Lag

Foto's van lag

Lag nieuws

Problemen met grondwater na droge zomer, maar er is veel geleerd

16-02-2019 - De waterschappen in ons land hebben veel geleerd van de lange droogteperiode van vorig jaar. Ze hebben draaiboeken aangepast, houden meer water vast, stellen het beleid van schutten waar nodig bij, ontwikkelen maatregelen tegen verzilting, denken na over meer communicatie met burgers en boeren en uiteraard wordt er volop geëvalueerd. Dat blijkt allemaal uit een rondvraag van de NOS onder alle 21 Nederlandse waterschappen.
Een half jaar na de grote droogteperiode is de situatie in een aantal waterschappen nog steeds niet helemaal als voorheen. Met de dijken gaat het goed, maar vooral het grondwaterpeil geeft hier en daar nog reden tot zorg.
Scheuren
Verrassend is dat de meeste scheuren die door de droogte zijn ontstaan, vanzelf weer zijn dichtgetrokken, zo geven waterschappen aan. Dat wijst erop dat de dijken meer kunnen hebben dan werd gedacht.
Dat is bijvoorbeeld het geval in Friesland, waar bestuurder Jan van Weperen van het Wetterskip Fryslân ons rondleidt. "We kunnen constateren dat de dijken zich heel goed hebben hersteld. In de droogteperiode hebben we de dijken drie keer gecontroleerd. Daar waar scheuren zaten hebben we het extra in de gaten gehouden en zo nodig wat maatregelen genomen. Na de droogteperiode bleek dat de scheuren die we hadden waargenomen heel mooi en heel goed zijn hersteld. Het herstellend vermogen van de dijken is groot".
Kleikisten
In Zeeland en Noord-Holland zijn op dit moment weliswaar nog niet alle scheuren dicht, maar ze zijn duidelijk wel kleiner geworden. In Noord-Holland heeft het waterschap op vijf plekken zogeheten kleikisten geplaatst.
Daarbij wordt een scheur uitgegraven tot een sleuf van een meter breed en twee meter diep over een lengte van vijftien tot twintig meter, die vervolgens wordt opgevuld met verse vette klei. In Noord-Brabant is voor kleinere scheuren voor het eerst gebruik gemaakt van zwelklei: korreltjes die vocht opnemen en dan uitzetten.
Ook verdorde graszoden zijn grotendeels hersteld, al was het hier en daar wel nodig om gras bij te zaaien. Ook het niveau van het oppervlaktewater is weer normaal. Boeren zien overigens nog wel steeds de gevolgen. In Friesland treffen we vader en zoon Witteveen: "Door het beregeningsverbod van vorige zomer staat er nu heel veel onkruid, waar eerst een goede grasmaat lag. Waarschijnlijk moeten we doorzaaien of omploegen. En dat kost ons geld."
De gevolgen van de droogteperiode zijn nog het meest merkbaar bij het grondwaterpeil. Dit speelt vooral in de provincies met zandgronden. In verschillende gebieden staat het grondwater nog steeds enkele tientallen centimeters onder de gewenste hoogte.
De oplossing wordt gezocht in het langer vasthouden van (regen-)water in het gebied: door de stuwen hoog te laten staan wordt water minder snel afgevoerd en krijgt het langer de tijd om in de bodem door te dringen. Het streven is om het hogere zomerpeil aan te houden.
Van Weperen van Wetterskip Fryslân: "Meestal ben je in de winter bezig met lage peilen. Dan moet het water uit de polder, want het neerslagoverschot is altijd het sterkst in de winter. Nu, in februari 2019, hebben we nog een neerslagtekort. We bevinden ons best wel in een bijzondere situatie."
Verschillende waterschappen, onder andere in Brabant en Limburg, hebben boeren gevraagd om slootjes en duikers af te dammen met planken. In Twente en Drenthe is veel langer dan normaal extra water aangevoerd vanuit de IJssel en het IJsselmeer. Gewoonlijk houdt dat eind september op, nu liep het tot eind van het jaar.
En nu?
Het waterschap in Friesland werkt aan een berekeningsmethode om in een volgende droogteperiode een beter beeld te hebben waar welke agrarische producten geteeld worden en welke waterbehoefte daarmee samenhangt.
Ook wordt gekeken waar kwetsbare natuur blijvend moet worden voorzien van water. Het doel is om zo regionaal en landelijk betere keuzes te kunnen maken bij dreigende waterschaarste of watertekorten.
Landelijk zijn er overigens flinke verschillen. Het Zeeuwse waterschap Scheldestromen spreekt van een reële dreiging dat de droogte doorwerkt in het komende groeiseizoen, omdat ook de winter relatief droog verloopt. Waterschap Zuiderzeeland verwacht dat het grondwaterpeil pas in april weer normaal is.
Hoogheemraadschap Delfland rapporteert daarentegen dat alles alweer normaal is, maar kondigt wel aan dat het dit jaar aan de slag gaat met een digitale tool om preciezer te kunnen meten waar zich neerslagtekorten voordoen.
Ook wil het meer gebruik maken van drones om het gebied te inspecteren. Want, zo schrijft Delfland, "De ervaring van afgelopen jaren leert dat wij welke zomer voorbereid moeten zijn op droge periodes".
Veel meer nagedacht
Minister Van Nieuwenhuizen (VVD, Infrastructuur en Waterstaat), die afgelopen week op bezoek was in Friesland, zegt dat Nederland nog niet klaar is voor een nieuwe periode van langdurige droogte. De door haar ingerichte Overlegtafel Droogte adviseert haar daarover. "Ik wil bijvoorbeeld weten hoe we strategisch met het grondwater moeten omgaan; tot hoever kun je het gebruiken in de verschillende gebieden. We zien nu dat er al veel meer wordt nagedacht over hoe we water op de beste manier kunnen vasthouden", aldus de minister.

Nieuwsgrazer

Fosfaatproductie dierlijke mest opnieuw lager

15-02-2019 - De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2018 opnieuw gedaald. De productie bedroeg vorig jaar 160,7 miljoen kilo fosfaat. Dat is ruim 12 miljoen kilo onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo. Ook de stikstofuitscheiding is iets gedaald, maar ligt met 506,1 miljoen kilo nog wel iets boven het stikstofplafond van 504,4 miljoen kilo. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

De fosfaatproductie van de melkveesector bedroeg vorig jaar 77,4 miljoen kilo, 9,2 miljoen kilo minder dan in 2017. Hiermee ligt de fosfaatproductie in de melkveesector 9 procent onder het fosfaatplafond voor de melkveesector (84,9 miljoen kilo). De fosfaatproductie van vleesrundvee lag met 11,2 miljoen kilo iets hoger dan een jaar eerder.

Krimp veestapel
Tussen 1 januari 2017 en 31 december 2018 nam het aantal melkkoeien met ruim 190 duizend af, een daling van 11 procent. Het aantal kalveren, pinken en vaarzen daalde in die periode met ruim 300 duizend, een daling van 25 procent. In 2017 werd het fosfaatreductieplan voor de melkveehouderij van kracht. Melkveebedrijven waren vanaf 2017 verplicht om melkkoeien en vrouwelijk jongvee af te voeren. Daarnaast hebben van de circa 16 duizend melkveebedrijven bijna 600 bedrijven kenbaar gemaakt dat ze met hun bedrijf willen stoppen. Door dit plan en de invoering van het fosfaatrechtenstelsel per 1 januari 2018 is de melkveestapel dus fors gekrompen.

Daling fosforgehalte mengvoer en ruwvoer voor melkvee
Het fosfaatreductieplan leidde naast een daling van de veestapel ook tot verlaging van het fosforgehalte in het mengvoer voor melkvee. Het fosforgehalte daalde van 4,3 gram per kilo in 2016 tot 4,1 gram per kilo mengvoer in 2018, een daling van ruim 4 procent.

Het fosforgehalte van gras en maïs, ander belangrijk voer voor melkvee, lag in 2018 onder het niveau van voorgaande jaren.

Iets lagere fosfaatproductie varkenssector
De fosfaatproductie door varkens daalde in 2018 licht door een geringe afname van het aantal vleesvarkens. De fosfaatproductie van de varkenssector kwam in 2018 uit op 37,3 miljoen kilo.

Varkenshouders werden door de regeling fosfaatreductieplan varkenshouderij gestimuleerd om over te schakelen op voer met een lager fosforgehalte. Dat droeg ook bij aan de daling van de fosfaatproductie in de varkenshouderij. Mede door deze maatregelen is de fosfaatproductie de laatste jaren gedaald tot onder het fosfaatplafond van 39,7 miljoen kilo.

Hogere fosfaatproductie leghennen, vleespluimvee juist lager
In 2018 steeg de fosfaatproductie van legpluimvee ten opzichte van een jaar eerder met 4 procent tot 21,1 miljoen kilo. In de vleespluimveesector daalde de fosfaatproductie echter met bijna 10 procent tot 6,5 miljoen kg. Deze veranderingen in de fosfaatproductie hangen vooral samen met een verandering van de wijze waarop de pluimveestapel wordt geteld. In de Landbouwtelling van 2018 is de opgave door de boer vervangen door een telling op basis van het Identificatie en Registratiesysteem voor pluimvee. Deze methodewijziging is vermoedelijk de oorzaak van de trendbreuk in het aantal vleeskuikens. In 2018 steeg het aantal leghennen met 3 procent tot 47,7 miljoen en daalde het aantal vleeskuikens met 10 procent tot 43,2 miljoen dieren. De totale fosfaatproductie van pluimvee lag in 2018 krap 1 procent boven het fosfaatplafond van 27,4 miljoen kilo.

De fosfaatproductie van overige diercategorieën zoals schapen, geiten, paarden, pony’s, konijnen en pelsdieren nam toe met 0,6 miljoen kilo tot 7,3 miljoen kilo (2018), onder andere door toename van het aantal schapen en melkgeiten.

Nieuwsgrazer

165 miljoen rozen via FloraHolland onderweg naar Valentijn

14-02-2019 - In de periode voorafgaand aan Valentijnsdag zijn op de bloemenveiling FloraHolland 165 miljoen rozen verkocht. Dat is ruim 4 procent meer dan in 2018. De gemiddelde prijs voor rozen lag in de tien veildagen voor Valentijn wel 10 procent lager dan vorig jaar.

Nieuwsgrazer

Nog meer Lag nieuws

Datum Onderwerp Reacties
10-02-2019 Linkse en rechtse hesjes slaags in Lyon, grand débat komt naar de stations 0 reacties
02-02-2019 Levensduur melkvee opnieuw lager 0 reacties
30-01-2019 ​Belgisch blauw blijft spectaculair toenemen 0 reacties
29-01-2019 Einde shutdown kan richting geven aan de graanbeurzen 0 reacties
17-01-2019 Stuur verbeterplan voetzoollaesies voor 1 februari in 0 reacties
07-01-2019 LTO roept boeren rond Attero Wijster op tot alertheid 0 reacties
04-01-2019 Droogte leidt tot lagere melkproductie 0 reacties
25-12-2018 Rusland schuift met graancijfers 0 reacties
19-12-2018 Masterclass anticiperen door Josl/Jos Verstraten!(vervolg)! 31 reacties
07-12-2018 Melkprijs oktober 2018 0 reacties
21-11-2018 Varkenspest gemeld in grootste Chinese varkensprovincie 0 reacties
31-10-2018 44 procent minder uien is slechts het begin 0 reacties
31-10-2018 43 procent minder uien is slechts het begin 0 reacties
25-10-2018 Groei truckregistraties stagneert licht 0 reacties
22-10-2018 Omzet Rhein-Maas eerste 9 maanden gelijk aan vorig jaar 0 reacties
19-10-2018 RIVM richt onderzoek op de inname van MOAH 0 reacties
15-10-2018 ​Percentage meerlingen weer normaal 0 reacties
11-10-2018 Nederland teleurgesteld over Europese CO2-deal 0 reacties
09-10-2018 Meer agrarische bedrijven te koop maar minder worden verkocht 0 reacties
08-10-2018 Internationale kennisoverdracht centraal tijdens Brinkman Horti Experience 2018 0 reacties
05-10-2018 Slachterijen zetten hakken in het zand 0 reacties
03-10-2018 Nieuwe mijlpaal TOBROCO-GIANT; 20.000ste machine geproduceerd 0 reacties
19-09-2018 Rode cijfers bij Fonterra 0 reacties
14-09-2018 Vloeibaar veevoer versperde verbindingsweg vanuit Antwerpen naar Tilburg 0 reacties
11-09-2018 Vion Leeuwarden draait weer 0 reacties
05-09-2018 Sorgdrager herhaalt: primaire verantwoordelijkheid ligt bij producent 0 reacties
05-09-2018 Prijs varkensvoer schiet de lucht in 0 reacties
05-09-2018 Vaste aardappelnoteringen trekken termijnmarkt naar boven 0 reacties
01-09-2018 Hygiënisch ontwerp voorkomt kruiscontaminaties 0 reacties
31-08-2018 Moeder ligt op sterven 0 reacties
27-08-2018 Extreme eiwitgehalten in gras 11 reacties
24-08-2018 Kabinet heeft meevaller door verkoop emissierechten CO2 0 reacties
24-08-2018 20.000 varkens geruimd na vierde varkenspestuitbraak in China 0 reacties
23-08-2018 Aannemers redden stiekem planten van de droogte: 'We riskeerden een boete' 0 reacties
14-08-2018 Productiegroei voedingsmiddelenindustrie sterker dan gemiddeld 0 reacties
14-08-2018 CO2-uitstoot daalt door zacht weer 0 reacties
10-08-2018 Rassenproef winterkoolzaad goed voor 5,1 ton per hectare 0 reacties
09-08-2018 Rassenproef wintergerst scoort 10,1 ton per hectare 0 reacties
08-08-2018 Agrarisch vastgoed in 2017: stabiele cijfers voor agrarische gronden 0 reacties
08-08-2018 Groot verschil gezaaide bieten in noordoost en zuidwest 0 reacties
27-07-2018 Vion wacht nog met hervatten van slacht in Leeuwarden 0 reacties
06-07-2018 Melkprijs Europese Unie licht gedaald in mei 0 reacties
06-07-2018 Infrastructuur en hygiëne aandachtspunt in slachthuizen 0 reacties
06-07-2018 Juni was droger, maar minder warm dan in 2017 0 reacties
19-06-2018 Buitengewoon hoge consumentenprijs eieren 0 reacties
19-06-2018 Geslaagde open dag voor studenten bij Opti-flor 0 reacties
18-06-2018 Melkprijzen 2017 in top 3 deze eeuw 0 reacties
13-06-2018 Trekkerverkoop in stijgende lijn 0 reacties
08-06-2018 Honden houden van vet, katten van carbs 0 reacties
06-06-2018 Uitbreidingsplannen bloembollentelers bij bijna 15% van de bedrijven 0 reacties
05-06-2018 Franse grondprijs daalt voor het eerst in 20 jaar 0 reacties
05-06-2018 Kringloopboer scoort met lage broeikasemissie 0 reacties
04-06-2018 Kringloopboeren scoren met lage broeikasemissies 0 reacties
04-06-2018 Omzet Belgische veilingen steeg met 2% tot 944 mio euro 0 reacties
28-05-2018 Fiproniljaar 2017 kent lichte daling eierverkoop 0 reacties
23-05-2018 Blog Canada: Voorspoedig plant- en zaaiseizoen na lange winter 0 reacties
22-05-2018 Melkaanvoer leidt tot dumpacties in VS 0 reacties
22-05-2018 Volle mestputten vormen nieuw probleem in de varkenshouderij 0 reacties
11-05-2018 Krijgt olieprijs minder grip op zuivel? 0 reacties
10-05-2018 Broekhuizen helpt Bakker van de sloot naar de wal 0 reacties
09-05-2018 Prijs A-brok stijgt niet veel verder 0 reacties
07-05-2018 Agrarische grondprijs lag op 59.900 euro per hectare in eerste kwartaal 2018 0 reacties
07-05-2018 Grondprijs daalt door lagere prijs grasland 0 reacties
01-05-2018 Glastuinbouwbedrijven staan korter te koop en leveren hogere prijs op 0 reacties
01-05-2018 Prijs van bouwland stabiel 0 reacties
01-05-2018 Poten van de aardappelen ligt weer stil na regen 0 reacties
30-04-2018 Grondprijs gestegen; meer akkerbouwbedrijven verkocht 0 reacties
30-04-2018 Nederlands vervangingspercentage 29% 0 reacties
19-04-2018 Bestelbusje rijdt trekker dwars doormidden 0 reacties
19-04-2018 Trekker scheurt dwars doormidden na botsing 2 reacties
19-04-2018 Veldverkenners zoomt in op landbouw en wetenschap 0 reacties
18-04-2018 Preventief handelen tegen knelpuntziekten bij melkvee en geiten 0 reacties
18-04-2018 Duitse aardappelen naar zetmeelindustrie 0 reacties
18-04-2018 Export bloemen en planten hapert door koude start voorjaar 0 reacties
18-04-2018 Hapering export door koude start voorjaar 0 reacties
09-04-2018 Wisselend beeld antibioticumgebruik in pluimveesector in 2017 0 reacties
09-04-2018 Editie 2018 van Kom in de Kas trok 205.500 bezoekers 0 reacties
29-03-2018 Prijs bouwland 2017: van 50.000 tot 103.000 euro per hectare 0 reacties
29-03-2018 Prijs voor agrarische grond verdubbeld 0 reacties
29-03-2018 NVM: 'Geldvolume gemoeid met verkoop agrarische bedrijven steeg in 2017 met ruim 20%' 0 reacties
29-03-2018 NVM: 'Prijs bouwland in 2017 0,3% lager, prijs grasland 5% hoger' 0 reacties
29-03-2018 Tractorpulling: TT Zwalm 0 reacties
24-03-2018 Landbouwgrond Nederland gemiddeld duurste van Europa 0 reacties
23-03-2018 Landbouwgrond Nederland gemiddeld duurste van Europa 9 reacties
22-03-2018 Landbouwgrond Nederland gemiddeld duurste van Europa 0 reacties
19-03-2018 Kassen blijven door vrieskou vol perkgoed staan 0 reacties
17-03-2018 Eerste kievitsei van Fryslân gevonden bij It Heidenskip 0 reacties
13-03-2018 Landbouworganisaties willen niet dat boer gelag betaalt 0 reacties
12-03-2018 Uitrijden van drijfmest gaat rustig door 0 reacties
08-03-2018 Nederlandse melk verder onder de kostprijs dan Franse 0 reacties
28-02-2018 Suikerprijs keldert onder referentieniveau 0 reacties
27-02-2018 "Speculatie op Franse landbouwgrond moet stoppen" 0 reacties
26-02-2018 FrieslandCampina verlaagt garantieprijs naar 35,50 euro 6 reacties
26-02-2018 "Speculatie op Franse landbouwgrond moet stoppen" 0 reacties
25-02-2018 Varkensexport buiten de EU nam in 2017 met 8,1% af 0 reacties
23-02-2018 FrieslandCampina sluit 2017 af met fors lagere winst 0 reacties
22-02-2018 Export van varkensvlees buiten de EU nam in 2017 met 8,1% af 0 reacties