Wet terugvordering staatssteun geen grondslag om de fosfaatrechten in te trekken
+1
de jonge
@de jonge en het is ook niet meer dan rechtvaardig dat dit zo gaat. verplaats je eens in degenen die dit aangaat. vanaf 2-7-2015 is altijd gezegd : ALLE runderen onder code 100 101 en 102 vallen er onder !!! dat ze na intreding van de wet bij ineens rechten terug gingen halen of niet toewezen sloeg kant noch wal.
siebes
@christo zou leuk zijn, maar zou er maar niet te hard op rekenen.
m uut m
Beste John,
Jij schrijft dat het fosfaat plafond is ontstaan in 2002.
Dat klopt niet het fosfaat plafond is ontstaan in 2006.
De referentie is 2002
Maar op het moment dat het fosfaat plafond inging was het dus al bekend dat het jongvee van vleesvee er ook onder viel.
John Spithoven
@m uut mBeste m, Uitspraak van de rechter doornemen, dan wordt het duidelijk.
m uut m
@John Spithoven
Er komen nog wel meer uitspraken.
Als voorzitter van de STAF vindt ik dit niet kunnen. Je goochelt nu zelf met de feiten.
Daarnaast is het ook niet relevant.
De afspraken gemaakt in 2006 was op vrijwillige basis en had geen wettelijke basis.
In 2005 is de streep getrokken .
+3
John Spithoven
@m uut m Ik denk dat het beter is dat ik de discussie met jou sluit over dit onderwerp. Succes met maaien vandaag. En als je tijd over hebt zou ik zeggen span je ook is in voor het algemeen belang.
+1
m uut m
@John Spithoven
Loonwerker maait.
Dan hebben wij ook nog een verschil van inzicht denk ik over wat algemeen belang is.
j h p
@m uut m De sector plafonds gaan vastgelegd worden zie boerderij.nl/home/achtergtrond/…
christo
@j h p Ja, mooi zootje. Wanneer gaan we laten weten dat we niet gediend zijn van beleid gebaseerd op verkeerde uitgangspunten?
j h p
@christo Dat weten ze echt wel maar doen gewoon door, iets met meerdere agenda's of zoals @diezel nogal eens zegt, het mot en zal kapot.
christo
@j h p En jij blijft toekijken?
christo
@christo Dat is een keuze.
j h p
@christo Jij hebt jouw strijd, ik de mijne.
Overal tegenin gaan houdt niemand vol.
christo
@m uut m Een paar verdwaalde blauwe nuka's op melkveebedrijven misschien. Voor de rest klopt het wat je zegt. Plafond is uit 2002 en is later vastgesteld. Staat nu in de staatssteunbeschikking. Carola heeft aangegeven rechten terug te halen omdat die niet onder het melkveeplafond horen. De rechter oordeelt nu anders en zegt dat alles met 100 101 en 102 er onder valt. En zo is het plafond niet opgebouwd.
m uut m
@christo
Dat de minister rechten heeft terug gehaald is ook niet 1 van haar beste zetten.
hans1980
@christo al met al veel niet melkgevende dieren onder het fosfaatplafond, elk jaar minder melkvee , plafond komt vol met minder liters
christo
@m uut m Veel lezen geeft inzicht.

(klik om te vergroten)

+2
m uut m
@christo
Het plafond is ontstaan in 2006 op dat moment was bekend dat al het jongvee ook van vleesvee in de categorieën 101 en 102 vielen.
Dat deze niet in de referentie zitten van 2002 is toen door niemand opgemerkt.
Maakte op dat moment ook niet uit want de schotten waren niet hard.
Het ging Brussel in de derogatie beschikking om de totale fosfaat productie.
In 2005 is de streep getrokken en op dat moment was het niet meer interessant hoe het plafond opgebouwd is alleen welke categorieën er onder vielen.
Ze had ook de keuze kunnen maken voor alleen melkkoeien of weer een melk qoutem
Ze heeft voor fosfaatrechten gekozen en de streep getrokken of dat 5 miljoen kg fosfaat meer of minder moet zijn volgens jullie maakt niet meer uit.
De streep is getrokken en de categorieëndie er onder vallen is/was bekend
Ik wens jullie veel succes met een achterhoede gevecht .
christo
@m uut m Jij hebt vast geen korting gehad.
hans1980
@m uut m ja dus je verwacht hoger beroep van Carola
+2
CorP
Quote Reactie van @m uut m:
Het plafond is ontstaan in 2006 op dat moment was bekend dat al het jongvee ook van vleesvee in de categorieën 101 en 102 vielen.Dat deze niet in de referentie zitten van 2002 is toen door niemand opgemerkt.

Dat is toch wat spithoven zegt, een plafond gebaseerd op minder dieren wordt opeens gedeeld door meer dieren..
christo
@CorP Het duurt wel lang voordat er een reactie komt vanuit den haag.
+1
de Haas
@christo Er komt ook geen reactie. Nu even doodzwijgen, over een tijdje zomerreces en dan is iedereen het weer vergeten. Daar komt bij, er is in Den Haag niemand die het ook maar een flikker interesseert.
m uut m
@CorP
Dat klopt gedeeltelijk.
Toen het plafond ontstaan is in 2006 viel al het vrouwelijk jongvee al onder code 101 en 102.
Het is nu niet ineens anders.
Voor de rest is het plafond van 2006 ook niet meer interessant het is een vrijwillige afspraak.
De streep getrokken op 2 juli 2005 waar voor de codes 100, 101 en 102 fosfaatrechten worden aangekondigd.
Daar draait het om alles ervoor is pro forma.
John Spithoven
@m uut m We formuleren het anders maar zitten op de zelfde lijn.
Fosfaatplafond ontstaan in 2006 op basis berekening code 100, 101 en 102. In 2005 zijn daar door CDM code 103, 124 en gedeeltelijk 104 en 125 bijgevoegd.

Op 2 juli 2015 peildatum van 100, 101 en 102 inclusief de bijgevoegde codes 103, 124 en gedeeltelijk 104 en 125.

Oplossing is of plafond verhogen of 4 miljoen kg korten in een tweede generieke korting. Ter info eerste generieke korting betrof 4.5 miljoen kg.

Vandaag 7 dagen na de uitspraak en geen reactie van de gevestigde orde.
mlkvhoudr
@John Spithoven als t klopt wat je zegt, en daar ga ik van uit dan weet je de uitkomst, een 2e kortingsronde. Just like the old days van de begin jaren melkquotum. Toen volgden kortingsrondes elkaar ook op

sdu.nl/content/…
+1
Haijtink
@John Spithoven Bedankt voor al je spitwerk John.

"Vandaag 7 dagen na de uitspraak en geen reactie van de gevestigde orde".

Deze opmerking vind ik jammer John, zou jullie veel sterker maken als je minder tegen rest van de sectorpartijen aanschopt. Belangenbehartiging gaat meestal niet via de ((a)sociale) media. Ze kunnen niet altijd zomaar alles roepen, beter is het voor die clubs om aan tafel te zitten en daarbij jullie werk te gebruiken in deze gesprekken. Ik snap dat je het graag anders ziet, zo werkt het denk ik helaas niet.
Haijtink
@John Spithoven Bedankt voor al je spitwerk John.

"Vandaag 7 dagen na de uitspraak en geen reactie van de gevestigde orde".

Deze opmerking vind ik jammer John, zou jullie veel sterker maken als je minder tegen rest van de sectorpartijen aanschopt. Belangenbehartiging gaat meestal niet via de ((a)sociale) media. Ze kunnen niet altijd zomaar alles roepen, beter is het voor die clubs om aan tafel te zitten en daarbij jullie werk te gebruiken in deze gesprekken. Ik snap dat je het graag anders ziet, zo werkt het denk ik helaas niet.
+1
John Spithoven
@Haijtink Ik bedoel niet de belangenbehartiging. Die kan pas reageren na dat LNV met een standpunt komt. Met de gevestigde orde bedoel ik LNV.

En ik doe dit op persoonlijke titel
m uut m
@John Spithoven
Volgens mij is 2005 nog voor 2006.
Met andere woorden de codes 100, 101 en 102 gingen over precies de zelfde categorieën als in 2015.
In het referentie jaar zaten ze niet dus is de korting eigenlijk al in 2006 gebeurt.
Want in 2006 vielen meer dieren in het zelfde plafond als de referentie oorspronkelijk bevatte.
Maar net wat ik eerder ook al aangaf het verandert niets aan de categorieën waar in 2015 de fosfaatrechten voor zijn ingesteld.
Voor het plafond wat nu vastgelegd is in de wet is de referentie van 2002 totaal niet interessant.
Iets wat jij denkt dat het er wel toedoet.
Daar zit ons verschil van inzicht.
De referentie van 2002 is vrijwillig en geeft geen rechtsgronden voor het huidig plafond. Je kunt er geen rechten aan ontleden. Het is een pro forma niet meer niet minder.
de jonge
@m uut m reactie van wiebren 3 jaar terug!!! Dat is toch geen nieuws mensen, code 101&102 voor jongvee zitten ook de kalveren voor vleesvee bij in. Is bij de melkveewet ook al zo..
m uut m
@de jonge
Dat zeg ik ook constant.
de jonge
@m uut m wist niet dat je kwaad werd,haha. was even ter verduidelijking dat het 3 jaar geleden al duidelijk was dat die dieren er ook onder gingen vallen
+1
John Spithoven
@de jonge We zitten echt allemaal op 1 lijn. Ook ik roep het al een tijdje.😀

Ruim 24000 bedrijven hebben rond de 88 miljoen fosfaatrechten gekregen. En na de uitspraak worden dat er nog een paar meer.

Laten we maar gewoon afwachten welke kant het op gaat.
m uut m
@John Spithoven
Generiek korten
CorP
@m uut m Als je in 2006 gaat rekenen met 2002 ga je toch lek? 2006 bevat dan onder dezelfde codes meer diercategoriën, of heb ik het nu verkeerd begrepen?
+1
hans1980
@John Spithoven een tweede kortingsronde gelijk aan de vorige trek ik financieel en geestelijk niet, en met mij velen.
Dus enigste correcte oplossing is verhogen plafond
christo
@hans1980 Tja, en toch verwacht ik de korting.
hans1980
@christo dan hang ik
+1
christo
@hans1980 Kom ik naast je hangen.
christo
@christo Of we spuiten het hele malieveld onder de stront.
hans1980
@christo niet...maar zou mij wel erg beroerd en gepakt voelen
Alleen omdat de vleesvee tak zonodig fosfaatrechten moest hebben,
Zal voor toekomst van ons bedrijf onzeker worden knelgeval 3.1 zeg maar..
christo
@hans1980 Met de bouwlandbemester dan?
christo
@christo Met gps dan?
+1
mlkvhoudr
@hans1980 t is maar werk hans, ik zal niet alles kapot proberen te relativeren maar er zijn ergere dingen
+2
m uut m
@mlkvhoudr
MQ gaf rond de 20% korting dus om te relativeren. Alleen degene die bleef hangen in de slachtofferrol kwamen er slecht uit.
Degene die gelijk de blik weer naar voren richtte zijn er gewoon door heen gehobbeld.
hans1980
@m uut m die korting was generiek dwz iedereen korting nu slechts op de niet grondgebonden bedrijven!!!
m uut m
@hans1980
De komende korting gaat met de kaasschaaf
cornelissen
@hans1980 Ook bij de invoering van het MQ hebben de niet- groeiers een lagere korting gehad.
Harry K
@hans1980 Je schreef:
"die korting was generiek dwz iedereen korting nu slechts op de niet grondgebonden bedrijven!!!"

Kweet dat ze die mogelijkheid in hebben gebouwd, maar er zijn meer wegen die naar Rome leiden:
- Stelsel opdoeken en vervangen
- De periode van korting op transacties verlengen
- De korting op transacties vergroten
- Plafond verhogen
- Gezien de gemaakte fout is het ook niet ondenkbaar dat de reeds gedane generieke korting haar juridische basis is verloren, en dat deze daarom terug wordt gedraaid met behulp van bijvoorbeeld bovenstaande (of combinatie daarvan) oplossing(en).
+2
christo
@m uut m Ga een meldpunt oprichten voor boeren die graag een extra korting willen zou ik zeggen!
m uut m
@christo
De volgende korting gaat generiek niemand uitgezonderd.
christo
@m uut m En waar staat die mogelijkheid in de wet?
hans1980
@christo die 10% korting zou ook naar jonge extensieve boeren die ook intensief willen 🤣
christo
@hans1980 Zo is het wel bedacht. Weer een groep gepaaid met een mooi vooruitzicht. Maar het gaat nog wel even duren voor dat ding open gaat.
m uut m
@christo
Er is geen andere optie uitvoerbaar kijk maar eens naar de huidige beschikkingen.
hans1980
@m uut m zo'n 6000 bedrijven hebben fosfaatrechten gekregen wat eigenlijk niet de bedoeling was .
Melkveefosfaatplafont raakt overvol 88miljoen 84,9 plafond door het plaatsen van vleesvee onder melkvee.
Vleesvee overig raakt leeg, nationaal plafond er onder.
m uut m
@hans1980
Of een korting van 3,6 %
j h p
@m uut m Hoe gaan ze diegene korten die het gehele fosfaatquotum al verkocht hebben?
Die moeten dan eerst het te korten % kopen om dat vervolgens in te leveren bij Schouten.
Deze soap is een klucht aan het worden.
+1
m uut m
@j h p
Je moet niet in het verleden blijven hangen.
Een volgende korting gaat over de actuele situatie.
christo
@m uut m Je praat leuk, maar waar staat nu ergens geschreven dat er over de hele sector gekort gaat worden?
m uut m
@christo
Nieuwe ronde nieuwe kansen.
Wat voor de eerste ronde geldt wil niet zeggen dat dat ook voor de 2e ronde geld.
de jonge
@m uut m je vergeet voor het gemak even dat het verleden wel de toekomst bepaald
m uut m
@de jonge
Ja zeker.
Je moet er alleen niet in blijven hangen.
j h p
@m uut m volgens mij schreef je toch echt, generiek niemand uitgezonderd.
+1
robotmelker
Ja... en hoe nu verder als sector?
« Terug naar discussielijst

Deze site mist jouw kennis en inzicht

De melkveehouderij staat bol van de ontwikkelingen. Elke dag worden er tientallen nieuwsberichten besproken en kennis gedeeld. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Jouw kennis en inzicht m.b.t. de melkveehouderij kunnen deze site nét dat beetje beter maken. Maak ook een (gratis) account aan!