Windenergie

Foto's van windenergie

Windenergie nieuws

Klimaatplan industrie haalbaar met 'blauwe waterstof'

02-07-2019 - Onderzoeksinstituut TNO en grote bedrijven in de Nederlandse industrie denken het doel van het Klimaatakkoord vooral te kunnen halen door middel van blauwe waterstof. Een nieuwe grootschalige fabriek op de Maasvlakte kan in een belangrijk deel van de toekomstige behoefte naar waterstof voorzien, blijkt uit onderzoek van TNO in samenwerking met 16 grote bedrijven en organisaties, dat vanmiddag is overhandigd aan minister Wiebes.
Waterstof kan onder voorwaarden fossiele brandstoffen vervangen. In het vorige week gesloten Nationaal Klimaatakkoord heeft waterstof een belangrijke rol gekregen. Niet alleen in de industrie, ook in het vervoer en mogelijk in de toekomst in de gebouwde omgeving worden verschillende toepassingsmogelijkheden voor waterstof gezien.
Bij het plan van TNO gaat het om de raffinaderijen, de chemie en mogelijk ook kolencentrales. De hoop is dat waterstof aardgas en mogelijk ook steenkool kan vervangen. Voor de productie van blauwe waterstof wordt nog wel aardgas gebruikt, maar de CO2 wordt afgevangen en onder de grond opgeslagen. Voor groene waterstof wordt geen gas meer gebruikt, omdat dit gemaakt kan worden met windenergie.
Overgangsperiode
Maar op korte termijn is er niet voldoende groene waterstof beschikbaar, vertelt René Peters van TNO. "Voor die groene variant heb je heel veel groene energie nodig. Die hoeveelheid is er nu nog niet. Voordat je dat niveau bereikt hebt, bijvoorbeeld door de nieuwe windparken op zee, ben je tien jaar verder. Daarom moeten we met blauwe waterstof de komende tien jaar overbruggen."
TNO heeft samen met de bedrijven verschillende varianten onderzocht, waarbij zo snel mogelijk de CO2-uitstoot fors naar beneden kan. Er is bijvoorbeeld gekeken naar het grootschalig gebruik van biomassa of het elektrificeren van productieprocessen. Maar deze opties zijn allemaal duurder dan de inzet van blauwe waterstof.
Wel betekent het dat er op grote schaal CO2 onder de zeebodem moet worden opgeslagen. De CO2 wordt met buizen geïnjecteerd in lege gasvelden voor de kust, is het plan. Volgens TNO zijn er vlak bij de kust vier à zes lege gasvelden in de Noordzee, die geschikt zijn om de CO2 in op te slaan.
Goedkoper
Waar het tot nu toe vaak gaat over het afvangen van CO2 uit rookgassen in een schoorsteen, is het nu de bedoeling dat de CO2 veel eerder in het proces uit het aardgas wordt gehaald. "Nog voordat je het gas gaat gebruiken, kan de CO2 er al uitgehaald worden", vertelt Peters. Omdat de dichtheid van CO2 dan veel groter is, is het een goedkopere techniek. "Als je aardgas verhit, wordt het gesplitst in een stroom met vooral CO2 en een stroom waterstof."
De CO2 is er dan goedkoper uit te halen, dan wanneer je het uit een schoorsteen filtert, zoals bij bijvoorbeeld een kolencentrale. Er zitten volgens Peters dan ook meerdere voordelen aan het plan. Niet alleen is het goedkoper, ook past de waterstof goed bij de huidige productieprocessen in bedrijven. Daarnaast is ook de haven van Rotterdam voorstander, omdat die zich graag wil profileren als klimaatvriendelijke haven.
Klimaatakkoord
In het vorige week gepresenteerde Klimaatakkoord staat ook de ontwikkeling van groene en blauwe waterstof beschreven. Op dit moment is er "helaas" nog onvoldoende groene waterstof beschikbaar, aldus de tekst in het akkoord, en dus wordt gezocht naar mogelijkheden om die versneld te ontwikkelen.
Natuur & Milieu waarschuwt dat investeringen in blauwe waterstof niet ten koste mogen gaan van die in de groene variant. "Je bouwt een fabriek niet voor een paar jaar", zegt directeur Marjolein Demmers. "Het gevaar is dat er investeringen worden gedaan in de opslag van CO2, die ten koste gaan van de ontwikkeling van echt groene waterstof."
Natuur & Milieu doet dan ook een oproep dat zo snel mogelijk in kaart wordt gebracht hoe Nederland tot voldoende aanbod van groene waterstof kan komen.

Nieuwsgrazer

Matchmaking tijdens HUSUM Wind Match 2019

01-07-2019 - Bent u op zoek naar potentiële internationale samenwerkingspartners op het gebied van wind op zee of wind op land? Enterprise Europe Network (EEN) organiseert op 11 september een matchmakingevenement tijdens de HUSUM Wind 2019 in Husum, Noord-Duitsland.De matchmaking biedt ondernemers en onderzoeksinstanties de ideale gelegenheid om zakenpartners te vinden.Voor wie?Dit evenement richt zich op innovatieve mkb-bedrijven, onderzoeksinstellingen en universiteiten die actief zijn op het gebied van windenergie.

Nieuwsgrazer

Klimaatakkoord leidt tot flinke ingrepen in het landschap

28-06-2019 - Het nieuwe klimaatakkoord zal leiden tot verdergaande ingrepen in het landschap. Er zullen nog meer zonnepanelen en windmolens moeten komen, en geothermie, restwarmte en biomassa. Om te bepalen hoe en waar dit gaat gebeuren, is Nederland verdeeld in 30 energieregio's.
Zo'n regionaal samenwerkingsverband wordt een RES (een Regionale Energie Strategie) genoemd. Provincies, gemeenten en waterschappen werken erin samen met netbeheerders, energiebedrijven en bijvoorbeeld woningcorporaties. De bedoeling is dat door deze nieuwe regionale organisaties meer draagvlak ontstaat voor alle maatregelen en dat de plannen goed op elkaar afgestemd raken.

Sommige regio's zijn hier al volop mee bezig, andere moeten nog uit de startblokken komen. De RES-regio's moeten over een jaar een voorlopig plan presenteren, waarna wordt gekeken of alle maatregelen bij elkaar opgeteld voldoende opleveren: 35 TWh (Terawattuur). Daarna krijgen de regio's de tijd om de plannen verder uit te werken.

Voorloper
Eén van de gebieden die al behoorlijk ver zijn, is de regio Den Haag-Rotterdam. Hoewel dichtbevolkt, blijkt er toch meer mogelijk dan werd verwacht, vertelt wethouder Stephan Brandligt van Delft.
"We hebben als gemeente gemerkt dat er heel veel gebeurt op energiegebied. Bewoners gaan ook steeds meer doen. En alles wat je als gemeente doet, heeft ook meteen effect op je buren. Daarnaast wil je weten welke bronnen er zijn voor warmte en of je daar ook daadwerkelijk gebruik van kunt maken. Om dat allemaal af te stemmen, is zo'n regionale strategie nodig", zegt Brandligt.

Zijn gebied heeft een overschot aan warmte, maar een tekort aan elektriciteit. "Deze regio is heel gunstig voor warmte, het zit veel in de grond en kan gebruikt worden voor geothermie. Ook hebben we in de Rotterdamse haven veel restwarmte over. Maar tegelijk is het een regio met veel inwoners die veel elektriciteit gebruiken. Daar hebben we dus een tekort aan." De regio wil dit oplossen door de beschikbare warmte zoveel mogelijk te benutten en te bedenken op welke extra plekken duurzame elektriciteit kan worden opgewekt.

Eerst zon, dan wind
Bij dit laatste is er al een volgorde afgesproken: eerst zon, dan wind. Brandligt: "We hebben ontwerpprincipes afgesproken. Dat we zonnepanelen eerst op daken gaan leggen, dan op grote parkeerterreinen en dan bijvoorbeeld langs industrieterreinen. En niet in natuurgebieden."
Burgers die geen zonnepanelen op hun dak kunnen of willen leggen, worden in staat gesteld om daken van bijvoorbeeld overheidsgebouwen te gebruiken. Als het gaat om extra windmolens, is het de bedoeling dat die langs andere infrastructuur worden geplaatst, zoals snelwegen. "We bedenken: waar doe je iets wel, waar doe je iets niet."
Bij het maken van de plannen is er soms sprake van conflicterende belangen, erkent Brandligt. "Wij zijn al anderhalf geleden met dit proces begonnen. En dat is verrassend goed gegaan. Omdat ieders belang op tafel ligt en er ook naar ieders belang geluisterd is, en er een goeie afweging is gemaakt tussen de belangen die spelen."
Het is de bedoeling dat er niet alleen op regionaal niveau wordt samengewerkt, de verschillende regio's moeten ook onderling hun activiteiten op elkaar afstemmen. Mogelijk kunnen ze dan ook stroom of warmte uitwisselen.

Warmte uit de aarde
Naast restwarmte van de industrie zet Zuid-Holland dus ook in op geothermie. Zo komt er in Naaldwijk warm water uit een reservoir op drie kilometer diepte. Dat water is 90 graden. "Die temperatuur brengen we naar tuinders en die gebruiken dat in hun kassen, totdat het is afgekoeld naar 30 graden en dan brengen we het weer terug in de ondergrond", vertelt Han van Gorp van Trias Westland.
In de toekomst zal geothermie op steeds meer plekken beschikbaar komen voor burgers, denkt Van Gorp. "Ik denk dat het een mooie aanvulling is op het palet van duurzame energie dat we al hebben, met vooral zonne- en windenergie."

"Warm water zit overal in de diepe ondergrond. Wat je nodig hebt, is een wat groter reservoir met water. Dat zit niet overal, maar er zijn studies gaande om te bepalen waar die reservoirs zitten. Als we daar een beter beeld van hebben, kunnen we veel meer met geothermie doen." Wel kleven er risico's aan, zegt Van Gorp. "Veel mensen zijn bang voor aardbevingen. Dat risico is vrij klein, maar niet helemaal uit te sluiten."

Nieuwsgrazer

Nog meer Windenergie nieuws

Datum Onderwerp Reacties
11-06-2019 FrieslandCampina zet ook in op windenergie 31 reacties
15-05-2019 Koning opent door burgers gefinancierd windmolenpark bij Philipsdam 0 reacties
13-05-2019 LTO: aanlandpunt windenergie op Maasvlakte 0 reacties
15-03-2019 Windmolens zijn verantwoordelijk voor het doden van insecten 30 reacties
17-01-2019 Visned wil honderden miljoenen euro's als plannen windmolens doorgaan 0 reacties
06-01-2019 Subsidieregeling voor zonne- en windenergie op 12 maart open 0 reacties
12-12-2018 Daders van anonieme acties tegen windenergie -zoals asbestdumping bij stikstoffabriek - lijken ongrijpbaar 0 reacties
10-11-2018 Windenergie is niet genoeg om de CO2-uitstoot terug te dringen 0 reacties
24-10-2018 Amerikaans gas-per-schip kan Europa komen redden 0 reacties
25-09-2018 Offshore-windsector richt pijlen op Taiwan 0 reacties
06-08-2018 Zonnepanelen: in juli 75 procent meer stroom 0 reacties
26-07-2018 Informatiebijeenkomst SDE+ Wind op land 0 reacties
12-06-2018 Opinie: Zorg voor regie bij de windenergie 0 reacties
30-05-2018 Winddays 2018 0 reacties
08-05-2018 Zeven creatieve manieren om afgeschreven windmolens te recyclen 0 reacties
20-04-2018 Internationale matchmaking tijdens WindEnergy Hamburg 2018 0 reacties
13-03-2018 Plan windmolens Waspik en Raamsdonk even in de ijskast, provincie wil kijken naar groter gebied 0 reacties
02-03-2018 Fors meer windenergie opgewekt in 2017 0 reacties
06-02-2018 Natuurinclusieve windmolenparken op zee 0 reacties
19-01-2018 Bedrijfsleven wil innovatieve windenergietechnologieën testen op Noordzee 0 reacties
21-12-2017 Recordvermogen aan extra windenergie in Vlaanderen 0 reacties
20-12-2017 Nederlandse Noordzee en kustgebieden 2005-2010-2014 0 reacties
15-12-2017 Octrooiblog: Wat hebben 90 miljoen octrooien jou te vertellen? 0 reacties
17-11-2017 WindEurope Conferentie en beurs 0 reacties
14-11-2017 Windparken op Noordzee worden multifunctioneel met duurzaam zeewier 0 reacties
09-11-2017 Vestas voelt druk van concurrenten 0 reacties
26-10-2017 29 windmolens langs A16 in Brabant 0 reacties
27-09-2017 Tommelein rekent op bedrijven voor energiewende 0 reacties
29-08-2017 Matchmaking op WindEurope conference and exhibition 2017 0 reacties
20-07-2017 Christelijke partijen willen Staphorst meer tijd geven om plek te vinden voor windmolens 0 reacties
29-06-2017 Wind op zee zonder subsidie 0 reacties
22-06-2017 Realisatie doelen wind op land niet waarschijnlijk 0 reacties
20-06-2017 Bloomberg: Opmars wind- en zonne-energie onstuitbaar 0 reacties
08-06-2017 Almere - Mogelijk meer windmolens in Almere Pampus 0 reacties
07-06-2017 Vorig jaar wereldwijd 9 procent meer duurzame energie opgewekt 0 reacties
26-05-2017 Polderbuurt wil eigen windpark 0 reacties
23-05-2017 Windboeren NOP lopen miljoenen euro's mis 0 reacties
22-05-2017 FluxEnergie: Boeren eisen voor rechter deel opbrengst windpark IJsselmeer - 0 reacties
19-05-2017 Noordoostpolder - Boeren eisen deel opbrengst windpark op 0 reacties
16-05-2017 Friese boer mag kleine windmolen plaatsen 1 reactie
09-05-2017 Kabinet, staar je niet blind op wind- en zonne-energie 0 reacties
05-05-2017 Vraag naar windmolens stuwt winst Vestas 0 reacties
26-10-2016 Treinen NS rijden jaar eerder op groene stroom 0 reacties
13-05-2016 Shell in de race voor windenergie op zee 0 reacties
30-03-2016 Flevoland - 'Flevoland wil geen windmolens van andere provincies' 0 reacties
04-07-2015 Twijfels over windmolens dicht bij kust 0 reacties
17-11-2014 Windenergie levert 5 cent op per kWh, maar het kost 9 cent 0 reacties
06-09-2014 Vreugdenhil koopt windenergie van zijn melkveehouders 4 reacties
14-08-2014 'Zonne-energie heeft net zulke goede mogelijkheden als windenegie' - Groene Courant 0 reacties
18-07-2014 Windenergie is iets moois - Groene Courant 0 reacties
13-07-2014 Windenergie. Column van Co 11 reacties
01-02-2014 Windenergie opwekken met hoogspanningsmasten 0 reacties
11-10-2013 Eendrachtig strijden energiereuzen tegen subsidie op schone energie 0 reacties
05-10-2013 'Windmolens kosten veel meer dan in Energieakkoord staat' 0 reacties
05-10-2013 'Extra windmolens zijn peperduur' 0 reacties
13-09-2012 Windenergie voor de hele wereld 0 reacties
06-07-2012 Tijdelijk geen nieuwe windmolens op land 14 reacties
10-12-2011 Gezamenlijk energie inkopen via Friesland Campina 8 reacties
05-12-2011 14% van de Belgische boeren is energieproducent 3 reacties